Vademecum informatyki praktycznej

(aktualizacja: 2018-03-18)

W założeniu ma to być kompleksowy przegląd podstawowych zagadnień z zakresu elektroniki, programowania oraz użytkowania i administracji systemami unixowymi. Nie jest to tutorial, ani samouczek prowadzący krok po kroku w zgłębianie tajników "komputerologii", natomiast tekst ten może być wykorzystywany jako materiał pomocniczy do zająć o takiej tematyce, bądź też materiał służący przypomnieniu / uzupełnieniu posiadanej wiedzy na przedstawiane tematy. Korzystanie z tego dokumentu przy samodzielnej nauce jest także możliwe, należy jednak liczyć się z tym że konieczne może być sięganie do innych, bardziej szczegółowych źródeł, a co najważniejsze także duża ilość praktyki i prób samodzielnego rozwiązywania problemów - samo przeczytanie nie wystarczy.

Założeniem tego dokumentu było że ma być kompletny i zamknięty, jednym z efektów tego jest unikanie odsyłania do innych materiałów bezpośrednio w tekście, wszystkie odnośniki do zewnętrznych źródeł (za wyjątkiem powoływania się na dokumentację narzędzi/bibliotek) znajdują się wyłącznie w dziale "Literatura". Założeniem tego dokumentu było także że ma być w miarę uniwersalny i ponadczasowy (nie zaktualizować się po pół roku) dlatego też skupia się na bardziej uniwersalnych aspektach omawianych zagadnień, faktach, definicjach, itp bez odniesień w stylu "obecnie już", "nadal jest używany", itd, nie pokazuje też różnego rodzaju sztuczek czy obejść doraźnych problemów, ani nie omawia szczegółów technologii szybko zmieniających się.

Elektronika

Elektronika zajmuje się wytwarzaniem i przetwarzaniem sygnałów w postaci prądów i napięć elektrycznych. Zjawisko prądu związane jest z przepływem ładunku (z uporządkowanym ruchem nośników ładunku), aby wystąpiło konieczna jest różnica potencjałów (napięcie U) pomiędzy końcami przewodnika, prowadzi ono do neutralizacji tej różnicy. Dlatego dla podtrzymania stałej różnicy potencjałów konieczne jest istnienie źródeł prądu, prowadzących do rozdzielania ładunków dodatnich od ujemnych.

Podstawy

Napięcie i prąd

Dla elementów liniowych (np. zwykły kawałek przewodu) zachodzi proporcjonalność natężenia prądu płynącego przez taki element do napięcia pomiędzy jego końcami: R = \frac{U}{I}.

Natężenie prądu elektrycznego I (określane skrótowo jako prąd)
jest to stosunek przemieszczonego ładunku do czasu jego przepływu.
Napięcie elektryczne U pomiędzy punktem A i B (jakiegoś obwodu)
jest to różnica potencjału elektrycznego w punkcie A i w punkcie B.
Potencjał elektryczny V w punkcie A
jest skalarną wielkością charakteryzującą pole elektryczne w danym punkcie. Odpowiada pracy którą trzeba by wykonać aby przenieść ładunek q z tego punktu do nieskończoności podzielonej przez wielkość tego ładunku (jest niezależny od wartości q).
W elektronice używa się wartości potencjałów względem umownego potencjału zerowego GND (co umożliwia traktowanie ich jako różnic potencjałów - napięć elektrycznych), w efekcie tego określenia "(stałe) napięcie" i "potencjał" bardzo często stosowane są zamiennie.
Masa, GND
umowny potencjał zerowy, względem którego wyraża się inne potencjały w układzie (co umożliwia traktowanie ich jako różnic potencjałów - napięć elektrycznych). Potencjał ten może być równy potencjałowi ziemi (masie ochronnej PE), bądź może być z nim nie związany (układy izolowane).

Podstawowym przykładem teoretycznych (w rzeczywistości mogą występować tylko elementy realizujące ich funkcję w pewnym zakresie i w pewnym przybliżeniu) elementów nieliniowych są:

Idealne źródło prądowe
wymusza przepływ określonego prądu przez przyłączony układ, niezależnie od spadków napięć w układzie (czyli może odłożyć się na nim dowolne napięcie).
Idealne źródło napięciowe
wymusza określoną różnicę potencjałów pomiędzy swoimi zaciskami (czyli może przez nie przepływać dowolne natężenie prądu).

Węzeł układu (sam w sobie, pomijając zjawiska pasożytnicze) nie jest w stanie gromadzić ładunku elektrycznego zatem: Suma prądów wpływających do węzła jest równa sumie prądów wypływających z tego węzła.

Jeżeli rozważamy obwód zamknięty od punktu A z potencjałem V_A to sumując napięcia na kolejnych elementach obwodu (oporach, źródłach napięciowych, etc) z uwzględnieniem ich znaku gdy wrócimy do punktu A to potencjał nadal musi wynosić V_A, zatem: Suma spadków napięć w zamkniętym obwodzie jest równa zeru.

Opór, pojemność i indukcyjność

Pojęcia
Rezystancja (opór elektryczny)
wyraża trudność przepływu prądu przez dany przewodnik - im większy opór elementu to (przy takim samym przyłożonym napięciu) będzie płynął mniejszy prąd. R = \frac{U}{I}
Pojemność (wzajemna)
wyraża zdolność do gromadzenia ładunku przez dany element - im większa pojemność tym więcej ładunku (przy takim samym przyłożonym napięciu) zgromadzi element. C = \frac{q}{U}
Indukcyjność
wyraża zdolność do wytwarzania strumienia pola magnetycznego związanego z przepływem prądu przez dany element. L = \frac{I}{\Phi}
Obwody prądu stałego a zmiennego

Pojemność oraz indukcyjność wprowadzona do obwodu ma znaczenie tylko gdy zachodzi zmiana natężania prądu płynącego przez obwód / zmiana wartości napięć odłożonych na jego elementach. W stanie ustalonym obwodu prądu stałego wprowadzona do obwodu pojemność oraz indukcyjność nie odgrywają roli, gdyż:

 • pojemności zgromadziły już (stosowny do przyłożonego do nich napięcia) ładunek i nie pobierają prądu z obwodu,
 • indukcyjności wytworzyły pole magnetyczne (stosowne do przepływającego przez nie prądu) i nie stanowią oporu dla płynącego prądu w obwodzie.
W takim przypadku można traktować pojemności jako rozwarcia, a indukcyjności jako zwarcia.

Impedancja
jest wielkością charakteryzującą zależność pomiędzy natężeniem prądu i napięciem uwzględniającą reaktancję obwodu. Z = R + j X
Reaktancja
jest wielkością charakteryzującą opór bierny elementów pojemnościowych (kapacytancja X_C = - \frac{1}{\omega C}) i indukcyjnych (induktancja X_L = \omega L).
Pulsacja \omega
charakteryzuje szybkość zmian (jest proporcjonalna do odwrotności czasu trwania okresu zmiany). \omega = \frac{2\pi}{T}
Elementy rzeczywiste
Rezystor (opornik)
wprowadza do układu rezystancję związaną z swoją wartością nominalną. Typowo służy do ograniczania wartości prądu przez niego przepływającego. Symbole: , .
Powoduje wydzielanie się energii (cieplnej) związanej z stratami na rezystancji - moc wydzielana dana jest zależnościami: P = UI = \frac{U^2}{R} = I^2R, czyli przy stałym napięciu przyłożonym do rezystora im większy jego opór tym mniejsza moc się wydzieli (gdyż popłynie mniejszy prąd), ale przy stałym prądzie płynącym przez rezystor moc rośnie wraz ze wzrostem oporu.
Kondensator
wprowadza do układu pojemność związaną z swoją wartością nominalną. Typowo służy do ograniczania zmian napięcia (poprzez gromadzenie energii w polu elektrycznym). Symbole: , . Czas potrzebny do zmiany napięcia na kondensatorze dany jest zależnością:\Delta T = \frac{C \cdot \Delta U}{I}
Cewka (dławik)
wprowadza do układu indukcyjność związaną z swoją wartością nominalną. Typowo służy do ograniczania zmian prądu (poprzez gromadzenie energii w polu magnetycznym). Symbol: . Czas potrzebny zmiany prądu płynącego przez cewkę (dławik stawia opór takiej zmianie tak jak kondensator zmianie napięcia) dany jest zależnością: \Delta T = \frac{L \cdot \Delta I}{U}
Transformator
Układ cewek sprzężonych magnetycznie, z których część służy do wytwarzania energii pola magnetycznego, a część do jej odbierania. Typowo służy do przekazywania energii poprzez pole magnetycznym celem zmiany napięcia lub separacji galwanicznej obwodów.
W przypadku dwu uzwojeniowego transformatora zachodzi: \frac{U_{we}}{U_{wy}} = \frac{I_{wy}}{I_{we}} = \frac{n_{we}}{n_{wy}} = z, gdzie z to przekładnia transformatora, n_{we} to liczba uzwojeń strony pierwotnej (wejściowej), a n_{wy} to liczba uzwojeń strony wtórnej (wyjściowej).

Elementy rzeczywiste oprócz wartości nominalnej (wprowadzanej przez nie rezystancji, pojemności lub indukcyjności) charakteryzują także:

 • wartości graniczne (takie jak maksymalna moc która może wydzielić się na rezystorze, napięcie przebicia kondensatora, maksymalny prąd przewodzenia cewki, temperaturowy zakres pracy, ...),
 • impedancje pasożytnicze (każdy element rzeczywisty wprowadza zarówno niepożądaną rezystancję, jak i niepożądaną reaktancję nie związaną z jego wartością nominalną).
W większości przypadków impedancję pasożytniczą można pominąć. Jednak np. w przypadku rzeczywistych źródeł napięciowych i prądowych rezystancja wewnętrzna takiego źródła często odgrywa istotną rolę dla działania układu i nie może zostać pominięta.

Układy połączeń

Połączenie szeregowe
jest to takie połączenie elementów że przepływa przez nie jednakowy prąd. Impedancje (zarówno rezystancyjne jak i reaktancyjne) tak połączonych elementów sumują się.
~ Z1 Z2 Z = Z_1 + Z_2
Połączenie równoległe
jest to takie połączenie elementów że przyłożone do nich napięcia są jednakowe (a prąd płynący w obwodzie ulega rozdzieleniu). Odwrotność impedancji takiego układu jest sumą odwrotności impedancji tak połączonych elementów.
~ Z1 Z2 Z = Z_1 || Z_2 \iff \frac{1}{Z} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} \iff Z = \frac{1}{\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2}}
Dzielnik napięcia (rezystancyjny)
jest to szeregowe połączenie dwóch rezystorów. Poprzez dobór wartości rezystorów uzyskuje się pożądane napięcie na wyjściu takiego dzielnika, które dane jest zależnością U_{wy}=U_{we}\frac{R_2}{R_1 + R_2}. Ze względu na to iż jest ono proporcjonalne do napięcia przyłożonego do całego dzielnika może on służyć także do skalowania napięciowego sygnału wejściowego. Aby minimalizować wpływ wartości impedancji podłączonej do wyjścia dzielnika na napięcie wyjściowe należy zapewnić odpowiednio małe wartości rezystorów w dzielniku - tak aby prąd płynący przez R_2 był zdecydowanie większy (typowo 5 do 10 razy) od prądu płynącego przez obciążenie (R_L).
Uwe R1 R2 Uwy RL
Dzielnik prądu (rezystancyjny)
jest to równoległe połączenie dwóch rezystorów. Poprzez dobór wartości rezystorów uzyskuje się pożądane natężenie prądu w wyjściowej gałęzi.
Obwód RC
jest to szeregowe połączenie rezystora i kondensatora. Obwód taki charakteryzuje się stałą czasową \tau = RC. Napięcie na kondensatorze w trakcie jego ładowania dane jest zależnością U_C(t) = U_{we} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}), a w trakcie rozładowywania U_C(t) = U_C(0) (e^{-\frac{t}{\tau}}). W przypadku wyjścia na zaciskach rezystora stanowi filtr górnoprzepustowy, a w przypadku wyjścia na zaciskach kondensatora stanowi filtr dolnoprzepustowy, częstotliwość graniczna (zapewniająca tłumienie większe niż 3dB) takich filtrów wynosi f_{gr} = \frac{1}{2\pi\tau}.

Dioda

symbole diód

Dioda idealna to element przewodzący prąd tylko w jednym kierunku. Rzeczywiste diody przewodzą prąd zdecydowanie chętniej w jednym kierunku niż w drugim (na ogół przewodzenie w kierunku zaporowym się pomija) ponadto charakteryzują je cechy zależne od technologi wykonania takie jak:

 • spadek napięcia w kierunku przewodzenia (typowo dla diod krzemowych 0.6V - 0.7V, a dla diod Schottky’ego 0.3V)
 • napięcie przebicia - napięcie, które przyłożone w kierunku zaporowym powoduje znaczące przewodzenie diody w tym kierunku - w większości przypadków parametr którego nie należy przekraczać, jednak wykorzystywane (i stanowiące ich parametr) w niektórych typach diod
 • maksymalny prąd przewodzenia
 • czas przełączania (związany głównie z pasożytniczą pojemnością złącza) - zdecydowanie krótszy (około 100 ps) w diodach Schottky’ego niż w diodach krzemowych,.
Ponadto stosowane są m.in.:
 • diody Zenera - wykorzystuje się (charakterystyczną dla danego typu) wartość napięcia przebicia do uzyskania w układzie spadku napięcia o tej wartości,
 • diody świecące (LED) - emitujące światło w trakcie przewodzenia (na elemencie występuje stały spadek napięcia, jasność zależy od natężenia prądu),
 • fotodiody - będące detektorami oświetlenia (przewodzenie spolaryzowanej w kierunku zaporowym zależy od ilości padającego na element światła, niespolaryzowana pod wpływem oświetlenia staje się źródłem prądu).

Tranzystor

Tranzystor jest to element o regulowanym elektrycznie przewodzeniu prądu (oporze), często wykorzystywany do wzmacniania sygnałów lub jako przełącznik elektroniczny.

NPN, PNP, JFET, MOSFET, ...

podłączenie NPN i PNP
NPN
Prąd przepływający pomiędzy kolektorem a emiterem jest funkcją prądu przepływającego pomiędzy bazą a emiterem: I_C = \beta I_B. Napięcie pomiędzy kolektorem a emiterem wynosi: U_{CE} = U_{zasilania} - I_C \cdot R_{load}. Napięcie to nie może jednak spaść poniżej wartości minimalnej wynoszącej około 0.2V, gdy z powyższych zależności wynikałby taki spadek to tranzystor pracuje w stanem nasycenia i U_{CE} \approx 0.2V.
PNP
Podobnie jak w NPE tyle że prąd przepływający pomiędzy emiterem a kolektorem jest funkcją prądu przepływającego pomiędzy emiterem a bazą.
podłączenie JFET
N-JFET

Prąd przepływający pomiędzy drenem (drain) a źródłem (source) jest funkcją napięcia pomiędzy bramką (gate) a źródłem (potencjału bramki względem źródła - U_{GS}), prąd bramki można uznać za pomijanie mały. Tranzystor ten przewodzi tylko gdy napięcie pomiędzy bramką a źródłem jest większe od napięcia odcięcia (U_{GS_{off}} < 0), przewodzony prąd wzrasta wraz ze wzrostem U_{GS}, a maksimum jest osiągane dla U_{GS} = 0.

Gdy tranzystor jest spolaryzowany tak aby U_{DS} > 0 oraz U_{GS} > U_{GS_{off}} to w zależności od wartości spadku napięcia na tranzystorze U_{DS} oraz wartości napięcia nasycenia U_{sat} = U_{GS} - U_{GS_{off}} wyróżnia się dwa tryby pracy:

 1. liniowy (gdy U_{DS} > U_{sat}), w którym I_D = \beta \cdot {U_{sat}}^2
 2. nasycenia (gdy U_{DS} \leq U_{sat}), w którym I_D = \beta \cdot U_{GS} \cdot [2 U_{sat} - U_{DS}]
gdzie \beta = \frac{I_{DSS}}{{U_{GS_{off}}}^2}

P-JFET
Podobnie jak N-JFET tyle że: prąd przepływa pomiędzy źródłem a drenem, przewodzony prąd wzrasta wraz ze zmniejszaniem U_{GS} (od U_{GS_{off}} > 0 do zera).
podłączenie MOSFET
N-MOSFET

Prąd przepływający pomiędzy drenem (drain) a źródłem (source) jest funkcją napięcia pomiędzy bramką (gate) a źródłem (potencjału bramki względem źródła - U_{GS}), bramka jest izolowana (nie płynie przez nią prąd).

W kierunku dren → źródło tranzystor ten przewodzi gdy U_{GS} > U_{GS (th)}, natomiast w przeciwnym kierunku przewodzi zawsze. Dla tranzystorów N-MOSFET z kanałem wzbogacanym (enhancement) U_{GS (th)} > 0, a z kanałem zubożonym (depletion) U_{GS (th)} < 0.

Konkretna wartość U_{GS (th)} zależna jest od konkretnego modelu tranzystora, innym istotnym parametrem związanym z sterowaniem tranzystorem jest maksymalna i minimalna dopuszczalna wartość napięcia U_{GS}.

P-MOSFET

Podobnie jak N-MOSFET tyle że:

 1. regulowane jest przewodzenie w kierunku źródło → dren (a w kierunku dren → źródło przewodzi zawsze),
 2. przewodzenie w kierunku źródło → dren ma miejsce gdy U_{GS} < U_{GS (th)},
 3. dla tranzystorów z kanałem wzbogacanym (enhancement) U_{GS (th)} < 0, a z kanałem zubożonym (depletion) U_{GS (th)} > 0.

BC846 (NPN, 65V, 0.1A), BC337 (NPN, 50V, 0.8A), BD139 (NPN, 80V, 1.5A); BC327 (PNP, 50V, 0.8A), BD140 (PNP, 80V, 1.5A); BS170 (N-MOSFET, 60V, 5Ohm, 0.5A), IRF540N (N-MOSFET, 100V, 44mOhm, 33A), IRFZ44N (N-MOSFET, 55V, 17.5mOhm, 49A); IRF9Z34N (P-MOSFET, 55V, 100mOhm, 19A), IRF5210 (P-MOSFET, 100V, 60mOhm, 40A), IRF5305 (P-MOSFET, 55V, 60mOhm, 31A); BF245 (N-JFET) i wiele innych

(inne) elementy mocy
tyrystor triak i tranzystor IGBT
Tyrystor

Jest elementem przewodzącym wyłącznie w jednym kierunku (od anody do katody). Przewodzenie musi zostać zainicjowane podaniem (dodatniego względem katody) napięcia na bramkę. Wyzwolony (raz przyłożonym napięciem bramki) tyrystor przewodzi do momentu spadku prądu poniżej minimalnej wartości przewodzenia lub wystąpienia odwrotnej polaryzacji. Zasadę działania tyrystora obrazuje przedstawiony obok dwu-tranzystorowy model.

Triak

Jest elementem o dwukierunkowym przewodzeniu inicjowanym impulsem napięciowym podanym na bramkę. Zasadę jego działania obrazuje schemat zastępczy złożony z dwóch połączonych anty-równolegle tyrystorów. Używany jest jako elektroniczny przełącznik prądu przemiennego.

BTA16

Tranzystor IGBT

Jest to tranzystor bipolarny z izolowaną bramką. Z punktu sterowania należy patrzeć na niego jak na tranzystor typu N-MOSFET. Stosowany do przełączania w układach dużej mocy.

transoptory

Poprzez połączenie w jednej obudowie diody świecącej z fototranzystorem, fotodiodą (niekiedy wraz z tranzystorem do bramki którego jest podłączona), fototriakiem lub podobnym elementem (to znaczy takim którego przewodność zależy od padającego na niego oświetlenia) uzyskuje się element nazywany transoptorem. W układzie może być zawarty także dodatkowy stopień wyjściowy dostosowujący napięcia do poziomów wymaganych przez jakiś standard.

Transoptor zapewnia on izolację (typowo rzędu tysięcy woltów) galwaniczną dwóch części obwodu. Pozwala to m.in. na odbiór sygnałów wysokonapięciowych przez niskonapięciową część układu (dioda LED może być sterowana np. z napięcia 230V, a tranzystor może sterować układem 3.3V).
Ponadto transoptor zabezpiecza część odbiorczą (podłączoną do swojego wyjścia) przed przepięciami w części sterującej diodą LED. Jednak ze względu na fizyczną bliskość diody i elementu foto-elektrycznego przy napięciu przekraczającym wartość izolacji może zdarzyć się przebicie (pełną izolację optyczną zapewnia użycie połączeń światłowodowych).

4N25 (analogowy), 4N35 (analogowy), 6N136 (cyfrowy), 6N137 (cyfrowy), MOC3023 (optotriak), MOC3063 (optotriak)

Klucz tranzystorowy

Klucz jest układem przełączającym wykorzystującym dwa skrajne stany pracy tranzystora - zatkania (tranzystor nie przewodzi), nasycenia (tranzystor przewodzi z minimalnymi ograniczeniami).

klucz NPN

Aby wprowadzić tranzystor NPN w stan zatkania należy podać na jego bazę potencjał mniejszy lub równy potencjałowi emitera (zakładamy że potencjał kolektora jest nie mniejszy niż emitera - co ma miejsce w typowych warunkach polaryzacji tranzystora NPN), czyli U_{BE} \leq 0.
Aby wprowadzić tranzystor NPN w stan nasycenia należy na jego bazę wprowadzić potencjał większy od potencjałów emitera i kolektora, uzyskuje się to poprzez wprowadzenie do tranzystora prądu bazy I_B \gg \frac{U_{zasilania}}{\beta R_{load}}.

klucz PNP

Aby wprowadzić tranzystor PNP w stan zatkania należy podać na jego bazę potencjał większy lub równy potencjałowi emitera (zakładamy że potencjał emitera jest nie mniejszy niż kolektora - co ma miejsce w typowych warunkach polaryzacji tranzystora PNP), czyli U_{BE} \geq 0.
Aby wprowadzić tranzystor PNP w stan nasycenia należy na jego bazę wprowadzić potencjał mniejszy od potencjałów emitera i kolektora, uzyskuje się to poprzez wyprowadzenie z tranzystora prądu bazy I_B \gg \frac{U_{zasilania}}{\beta R_{load}}.

klucz JFET

Aby wprowadzić w stan zatkania tranzystor N-JFET należy podać U_{GS} \leq U_{GS_{off}}, a dla tranzystora P-JFET należy podać U_{GS} \geq U_{GS_{off}}.
Aby wprowadzić w stan przewodzenia tranzystor N-JFET należy podać U_{GS} \geq 0}, a dla tranzystora P-JFET należy podać U_{GS} \leq 0.

klucz MOSFET

Aby wprowadzić tranzystor MOSFET w stan zatkania należy podać U_{GS} < U_{GS (th)}. Dla tranzystorów:

 • N-MOSFET z kanałem wzbogaconym i P-MOSFET z kanałem zubożonym wystarczy obniżyć potencjał bramki do wartości niewiele wyższej niż potencjał źródła
 • P-MOSFET z kanałem wzbogaconym i N-MOSFET z kanałem zubożonym musi to być wartość poniżej potencjału źródła.
Aby wprowadzić tranzystor MOSFET w stan przewodzenia należy podać U_{GS} \gg U_{GS (th)}.

(pół)mostek H
schemat mostka H oraz przykładowa konstrukcja półmostka

Mostek H jest to układ (oparty o 4 przełączniki, których rolę mogą pełnić klucze tranzystorowe) pozwalający na zmianę polaryzacji zasilania podłączonego do niego odbiornika. Układ taki złożony jest z dwóch identycznych gałęzi (S1 + S2 oraz S3 + S4). Pojedyncza taka gałąź nazywana jest pół-mostkiem i składa się z dwóch kluczy które powinny być sterowane przeciwstawnie (aby wyeliminować możliwość zwarcia zasilania z masą). Układ pół-mostka może być wykorzystywany także samodzielnie jako uniwersalny układ klucza pozwalającego na załączanie odbiornika zarówno od strony napięcia dodatniego jak i od strony masy (w zależności od sposobu jego podłączenia) lub przełączania dwóch odbiorników (jednego umieszczonego pomiędzy zasilaniem a wyjściem mostka, a drugiego pomiędzy wyjściem a masą).

Na schemacie umieszczonym obok przedstawiona jest także przykładowa realizacja pół-mostka w oparciu o dwa klucze na tranzystorach MOSFET i sterujące nimi klucze NPN.
Zastosowanie kluczy NPN (tranzystory Q3 i Q4) pozwala na sterowanie z użyciem napięcia niższego od napięcia przełączanego.

W stanie zatkania Q3 i Q4:

 • potencjał bramki Q1 równy jest potencjałowi zasilania (czyli także potencjałowi źródła), zatem Q1 (P-MOSFET wzbogacony) nie przewodzi;
 • potencjał bramki Q2 ustala dzielnik złożony z R21 i Z21 (jest on wyższy od potencjału źródła, minimalnie o wartość napięcia zasilania, a maksymalnie o wartość spadku na Z21) i jest on wyższy o conajmniej U_{GS (th)} od potencjału źródła, zatem Q2 (N-MOSFET wzbogacony) przewodzi.
W stanie nasycenia (pzewodzenia) Q3 i Q4:
 • potencjał bramki Q1 ustalany jest przez dzielnik R11 i R12 albo (jeżeli napięcie zasilania jest odpowiednio wysokie) przez dzielnik Z11 i R12 i jest on niższy o conajmniej U_{GS (th)} od potencjału źródła, zatem Q1 przewodzi;
 • potencjał bramki Q2 jest równy potencjałowi masy (czyli także potencjałowi źródła), zatem Q2 nie przewodzi.

Zastosowanie diod Zenera Z1 i Z2 zabezpiecza tranzystory MOSFET przed podaniem na bramkę zbyt dużego (co do wartości bezwzględnej) napięcia w stosunku co do źródła. Niestety wiąże się to także z zastosowaniem to zastosowaniem rezystora R12, który (tworząc dzielnik) powoduje iż układ nie będzie działał poprawnie dla niskich napięć zasilania toru prądowego - napięcie musi być większe od 2 U_{GS (th)} zamiast od U_{GS (th)}. Ponadto wymaga to zastosowania osobnych gałęzi sterujących dla poszczególnych tranzystorów MOSFET (dwóch kluczy NPN), ponieważ obecność Z21 w gałęzi sterującej P-MOSFETem (Q1) przy wyższym napięciu zasilania powodowała by przepływ prądu przez tą gałąź niezależnie od Q3 co mogłoby prowadzić do przewodzenia Q1.

Wzmacniacz sygnału

punkt pracy
schemat wzmacniacza typu wspólny emiter w układzie z stałym potencjałem bazy

Aby móc wykorzystać tranzystor do wzmacniania sygnału konieczne jest wstępne ustalenie punktu pracy tranzystora w ten sposób aby nie wchodził w stany nasycenia i zatkania oraz aby układ posiadał ustalone wzmocnienie.

W przypadku tranzystorów NPN i PNP można by próbować ustalić go z użyciem określonej wartości prądu bazy (pokazany powyżej układ z rezystorem bazy i rezystancją obciążenia), jednak ze względu na znaczny rozrzut wartości współczynnika \beta pomiędzy egzemplarzami układ taki cechowałby się małą powtarzalnością. W związku z tym stosuje się pokazany obok układ ze stałym potencjałem bazy i opornikiem emiterowym, gdzie I_E = \frac{U_B - 0.6V}{R_e}, I_B = \frac{I_E}{\beta + 1}, I_C = I_E - I_B, \beta \gg 1, zatem I_C = I_E \frac{\beta}{\beta +1} \approx I_E.

wspólny emiter

Przedstawiony układ jest także przykładem jednego z 3 podstawowych układów pracy tranzystora bipolarnego (NPN, PNP) w funkcji wzmacniacza określanym "wspólny emiter". Układ tego typu charakteryzuje się wejściem sygnału na bazę tranzystora (napięcie bazy w stosunku co do napięcia emitera / masy dla układów NPN) i wyjściem wzmocnionego sygnału z kolektora (napięcie kolektorem w stosunku co do napięcia emitera / masy dla układów NPN).

W przypadku polaryzacji stałym prądem bazy emiter w układzie tym ma potencjał masy. W przypadku przedstawionej polaryzacji stałym potencjałem bazy aby w układzie tym móc uzyskać wzmocnienie konieczne jest zwarcie emitera do masy dla sygnałów zmiennych, realizowane przy pomocy kondensatora Ce.

wspólny kolektor i wspólna baza
schemat wzmacniacza typu swpólny emiter w układzie z stałym potencjałem bazy

Kolejnymi dwoma z 3 podstawowych układów pracy są układy wspólnego kolektora i wspólnej bazy.

W układzie wspólnego kolektora sygnał wejściowy podawany jest między bazę a kolektor, natomiast wzmocniony sygnał odbierany jest z pomiędzy emitera i kolektora. Wzmacniacz w układzie wspólnego kolektora nie posiada wzmocnienia napięciowego (napięcie wyjściowe jest wręcz pomniejszone o spadek na złączu PN), natomiast posiada znaczne wzmocnienie prądu. Układ często określany jest jako wtórnik emiterowy.

W układzie wspólnej bazy sygnał wejściowy podawany jest między emiter a bazę, natomiast wzmocniony sygnał odbierany jest z pomiędzy kolektora i bazy.

Układy tranzystorowe

Lustro prądowe
schemat układu typu lustro

T1 i T2 muszą mieć zapewnioną tą samą temperaturę (najlepiej być wykonane w ramach jednego układu scalonego. T1 pracuje jako dioda (stosujemy tranzystor aby zapewnić taką samą charakterystykę jak T2), która wraz z R1 tworzy sprzężony termicznie z T2 dzielnik sterujący tranzystorem T2. Układ ten sterowany prądem płynącym przez R1 powoduje przepływ (niemalże) takiego samego prądu poprzez RL.

Wzmacniacz różnicowy
schemat układu wzmacniacza różnicowego wykres charakterystyki wzmacniacza różnicowego

W przypadku układu z tranzystorami NPN "bardziej" przewodzić będzie tranzystor na wejściu którego jest większe napięcie (niż na tym drugim). Fakt tego że on przewodzi powoduje ustalenie się potencjału w węźle łączącym emitery obu tranzystorów na wartość napięcia jego bazy pomniejszonego o spadek na przewodzącym złączu PN. W sytuacji gdy napięcia baz obu tranzystorów są odpowiednio bliskie przewodzić będą oba, zakres ten określa się strefą przejściową.

Układ ten może pełnić rolę klucza prądowego (gdy podany sygnał na tyle duży aby zatkać jeden z tranzystorów) lub wzmacniacza (gdy pracować będą oba tranzystory. Układ jest czuły na różnicę napięć przyłożonych do in1 i in2. Ree pełni rolę źródła prądowego (i powinien być tak dobrany aby wraz z wartością -Vee zapewnić jego stabilność). Zastosowanie regulowanego źródła prądowego (tranzystor) zamiast Ree (realnie - w szeregu z Ree) pozwala na regulację wzmocnienia tego układu.

Przerzutniki
schematy układów przerzutników
Przerzutnik bistabilny
Układ ten służy do zapamiętania stanu binarnego. Może być przełączony poprzez podanie krótkiego sygnału na którejś z wejść lub zwarcie któregoś wyjścia do masy. powoduje to rozpoczęcie przewodzenia przez wybrany z tranzystorów, co prowadzi do spadku napięcia na bazie drugiego tranzystora, prowadząc do jego zatkania i trwałego ustalenia stanu wysokiego na bazie wybranego tranzystora.
Przerzutnik monostabilny
Układ służy do generacji impulsu trwającego ustaloną długość. Działa on podobnie jak przedstawiony przerzutnik bistabilny, z taką różnicą iż krótkotrwałe zwarcie wejścia do masy powoduje obniżenie potencjału bazy T2 o napięcie do jakiego został naładowany C1 (w normalnym stanie U_{CC}-U_{BE}). Powoduje to zatkanie T2 i przewodzenie T1, następuje także ładowanie C1 z stopniowym zwiększaniem napięcia na bazie T2 aż do osiągnięcia sytuacji pierwotnej. Należy zwrócić uwagę że po zatkaniu T1 (zaprzestaniu generowania sygnału wyjściowego) układ nie osiągnął jeszcze gotowości do generacji następnego impulsu gdyż musi nastąpił ładowanie C1 przez RC1 (należy odczekać t ≳ 5 \tau = 5 R_{C1} C_1). Wadą takiego rozwiązania są duże ujemne napięcia na bazach tranzystorów w chwili przerzutu, co (przy większych napięciach zasilania) może doprowadzić do ich przebicia.
Przerzutnik astabilny
Przerzutnik ten służy do generacji sygnału prostokątnego o zadanym wypełnieniu. Działanie układu jest podobne do opisanego przerzutnika montostabilnego z tym że po (ponownym) nasyceniu drugiego tranzystora powstały spadek napięcia rozpoczyna taki sam proces dla pierwszego tranzystora i kondensatora podłączonego do jego bazy. Dodatkową wadą tego rozwiązania jest problem startu przy wypełnieniu 1/2 (jednakowych elementach) i łagodnym włączaniu.
Przerzutnik Shmitta
Służy od do uzyskania histerezy - większe napięcie powoduje przejście w stan wysoki, a mniejsze od niego w stan niski. Pozwala to m.in. na odszumianie sygnałów. Idea działania polega na zmianie potencjału drugiego wejścia wzmacniacza różnicowego zależnie od jego stanu. Przesuwnik poziomów zrealizowany na D1 oraz R1 służy do dostosowania napięcia wyjściowego do zakresu histerezy (wynosi on U_{CC}-U_{p} = wartość górna, U_{CC} - I_{EE} R_{C1} - U_{p} = wartość dolna).

Wzmacniacz operacyjny

schematy układów wzmacniacza operacyjnego

Jest to układ służący do wzmacniania bardzo wiele razy różnicy napięć wejściowych, oparty na układzie wzmacniacza różnicowego z lustrem prądowym. Na stopniu wejściowym posiada on wzmacniacz różnicowy z lustrem, dalej jest układ wzmacniający o dużym wzmocnieniu, a na stopniu wyjściowym wtórnik emiterowy. Charakteryzuje się dużą rezystancją wejściową i bardzo dużą wartością wzmocnienia.

Jako iż wzmocnienie wzmacniaczy operacyjnych jest bardzo duże nie da się w praktyce wykorzystać ich bezpośrednio do wzmacniania sygnału. Robi się to z wykorzystaniem sprzężenia zwrotnego, czyli podaniem przeskalowanego sygnału wyjściowego na wejście. Dzięki wykorzystaniu ujemnego sprzężenia układ zachowuje się stabilnie dążąc do utrzymania różnicy napięć wejściowych bliskiej zeru oraz posiada bardzo małą (prawie zerową) rezystancję wyjściową. Wzmocnienie zależy od parametrów dzielnika występującego w pętli sprzężenia zwrotnego i dla wzmacniacza odwracającego fazę wynosi k_u = - \frac{R_2}{R_1}, a dla wzmacniacza nie odwracającego fazy k_u = 1 + \frac{R_2}{R_1} (aby uzyskać wtórnik R2 należy zastąpić zwarciem, a R1 rozwarciem). W wzmacniaczu odwracającym rezystancja wejściowa Rwe = R1, natomiast w odwracającym jest to zasadniczo tylko rezystancję sumacyjną wzmacniacza różnicowego (różnicowej praktycznie nie widać bo dzięki sprzężeniu zwrotnemu napięcie na niej bliskie zeru). Częstotliwość graniczną oblicza się z zależności f_g = \frac{f_T}{1 + \frac{R_2}{R_1}}.

Niekiedy stosuje się także tzw "R3" podłączony do nieodwracającego wejścia wzmacniacza, ma to na celu minimalizację wpływu prądów wejściowych (nie wpływa na napięcie niesymetryczności, które jest cechą samego wzmacniacza), wtedy R3 = R1 || R2 gdy sprzężenie DC, lub R3 = R2 gdy sprzężenie AC (źródło sygnału oddzielone kondensatorem). Ze względu na stosowanie sprzężenia zwrotnego nie można na układ taki podawać sygnału którego przesunięcie fazowe na wzmacniaczu byłoby większe niż 135°, aby nie doprowadzić do wzbudzania się układu. Uzyskuje się to poprzez zapewnienie wzmocnienia mniejszego od jedności dla częstotliwości przy których byłoby takie lub większe przesunięcie fazowe.

W oparciu o wzmacniacz operacyjny w układzie odwracającym można zrealizować sumator napięć wejściowych. Suma prądów wpływających przez rezystory R1, R2, R3, itd, ze względu na dużą rezystancję wejściową wzmacniacza musi być równa prądowi wypływającemu przez Rs. Napięcie na Rf musi być równe napięciu wyjściowemu (wejście nie odwracające podłączone do masy, a układ dąży do zerowego napięcia różnicowego na wejściach wzmacniacza). Zatem \frac{U_1}{R_1} + \frac{U_2}{R_2} + \ldots = -\frac{U_{wy}}{R_s} \iff U_{wy} = -R_s (\frac{U_1}{R_1} + \frac{U_2}{R_2} + \ldots) co przy równych wartościach rezystancji daje: U_{wy} = U_1 + U_2 + \ldots.

LM358; TL081

Komparator analogowy

schematy układów komparatora

Jest to układ służący do porównywania dwóch napięć wejściowych, oparty (podobnie jak wzmacniacz operacyjny) na układzie wzmacniacza różnicowego z lustrem prądowym. Charakteryzuje się dużą rezystancją wejściową (małym poborem prądu z wejść), szybką i stromą zmianą wyjścia w odpowiedzi na zmianę sygnału wejściowego. Oprócz podstawowego układu pracy komparator może być stosowany m.in. w układach:

z histerezą:
 • dzielnik R1, R3 zapewnia sprzężenie zwrotne, R_3 \gg R_1 (rzędu mega omów), wartość histerezy dana jest zależnością: V_H = V_{cc} \frac{R_1}{R_1 + R_3}
 • rezystor R2 zapewnia jednakowe rezystancję obu wejść komparatora i wynosić powinien: R_2 \approx R_1
dyskryminator okienkowy:
układ złożony z dwóch komparatorów wykrywający to iż napięcie znajduje się w przedziale pomiędzy Vref1 a Vref2, jeżeli V_{ref1} > V_{ref2} to znajdowanie się napięcia w zakresie będzie sygnalizowane stanem wysokim, w przeciwnym razie stanem niskim.
detektora przejścia przez zero:
zasadniczo dowolny układ (podstawowy, z histerezą, ...) wtedy gdy napięciem z którym porównujemy jest potencjał zera woltów (masa)
Przedstawione schematy są dla komparatora z wyjściem NPN (zwierającym do masy). Dla komparatorów z innym typem wyjścia mogą wymagać pewnych modyfikacji.

LM239; LM393; LM311

Cyfrowa

Algebra Boole'a i system dwójkowy

podstawowe operacje i elementy neutralne
suma logiczna (OR, +, |) a OR 1 = 1 a OR 0 = a a OR a = a
iloczyn logiczny (AND, *, &) a AND 1 = a a AND 0 = 0 a AND a = a
negacja (NOT, ~, ^, !) NOT 1 = 0 NOT 0 = 1 NOT (NOT a) = a
własności działań
łączność (a OR b) OR c = a OR (b OR c) (a AND b) AND c = a AND (b AND c)
przemienność a OR b = b OR a a AND b = b AND a
rozdzielność a AND (b OR c) = (a AND b) OR (a AND c) a OR (b AND c) = (a OR b) AND (a OR c)
absorpcja a AND (b OR a) = a a OR (b AND a) = a
negacja sumy i iloczynu NOT (a OR b) = (NOT a) AND (NOT b) NOT (a AND b) = (NOT a) OR (NOT b)
pochłanianie a OR (NOT a) = 1 a AND (NOT a) = 0
dodatkowe operacje
alternatywa wykluczająca (XOR) a XOR b = (a AND (NOT b)) OR (b AND (NOT a)) a XOR 0 = a a XOR a = 0
a NAND b = NOT (a AND b) (a NAND b) NAND (c NAND d) = (a AND b) OR (c AND d)
a NOR b = NOT (a OR b) (a NOR b) NOR (c NOR d) = (a OR b) AND (c OR d)
a XNOR b = NOT (a XOR b) = a XAND b
tablice prawdy
a b a OR b a AND b a NOR b a NAND b a XOR b a XNOR b NOT a
0 0 0 0 1 1 0 1 1
0 1 1 0 0 1 1 0
1 0 1 0 0 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0 0 1
reprezentacja liczb

Pojedynczą cyfrę systemu dwójkowego (przybierającą wartość 0 albo 1) określa się mianem bitu, liczby reprezentowane są jako ciągi takich cyfr. Terminem bajt określa się zazwyczaj ciąg o długości 8 bitów (ale w niektórych systemach ciąg o innej długości).

Podstawowym sposobem zapisy liczb całkowitych nie ujemnych w systemie dwójkowym jest naturalny kod binarny (NKB), w którym np. 4 bitowy ciąg a3 a2 a1 a0 reprezentuje liczbę 2^0 \cdot a_0 + 2^1 \cdot a_1 + 2^2 \cdot a_2 + 2^3 \cdot a_3. Liczby zapisywane w tym kodowaniu systemu dwójkowego oznacza się często przy pomocy prefiksu "0b" albo sufiksu "b", np. 0b101 = 101b reprezentuje liczbę 5 w systemie dziesiętnym (2^0 \cdot 1 + 2^1 \cdot 0 + 2^2 \cdot 1 = 5).

Podstawowym sposobem zapisy liczb całkowitych (ze znakiem) jest kod uzupełnień do dwóch (U2) w którym n-bitowa liczba reprezentowana przez ciąg an-1 ... a3 a2 a1 a0 będzie miała wartość 2^0 \cdot a_0 + 2^1 \cdot a_1 + 2^2 \cdot a_2 + ... + 2^{n-2} \cdot a_{n-2} - 2^{n-1} \cdot a_{n-1}. Jako że najstarszy bit wchodzi z ujemną wagą, jego ustawienie na 1 oznacza liczbę ujemną (ale nie jest to kod znaku).

Oprócz podanych istnieje jeszcze kilka stosowanych sposobów zapisu liczb binarnych takich jak (dla liczb bez znaku): kod "1 z n", kod Graya, kod Johnsona, (dla liczb ze znakiem): kod znak-moduł, kod uzupełnień do jedności (U1). Jeszcze innym zagadnieniem jest kodowanie liczb zmiennoprzecinkowych.

zapis hexalny (szesnastkowy)

Celem skrócenia zapisu liczb binarnych często zapisuje się je w postaci szesnastkowej, jest on wygodniejszy od dziesiątkowego gdyż każda cyfra systemu szesnastkowego rozkłada się na dokładnie 4 bity, co pozwala na niezależne konwertowanie poszczególnych cyfr szesnastkowych / ciągów 4 bitowych i ich łączenie w dłuższe ciągi.

Cyfry o wartościach powyżej 9 zapisuje się jako kolejne małe lub wielkie litery a, b, c, d, e, f. Liczby zapisywane w systemie szesnastkowym oznacza się przy pomocy prefiksu "0x" lub "#" albo sufiksu "h" np. 0xc7 = #c7 = c7h reprezentuje liczbę 199 w systemie dziesiątkowym (16^0 \cdot 7 + 16^1 \cdot 12 = 199). Konwersja na system binarny może odbywać się niezależnie dla każdej cyfry, jako że: 0xc = 0b1100 oraz 0x7 = 0b0111 to 0xc7 = 0b 1100 0111.

reprezentacja elektryczna

Typowo logicznej 1 odpowiada stan wysoki (napięcie dodatnie), a logicznemu 0 stan niski (potencjał masy). W przypadku logiki odwróconej (ujemnej) logicznej 1 odpowiada stan niski a logicznemu zeru wysoki.

Bramki

symbole bramek logicznych

Bramki są układami elektronicznymi realizującymi podstawowe, opisane powyżej funkcje logiczne. Obok zostały przedstawione podstawowe symbole poszczególnych bramek w wariancie dwu wejściowym, spotkać się można także z symbolami z zanegowanymi wejściami - w takiej konwencji np. bramka AND reprezentowana jest przez NOR z zanegowanymi wejściami. Bramki (z wyjątkiem buforów oraz bramki NOT), mogą występować także w wariantach wielo-wejściowych (ze względu na łączność podstawowych operacji nie ma wątpliwości co don wyniku jaki powinna dawać np. 8 wejściowa bramka OR). Na ogół w pojedynczym układzie scalonym znajduje się kilka jednakowych bramek.

trój-stanowe

Typowa bramka wymusza (w sposób silny) na swoim wyjściu stan wysoki lub niski, co uniemożliwia bezpośrednie łączenie wyjść bramek. Bramki trój-stanowe mają możliwość skonfigurowania wyjścia w stan wysokiej impedancji czyli nie wymuszania żadnej jego wartości. Sterowanie załączeniem bądź wyłączeniem wyjścia (przełączeniem w stan wysokiej impedancji) odbywa się przy pomocy zewnętrznego sygnału sterującego "output enabled" ("OE"), sygnał ten może występować w postaci prostej i zanegowanej. Pozwala to na podłączanie do jednej linii wielu bramek i decydowaniu która z nich będzie nią sterować.

idea open-drain
open collector / drain

Są kolejnym rodzajem bramek których wyjścia można podłączać do wspólnej linii. Układy te posiadają wyjście w postaci tranzystora zwierającego linię wyjściową do masy, z tego względu samodzielnie zapewniają jedynie stan niski wyjścia (są w stanie wymusić stan niski, ale nie mają możliwości wymuszenia stanu wysokiego).

Stan wysoki musi zostać zapewniony zewnętrznym rezystorem podciągającym. Pozwala to stosować na takiej linii inny poziom stanu wysokiego niż na wejściach takiej bramki oraz pozwala na sterowanie wspólnej linii przez wiele bramek (czyli łączenie wyjść bramek, jednak w odróżnieniu od bramek trój-stanowych nie wymaga dodatkowych sygnałów sterujących).

Na schemacie obok przedstawiono dwa układy (U1 i U2) typu open-drain sterujące wspólną linią wyjściową w układzie suma na drucie. Jeżeli jeden z podłączonych do linii układów będzie miał wewnętrzne wyjście ("ctrlX") w stanie wysokim to jego wyjście OC będzie zwarte do masy (negacja na tranzystorze N-MOS lub NPN), wtedy też cała linia będzie w stanie niskim.

budowa wewnętrzna
budowa bramek logicznych

Przedstawiony powyżej układ sumy na drucie jest bardzo prostą (jedno tranzystorową) realizacją bramki logicznej realizującą funkcję logiczną NOT OR (z punktu widzenia wejść ctrl1 i ctrl2 oraz wyjścia Out). W podobny sposób można zrealizować bramkę AND (negując wejścia, np. przy pomocy jednego traznzystora). Jeszcze bardziej uproszczoną realizację można uzyskać stosując diody pozwalające na wpływanie prądu do węzła (funkcja OR) lub wypływanie z niego (funkcja AND).

Po prawej przedstawione zostały schematy ideowe inwertera, dwóch podstawowych bramek (NOR i NAND) oraz bramki transmisyjnej (bufora 3 stanowego) w technologii CMOS.

Działanie tych bramek (za wyjątkiem transmisyjnej) polega na otwieraniu tranzystorów podłączonych do napięcia które chcemy otrzymać na wyjściu, a zamykaniu prowadzących do napięcia przeciwnego. W szczególności bramka NOT stanowi pół-mostek H pomiędzy stanem wysokim a stanem niskim. Dzięki zastosowaniu tranzystorów PMOS polaryzowanych Vdd oraz NMOS polaryzowanych GND obie gałęzie operują na tym samym sygnale wejściowym (nie jest wymagana jego negacja). Szeregowe łączenie tranzystorów zapewnia że należy otworzyć oba aby otworzyć daną drogę, a równoległe że otwarcie danej drogi powodowane jest otwarciem pojedynczego tranzystora. Dzięki zastosowaniu technologi MOS i podłączaniu wejść bramki tylko do bramek tranzystorów wejścia praktycznie nie pobierają prądu (istotnym wyjątkiem jest chwila zmiany sygnału).

Działanie bramki transmisyjnej polega na przepuszczaniu lub nie (w zależności od stanu wejścia sterującego) sygnału z wejścia na wyjście. Bramka taka nie regeneruje sygnału. Ponadto w uproszczonym (jedno tranzystorowym) rozwiązaniu prowadzi ona do degradacji sygnału wartość w przybliżeniu równą napięciu progowemu tranzystora. Dlatego też na ogół występuje wraz z bramką NOT (bufor 3 stanowy z negacją) lub dwiema szeregowo połączonymi bramkami NOT (bufor 3 stanowy bez negacji).

wejście Schmitta

Układy z wejściem Schmitta zapewniającym histerezę sygnału wejściowego stosowane są w przypadku mało stromych, zaszumionych sygnałów dla których układy z normalnym wejściem mogłyby zmienić kilkukrotnie stan wyjścia na jednym zboczu sygnału wejściowego.

74HC00 (4 x 2-input NAND); 74HC1G00 (1 x 2-input NAND); 74HC20 (2 x 4-input NAND); 74HC30 (1 x 8-input NAND); 74HC03 (4 x 2-input NAND, open-drain); 74HC132 (4 x 2-input NAND, Schmitt);
74HC04 (6 x NOT); 74HC1G04 (1 x NOT); 74HC14 (6 x NOT, Schmitt); 74HC1G14 (1 x NOT, Schmitt); 74HC02 (4 x 2-input NOR); 74HC1G02 (1 x 2-input NOR); 74HC08 (4 x 2-input AND); 74HC1G08 (1 x 2-input AND); 74HC32 (4 x 2-input OR); 74HC1G32 (1 x 2-input OR); 74HC86 (4 x 2-input XOR); 74HC1G86 (1 x 2-input XOR); 74HC7226 (4 x 2-input XNOR); 74HC7014 (6 x Schmitt);

Przerzutniki i rejestry

przerzutniki i ich budowa
przerzutnik / zatrzask RS

RS Flip-flop (RS Latch) jest podstawowym układem służącym do zapamiętania jednego bitu informacji. Posiada on dwa wejścia (set i reset) i dwa wyjścia (Q i NOT Q), wejścia mogą reagować na stan wysoki (oznaczane jako S i R) lub niski (oznaczane jako wejścia zanegowane ~S i ~R), jedno z wyjść może być jedynie wewnętrzne (nie wyprowadzone na zewnątrz układu). Podanie stanu wysokiego na wejście S (niskiego na ~S) powoduje wystawienie stanu wysokiego na wyjściu Q, a podanie stanu wysokiego na wejście R (niskiego na ~R) powoduje wystawienie stanu niskiego na wyjściu Q. Stan na wyjściu Q nie zmienia się po zmianie wejść S i R na stan niski (zostaje zapamiętany).

Na schemacie przedstawiono dwubramkową budowę przerzutnika RS zarówno w wariancie z wejściami nie zanegowanymi jak i w wariancie z wejściami zanegowanymi.

zatrzask a przerzutnik

Zatrzask jest elementem reagującym na poziom sygnału na wejściu "enable" (E). W przypadku nie zanegowanego wejścia E, jeżeli jest ono w stanie wysokim sygnał na wyjściach (Q i NOT Q) jest funkcją sygnałów wejściowych, natomiast stan niski wejścia E blokuje zmianę sygnału wyjściowego (zostaje on zapamiętany).

Przerzutnik jest elementem reagującym na zbocze sygnału na wejściu "clock" (CLK). W zależności od konstrukcji może reagować na zbocze narastające, opadające albo na oba (wtedy na jednym realizuje odczyt wejść a na drugim zmianę stanu wyjść).

zatrzask i przerzutnik JK

Posiada dwa wejścia sygnałowe (J i K) oraz wejście "enable" (E) w przypadku zatrzasku lub wejście "clock" (CLK) w przypadku przerzutnika. Może także posiadać asynchroniczne (niezależne od stanu wejścia E / CLK) wejścia reset i set (zanegowane lub proste).

JKQn+1 Opis
00Qn brak zmiany
010 reset
101 set
11NOT Qnzmiana wyjścia na przeciwny

Stan wejść J = K = 1 dozwolony jest tylko w przypadku przerzutnika, gdyż wtedy sygnał CLK decyduje o momencie zmiany wyjścia Q na przeciwne. W przypadku zatrzasku, przy wysokim E wystąpiłyby oscylacje na wyjściu.

74HC73 (2 x przerzutnik JK, zbocze opadające, wejścia ~R); 74HC107 (2 x przerzutnik JK, zbocze opadające, wejścia ~R); 74HC112 (2 x przerzutnik JK, zbocze narastające, wejścia ~S i ~R); 74HC112 (2 x przerzutnik JK, zbocze opadające, wejścia ~S i ~R)

zatrzask i przerzutnik D

Posiada jedno wejścia sygnałowe "data" (D) oraz wejście "enable" (E) w przypadku zatrzasku lub wejście "clock" (CLK) w przypadku przerzutnika. Może także posiadać asynchroniczne (niezależne od stanu wejścia E / CLK) wejścia reset i set (zanegowane lub proste). Obniżenie sygnału E lub zbocze sygnału CLK powodują zapamiętanie (i wystawienie na wyjściu Q) stanu wejścia D.

W przypadku zaprezentowanej realizacji przerzutnika z dwóch zatrzasków sygnał wejściowy zostanie odczytany na zboczu opadającym zegara a wystawiony na wyjście na zboczu narastającym.

D E Q D CLK Q

74HC74 (2 x przerzutnik D, zbocze narastające, wejścia ~S i ~R); 74HC173 (4 x przerzutnik D, zbocze narastające, sygnał input-enable, wspólny reset i clock, wyjścia Q trój-stanowe); 74HC174 (6 x przerzutnik D, zbocze opadające, wspólny reset i clock); 74HC175 (4 x przerzutnik D, zbocze narastające, wspólny reset i clock, wyjścia Q i NOT Q);

rejestry
rejestry i ich budowa

Mianem rejestru n-bitowego określa się zespół n przerzutników (rzadziej zatrzasków), często z uwspólnionym sterowaniem (sygnały clock, set, reset, etc) służący do zapamiętania n-bitowej wartości (liczby). W zależności od sposobu zapisu i odczytu można wyróżnić:

rejestry równoległe

Posiadają taką samą liczbę wejść jak i wyjść, sygnał na i-tym wyjściu jest bezpośrednio powiązany z sygnałem z i-tego wejścia (jest sygnałem zapamiętanym z tego wejścia).

74HC273 (8bit, zbocze narastające, sygnał reset); 74HC374 (8bit, zbocze narastające, wyjścia trój-stanowe); 74HC377 (8bit, zbocze narastające, sygnał reset, sygnał input-enable); 74HCT534 (8bit, zbocze narastające, wyjścia trój-stanowe zanegowane); 74HC574 (8bit, zbocze narastające, wyjścia trój-stanowe);
74HC373 (8bit, zatrzask przeźroczysty w stanie wysokim, wyjścia trój-stanowe); 74HC563 (8bit, zatrzask przeźroczysty w stanie wysokim, wyjścia trój-stanowe zanegowane); 74HC573 (8bit, zatrzask przeźroczysty w stanie wysokim, wyjścia trój-stanowe);

rejestry szeregowe serial-input

Z kolejnymi sygnałami zegarowymi odczytywany jest stan wejścia szeregowego, a stan poprzedni przenoszony jest do kolejnego przerzutnika w ramach rejestru. W ten sposób po n cyklach zegara n-bitowy rejestr ma zapisaną nową zawartość. Często posiada zespolony z nim rejestr równoległy zapobiegający zmianie stanu wyjść w trakcie ładowania danych z wejścia szeregowego przepisanie danych z rejestru przesuwnego do rejestru odpowiedzialnego za sterowanie wyjściami sterowane jest osobnym sygnałem zegarowym.

74HC164 (8 bit, bez rejestru wyjściowego); 74HC194 (4 bit, wejście równoległe, przesuwanie w prawo i w lewo); 74HC195 (4 bit, wejście równoległe); 74HC594 (8 bit, zatrzask wyjściowy z resetem, wyjście szeregowe, sygnał resetu); 74HC595 (8 bit, zatrzask wyjściowy z wyjściami trój-stanowymi, wyjście szeregowe, sygnał resetu); 74HC4094 (8 bit, zatrzask wyjściowy z wyjściami trój-stanowymi, wyjście szeregowe, zatrzask wyjścia szeregowego);

rejestry szeregowe paraller-input serial-output

Z kolejnymi sygnałami zegarowymi na wyjście szeregowe wystawiany jest stan kolejnego z rejestrów wejściowych. Wariant asynchroniczny posiada osobny sygnał powodujący odczyt wejść do rejestru (sygnał działa jak "enable" w zatrzaskach). Wariant synchroniczny posiada sygnał decydujący o tym czy na zboczu zegara dokonywany jest odczyt wejść czy też przesuwanie zawartości rejestru umożliwiający odczyt z wyjścia szeregowego.

74HC165 (asynchroniczne wczytanie danych wejściowych, wejście szeregowe, sygnał clock-enable); 74HC166 (synchroniczne wczytanie danych wejściowych, wejście szeregowe, sygnał clock-enable); 74HC589 (dodatkowy zatrzask wejściowy, asynchroniczne wczytanie danych wejściowych, wejście szeregowe, wyjście trój-stanowe); 74HC597 (dodatkowy zatrzask wejściowy, asynchroniczne wczytanie danych wejściowych, wejście szeregowe, sygnał clock-enable);

liczniki

Z kolejnymi sygnałami zegarowymi zwiększana jest o jeden wartość rejestru. Prostszy w budowie licznik asynchroniczny ma większe (i w dodatku rosnące wraz z bitowością licznika) ograniczenia dotyczące szybkości zliczania od licznika synchronicznego, ze względu na opóźnienie z jakim dochodzi zliczany sygnał (CLK) do kolejnych stopni licznika.

74HC93 (2x 4bit synchroniczny, zbocze opadające); 74HC161 (4bit synchroniczny, zbocze narastające, preset wartością początkową, wejście zezwolenia na zliczanie, sygnał przepełnienia); 74HC163 (4bit synchroniczny, zbocze opadające, preset wartością początkową, wejście zezwolenia na zliczanie, sygnał przepełnienia); 74HC191 (4bit synchroniczny, zbocze narastające, liczący w górę i w dół - sygnał wyboru, wejście zezwolenia na zliczanie, preset wartością początkową); 74HC192 (4bit synchroniczny, zbocze narastające, liczący w górę i w dół - osobne zegary, wejście zezwolenia na zliczanie, preset wartością początkową, sygnał przepełnienia przy 9 - BCD); 74HC193 (4bit synchroniczny, zbocze narastające, liczący w górę i w dół - osobne zegary, wejście zezwolenia na zliczanie, preset wartością początkową, sygnał przepełnienia przy 15); 74HC393 (2x 4bit asynchroniczny, zbocze opadające, sygnał resetu); 74HC40103 (8 bit synchroniczny); 74HC4017 (dekadowy - wartości odpowiada numer aktywnego wyjścia, 10 wyjść); 74HC4020 (14 bitowy asynchroniczny); 74HC4040 (12 bitowy asynchroniczny); 74HC390; 74HC4024; 74HC4060; 74HC4518; 74HC4520;

Przetworniki ADC i DAC

Przetwornik analogowo-cyfrowe (ADC) służy do konwersji sygnału analogowego na postać cyfrową. Realizowane jest to poprzez pomiar napięcia, na ogół w regularnych odstępach czasowych (celem uzyskania przebiegu sygnału a nie tylko wartości chwilowej). Przetwornik ADC o porównaniu bezpośrednim realizowany jest w oparciu o zespół komparatorów analogowych (od ich liczby zależy bitowość danego przetwornika, ale ich liczba nie jest równa bitowości) które używają różnych napięć referencyjnych (typowo uzyskiwanych z jednego napięcia referencyjnego poprzez dzielnik). Stan z komparatorów podawany jest na enkoder celem konwersji do kodu binarnego. Inne stosowane sposoby realizacji przetworników ADC opierają się o pojedynczy komparator i podawanie na niego narastającego napięcia referencyjnego oraz zliczanie liczby kroków podnoszenia tego napięcia bądź podawaniu kolejnych napięć z przetwornika DAC i wyszukiwaniu tego które jest najbliższe wejściowemu.

Przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC) służy do konwersji sygnału cyfrowego na analogowy. Oparty jest na zasadzie sumatora napięć, którego wejścia załączane są w zależności od ustawienia lub nie danego bitu w konwertowanej wartości. Typowo zamiast stosowania różnych wartości napięć i jednakowych rezystorów (jak w sumatorze), stosuje się różne wartości załączanych rezystorów i jednakowe napięcie do którego są podłączone.

pomiar napięcia i prądu

Pomiar napięcia realizuje bezpośrednio przetwornik ADC. W przypadku konieczności pomiaru wysokich napięć stosuje się przekładniki napięciowe, będące w istocie transformatorami o dobrze ustalonych parametrach pomiarowych. W przypadku małych napięć konieczne może okazać się ich wzmocnienie np. z użyciem wzmacniacza operacyjnego.

Pomiar prądu może być realizowany na kilka sposobów:

 • jako pomiar napięcia na rezystancji włączonej w mierzony obwód; umożliwia pomiar prądów zmiennych i stałych
 • poprzez przekładnik prądowy - transformator włączony szeregowo w obwód lub toroidalną cewkę przez którą przeprowadzony jest przewodnik w którym dokonywany jest pomiar prądu (pojedyncze uzwojenie pierwotne); stosuje się tylko dla prądów przemiennych (zmienny prąd w przewodzie powoduje powstanie indukcji magnetycznej która wymusza przepływ prądu w obwodzie pomiarowym)
 • z wykorzystaniem efektu Halla (prąd może przepływać bezpośrednio przez układ pomiarowy, może płynąć pętlą ścieżki umieszczoną z drugiej strony płytki drukowanej niż czujnik efektu Halla lub może być realizowany analogicznie do toroidalnego przekładnika prądowego); umożliwia pomiar prądów zmiennych i stałych

ACS712 (czujnik prądu AC i DC oparty na efekcie Halla z wyjściem napięciowym, oporność toru pomiarowego 1.2 mΩ, wersje: 5A (185 mV/A), 20A (100 mV/A) i 30A (66mV/A); ACS770 (czujnik prądu AC i DC oparty na efekcie Halla z wyjściem napięciowym, oporność toru pomiarowego 0.1 mΩ, wersje: 50A, 100A i 200A); WCS1800 (przekładnik prądowy z wbudowanym czujnikiem prądu AC i DC opartym na efekcie Halla z wyjściem napięciowym, czułość: 66 mV/A, 25A AC / 35A DC); WCS1600 (przekładnik prądowy z wbudowanym czujnikiem prądu AC i DC opartym na efekcie Halla z wyjściem napięciowym, 70A AC / 100A DC); SS49E (czujnik efektu Halla); SS411P (czujnik efektu Halla); TLE4905L (czujnik efektu Halla);

Transmisja

Sterowanie linią

bufor dwukierunkowy, encoder, decoder i multiplexer
bufory

Bufor jest to układ przekazujący sygnał logiczny z wejścia na wyjście. Bufor może służyć do:

 • regeneracji sygnału,
 • uniemożliwieniu wprowadzenia sygnału z jego strony wyjściowej na wejściową,
 • decydowania o jego przepuszczeniu lub nie (trój-stanowy),
 • decydowania o kierunku przepuszczenia sygnału (dwa trój-stanowe albo trój-stanowy dwukierunkowy),
 • konwersji na linię open-collector / open-drain,
 • negacji sygnału (niektóre bufory realizują funkcję NOT).

74HC125 (4bit, trój-stanowy, wyjście aktywowane niskim); 74HC1G125 (1bit, trój-stanowy, wyjście aktywowane niskim); 74HC126 (4bit, trój-stanowy, wyjście aktywowane wysokim); 74HC1G126 (1bit, trój-stanowy, wyjście aktywowane wysokim); 74HC240 (2 x 4bit, trój-stanowy, wyjście aktywowane niskim, odwracający); 74HC241 (2 x 4bit, trój-stanowy, w jednej grupie wyjście aktywowane wysokim w drugiej niskim); 74HC244 (2 x 4bit, trój-stanowy, wyjście aktywowane niskim); 74HC245 (8bit, trój-stanowy, dwukierunkowy - wejście wyboru kierunku, wyjście aktywowane niskim); 74HC367 (4bit + 2bit, trój-stanowy, wyjście aktywowane niskim); 74HC540 (8bit, trój-stanowy, wyjście aktywowane niskim, dwa sygnały aktywacji - AND, odwracający); 74HC541 (8bit, trój-stanowy, wyjście aktywowane niskim, dwa sygnały aktywacji - AND); 74HC7541 (8bit, trój-stanowy, wyjście aktywowane niskim, dwa sygnały aktywacji - AND, wejścia Schmitta); 74HC05 (6 bit, open-drain, odwracający); ULN2802A (8 bit, open-collector, odwracający, 500mA);

enkodery

Enkoder "n to m" jest to układ o n wejściach, który na swoim m bitowym wyjściu wystawia numer (typowo) wejścia o najwyższym numerze, które znajduje się w stanie niskim. Możliwe są też warianty wystawiające numer pierwszego (a nie ostatniego) w kolejności wejścia lub wybierające wejście ze stanem wysokim.

Jako że wejścia numerowane są zazwyczaj od zera do 2m to układ najczęściej posiada dodatkowe wyjście informujące że którekolwiek z wejść jest w stanie aktywnym. Typowo numer wystawiany jest w postaci NKB, ale możliwe są inne kodowania.

Układ pozwala na redukcję ilości wejść potrzebnych do obsługi n-bitowego sygnału w którym tylko jeden bit może być ustawiony lub w którym można pozwolić sobie na obsługę kolejnych linii z kasowaniem ich bitu (np. wektor przerwań z priorytetyzacją).

74HC148 (8 to 3, priority, active low); 74HC147 (9 + "none" to 4 / 10 to 4, priority, active low);

dekodery

Dekoder "m to n" jest układem o działaniu przeciwnym do enkodera. Aktywuje on wyjście o numerze odpowiadającym wartości na m-bitowym wejściu adresowym. Typowo posiada także wejście zezwolenia na aktywację wyjść, które może zostać użyte do podłączenia informacji że którekolwiek z wejść enkodera było w stanie aktywnym lub do podłączenia sygnału danych z multipleksowanej linii celem jej demultipleksacji.

74HC138 (3 to 8, trzy wejścia zezwolenia, odwracający); 74HC238 (3 to 8, trzy wejścia zezwolenia, nieodwracający); 74HC137 (3 to 8 + zatrzask na adresie, odwracający); 74HC237 (3 to 8 + zatrzask na adresie, nieodwracający); 74HC259 (3 to 8 + zatrzask na wyniku, sygnał reset, nieodwracający); 74HC139 (2x "2 to 8", osobne wejścia zezwolenia, nieodwracający); 74HC154 (4 to 16, dwa wejścia zezwolenia, odwracający);

(de)multipleksery cyfrowy

Multiplekser cyfrowy (jednokierunkowy) na wyjście kopiuje stan wskazanego (poprzez adres podany na wejście adresowe) wejścia. W przypadku braku sygnału "enable" w zależności od rozwiązania wyjście pozostanie w stanie niskim lub wysokiej impedancji.

Demultiplekser cyfrowy (jednokierunkowy) to zazwyczaj układ dekodera w którym na wejście enabled podany jest sygnał z multipleksowanej linii. Nie wybrane wyjścia pozostają w stanie niskim lub wysokim (zależnie od użycia nieodwracającego lub odwracającego dekodera). Cyfrowe demultipleksery z 3 stanowym wyjściem są rzadkością. Demultipleksację można rozwiązać także przy pomocy odpowiednio sterowanych (np. z dekodera adresu) buforów trój-stanowych lub dwu-wejściowych multiplekserów.

74HC151 (1 x "8 to 1", multiplekser cyfrowy jednokierunkowy, wyjścia proste i zanegowane); 74HC153 (2 x "4 to 1", multiplekser cyfrowy jednokierunkowy, wspólne wejścia adresowe); 74HC157 (4 x "2 to 1", multiplekser cyfrowy jednokierunkowy, wspólne wejścia adresowe);
74HC251 (1 x "8 to 1", multiplekser cyfrowy jednokierunkowy, wyjścia trój-stanowe proste i zanegowane); 74HC253 (2 x "4 to 1", multiplekser cyfrowy jednokierunkowy, wyjścia trój-stanowe, wspólne wejścia adresowe, osobne wejścia output-enable); 74HC257 (4 x "2 to 1", multiplekser cyfrowy jednokierunkowy, wyjścia trój-stanowe, wspólne wejścia adresowe i output-enable);
74LVC1G18 (1 x "1 to 2", demultiplekser cyfrowy jednokierunkowy, wyjścia trój-stanowe, można zastąpić układem połączonych 74HC1G125 z 74HC1G126);

(de)multipleksery analogowy

Multiplekser analogowy (dwukierunkowy) działa na zasadzie przełącznika łączącego wskazane wejście z wyjściem, dzięki elektrycznemu "zwarciu" (na ogół rezystancja takiego zwarcia to kilkadziesiąt omów) wejścia z wyjściem transmisja może odbywać się w obu kierunkach. Pozwala to także na wykorzystanie tego samego układu w roli multipleksera i demultipleksera.

74HC4053 (3 x "2 to 1 / 1 to 2", multiplekser analogowy dwukierunkowy, osobne wejścia adresowe, wspólne wejście enable, trój-stanowy); 74HC4052 (2 x "4 to 1 / 1 to 4", multiplekser analogowy dwukierunkowy, wspólne wejścia adresowe i enable, trój-stanowy); 74HC4051 (1 x "8 to 1 / 1 to 8", multiplekser analogowy dwukierunkowy, trój-stanowy); 74HC4067 (1 x "16 to 1" / 1 to 16", multiplekser analogowy dwukierunkowy, trój-stanowy);
74HC4066 (4 x analog switch on-off, dwukierunkowy, osobne wejścia sterujące); 74HC1G66 (1x analog switch on-off dwukierunkowy); DG212B (4 x analog switch on-off, dwukierunkowy, osobne wejścia sterujące);

Medium transmisyjne

Mianem medium transmisyjnego określa się nośnik informacji służący do łączności pomiędzy systemami. Wyróżnić można następujące media transmisyjne:

 • przewód elektryczny, m.in.:
  • zwykły przewód, na ogół wielożyłowy (tzw "taśmy", przewody telefoniczne)
  • kabel typu skrętka (także w różnych wariantach ekranowania)
  • kabel współosiowy (koncentryczny)
  • kabel symetryczny "twin-lead"
 • światłowód:
  • wielomodowy
  • jednomodowy
 • bezprzewodowe (zarówno radiowe jak i optyczne):
  • dookolne (izotropowe)
  • kierunkowe (w szczególności optyczne linie laserowe)

W przypadku przewodów typu skrętka stosowana jest transmisja różnicowa to znaczy informacja kodowana jest w różnicy napięć pomiędzy dwoma przewodami wchodzącymi w skład pojedynczej skręconej pary. Żaden z przewodów wchodzących w skład pary nie jest powiązany z potencjałem masy, nie ma też znaczenia różnica potencjału pojedynczego przewodu w stosunku co do masy (ważna jest tylko wzajemna różnica potencjałów), sygnał nadawany w jednym z nich jest w przeciw-fazie do sygnału nadawanego w drugim. Służy to eliminacji zakłóceń elektromagnetycznych (zakłócenie indukuje się w obu przewodach jednakowo, więc różnica nie ulega zmianie) oraz zakłóceń wzajemnych, przesłuchów (sumaryczny prąd płynący parą jest bliski zeru). Typowo linie takie korzystają z dedykowanych układów nadawczo-odbiorczych opartych na zasadzie wzmacniacza różnicowego.

Połączenia światłowodowe charakteryzują się m.in.:

 • pełną separacją galwaniczną (opto-izolacją) pomiędzy łączonymi systemami
 • bardzo dużą odpornością na zakłócenia
 • dużą przepustowością i dużą prędkością transmisji
 • możliwością bezpośredniej (bez stosowania wzmacniaczy umieszczonych w środku linii) transmisji na bardzo duże odległości

Topologia połączeń i typy transmisji

przykład realizacji magistrali szeregowej simplex

Obok przedstawione zostały główne topologie połączeń:

linear bus (magistrala)
wszystkie urządzenia są podłączone do jednej linii (wspólnego medium transmisyjnego), okablowanie nie wyróżnia punktu centralnego
daisy chain
struktura okablowania podobna jak w magistrali, ale medium transmisyjne jest podzielone (połączenie n urządzeń składa się z n-1 łączy punkt-punkt pomiędzy urządzeniami)
ring (pierścień)
topologia daisy chain w której końce są połączone, uodparnia to na pojedyncze uszkodzenie
star (gwiazda)
wszystkie podłączenia biorą początek w węźle centralnym, w zależności od konstrukcji węzła centralnego może być realizowana w oparciu o współdzielone medium lub połączenia punkt-punkt
mesh (krata)
każde urządzenie ma bezpośrednie połączenie punkt-punkt do każdego innego urządzenia (połączenie n urządzeń wymaga n(n-1)/2 połączeń punkt punkt)
Ponadto występują topologie mieszane złożone z opisanych powyżej: gwiazda wielokrotna (tzn. taka gdzie niektóre z węzłów stanowią punkty centralne kolejnych gwiazd), magistrala lub ring pomiędzy punktami centralnymi gwiazd, gwiazda w której w węzłach występują magistrale lub pierścienie, itd.

Wyróżnić można typy transmisji:

simplex
umożliwia tylko transmisję jednokierunkową
half-duplex
umożliwia transmisję dwukierunkową, ale tylko w jedną stronę równocześnie
full-duplex
umożliwia pełną transmisję dwukierunkową (równoczesne nadawanie i odbiór)

Magistrala równoległa

przykład realizacji magistrali równoległej half-duplex ze współdzielonymi liniami danych

Magistrala równoległa jest zespołem linii, wraz z układami nimi sterującymi, umożliwiającym równoległe przesyłanie danych (w jednym czasie / takcie zegara na magistrali wystawiane / przesyłane jest całe n-bitowe słowo). Można wyróżnić szyny sterującą (kierunek przypływu, żądania obsługi, etc), adresową (adres układu który ma prawo nadawać) i danych (przesyłane dane). Często szyna adresowa współdzieli linie transmisyjne z szyną danych. Do realizacji magistrali (celem umożliwiania podłączenia wielu układów) stosuje się zazwyczaj bufory trój-stanowe, a do zapewnienia współdzielonej szyny żądania obsługi (interrupt request) często układy typu open-collector.

Typowy układ realizacji magistrali half-duplex ze współdzielonymi liniami danych i adresu przestawiony został na schemacie zamieszczonym obok.
Zadaniem dekodera adresu jest ustalenie czy wystawiony na magistrali adres (w trakcie wysokiego stanu linii "Adres / Not Dane") jest adresem danego urządzenia i zapamiętanie tej informacji do czasu wystawienia nowego adresu. Informacja ta jest wykorzystywana do sterowania dwukierunkowym buforem trój-stanowym (jako sygnał enable).
O kierunku działania bufora decyduje sygnał "Read / Not Write". Przy magistralach o ustalonym protokole transmisyjnym sterowanie kierunkiem może być zależne od wykonywanej komendy (po ustawieniu adresu urządzenie odczytuje z magistrali polecenie i w zależności od niego steruje kierunkiem bufora - odczytuje lub zapisuje dane na magistralę).
Zastosowanie kilku linii typu OC do odbierania żądań obsługi pozwala (na podstawie tego które z tych linii znalazły się w stanie niskim na identyfikację urządzenia lub grupy urządzeń, z której niektóre zgłaszają żądanie obsługi.

W przypadku prostych urządzeń wejścia / wyjścia zamiast buforu dwukierunkowego może być umieszczony np. jednokierunkowy bufor (lub n-bitowy rejestr) z wyjściami trój-stanowymi który wystawia dane na magistralę w oparciu o sygnał zapisu na magistralę (WR) oraz zegar (clock) albo n-bitowy rejestr do którego zapisywane są dane z magistrali w oparciu o sygnał RD i Clock.

Magistrala szeregowa

przykład realizacji magistrali szeregowej simplex

W magistrali szeregowej dane przesyłane są bit po bicie w pojedynczej linii. Podobnie jak w magistrali równoległej oprócz linii danych mogą występować także linie sterujące. Prostą realizację magistrali szeregowej zapewniają rejestry przesuwne.

Przykładowy układ realizacji magistrali simplex (jednokierunkowej) z rozdzielonymi szynami danych i adresową został na schemacie zamieszczonym obok.
W prezentowanym przykładzie oprócz adresu master wystawia trzy sygnały - dane, zegar i strobe. Z każdym taktem zegara na linii danych wystawiany jest kolejny bit który jest wczytywany do zespołu rejestrów. Sygnał strobe służy do przepisania wartości z rejestrów przesuwnych do rejestrów wyjściowych, takie rozwiązanie zapobiega zmianom wyjść w trakcie przesyłania nowych danych poprzez szynę szeregową, jest ono jednak opcjonalne.

W zależności od konstrukcji dekodera adresu szyna adresowa może być równoległa (w najprostszym przypadku - przez całą transmisję do danego urządzenia jego adres musi być wystawiony na szynie a dekoder jest układem bramek NOT i wielowejściowej bramki AND) lub szeregowa (w takim wypadku powinna posiadać własny zegar lub sygnał informujący o nadawaniu adresu z taktami zegara głównego, a dekoder powinien być wyposażony w rejestr przesuwny do odebrania i przechowywania aktualnego adresu z magistrali). Natomiast jeżeli magistrala byłaby oparta tylko na połączonych szeregowo rejestrach (wyjście serial-out do wejścia serial-in) to szyna adresowa nie jest potrzebna, ale konieczne może być każdorazowe wpisanie wszystkich wartości na szynę (czas zapisu rośnie z ilością podłączonych rejestrów).

Standardowe interfejsy

Istnieje wiele zestandaryzowanych interfejsów zarówno szeregowych jak i równoległych, wśród najważniejszych należy wymienić:

SPI (Serial Peripheral Interface)
jest to szeregowa magistrala full-duplex działająca w układzie master-slave złożona z linii zegarowej (SCLK), nadawania przez mastera (MOSI), odbioru przez mastera (MISO) oraz linii służących do aktywacji urządzenia slave (SS / CS).
I2C (TWI)
jest to szeregowa magistrala half-duplex złożona z linii sygnałowej (SDA) i zegara (SCL) posiadająca zdefiniowany format ramki wraz z adresowaniem. Z wyjątkiem bitu startu i stopu stan linii danych może zmieniać się tylko przy niskim stanie linii zegarowej. Nadajniki są typu open-drain przez co realizowany jest iloczyn na drucie, co pozwala na wykrywanie kolizji (jeżeli dany nadajnik nie nadaje zera a linia jest w stanie zera to nadaje także ktoś inny). Pozwala to także na uzyskanie układów multimaster, pomimo iż typowo na magistrali takiej występuje tylko jeden układ master (nadający sygnał zegara i inicjujący transmisję).
1 wire (one-wire)
jest to szeregowa magistrala half-duplex złożona z jedynie z linii sygnałowej (która może także służyć do zasilania urządzeń) posiadająca zdefiniowany format ramki wraz z adresowaniem. Standardowe nadawanie jest realizowane jako open-drain (wyjątkiem jest nadawanie tzw power-byte).
USART

jest to uniwersalny synchroniczny i asynchroniczny nadajnik i odbiornik, umożliwia realizację szeregowej transmisji synchronicznej (zgodnie z zegarem) lub asynchronicznej (wykrywanie początku ramki na podstawie linii danych). Interfejs korzysta z rozdzielonych linii nadajnika i odbiornika (wyjście danych TxD oraz wejście danych RxD, co umożliwia realizację transmisji full-duplex) oraz może korzystać z dodatkowych sygnałów sterujących (wyjście RTS informujące o gotowości do odbioru oraz wejście CTS informacji o gotowości odbioru / zezwolenia na nadawanie). Niekiedy dostępne jest także wyjście załączenia nadajnika używane do pracy w trybie half-duplex (linie TxD i RxD połączone buforem trój-stanowym nadajnika).

Interfejs ten najczęściej wykorzystywany jest w trybie asynchronicznym jako UART. W połączeniach UART zarówno nadajnik jak i odbiornik muszą mieć ustawione takie same parametry transmisji (szybkość, znaczenie 9 bitu (typowo bit parzystości, ale może także oznaczać np. pole adresowe), itp). Głównymi standardami elektrycznymi dla UART są: poziomy napięć układów elektronicznych używających tych portów (3.3V, 5V), RS-232 (w pełnym wariancie używa sygnałów kontroli przepływu, poziom logiczny 1 wynosi od -15V do -3V, a poziom logiczny 0 od +3V do +15V), RS-422 (transmisja różnicowa full-duplex pomiędzy dwoma urządzeniami) i RS-485 (transmisja różnicowa half-duplex w oparciu o szynę łączącą wiele urządzeń, kompatybilny elektrycznie z RS-422), możliwia jest też transmisja światłowodowa i bezprzewodowa.

CAN
jest to dwu przewodowa magistrala multi-master działająca na zasadzie rozgłoszeniowej, obsługująca 11-to lub 29-bitowe identyfikatory komunikatów (nie są to adresy odbiorców), bazuje na niej wiele protokołów komunikacyjnych (np. CANopen).
Ethernet

jest to interfejs szeregowy przeznaczony dla sieci komputerowych, występuje w różnych odmianach od których zależy wykorzystywane medium transmisyjne oraz topologia połączeń. Posiada ustalony format ramki (niezależny od odmiany) wraz z adresacją (ramka zawiera zarówno MAC adres nadawcy, jak i odbiorcy).

W przypadku połączeń przewodowych (zarówno elektrycznych jak i optycznych) najczęściej stosowane są połączenia punkt-punkt w topologii gwiazdy, można się także spotkać z układem typu ring. Pętle w topologii fizycznej są zabronione i w przypadku ich wystąpienia konieczne jest stosowanie protokołu ich wykrywania i rozłączania (dotyczy to także połączenia typu ring).

Typowo połączenia fizyczne realizowane są z wykorzystaniem switchy odpowiedzialnych za przesyłanie ramek na odpowiednie porty w oparciu o adresy MAC. W tym celu switch pamięta z którego portu przychodzą ramki z danym adresem źródłowym i tam wysyła ramki z takim adresem docelowym, jeżeli switch nie posiada informacji gdzie wysłać daną ramkę wysyła ją na wszystkie swoje porty.

ISA
magistrala równoległa stworzona dla architektury PC (x86), początkowo z 8-bitową szyną danych i niezależną 20 bitową szyną adresową, następnie rozszerzona do 16 bitowej szyny danych i 24 bitowej szyny adresowej, wariancie 16 bitowym taktowana zegarem 8Mhz (wcześniej 4.77Mhz, a następnie 6Mhz).

W skład magistrali wchodzą m.in. następujące sygnały sterujące związane z szyną adresową i szyną danych:

 • ALE - polecenie zatrzaśnięcia adresu / adres poprawny (wystawiane przez CPU)
 • IOR / IOW - odczyt / zapis w przestrzeni IO (2 osobne sygnały wystawiane przez CPU)
 • MEMR / MEMW - odczyt / zapis w przestrzeni pamięci (2 osobne sygnały, wystawiane przez CPU)
 • IO CH RDY - rządanie opóźnienia w obsłudze odczytu / zapisu (wystawiane przez kartę)
 • IOCS16 / MEMCS16 - informacja o obsłudze w trybie 16 bitowym (wystawiane przez kartę)
 • DRQ*, DACK*, AEN, TC - sygnały DMA
Ponadto złącze magistrali zapewnia dostęp do 6 (w podstawowej 62 stykowej części złącza) + dodatkowych 5 (w rozszerzającej do 16 bitów 36 stykowej części złącza) linii przerwań IRQ*, sygnału MASTER pozwalającego na przejęcie sterowania nad systemem przez procesor umieszczony na karcie oraz napięć zasilających +12V, -12V, +5V, -5V, kilku linii masy (GND) i zegara systemowego oraz zegara synchronizowanego z zegarem procesora.

Magistrala (w innej postaci złącza) obecna jest także w standardzie PC/104. Standard EISA określa rozszerzoną, kompatybilną w dół (także pod względem gniazda), wersję z 32 bitową szyną danych.

PCI
 • magistrala równoległa występująca w odmianie 32 i 64 bitowej, kilka sygnałów związanych z arbitrażem prowadzonych jest do każdego gniazda / urządzenia PCI bezpośrednio z kontrolera magistrali,
 • linie przerwań są poprzeplatane między slotami, specyfikacja dopuszcza też przerwania sygnalizowane w ramach komunikatu (przesyłanego szyną danych);
 • stosowanie mostków PCI pozwala na rozgałęzianie / łączenie magistrali (zarówno szeregowo jak i równolegle);
 • często spotykane są karty PCI o niepełnych wymiarach (prawie zawsze krótsze od maksymalnej dopuszczalnej długości, często także niższe), magistrala PCI jest także spotykana w ramach innych typów złącz - takich jak Mini-PCI, czy PCMCIA
PCI Express
 • szeregowy interfejs różnicowy full-duplex do połączeń punkt-punkt, w zależności od wariantu złożony z 1, 4, 8 lub 16 zestawów par nadawania i odbioru;
 • stosowanie mostków pozwala na rozgałęzianie / łączenie magistrali oraz np. podłączanie klasycznych magistral PCI;
 • standardowe złącze zapewnia także m.in. sygnał zegara referencyjnego, resetu, sygnały SMBus (I2C);
 • standard występuje na kilku rodzajach złącz (oprócz standardowego) także m.in. miniPCI Express, SATA Express, M.2, Thunderbolt / USB-C.
IDE, ATA, P-ATA
 • wywodzący się z magistrali ISA standard służący zapewnieniu komunikacji z urządzeniami pamięci masowej takimi jak dyski twarde, czy napędy optyczne;
 • określa także pełny protokół komunikacji z urządzeniami;
 • stosowany także (z niewielkimi zmianami) w kartach Compact Flash.
SATA
 • szeregowy interfejs różnicowy full-duplex do połączeń punkt-punkt, złożony z jednej pary nadawczej, jednej pary odbiorczej oraz linii GND;
 • służący do podłączania urządzeń pamięci masowej takich jak dyski twarde, czy napędy optyczne;
 • standard SATA określa także pełny protokół komunikacji z urządzeniami;
 • standard występuje na kilku rodzajach złącz - oprócz standardowego także m.in. eSATA (zewnętrzne), mSATA, SATA Express, M.2.
USB
 • szeregowy interfejs różnicowy half-duplex do połączeń punkt-punkt posiadający (w wersjach do 2.0 włącznie) jedną parę używana zarówno do nadawania jak i odbioru;
 • pozwala na tworzenie topologii gwiazdy z wykorzystaniem hub'ów USB;
 • stosuje kilka rodzajów złącz oraz występuje w ramach złącz innych standardów (np. w M.2).
TMDS, HDMI, DVI
 • TMDS jest standardem jednokierunkowej różnicowej transmisji szeregowej, stosowany w interfejsach HDMI i DVI-D;
 • korzysta z osobnej pary różnicowej dla każdego koloru składowego RGB (lub YCbCr) oraz osobnej pary dla danych zegarowych;
 • pomocniczo (dla dwukierunkowego przekazywania parametrów kontrolnych/sterujących związanych z trybem wyświetlania) wykorzystywany jest także dwuprzewodowy interfejs DDC oparty na I2C;
 • dane w kanałach TMDS przesyłane są w postaci (zakodowanych przy pomocy 8b/10b) 10 bitowych ciągów, które mogą być interpretowane jako 8 bitowa wartość koloru, 2 bitowa wartość sterująca (na kanale zerowym wykorzystywane do synchronizacji poziomej i pionowej);
 • złącze DVI pozwala na przesyłanie dwóch kanałów cyfrowego wideo (6 kanałów TMDS) oraz przesyłanie analogowego sygnału VGA (RGB, Hsync, Vsync), standard DVI zakłada wykorzystanie łącz TMDS do przesyłania wyłącznie obrazu RGB;
 • standard HDMI pozwala na przesyłanie z użyciem TMDS obrazu RGB ablo YCbCr, ponadto standard HDMI korzystając z bitów sterujących transmisji TMDS i kodowania 4b/10 pozwala na przesyłanie poprzez TMDS dźwięku oraz danych sterujących CEC, ponadto złącze HDMI pozwala na przesyłanie (osobną parą) zwrotnego sygnału audio lub sygnału Ethernetowego;
DisplayPort
 • interfejs złożony z 1 do 4 szybkich jednokierunkowych kanałów różnicowej transmisji pakietowej oraz 1 dwukierunkowego kanału pomocniczego (także z transmisją różnicową)
 • wersja "Dual-mode" (DisplayPort++) pozwala na przesyłanie sygnałów zgodnych z HDMI / jednokanałowym DVI-D
 • występuje także w złączu Thunderbolt / USB-C

Układy programowalne

Układy programowalne można podzielić na dwa rodzaje:

układy o programowalnej strukturze (PLD)
to układy w których programowany jest układ bramek, przerzutników, itp. "umieszczanych" w kości oraz ich połączeń.

Program dla takich układów tworzony jest w Hardware Description Language (najczęściej VHDL lub Verilog) i zamiast wykonywanego kodu opisuje strukturę układu logicznego (połączenia bramek, tablice prawdy, etc), która następnie jest programowana w fizycznej kości.

Najprostszym przykładem układu o programowalnej strukturze logicznej jest układ pamięci 2n bitowej z n-bitową szyną adresową adresującą pojedyncze bity - pozwala on na realizację dowolnej funkcji logicznej o n wejściach i pojedynczym wyjściu.

Do kategorii tej zaliczają się układy typu:

 • SPLD
  • PLE - programowalna matryca bramek OR
  • PAL i GAL - programowalna matryca AND z dodatkowymi bramkami OR (często także obudowana rejestrami i multiplekserami na wyjściach)
  • PLA - programowalne matryce AND i OR
 • CPLD
 • FPGA - programowalny element pamięciowy (możliwość zdefiniowania dowolnej - na ogół 4 wejściowej - funkcji w każdym elemencie logicznym, programowalne połączenia między elementami logicznymi i pinami, itd)

systemy procesorowe
to systemy realizujące ciąg instrukcji pobieranych z jakiejś pamięci.

System taki składa się z procesora odpowiedzialnego za interpretację i wykonywanie kolejnych instrukcji oraz pamięci z której pobierane są instrukcje i dane (może to być jedna pamięć, mogą to być rozdzielone pamięci). Do kategorii tej zaliczają się zarówno typowe systemy komputerowe, systemy obliczeniowe jak i różnego rodzaju programowalne mikrokontrolery.

Procesor pracuje w cyklach rozkazowych, w ramach których przetwarza pojedynczą instrukcję. Cykl taki może trwać od 1 do kilku lub więcej cykli zegarowych i typowo składa się z następujących kroków:

 1. pobranie instrukcji z pamięci - realizowane jest poprzez wystawienie na szynę adresową zawartości licznika programu (zawierające adres instrukcji do wykonania) oraz wygenerowanie cyklu odczytu z pamięci, po wykonaniu odczytu danych następuje ich zapamiętanie w rejestrze instrukcji oraz zwiększenie wartości licznika programu o jeden;
  (zawartość rejestru licznika programu po resecie procesora określa skąd pobierana będzie pierwsza instrukcja, pod takim adresem zazwyczaj umieszczana jest jakaś pamięć typu ROM lub flash)
 2. dekodowanie instrukcji - układ dekodera (np. oparty o PLA) dokonuje zdekodowania instrukcji znajdującej się w rejestrze instrukcji i konfiguracji procesora w zależności od jej kodu i (opcjonalnie) jej argumentów; może to być np.:
  • odpowiednie ustawienie multiplekserów pomiędzy rejestrami a jednostką ALU oraz wystawienie odpowiedniego kod operacji dla ALU (celem wykonania operacji arytmetycznej na wartościach rejestrów)
  • wystawienie zawartości wskazanego rejestru na szynę adresową, podłączenie wskazanego rejestru do szyny danych oraz skonfigurowanie operacji odczytu/zapisu (celem wykonania odczytu lub zapisu wartości rejestru z/do pamięci)
 3. wykonanie instrukcji - realizacja wcześniej zdekodowanej instrukcji zgodnie z ustawioną konfiguracją procesora
Instrukcje skoku polegają na załadowaniu nowej wartości do licznika programu, w przypadku skoków warunkowych jest to uzależnione od stanu rejestru flag, które ustawiane są w oparciu o wynik ostatniej operacji wykonywanej przez ALU.
Przedstawiony model działania jest przykładowym i w rzeczywistym procesorze może to wyglądać odmiennie - np. długość instrukcji może być większa niż długość słowa używanego przez procesor / szerokość szyny danych co rozbudowuje fazę pobierania instrukcji z pamięci, mogą występować instrukcje bardziej złożone (np. operacje wykonywane z argumentem pobieranym z pamięci a nie rejestru), może także występować więcej faz (np. poprzez wydzielenie faz dostępu do pamięci, czy zapisywania wyników działania instrukcji). Procesor może także działać potokowo, czyli nakładać na siebie kolejne fazy wykonywania różnych instrukcji (np. w czasie wykonywania jednej instrukcji realizować pobieranie kolejnej).

Mikrokontrolery

Mikrokontroler jest układem typu "System on Chip" zawierającym w jednym układzie procesor, pamięć RAM, układy wejścia-wyjścia (np. GPIO, porty szeregowe typu USART, SPI, I2C, przetworniki ADC), pamięć typu Flash (dla programu).

ATmega8A (ADC (6-8ch), 3xTimer, I2C, USART, SPI, 28-32pin, 8kB Flash, 1kB RAM, 8bit, 16MHz), STM32F072V8 (1xADC (12ch), 1xDAC (2ch), 12xTimer, 2xI2C, 4xUSART, 2xSPI, CAN, USB, 100pin, 64kB Flash, 16kB RAM, 32bit, 48MHz), STM32F103VC (3xADC (21ch), 2xDAC, 11xTimer, 2xI2C, 5xUSART, 3xSPI, CAN, USB, 100pin, 256kB Flash, 48kB RAM, 32bit, 72MHz) i wiele innych

Programowanie

Zagadnienia są ilustrowane przykładowymi kodami w jednym lub kilku z pośród następujących języków: C++ (niekiedy z podziałem na podejście w stylu C i w stylu C++), Python, Bash, PHP i JavaScript. Wybór takiego zbioru języków wynika z odmiennych cech każdego z nich:

Ponadto każdy z tych języków wykorzystywany jest w wielu projektach (od jądra Linuxa do systemu MediaWiki) i ich przynajmniej zgrubna znajomość może okazać się przydatna.

Język C++ oraz C są językami kompilowalnymi to znaczy (po zmodyfikowaniu źródeł) przed uruchomieniem programu konieczne jest dokonanie tłumaczenia kodu źródłowego na kod maszynowy przy pomocy odpowiedniego programu (np. clang++ lub g++). Kompilacja C i C++ przebiega kilku etapowo. W pierwszej kolejności wywoływany jest preprocesor, który jest odpowiedzialny za włączanie plików określonych poprzez #include (jest to literalne włączenie zawartości wskazanego pliku w danym miejscu, obsługę rozwijania stałych makr preprocesora (definiowanych z użyciem #define) oraz kompilację warunkową z wykorzystaniem poleceń takich jak #ifdef czy #if. Kompilatory pozwalają na uzyskanie nie tylko wynikowego pliku binarnego, ale także plików po przetworzeniu przez preprocesor czy też po konwersji na assembler.

Python, Bash i PHP są językami interpretowanymi, czyli uruchamianiu podlega bezpośrednio kod źródłowy który jest analizowany i wykonywany przez interpreter danego języka. Mogą one uruchamiać kod z podanego pliku lub interaktywnie wprowadzany w konsoli interpretera. Kod wprowadzany interaktywnie może być wykonywany bezpośrednio po jego wprowadzeniu (tzn. wprowadzeniu znaku nowej linii, a w przypadku bloków instrukcji - zakończenia takiego bloku). W Bashu i Pythonie jest to zachowanie domyślne, natomiast w przypadku PHP wymaga podania opcji -a (jej podanie zakłada że podawany kod jest tylko częścią ujętą w <?php i ?>, bez tej opcji kod zostanie zinterpretowany i wykonany dopiero po wczytaniu znaku końca pliku, który można wprowadzić Ctrl+D).

Zarówno kompilatory jak i interpretery mogą generować błędy lub ostrzeżenia dotyczące przetwarzanego kodu, przy jego poprawianiu ważne jest ich czytanie z próbą zrozumienia (niekiedy potrafią być dziwne i odnosić się nie do tego co jest przyczyną problemu). Rozwiązując problem należy skupić się na pierwszym błędzie, gdyż kolejne mogą być jego wynikiem (jest to szczególnie ważne w przypadku kompilacji C++ / C, gdzie możemy uzyskać bardzo wiele błędów). Programy mogą także generować błędy typu "run time error" w trakcie działania, przykładami takich błędów są rzucane i nie obsługiwane wyjątki oraz błędy związane z odwołaniami do pamięci (np. przekroczeniem zakresu tablicy w C) komunikowane zazwyczaj jako "Segmentation fault".

Pamięć danych - zmienne

Wszelkie dane na których operuje program komputerowy przechowywane są w jakimś rodzaju pamięci - najczęściej jest to pamięć operacyjna. W pewnych sytuacjach niektóre dane mogą być przechowywane np. tylko w rejestrach procesora lub rejestrach urządzeń wejścia-wyjścia.

W programowaniu na poziomie wyższym od kodu maszynowego i asemblera używa się pojęcia zmiennej i (niemal zawsze) pozostawia kompilatorowi/interpretatorowi decyzję o tym gdzie ona jest przechowywana. Oczywistym wyjątkiem są grupy zmiennych, czy też bufory alokowane w sposób jawny w pamięci. Ze względu na ograniczoną liczbę rejestrów procesora większość zmiennych (w szczególności tych dłużej istniejących i większych) będzie znajdowała się w pamięci i będą przenoszone do rejestrów celem wykonania jakiś operacji na nich po czym wynik będzie przenoszony do pamięci.

Z każdą zmienną przechowywaną w pamięci związany jest adres pamięci pod którym się ona znajduje. Niektóre z języków programowania pozwalają na odwoływanie się do niego poprzez wskaźnik na zmienną lub referencję do zmiennej (odwołania do adresu zmiennej mogą wymusić umieszczenie jej w pamięci nawet gdyby normalnie znajdowała się tylko w rejestrze procesora).

Wszystkie dane są zapisywane w postaci liczb lub ciągów liczb. Typ zmiennej (jawny lub nie) informuje o tym jakiej długości jest dana liczba i jak należy ją interpretować (jak należy interpretować ciąg liczb).

int main() {
	// liczba całkowita ze znakiem
	int   liczbaA = -34;
	// liczba rzeczywista (pojedynczej precyzji)
	float  liczbaB = 673.1;
	// 8 bitowa liczba całkowita bez znaku
	uint8_t liczbaC = 0xf3;
	
	// zmienna napisowa "C NULL-end string"
	char* napisA = "q we";
	// zmienna napisowa typu "C++ string"
	std::string napisB = "a bc";
}
# dynamiczne typowanie - typ określany jest
# na podstawie wartości zapisywanej do zmiennej

zmiennaA = -91.7
zmiennaB = "qa z"
# dynamiczne typowanie - typ określany jest
# na podstawie wartości znajdującej się w zmiennej
#
# zasadniczo wszystkie zmienne są napisami, a interpretacja
# ma miejsce przy ich użyciu a nie przy tworzeniu

# obsługiwane liczby całkowite oraz napisy
# brak obsługi liczb zmiennoprzecinkowych
#
# brak spacji pomiędzy nazwą zmiennej a znakiem równości
# w operacji przypisania jest wymogiem składniowym

zmiennaA=-91
zmiennaB="qa z"
zmiennaC=98.6 # to będzie traktowane jako napis a nie liczba
<?php

# dynamiczne typowanie - typ określany jest
# na podstawie wartości zapisywanej do zmiennej

$zmiennaA = -91.7
$zmiennaB = "qa z"

?>
var a = 13.3
var b = "qa z"

Kod programu - instrukcje, ...

Program komputerowy składa się z instrukcji wykonywanych kolejno przez procesor. Instrukcje te można podzielić na:

Dwie pierwsze kategorie instrukcji odpowiadają za modyfikowanie wartości zmiennej na skutek przypisań wartości oraz operacji wykonywanych na zmiennych. Trzecia kategoria to instrukcje odpowiedzialne za warunkowe lub bez warunkowe modyfikowanie licznik programu. Mogą występować także instrukcje złożone realizujące zadania z różnych grup w ramach jednej instrukcji (np. instrukcje wykonywane warunkowo).

Podstawowe operacje arytmetyczne, bitowe i logiczne

Z punktu widzenia procesora (kodu maszynowego) podstawowymi operacjami wykonywanymi na danych (oprócz przenoszenia) są typowe operacje arytmetyczne i logiczne oraz operacje binarne. Wiele architektur posiada także bardziej złożone instrukcje (np. wykonywane nie na pojedynczych liczba a całych wektorach liczb lub też wykonujących jakąś bardziej złożoną operację matematyczną w sposób sprzętowy), które odgrywają istotną rolę w optymalizacji kodu na daną architekturę.

Z punktu widzenia języków programowania najczęściej za podstawowe operacje uważa się:

 • operacje arytmetyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie całkowite, dzielenie zmiennoprzecinkowe, obliczanie reszty z dzielenia, niekiedy podnoszenie do potęgi
 • operacje logiczne: AND, OR, NOT, niekiedy XOR, porównania (równość, nierówność, większe, mniejsze, większe równe, mniejsze równe)
 • operacje bitowe(wykonywane niezależnie na każdym bicie argumentów): AND, OR, NOT, XOR, przesunięcia bitowe
Dość istotnym wyjątkiem są niektóre języki skryptowe (takie jak bash), których głównym zadaniem jest uruchamianie innych programów i to jest operacją podstawową w tych językach.

#include <stdio.h>

int main() {
	double a = 12.7, b = 3, c, d, e;
	int x = 5, y = 6, z;
	
	// dodawanie, mnożenie, odejmowanie zapisuje się
	// i działają one tak jak w normalnej matematyce:
	e = (a + b) * 4 - y;
	
	// dzielenie zależy od typów argumentów
	d = a / b; // będzie dzieleniem zmiennoprzecinkowym bo a i b są typu float
	c = x / y; // będzie dzieleniem całkowitym bo z i y są zmiennymi typu int
	b = (int)a / (int)b; // będzie dzieleniem całkowitym
	a = (double)x / (double)y; // będzie dzieleniem zmiennoprzecinkowym
	
	// reszta z dzielenia (tylko dla argumentów całkowitych)
	z = x % y;
	
	// wypisanie wyników
	printf("%d %f %f %f %f %f\n", z, e, d, c, b, a);
	
	// operacje logiczne:
	// ((a większe równe od 0) AND (b mniejsze od 2)) OR (z równe 5)
	z = (a>=0 && b<2) || z == 5;
	// negacja logiczna z
	x = !z;
	
	printf("%d %d\n", z, x);
	
	// operacje binarne:
	// bitowy OR 0x0f z 0x11 i przesunięcie wyniku o 1 w lewo
	x = (0x0f | 0x11) << 1;
	// bitowy XOR 0x0f z 0x11
	y = (0x0f ^ 0x11);
	// negacja bitowa wyniku bitowego AND 0xfff i 0x0f0
	z = ~(0xfff & 0x0f0);
	
	printf("%x %x %x\n", x, y, z);
	
	// uwaga: powyższy program może nie wykonywać obliczeń w czasie działania
	// ze względu na optymalizację i fakt iż wyniki wszystkich operacji
	// są znane w momencie kompilacji programu
}
a = 12.7
b = 3
x = 5
y = 6

# dodawanie, mnożenie, odejmowanie zapisuje się
# i działają one tak jak w normalnej matematyce:
e = (a + b) * 4 - y

# dzielenie zmiennoprzecinkowe
c = x / y

#dzielenie całkowite
b = a // b

# reszta z dzielenia
z = x % y;

# wypisanie wyników
print(e, c, b, z)

# operacje logiczne:
# ((a większe równe od 0) AND (b mniejsze od 2)) OR (z równe 5)
z = (a>=0 and b<2) or z == 5;
# negacja logiczna z
x = not z;

print(z, x);

# operacje binarne:
# bitowy OR 0x0f z 0x11 i przesunięcie wyniku o 1 w lewo
x = (0x0f | 0x11) << 1;
# bitowy XOR 0x0f z 0x11
y = (0x0f ^ 0x11);
# negacja bitowa wyniku bitowego AND 0xfff i 0x0f0
z = ~(0xfff & 0x0f0);

print(hex(x), hex(y), hex(z & 0xffff));
# wypisując z musimy określić jego bitowość

# wieloargumentowa operacja przypisania
# może być użyta do zamiany wartości pomiędzy dwoma zmiennymi
# bez jawnego używania zmiennej tymczasowej
print(a, b)
a, b = b, a
print(a, b)
# oczywiście można w jej ramach używać więcej niż dwóch zmiennych
a=12; b=3; x=5; y=6

# aby wykonać działania arytmetyczne należy
# umieścić je wewnątrz $(( i ))

# dodawanie, mnożenie, odejmowanie zapisuje się
# i działają one tak jak w normalnej matematyce:
e=$(( ($a + $b) * 4 - $y ))

# dzielenie całkowite
c=$(( $x / $y ))

# wypisanie wyników
# (zwróć uwagę na wynik wypisania niezainicjalizowanej zmiennej z)
echo $e $c $z


# operacje logiczne obsługiwane są komendą test
# lub operatorem [ ] wynik zwracany jest jako kod powrotu
# należy zwrócić uwagę na escapowanie odwrotnym ukośnikiem
# nawiasów i na to że spacje mają znaczenie

# ((a większe równe od zera) AND (b mniejsze od dwóch)) OR (z równe 5)
[ \( $a -ge 0 -a $b -lt 2 \) -o $z -eq 5 ]; z=$?

# negację realizuje !, ale wynikiem negacją dowolnej liczby jest FALSE
# więc nie da się zanegować z jak w pozostałych przykładach

echo $z
# bash stosuje logikę odwróconą 0 == TRUE, coś nie zerowego to FALSE

# bash nie obsługuje liczb zmiennoprzecinkowych ani operacji bitowych
# nieobsługiwane operacje można wykonać za pomocą innego programu np:
a=`echo 'print(3/2)' | python3`
b=$(echo '3/2' | bc -l)
echo $a $b

# ujęcie polecenia w znaki ` powoduje podstawienie w tym miejscu
# standardowego wyjścia tego polecenia (w tym wypadku zapisania go
# do zmiennej), alternatywną składnią jest $( polecenie )
# pokazany na przykładzie zmiennej b
var a = 12.7, b = 3, c = 13, d, e;

// dodawanie, mnożenie, odejmowanie zapisuje się
// i działają one tak jak w normalnej matematyce:
e = (a + b) * 4 - c;

// dzielenie zawsze jest zmiennoprzecinkowe
d = a / b;
c = b / c;

// wypisanie wyników
console.log(
	"e=" + e + "\n" +
	"d=" + d + "\n" +
	"c=" + c + "\n"
);

// operacje logiczne:
// ((a większe równe od 0) AND (b mniejsze od 2)) OR (c równe 5)
var z = (a>=0 && b<2) || c == 5;
// negacja logiczna z
a = !z;

console.log(
	"z=" + z + "\n" +
	"a=" + a + "\n"
);

	// operacje binarne:
	// bitowy OR 0x0f z 0x11 i przesunięcie wyniku o 1 w lewo
	a = (0x0f | 0x11) << 1;
	// bitowy XOR 0x0f z 0x11
	b = (0x0f ^ 0x11);
	// negacja bitowa wyniku bitowego AND 0xfff i 0x0f0
	c = ~(0xfff & 0x0f0);
	
console.log(
	"a=0x" + a.toString(16) + "\n" +
	"b=0x" + b.toString(16) + "\n" +
	"c=0x" + (c & 0xffff).toString(16) + "\n"
);

Przepływ sterowania w programie - skoki, warunki, pętle, funkcje

Licznik programu (program counter, instruction pointer lub instruction address register) jest rejestrem procesora który określa adres następnej (w niektórych architekturach aktualnej) instrukcji która ma zostać przetworzona procesor.

Skoki bezwarunkowe, instrukcje warunkowe, pętle, wywołania funkcji są realizowane poprzez modyfikację licznika programu. W przypadku wywołań funkcji dodatkowo wykonywane są operacje związane z obsługą stosu (zachowywaniem stanu rejestrów, umieszczaniem argumentów na stosie, ...). Instrukcja goto (realizująca skok bezwarunkowy) jest pełnoprawną instrukcją skoku, jedyną wadą jej stosowania jest to że przy niewłaściwym / zbyt częstym wykorzystywaniu (zamiast wywołań funkcji, warunków i pętli) kod programu staje się mniej czytelny.

W większości przypadków pętle realizowane są na poziomie kodu maszynowego jako zestaw instrukcji (np. inkrementacji zmiennej, sprawdzania warunku, skoku), jednak w niektórych rozwiązaniach pętle (np. typu "powtórz n razy") mogą być realizowane sprzętowo przy pomocy pojedynczej instrukcji.

#include <stdio.h>

int main() {
	int i, j, k;
	
	// instrukcja waunkowa if - else
	if (i<j) {
		puts("i<j");
	} else if (j<k) {
		puts("i>=j AND j<k");
	} else {
		puts("i>=j AND j>=k");
	}
	
	// podstawowe operatory logiczne
	if (i<j || j<k)
		puts("i<j OR j<k");
	// innymi operatorami logicznymi są && (AND), ! (NOT)
	
	// pętla for
	for (i=2; i<=9; ++i) {
		if (i==3) {
			// pominięcie tego kroku pętli
			continue;
		}
		if (i==7) {
			// wyjście z pętli
			break;
		}
		printf(" a: %d\n", i);
	}
	
	// pętla while
	while (i>0) {
		printf(" b: %d\n", --i);
	}
	
	// pętla do - while
	do {
		printf(" c: %d\n", ++i);
	} while (i<2);
	
	// instrukcja wyboru switch
	switch(i) {
		case 1:
			puts("i==1");
			break;
		default:
			puts("i!=1");
			break;
	}
	
	goto ETYKIETA;
	puts("to się nigdy nie wykona");
	puts("bo wcześniej robimy bezwarunkowe goto");
	
	ETYKIETA:
	puts("a to się wykona");
}
i=k=j=0

# instrukcja waunkowa if - else
if i<j :
	print("i<j")
elif j<k :
	print("i>=j AND j<k")
else:
	print("i>=j AND j>=k")

# podstawowe operatory logiczne
if (i<j or j<k)
	puts("i<j OR j<k");
# innymi operatorami logicznymi są and oraz not


# pętla for
for i in range(2, 9):
	if i==3:
		# pominięcie tego kroku pętli
		continue;
	if i==7:
		# wyjście z pętli
		break;
	print(" a:", i);
else:
	# nie wejdzie tutaj bo pętla kończy
	# się z użyciem break
	print("else w pętli");

# pętla while
while i>0 :
	i = i - 1;
	print(" b:", i);
else:
	# wejdzie tu gdy warunek i>0
	# nie będzie spełniony
	# zarówno przy pierwszym
	# jak i kolejnych sprawdzeniach
	print("else w pętli");
# pętla for
for (( i=0 ; $i<=20 ; i++ )) ; do
	echo $i;
done

# w bardziej "shellowym" stylu:
for i in `seq 0 20`; do
	echo $i;
done

# pętla for po liście rozdzielanej spacjami
# wypisanie nazw wszystkich plików z /tmp
for nazwa in /tmp/* ; do
	echo $nazwa;
done

# pętla while z read (po liniach pliku)
cat /etc/fstab | while read slowo reszta; do
	echo $reszta;
done
# powyższa pętla wypisze po kolei wszystkie
# wiersze pliku przekazanego przez stdin
# (cat nazwa_pliku |) z pominięciem
# pierwszego słowa (które wczytywane było do
# zmiennej slowo)


# instruikcja if - else
if [ "$xx" = "kot" -o "$xx" = "pies" ]; then
	echo "kot lub pies";
elif [ "$xx" = "ryba" ]; then
	echo "ryba"
else
	echo "coś innego"
fi

# spacje wokół i wewnątrz nawiasów kwadratowych
# przy warunku są istotne składniowo, zawartość
# nawiasów kwadratowych to tak naprawdę
# argumenty dla komendy test, zatem wywołanie:
# if [ "$xx" = "ryba" ]; then
# jest równoważne:
# if test "$xx" = "ryba"; then
# a więcej na temat warunków można znaleźć w:
# man test

# jako warunek może wystąpić dowolne polecenie
# wtedy sprawdzany jest jego kod powrotu
# 0 oznacza prawdę / zakończenie sukcesem
# wartość nie zerowa fałsz / błąd
if grep '^root:' /etc/passwd > /dev/null; then
	echo /etc/passwd zawiera użytkownika root;
fi

# istnieje możliwość skróconego zapisu warunków
# z użyciem łączenia instrukcji przy pomocy:
# && wykonaj instrukcję występująca po prawej
#   gdy poprzednia zwróciła zero (true)
# || (wykonaj instrukcję występująca po prawej
#   gdy poprzednia zwróciła nie zero -- false
[ "$xx" = "ryba" ] && echo '$xx = to ryba'
grep '^root:' /etc/passwd > /dev/null && \
 echo /etc/passwd zawiera użytkownika root;

# instrukcja case
# (w odróżnieniu od switch z C obsługuje napisy)
case $xx in
	kot | pies)
		echo "kot lub pies"
		;;
	ryba)
		echo "ryba"
		;;
	*)
		echo "cos innego"
		;;
esac
<?php

$i=$j=$k=0;

// instrukcja waunkowa if - else
if ($i<$j) {
	echo("i<j\n");
} else if ($j<$k) {
	echo("i>=j AND j<k\n");
} else {
	echo("i>=j AND j>=k\n");
}

// pętla for
for ($i=2; $i<7; ++$i) {
	if ($i==$j) {
		// pominięcie tego kroku pętli
		continue;
	}
	printf(" a: %d\n", $i);
}

// pętla while
while ($i>0) {
	if ($i==$k) {
		// wyjście z pętli
		break;
	}
	printf(" b: %d\n", --$i);
}

// pętla do - while
do {
	printf(" c: %d\n", ++$i);
} while ($i<2);

// instrukcja wyboru switch
switch($i) {
	case 1:
		echo("i==1\n");
		break;
	default:
		echo("i!=1\n");
		break;
}

?>
var i, j, k;

// instrukcja waunkowa if - else
if (i<j) {
	console.log("i<j\n");
} else if (j<k) {
	console.log("i>=j AND j<k\n");
} else {
	console.log("i>=j AND j>=k\n");
}

// podstawowe operatory logiczne
if (i<j || j<k)
	console.log("i<j OR j<k\n");
// innymi operatorami logicznymi są && (AND), ! (NOT)

// pętla for
for (i=2; i<=9; ++i) {
	if (i==3) {
		// pominięcie tego kroku pętli
		continue;
	}
	if (i==7) {
		// wyjście z pętli
		break;
	}
	console.log(" a: ", + i + "\n");
}

// pętla while
while (i>0) {
	console.log(" b: " + --i + "\n");
}

// pętla do - while
do {
	console.log(" c: " + ++i + "\n");
} while (i<2);

// instrukcja wyboru switch
switch(i) {
	case 1:
		console.log("i==1\n");
		break;
	default:
		console.log("i!=1\n");
		break;
}

Typowo funkcja przyjmuje określoną ilość argumentów (może ich nie posiadać) i zwraca pojedynczą wartość. Istnieje możliwość zwracania przez funkcję struktury złożonej z kilku wartości, jednak na ogół odebranie z funkcji dodatkowych wyników działania odbywa się poprzez argument typu wskaźnikowego, wskazujący na zmienną w której mają zostać zapisane. Wiele języków pozwala także na definiowanie funkcji przyjmujących dowolną ilość argumentów.

#include <stdio.h>

#include <stdarg.h>
// potrzebne dla obsługi dowolnej ilości argumentów

// funkcja bezargumentowa niezwracająca wartości
void f1() {
	puts("ABC");
}

// funkcja dwuargumentowa zwracająca wartość
int f2(int a, int b) {
	return a*2.5 + b;
}

// funkcja z jednym argumentem obowiązkowym
// i jednym opcjonalnym
float f3(int a, int b=1) {
	puts("F3");
	return a*2.5 + b;
}

// funkcja z dwoma argumentami wymaganymi
// i dowolną ilością argumentów opcjonalnych
float f4(int a, int b, ...) {
	float ret;
	
	va_list vl;
	va_start(vl, b);
	
	// w tym miejscu potrzebujemy znać ilość
	// oraz typy argumentów
	for (int i=0; i<a; i++) {
		ret += b * va_arg(vl,double);
	}
	va_end(vl);

	return ret;
}

int main() {
	f1();
	
	int a = f2(3, 6);
	// zwracaną wartość można wykorzystać
	// (jak wyżej) lub zignorować:
	f3(0);
	
	float b = f4(2, 1, 2.8, 3.5);
	
	printf("%d %f\n", a , b);
}
# funkcja bezargumentowa, zwracająca wartość
def f1():
	print("AA")
	return 5

a = f1()
print(a)

# funkcja przyjmująca jeden obowiązkowy
# argument oraz dwa opcjonalne
def f2(a, b=2, c=0):
	print(a**b+c)

f2(3)
f2(3, 3)
# można pominąć dowolne z argumentów z wartością
# domyślną odwołując się do pozostałych nazwami
f2(2, c=1)
# można podawać argumenty w dowolnej kolejności
# odwołując się do nich nazwami
f2(b=3, a=2)


# nieokreślona ilość argumentów pozycyjnych
def f(*a):
	for aa in a:
		print(aa)

f(1, "y", 6)
# ale nie: f(1, "y", u="p")

# nieokreślona ilość argumentów nazwanych
def f(**a):
	for aa in a:
		print(aa, "=", a[aa])

f(a="y", u="p")
# ale nie: f(1, u="p")

# nieokreślona ilość argumentów pozycyjnych i nazwanych
def f(*a1, **a2):
	print(a1)
	print(a2)

f(1, "y", 6)
f(a="y", u="p")
f(1, "y", u="p")

# można też wymusić ileś argumentów jawnych
def f(x, *a1, y="8", **a2):
	print(x, y)
	print(a1)
	print(a2)

f(1, "y", 6)
f(1, "y", u="p")
f(1, "z", y="y", u="p")
# ale nie: f(a="y", u="p")
# w bashu każda funkcja może przyjmować
# dowolną ilość parametrów pozycyjnych
# (w identyczny sposób obsługiwane są
# argumenty linii poleceń dla całego skryptu)
f1() {
	echo "wywołano z $# parametrami"
	echo "parametry to: $@"
	
	[ $# -lt 2 ] && return;
	
	# można odwoływać się do pojedynczych parametrów
	echo "drugi: $2"
	echo "pierwszy: $1"
	
	# albo kolejnych w pętli
	for i in `seq 1 $#`; do
		echo $1
		shift
	done
	
	# funkcja może zwracać tylko wartość numeryczną
	# tzw kod powrotu
	return 83
}

# wywołanie - tak jak komendy, czyli bez nawiasów,
# a argumenty rozdzielane białym znakiem (spacją)
f1 aaa 3 t 56

# kod powrotu ostatnio wywołanej komendy lub funkcji
# uzyskuje się poprzez $?:
echo $?


# często funkcje (tak jak wiele komend) wynik swojego
# działania zwracają poprzez standardowe wyjście
f2() {
	echo "Uwolnić mrożone truskawki$1"
}

# pozyskać go można poprzez `` lub $()
a=`f2 '!!!'`
echo $a

b=$(f2 '!')
echo $b
<?php

# funkcja bezargumentowa, zwracająca wartość
function f1() {
	print("AA\n");
	return 5;
}

$a = f1();
print($a);
print("\n");

# funkcja przyjmująca jeden obowiązkowy
# argument oraz dwa opcjonalne
function f2($a, $b=2, $c=0) {
	print($a**$b+$c);
	print("\n");
}

f2(3);
f2(3, 3);


# nieokreślona ilość argumentów pozycyjnych
function f3() {
	$num = func_num_args();
	print("ilość argumentów:\n");
	print( $num );
	print("\n");
	for($i=0; $i<$num; ++$i) {
		print("argument $i: ");
		print(func_get_arg($i));
		print("\n");
	}
}

f3();
f3("a", 1, "c", 5);

# jeden wymagany, jeden opcjonalny
# i nieokreślona ilość dodatkowych
function f4($a, $b="16") {
	# tablica z wszystkimi argumentami
	# jest alternatywną metodą dostępu
	# do wszystkich argumentów w stosunku
	# co do pokazanej w f3()
	$args = func_get_args();
	print_r($args);
}

f4("a", 1, "c", 5);

?>
function f1() {
	console.log("ABC\n");
}

// funkcja dwuargumentowa zwracająca wartość
function f2(a, b) {
	return a*2.5 + b;
}

// funkcja z jednym argumentem obowiązkowym
// i jednym opcjonalnym
function f3(a, b=1) {
	console.log("F3\n");
	return a*2.5 + b;
}

// funkcja z dowolną ilością argumentów
function f4() {
	var ret = 0;
	
	for(var i=0; i<arguments.length; i++) {
		ret += arguments[i];
	}
	
	return ret;
}

f1();
// zwracaną wartość można wykorzystać:
var a = f2(3, 6);
// lub zignorować:
f3(0);
var b = f4(2, 1, 2.8, 3.5);

console.log("a=" + a +" b=" + b + "\n");
Punkt startu

Jako że program komputerowy jest sekwencją wykonywanych instrukcji musi rozpoczynać się od określonego miejsca.
W przypadku języków interpretowanych jest to na ogół początek pliku z kodem programu. Często w pierwszej linii znajduje się specjalny komentarz (postaci #!/ścieżka/do/programu) stanowiący informację dla programu uruchamiającego skrypt jakiego interpretera ma użyć w celu wykonania kodu zawartego w pliku (niekiedy zawiera też opcje z jakimi należy uruchomić interpreter).
Natomiast w przypadku skompilowanego kodu C/C++ punktem startu jest funkcja main(). Zakończenie tej funkcji oznacza zakończenie programu, a wartość przez nią zwracana odpowiedzialna jest za tzw. kod powrotu przekazany procesowi wywołującemu program.

Rekurencja

Rekurencja jest mechanizmem, polegającym na wywoływaniu funkcji przez samą siebie, który ma na celu implementację niektórych algorytmów. Może być zastosowana chyba w każdym języku pozwalającym na definiowanie funkcji. Ograniczeniem jest maksymalna ilość wywołań funkcji związana z wielkością stosu - w przypadku zbyt wielu wywołań kolejnych funkcji program zakończy się błędem. Każdy algorytm zapisywany rekurencyjnie może zostać zamieniony na algorytm iteracyjny (wykorzystujący pętle).

# obliczanie silni z użyciem rekurencji
def silnia(n):
	# każda rekurencja musi mieć warunek końca
	if n == 1:
		return 1
	else:
		return n*silnia(n-1)

silnia(20)
# iteracyjne obliczanie silni
def silnia(n):
	s = 1
	for i in range(2,n+1):
		s = s*i
	return s

silnia(20)

Więcej o (bardziej złożonych) zmiennych

Grupowanie zmiennych

Struktury i klasy

Struktura jest złożonym typem danych służącym do grupowania powiązanych ze sobą logicznie zmiennych. Zmienne wchodzące w skład struktury (pola) identyfikowane są nazwami i mogą być różnych typów. Struktura zajmuje ciągły obszar pamięci, w którym umieszczane są wartości kolejnych pól.

Klasa oprócz pól może zawierać także funkcje (metody) - zarówno operujące na tych polach jak i z nimi nie powiązane. W niektórych przypadkach także struktury mogą zawierać metody - np. w C++ nie ma silnego rozróżnienia pomiędzy strukturami a klasami (różnią się tylko domyślną widocznością pól i metod).

Zmienne których typem jest jakaś klasa często określa się jako obiekt danej klasy. Niekiedy mówi się także o instancji danej klasy (reprezentowanej przez zmienną).

Niektóre z języków pozwalają na definiowanie w ramach struktury lub klasy pól i/lub metod statycznych, które nie są powiązane z żadnym istniejącym egzemplarzem danej struktury czy klasy - są wspólne dla wszystkich i można się do nich odwoływać bez istnienia obiektu.

#include <iostream>
#include <stdint.h>

struct NazwaStruktury {
	// pola składowe
	int a;
	std::string d;
	
	// zmienna statyczna
	// wspólna dla wszystkich obiektów tej klasy
	static int x;
	
	// stała
	static const int y = 7;
	
	// pola binarne (jedno i trzy bitowe)
	uint8_t mA :1;
	uint8_t mB :3;
	
	// metody składowe
	void wypisz() {
		std::cout << " a=" << a << " d=" << d << "\n";
	}
	
	// deklaracja metody
	// definicja musi być podana gdzieś indziej
	int getSum(int b) ;
	
	/// metody statyczna
	static void info() {
		std::cout << "INFO\n";
	}
	
	// konstruktor i destruktor
	NazwaStruktury(int aa = 0) {
		std::cout << "konstruktor\n";
		a = aa;
		d = "abc ...";
	}
	~NazwaStruktury() {
		// potrzebny gdy klasa tworzy jakieś
		// obiekty które nalezy usuwać, itp
		std::cout << "destruktor\n";
	}
};

// definicja zmiennej statycznej z nadaniem jej wartości
// jest to niezbędne aby była ona widoczna ...
int NazwaStruktury::x = 13;

// wcześniej zdeklarowane metody
// możemy definiować także poza deklaracją klasy
int NazwaStruktury::getSum(int b) {
	return a + b;
}

int main() {
	// korzystanie ze struktur
	NazwaStruktury s;
	s.a = 45;
	s.wypisz();

	// korzystanie z metod statycznych
	NazwaStruktury::info();
	// a także poprzez obiekt danej klasy
	s.info();
}
class NazwaKlasy:
	# pola składowe
	a=0
	d="ala ma kota"
	
	# metody składowe
	def wypisz(self):
		print(self.a + self.b)
	# warto zauważyć jawny argument
	# w postaci obiektu tej klasy
	# w C++ także występuje ale nie jest
	# jawnie deklarowany, ani nie trzeba
	# się nim jawnie posługiwać
	
	# metody statyczna
	def info():
		print("INFO")
	
	# konstruktor (z jednym argumentem)
	def __init__(self, x = 1):
		# i kolejny sposób na utworzenie
		# pola składowego klasy
		self.b = 13 * x

# korzystanie z klasy
k = NazwaKlasy()
k.a = 67
k.wypisz()

# do metod można odwoływać się także tak:
# (jawne użycie argumentu w postaci obiektu klasy)
NazwaKlasy.wypisz(k)

# korzystanie z metod statycznych
NazwaKlasy.info()

print("k jest typu:", type(k))
print("natomiast k.a jest typu:", type(k.a))

# obiekty można rozszerzać o nowe składowe i funkcje:
k.b = k.a + 10
print(k.b)
<?php

class NazwaKlasy {
	public $a;
	public $d = "tekst";
	
	# metody składowe
	public function wypisz() {
		echo "a=" . $this->a . " d=" . $this->d . "\n";
	}
	# warto zauważyć jawne odwołania do składowych
	# poprzez zmienną $this
	
	# metody statyczna
	public static function info() {
		echo "INFO\n";
	}
}

// korzystanie z klasy
$k = new NazwaKlasy;
$k->a = 87;
$k->wypisz();

// korzystanie z metod statycznych
NazwaKlasy::info();
// a także poprzez zmienną przechowującą nazwę klasy
$t="NazwaKlasy";
$t::info();

?>

Metody wchodzące w skład struktury oraz pola statyczne nie wpływają na rozmiar obiektów których jest typem.

Tablice

Tablica jest strukturą danych w której elementy (takiego samego typu) są ułożone w porządku liniowym i są dostępne za pomocą indeksów (kluczy). Typowo tablica indeksowana jest liczbami całkowitymi nie ujemnymi oraz zajmuje ciągły obszar pamięci.
Dostęp do elementów tablicy odbywa się w oparciu o obliczanie ich adresu na podstawie zależności: AdresElementu = AdresPoczatkuTablicy + IndexElementu * RozmiarElementu.

#include <iostream>
#include <vector>

int main() {
	// klasyczna tablica
	int t[4] = {1, 8, 3, 2};
	std::cout << t[2] << " -> ";
	t[2] = 55;
	std::cout << t[2] << " = " << *(t+2) << "\n";
	
	// jest ona podobnie jak struktura ciągłym obszarem pamięci,
	// możliwe jest zatem traktowanie takiej tablicy jako struktury
	struct Struktura {
		int a, b, c, d;
	};
	
	Struktura *tt = (Struktura*)t;
	std::cout << tt->a << " " << tt->c << "\n";
	
	
	// dynamicznie alokowana tablica C++ STL
	std::vector<int> v(4);
	v[3] = 21;
	std::cout << v[3] << "\n";
}
a[0]="a b c"
a[1]=123
a[2]=zz
a[3]=qq

x=1
echo "wybrane elementy tablicy: " ${a[$x]} ${a[0]}
echo "cała tablica: " ${a[@]}
echo "ilość elementów w tablicy tablica: " ${#a[@]}
var t = ['a b c', 8, 3, 2];

console.log(
	"pierwszy element: " + t[0] + "\n" +
	"długość tablicy: " + t.length + "\n"
);

// usuwamy 2 elementy od pozycji 1
t.splice(1, 2)

// dodajemy nowe elementy
t[5] = "pp";
t[7] = "ww";

// wypisanie wszystkich elementów
for (var i=0; i<t.length; ++i) {
	console.log("t["+ i +"]="+ t[i] +"\n");
}

// za pomocą for..in
for (var ii in t) {
	console.log("t["+ ii +"]="+ t[ii] +"\n");
}
Listy

Lista jest strukturą danych w której elementy są ułożone w porządku liniowym na zasadzie poprzedni-następny. Wyróżnia listy:

jednokierunkowe
w których w oparciu o element listy można uzyskać tylko element następny lub ustalić że jest ostatni - można przemieszczać się po takiej liście tylko w jednym kierunku
dwukierunkowe
w których w oparciu o element listy można uzyskać następny i poprzedni, lub ustalić że jest pierwszym lub ostatnim - umożliwia to przemieszczanie się po elementach listy w obu kierunkach
cykliczne
(zarówno jedno i dwukierunkowe) w których ostatni element wskazuje jako następny pierwszy element, a (w przypadku dwukierunkowych) pierwszy element wskazuje ostatni jako swojego poprzednika

#include <iostream>
#include <list>

int main() {
	std::list<int> l;
	
	// dodanie elementu na końcu
	l.push_back(17);
	l.push_back(13);
	l.push_back(3);
	l.push_back(27);
	l.push_back(21);
	// dodanie elementu na początku
	l.push_front(8);
	
	// wypisanie liczby elementów
	std::cout << "size=" << l.size()<< "\n";
	
	// wypisanie pierwszego i ostatniego elementu
	std::cout << "first=" << l.front() << " last=" << l.back() << "\n";
	
	// usuniecie ostatniego elementu
	l.pop_back();
	
	// posortowanie listy
	l.sort();
	
	// odwrócenie kolejności elementów
	l.reverse();
	
	// usuniecie pierwszego elementu
	l.pop_front();
	
	for (std::list<int>::iterator i = l.begin(); i != l.end(); ++i) {
		// wypisanie wszystkich elementów
		std::cout << *i << "\n";
		// możliwe jest także:
		// - usuwanie elementu wskazanego przez iterator
		// - wstawianie elementu przed wskazanym przez iterator
	}
}
l = [ 3, 5, 8 ]

# wstawienie elementu na koniec
l.append(1)

# wstawienie elementu na pozycje 2
l.insert(2, 13)

print("liczba elementów =", len(l))
print("pierwszy =", l[0])

# wypisanie wszystkich elementów
for e in l:
	# możemy modyfikować zmienną "e",
	# ale nie będzie maiło to wplywu na listę
	print(e)

# alternatywne iterowanie po elementach
# (pozwala na ich modyfikowanie)
for i in range(len(l)):
	l[i] = l[i] + 1
	print(l[i])

# możemy też uzyskać listę w oparciu o wykonanie jakiś
# operacji na danej liście w formie jednolinijkowca:
l = [a * 2 for a in l]
# listę taką możemy przypisać do innej
# lub (jak wyżej) do tej samej zmiennej

# pobranie i usuniecie ostatniego elementu
print("ostatnim był:", l.pop())
print("ostatnim był:", l.pop())

# pobranie i usuniecie elementu na wskazanej pozycji
print("drugim elementem był:", l.pop(1))

# wypisanie całej listy
print(l)
# niekiedy zamiast tworzenia listy lepsze może być
# uzyskiwanie jej kolejnych elementów "na żywo"
# funkcjonalność taką w pythonie zapewniają generatory:

def f(l):
	a, b = 0, 1
	for i in range(l):
		r, a, b = a, b, a + b
		yield r

# użycie generatora w pętli for
for i in f(16):
	print(i)

# można także tworzyć generatory nieskończone
def ff():
	a, b = 0, 1
	while True:
		r, a, b = a, b, a + b
		yield r

# pobieranie kolejnych elementów
a = iter( ff() )
print( next(a) )
print( next(a) )

Listy umożliwiają łatwą implementację m.in.:

kolejki typu FIFO (First In First Out)
poprzez dodawanie elementów na koniec listy, a pobieranie z początku listy
stosu, czyli kolejki typu LIFO (Last In First Out)
poprzez dodawanie elementów na koniec listy i pobieranie także z końca listy

Listy nie muszą zajmować ciągłego obszaru pamięci - każdy z elementów może być alokowany osobno i tylko zawierać wskaźniki na następny i ew. poprzedni element. Utrudnia (wydłuża) to dostęp do n-tego elementu listy, ale usprawnia dodawanie i usuwanie elementów (zarówno z początku, środka jak i końca listy).

Tablice asocjacyjna (mapy)

Tablica asocjacyjna (nazywana także mapą lub słownikiem) podobnie do zwykłej tablicy jest zbiorem par klucz-wartość, z tym że klucze nie muszą tutaj być kolejnymi liczbami całkowitymi zaczynającymi się od zera a mogą być dowolnymi wartościami (napisami, wskaźnikami, etc). Często (np. C++) tablice takie implementowane są jako posortowane drzewa binarne, dzięki czemu dostęp do szukanego elementu realizowany jest w czasie logarytmicznym.

#include <iostream>
#include <map>

int main() {
	std::map<std::string, int> m;
	
	m["a"] = 6;
	m["cd"] = 9;
	std::cout << m["a"] << " " << m["ab"] << "\n";
	
	// wyszukanie elementu po kluczu
	std::map<std::string, int>::iterator iter = m.find("cd");
	// sprawdzenie czy istnieje
	if (iter != m.end()) {
		// wypisanie pary - klucz wartość
		std::cout << iter->first << " => " << iter->second << "\n";
		// usunięcie elementu
		m.erase(iter);
	}
	
	m["a"] = 45;
	
	// wypisanie całej mapy
	for (iter = m.begin(); iter != m.end(); ++iter)
		std::cout << iter->first << " => " << iter->second << "\n";
	// jak widać mapa jest wewnętrznie posortowana
}
m = { "ab" : 11, "cd" : "xx" }
x = "e"
m[x] = True;

# pobranie samych kluczy
for k in m:
	print (k, "=>", m[k])

# sprawdzenie istnienia 
if "ab" in m:
	print ("jest ab")
	# usunięcie elementu
	del m['ab']

# modyfikacja wartosci
m["cd"] = "oi"

# pobranie par klucz wartosc
for k,v in m.items():
	print (k, "=>", v)
<?php

$a = array('ab' => True, 'cd' => 'xx');
$a['efg'] = 15;
$a['cd']="yu";

# sprawdzenie istnienia 
if (isset($a['ab'])) {
	// uwaga: gdy $a['ab'] = null
	// to isset zwróci FALSE
	// patrz array_key_exists()
	echo "jest ab";
	
	# usunięcie elementu
	unset($a['ab']);
}

while ( list($k, $v) = each($a) ) {
	echo "a[$k] = $v\n";
}

?>
// pseudo odpowiednik
// tablicy asocjacyjnej

var o = {a: 1, b: 2, c: 3};

// dodanie elementu
o.ab = "pp";

// usunięcie elementu
delete o.b; 

for (var k in o) {
	console.log(
		`o.${k} = ${o[k]} \n`
	);
}

W standardowej mapie klucz jest unikalny (tzn. nie mogą występować elementy z takim samym kluczem), zapewnia to jednoznaczność odwołań poprzez operator tablicowy []. W C++ jeżeli chcemy mieć kilka jednakowych kluczy z różnymi wartościami można skorzystać std::multimap<>.

Strukturami zbliżonymi w działaniu do mapy są zbiory (std::set<> i std::multiset<> z C++ oraz set([k1, k2, ...]) z Pythona). Różnią się one od map tym że nie przechowują one wartości a jedynie same klucze.

Wskaźniki i referencje

Wskaźnik jest zmienną, która przechowuje adres pamięci, pod którym znajdują się jakieś dane (inna zmienna). Jako że wskaźnik jest zmienną która też jest umieszczona gdzieś w pamięci można utworzyć wskaźnik do wskaźnika itd. Na wskaźnikach można wykonywać operacje arytmetyczne (najczęściej jest to dodawanie offsetu). Na wskaźniku można wykonać operację wyłuskania czyli odwołania się do wartości zmiennej pod adresem na który wskazuje, a nie do zmiennej wskaźnikowej (zawierającej adres).

Wskaźniki pozwalają na operowanie dużymi zbiorami danych (duże struktury, napisy, etc) bez konieczności ich kopiowania przy przekazywaniu do funkcji, umieszczaniu w różnych strukturach danych, sortowaniu, itd (kopiowaniu ulega jedynie wskaźnik czyli adres) oraz na współdzielenie tych samych danych pomiędzy różnymi obiektami.

Wskaźnik może wskazywać na niewłaściwy adres w pamięci (np. na skutek zwolnienia tego fragmentu lub błędu w operacjach matematycznych na wskaźnikach - wyjściu poza dozwolony zakres), typowo wskaźnikowi który nic nie wskazuje przypisuje się wartość NULL (zero). Wyłuskania wskaźników o wartości NULL lub wskazujących niewłaściwy obszar pamięci prowadzą do błędów programu, często do zakończenia programu z powodu naruszenia ochrony pamięci ("Segmentation fault").

Referencja jest zbliżona do wskaźników (w zasadzie jest to wskaźnik trochę inaczej traktowany przez kompilator) - także pozwala na unikanie kopiowania dużych danych. W odróżnieniu od wskaźnika odwołania do referencji zawsze skutkują wyłuskaniem, nie jest możliwa arytmetyka wskaźnikowa na referencjach, referencja musi też wskazywać na poprawny obszar pamięci (minimalizacja ryzyka błędu odwołania do niewłaściwego adresu). Możliwa jest referencja na wskaźnik a także wskaźnik do referencji.

#include <stdio.h>
#include <iostream>

void f1(int *b) {
	*b = 2 * *b;
}

void f2(int (*f)(const char *s)) {
	f("Uwolnić mrożone truskawki !!!");
}

struct kl {
	// pola składowe
	int a;
	
	int getSum(int b) {
		return a + b;
	}
};

int main() {
	// zmienna typu int i wskaźnik na zmienna typu int
	int a = 5678;
	int *b = NULL;
	
	// pobranie adresu zmiennej do wskaźnika
	b = &a;
	std::cout << "a ma adres " << b << "\n";
	
	// modyfikacja wartości na która wskazuje wskaźnik
	*b = 3456;
	std::cout << a << " = " << *b << "\n";
	
	// referencja
	int &c = a;
	c = 6543;
	std::cout << a << " = " << c << "\n";
	
	// wskaźniki na obiekty
	std::pair<int,int> p = std::make_pair(2, 5);
	std::pair<int,int> *q = &p;
	
	// dostęp do składowych poprzez wskaźnik na strukturę
	(*q).first = 7;
	q->second = 8;
	std::cout << p.first << " " << p.second << "\n";
	
	// wskaźnik na składową
	b = &(q->second);
	*b = 3;
	std::cout << p.first << " " << p.second << "\n";
	
	// przekazywanie wskaźnika do funkcji:
	// 1. (podobnie jak trzymanie wskaźników na obiekty,
	//   zamiast obiektów w listach itp) pozwala na
	//   przekazywanie większych obiektów bez ich kopiowania
	// 2. pozwala na modyfikowanie wartości argumentów:
	f1(b);
	std::cout << p.first << " " << p.second << "\n";
	
	// wskaźnik "fun" na funkcje przyjmującą
	// wskaźnik const char i zwracającą int
	int (*fun)(const char *s);
	// przypisanie adresu funkcji puts do zmiennej fun
	fun = &puts;
	// użycie wskaźnika na funkcję jako funkcji
	fun("aaa");
	
	// wskaźnik na funkcję może być przekazywany
	// do innych funkcji jako argument
	f2(fun);
	
	// wskaźniki a tablice
	// w C tablica to wskaźnik na pierwszy element
	// a t[x] jest równoważne *(t+x)
	short t[4] = { 11, 22, 33, 44 };
	short *tt = t;
	std::cout << "t[2] = " << t[2] << " = " << *(t + 2) << "\n";
	
	std::cout << "t[0] = " << *tt << " @ " << tt << "\n"; ++tt;
	std::cout << "t[1] = " << *tt << " @ " << tt << "\n";
	
	// wskaźnik na metodę składową jakiejś klasy
	// (z wyjątkiem metod statycznych)
	// wymaga określenia typu tej klasy,
	// gdyż jest on typem niejawnego argumentu jej metod
	int (kl::*fun2)(int) = &kl::getSum;
	
	// aby skorzystać trzeba mieć obiekt danej klasy
	// (lub wskaźnik do niego)
	kl o1;
	o1.a = 2;
	kl *o2 = &o1;
	std::cout << (o1.*fun2)(3) << " " << (o2->*fun2)(3) << "\n";
}
a, b = 5, [1, 2, 3]

def pinfo(x, xx):
	print(
		"id(x) =", hex(id(x)),
		" == " if id(xb) == id(xx) else " != ",
		"id(xx) =", hex(id(xx))
	)

# utworzenie kopii zmiennej oznacza utworzenie
# nowej referencji wskazującej nadal na ten sam
# obiekt w pamięci
aa = a
pinfo(id(a), id(aa)
bb = b
pinfo(id(b), id(bb)

# przypisanie nowego obiektu pod zmienną
# powoduje zmianę (adresu) obiektu który
# wskazuje:
aa = 5
pinfo(id(a), id(aa)
bb = [9, 11, 13]
pinfo(id(b), id(bb)

# ale modyfikacja obiektów "immutable"
# (takich jak liczby, napisy) nie jest możliwa
# zatem zawsze tworzony jest nowy obiekt
aa=a
aa+=1
pinfo(id(a), id(aa)

# jeżeli do starego obiektu nie ma innych
# referencji może on zostać usunięty
# a nowy może być umieszczony w jego miejscu
# (w takim przypadku wynik id się nie zmieni)

# natomiast modyfikacja obiektów "mutable"
# (takich jak listy i słowniki)
# nie tworzy nowego obiektu tylko modyfikuje
# istniejący (wynik id się nie zmieni) zatem
# wszystkie referencje wskazują na zmodyfikowany
# obiekt:
bb = b
bb[0] = 17
print ("bb =", bb, "b=", b)
pinfo(id(b), id(bb)

# aby uzyskać kopię należy skorzystać
# z odpowiedniej metody
bb = b.copy()

print ("bb =", bb, "b=", b)

bb[0] = 99
print ("bb =", bb, "b=", b)
pinfo(id(b), id(bb)

# uwaga kopiowanie takie jest płytkie: jeżeli w
# liście mamy obiekty "mutable" obie (niezależne
# pod względem zbioru elementów) kopie listy
# będą wskazywać na te same obiekty


# usuwanie zmiennej
b = None
# mapowanie zmiennej "b" zostało zmienione
# nie wskazuje już na listę tylko na
# obiekt typu NoneType

bbb = bb
del bb
# nazwa "bb" została usunięta
# ale do danych możemy dostawać się przez "bbb"

# dopiero po usunięciu wszystkich referencji
# na dany obiekt to Python może go usunąć (ale
# nie musi wykonać tego natychmiast)


# python także umożliwia przekazywanie funkcji
# jako argumentu do innej funkcji
def a(z):
	print(z*3)

def b(x, y):
	x(y+2)

b(a, 1)

# ponadto funkcja może także zwracać funkcję:
def aa(y):
	def t(x):
		return y*x
	return t

b = aa(3)
b(2)

# można też:
aa(3)(4)
# w Bashu nie ma operacji na wskaźnikach
# ale podobną funkcję w pewnych wypadkach
# może pełnić zmienna zawierająca nazwę
# innej zmiennej

A="tekst do wypisania";
B="A";

# proste podejście typu echo ${$B}
# (działające np. w PHP) nie zadziała,
# ale można to zrobić na kilka innych sposobów:

C=${!B};
echo $C

C='eval "echo \$$B"';
D=`eval "$C"`
echo $D

C=$(C='eval "echo \$$B"'; eval $C);
echo $C

# zmienna może przechowywać komendę / nazwę
# funkcji do wykonania
x=ls

$x /tmp
<?php

// w PHP korzystanie z nazwy zmiennej
// przechowywanej w innej zmiennej
// jest jeszcze prostsze:
$a="12";
$b="a";
$c="b";

echo "$a $b $c\n"
echo "${$b} ${$c}\n"
echo "${${$c}}\n"

// możliwe jest także używanie zmiennych
// zawierających nazwy funkcji oraz
// przekazywanie ich do innych funkcji
function fa($z) {
	print($z*3);
	print("\n");
}

$c="fa";
$c(2);

function fb($x, $y) {
	$x($y+2);
}

fb("fa", 1);

?>

Zasięg zmiennej

Często (np. C / C++) zasięg zmiennych (widoczność i istnienie) jest limitowany do bloku w którym zostały zadeklarowane, zmienne z bloków wewnętrznych mogą przesłaniać zmienne zadeklarowane wcześniej. W niektórych językach (np. Pythonie, Bash'u) mechanizm ten nie jest stosowany (utworzenie zmiennej wewnątrz if'a lub pętli powoduje jej widoczność poza tym blokiem).

Wywołanie funkcji powoduje rozpoczęcie nowego kontekstu w którym zmienne z bloku wywołującego funkcję nie są widoczne (ale nadal istnieją). Typowo argumenty do funkcji przekazywane są przez kopiowanie, więc funkcja nie ma możliwości modyfikacji zmiennych z bloku ją wywołującego nawet do niej przekazanych (wyjątkiem jest przekazanie przez referencję lub wskaźnik).

W przypadku manualnej alokacji pamięci lub tworzenia obiektów poprzez new limitowana jest widoczność i istnienie otrzymanego wskaźnika, ale nie zaalokowanego bloku pamięci. Zatem ograniczona jest widoczność takich zmiennych ale nie czas ich istnienia, dlatego też przed utratą wskaźnika na nie należy je usunąć (zwolnić zaalokowaną pamięć).

#include <iostream>

int funA(int a) {
	a = a*2;
	return a;
}

int funB(int &a) {
	a = a*2;
	return a;
}

int main() {
	int a = 57, b = 23;
	std::cout << ++a << " " << ++b << "\n";
	// wypisze 58 24
	{
		int a = b;
		std::cout << ++a << " " << ++b << "\n";
		// wypisze 25 25
		// bo a z tego bloku (==24) przesłoniło wcześniejsza zmienną a (==58)
	}
	std::cout << ++a << " " << ++b << "\n";
	// wypisze 59 26
	// bo a z wcześniejszego bloku już nie istnieje i nie przesłania naszego a (==58)
	
	std::cout << funA(a) << " " << funB(b) << "\n";
	// wypisze wartości zwracane przez funkcje czyli 118 (59*2) i 52 (26*2)
	std::cout << a << " " << b << "\n";
	// wypisze aktualne wartości argumentu:
	// a=59 bo przekazanie przez wartość i funkcja operowała na własnej kopii
	// b=52 bo przekazane przez referencję i funkcja operowała na tej samej kopii
}
a, b, d = 5, 12, [1, 2, 3]

def f1(c):
	return c+b

def f2(c):
	b=2
	return c+b

# f1 korzysta z zmiennej globalnej b
# f2 przysłania sobie zmienną globalną b poprzez swoją zmienną lokalną
print("f1(a) =", f1(a), "f2(a) =", f2(a), "ale b nadaj wynosi:", b)

def f3(c):
	global b
	b=16
	return c+b

# f3 dzięki temu że jawnie deklaruje iż używa globalnego b
#  może modyfikować zmienną globalną
print("f3(a) =", f3(a), "teraz b wynosi:", b)

def f4(c):
	c = 2*c
	return c

# argumenty funkcji są zmiennymi lokalnymi
print("f4(a) =", f4(a), "ale a nadaj wynosi:", a)

def f5(c):
	c[0]="xx"
	return c

print("f5(d) =", f5(d), "tym razem d uległo modyfikacji:", d)

if d[1] == 2:
	x = "ABC"
else:
	x = 22

print("zmienna x jest widoczna poza blokiem w którym została utworzona", x)

Napisy

Napisy są to ciągi liczb, w których kolejne liczby (pojedynczo lub grupami) interpretowane są jako kolejne znaki (litery). W przypadku kodowań o ustalonej długości znaku (np. UTF-32, ASCI) każda n-bitowa liczba odpowiada jednemu znakowi napisu (przy czym i tak mogą się one graficznie nakładać, ale każdy jest integralną całością). W przypadku kodowań o zmiennej długości znaku długość znaku kodowana jest w ramach tego znaku (np. w UTF-8 długość wynosi od 1 do 4 bajtów, informacja o długości zakodowana jest w pierwszym bajcie, a dodatkowe bajty mają ustawione najstarsze bity na 10 co jednoznacznie identyfikuje je jako uzupełniające).

Mogą one być przechowywane jako tablica lub lista tablic (ułatwia to operowanie dużymi zmiennymi napisowymi - unikanie relokacji i przepisywania dużej ilości danych). Możliwe jest kilka sposobów przechowywania napisu w tablicy różniących się metodą uzyskiwania informacji o końcu napisu - może to być osobna zmienna przechowująca długość napisu (lub adres jego końca) albo znacznik końca przechowywany w samym napisie (w tej roli stosowane jest 0 w tzw. NULL-end stringach z języka C).

W przetwarzaniu napisów bardzo często stosowane są wyrażenia regularne służące do dopasowywania napisów do wzorca który opisują, wyszukiwaniu/zastępowaniu tego wzorca. Do typowej, podstawowej składni wyrażeń regularnych zalicza się m.in. następujące operatory:

.   - dowolny znak
[a-z] - znak z zakresu
[^a-z] - znak z poza zakresu (aby mieć zakres z ^ należy dać go nie na początku)
^   - początek napisu/linii
$   - koniec napisu/linii

*   - dowolna ilość powtórzeń
?   - 0 lub jedno powtórzenie
+   - jedno lub więcej powtórzeń
{n,m} - od n do m powtórzeń

()   - pod-wyrażenie (może być używane dla operatorów powtórzeń, a także dla referencji wstecznych)
#include <stdio.h>
#include <iostream>

#include <string>
#include <string.h>
#include <bitset>
#include <regex>
#include <sstream>

int main() {
	// napisy w stylu C
	// czyli tak naprawdę tablice bajtów (znaków)
	const char* x = "abcdefg";
	
	// wypisanie długości napisu
	printf("%d\n", strlen(x));
	
	// wypisanie pod-napisu od 2 do końca
	puts(x+2);
	
	// wyszukiwanie
	// pod-napisu "cd" w x od pozycji 1
	const char* cd = strstr(x+1, "cd");
	printf("%d\n", cd-x);
	
	// 3 znakowy pod-napis napisu x
	// rozpoczynający się od cd 
	char buf[16];
	strncpy(buf, cd, 3);
	buf[3]=0; // NULL end
	puts(buf);
	
	// porównywanie
	if (strcmp(x, "a") == 0)
		puts("x == \"a\"");
	if (strncmp(x, "a", 1) == 0)
		puts("pierwsze 1 znaków x to \"a\"");
	
	
	// napisy w stylu C++
	std::string xx(x);
	std::string y = "aa bb cc bb dd bb ee";
	
	// wypisanie długości napisu
	std::cout << xx.size() << "\n";
	// .size() to to samo co .length()
	
	// uzyskanie napisy w stylu C
	puts(xx.c_str());
	
	// wypisanie pod-napisu od 2 do końca
	std::cout << xx.substr(2) << "\n";
	std::cout << xx.substr(2, std::string::npos) << "\n";
	// i od 0 (początku)do 3
	std::cout << xx.substr(0, 3) << "\n";
	
	// wyszukiwanie pod-napisu "bb" w y od pozycji 5
	std::cout << y.find("bb", 5) << "\n";
	
	// porównywanie
	if (xx == "a")
		std::cout << "x == \"a\"\n";
	if (xx.compare(0, 1, "a") == 0)
		puts("pierwsze 1 znaków x to \"a\"");
	
	if ( std::regex_match(xx, std::regex(".*[dz].*")) )
		puts("x zawiera d lub z");
		// regex_match dopasowuje całość napisu do wyrażenia regularnego
		// dopasowanie częściowe wraz z opcjonalnym uzyskaniem
		// pasującej części umożliwia: std::regex_search()
	
	// modyfikowanie std::string
	xx = "Ala ma psa";
	// wstawianie - insert(pozycja, co)
	xx.insert(6, " kota i");
	std::cout << xx << std::endl;
	
	// zastępowanie - replace(pozycja, ile, czym);
	xx.replace(4, 2, "miała samochód", 0, 6);
	// mogłoby też być xx.replace(4, 2, "miała"); i parę innych wariantów ...
	std::cout << xx << std::endl;
	
	// usuwanie - erase(pozycja, ile);
	xx.erase(9, 1); // 9 zamiast 8 bo UTF-8 i ł ma dwa znaki
	std::cout << xx << std::endl;
	
	// zastępowanie z użyciem wyrażeń regularnych
	std::cout << std::regex_replace (y, std::regex("[bc]+"), "XX") << "\n";
	
	// zastępowanie z użyciem podstawienia
	// $2 zostanie zastąpione wartością drugie pod-wyrażenia,
	// czyli fragmentu ujętego w nawiasach
	std::cout << std::regex_replace (
		y, std::regex("([bc]+) ([bc]+)"), "X-$2-X"
	) << "\n";
	
	// konwersja liczb na napis w systemach:
	// dwójkowym, ósemkowym, dziesiętnym i szesnastkowym
	
	std::cout << std::bitset<8>(7) << " ";
	std::cout << std::oct << 0xf << " ";
	std::cout << std::dec << 010 << " ";
	std::cout << std::hex << 0b11 << "\n";
	
	// liczby podawane do wypisywania są w odpowiednio systemach:
	// dziesiętnym, szesnastkowym, ósemkowym i dwójkowym
	// wskazane jest to przez brak prefixu i prefixy "0x" "0" "0b"
	
	// alternatywnie w stylu printf, ale bez dwójkowego
	printf("0o%o %d 0x%x\n", 0xf, 010, 0b11);
	
	// wypisywanie znaków unicodu
	puts("\u21c4 = ⇄");
	
	// strumienie napisowe
	std::ostringstream zzz;
	zzz << xx << " cpp\n";
	zzz << 34.6 << " " << std::oct << 0xf << " ";
	
	// konwersja do std::string
	xx = zzz.str();
	
	std::cout << xx << "\n";
}
import re

x = "abcdefg"
y = "aa bb cc bb dd bb ee"
z = "qw=rt"

# wypisanie długości napisu
print(len(x))

# wypisanie pod-napisu od 2 do końca
# i od 0 (początku)do 3
print (x[2:], x[0:3])

# wypisanie ostatniego i 3 ostatnich znaków
print (x[-1], x[-3:])

# wypisanie co 3ciego znaku z napisu oraz napisu od tyłu
print (y[::3], x[::-1])

# wyszukiwanie
# pod-napisu "bb" w y od pozycji 5
print (y.find("bb", 5))

# porównywanie
if x == "a":
	print("x == \"a\"")

if re.match(".*[dz]", x):
	print(x, "zawiera d lub z")

# sprawdzanie czy jest pod-napisem
if "ab" in x:
	print ("ab jest pod-napisem:", x)

# sprawdzanie czy jest pod-napisem
if "ba" in x:
	print ("ba jest pod-napisem:", x)

# zastępowanie
print (re.sub('[bc]+', "XX", y, 2))
print (re.sub('[bc]+', "XX", y))

# zastępowanie z użyciem podstawienia
# \\2 zostanie zastąpione wartością drugie pod-wyrażenia,
# czyli fragmentu ujętego w nawiasach
print (re.sub('([bc]+) ([bc]+)', "X-\\2-X", y))

# nie da się modyfikować napisu z użyciem odwołań x[numer] np.
# x[2]="X"
# nie zadziała

# można (gdy dużo tego typu modyfikacji) przepisać do listy:
l=list(x)
# alternatywnie można manualnie:
#	l=[]
#	for c in x:
#		l.append(c)
# albo tak:
#	l=[c for c in x]

l[1]="X"
l[3]="qqq"
del l[5]
print("".join(l))

# albo tak (gdy mniej modyfikacji)
print(x[:2] + "XXX" + x[3:])

# można także modyfikować po kolei i dodawać do nowego napisu
s = ""
for c in x:
	if c == "a":
		s += "AA"
	else:
		s += c

print(s)

# przy pomocy metody split() napis możemy podzielić
# na listę napisów przy pomocy dowolnego separatora
print(y.split(" "))
print(y.split(" cc "))

# konwersja liczb na napis w systemach:
# dwójkowym, ósemkowym, dziesiętnym i szesnastkowym
print( bin(7), oct(0xf), str(0o10), hex(0b11) )

# liczby podawane do wypisywania są w odpowiednio systemach:
# dziesiętnym, szesnastkowym, ósemkowym i dwójkowym
# wskazane jest to przez brak prefixu i prefixy "0x" "0o" "0b"

# alternatywnie w stylu printf, ale bez dwójkowego
s = "0o%o %d 0x%x" % (0xf, 0o10, 0b11)
print(s)

# wypisywanie znaków z użyciem ich numeru w unikodzie
# - funkcja chr() zwraca napis złożony ze znaku o podanym numerze
# w ramach napisów można też użyć \uNNNN gdzie NNNN jest numerem znaku
# lub po prostu umieścić dany znak w pliku kodowanym UTF8
print(chr(0x21c4) + " == \u21c4 == ⇄")

# funkcja ord() umożliwia konwersję napis złożonego
# z pojedynczego znaku na numer unicodowy
print(hex(ord("⇄")), hex(ord("\u21c4")), hex(ord(chr(0x21c4))) )

# Python używa Unicode dla obsługi napisów, jednak przed
# przekazaniem napisu do świata zewnętrznego konieczne
# może być zastosowanie konwersji do określonej postaci
# bytowej (zastosowanie odpowiedniego kodowania)
# służy do tego metoda encode() np.
a = "aąbcć ... ⇄"
inUTF7 = a.encode('utf7')
inUTF8 = a.encode() # lub a.encode('utf8')
print("'" + a + "' w UTF7 to: " + str(inUTF7))
print(" i jest typu: " + str(type(inUTF7)))

# obiekty typu 'bytes' mogą zostać zdekodowane do napisu
print("zdekodowany UTF7: " + inUTF7.decode('utf7'))

# lub zostać poddane dalszej konwersji np. kodowaniu base64:
import codecs
b64 = codecs.encode(inUTF8, 'base64')
print("napis w UTF8 po zakodowaniu base64 to: " + str(b64))
<?php

$x = "abcdefg";
$y = "aa bb cc bb dd bb ee";
$z = "qw=rt";

# wypisanie długości napisu
echo strlen($x) . "\n";

# wypisanie pod-napisu od 2 do końca
echo substr($x, 2);
# i od 0 (początku) 3 kolejne znaki
echo substr($x, 0, 3) . "\n";

# wyszukiwanie
# pod-napisu "bb" w $y od pozycji 5
echo strpos($y, "bb", 5) . "\n";

# porównywanie
if ($x == "a")
	echo "$x == a\n";

if (substr_compare($x, "de", 3, 2)) {
	echo "2 znakowy pod-napis od";
	echo "pozycji 3 w $x to \"de\"\n";
}

if (preg_match("/[dz]/", $x)) {
	echo "$x zawiera d lub z\n";
}

# zastępowanie
echo str_replace("bb", "BB", $y) . "\n";
echo preg_replace('/[bc]+/', "XX", $y, 2) . "\n";
echo preg_replace('/[bc]+/', "XX", $y) . "\n";

# zastępowanie z użyciem podstawienia
# $2 zostanie zastąpione wartością pierwszego pod-wyrażenia,
# czyli fragmentu ujętego w nawiasach
echo preg_replace('/^([^=]*)=.*$/', '$1', $z);
echo " = ";
echo preg_replace('/^[^=]*=(.*)$/', '$1', $z);
echo "\n";

# wypisywanie w różnych systemach liczbowych
printf("0b%b 0o%o %d 0x%x\n", 7, 0xf, 010, 0b11);

?>

# ${zmienna:-"napis"} zwróci napis gdy
#  zmienna nie jest zdefiniowana lub jest pusta
# ${zmienna:="napis"} zwróci napis
#  oraz wykona podstawienie zmienna="napis" gdy
#  zmienna nie jest zdefiniowana lub jest pusta
# ${zmienna:+"napis"} zwróci napis gdy
#  zmienna jest zdefiniowana i nie pusta
a=""; b=""; c=""
echo ${a:-"aa"} ${b:="bb"} ${c:+"cc"}
echo $a $b $c
a="x"; b="y"; c="z"
echo ${a:-"aa"} ${b:="bb"} ${c:+"cc"}
echo $a $b $c

# ${#str}  zwróci długość napisu w zmiennej str
# ${str:n}  zwróci pod-napis $str od n do końca
# ${str:n:m} zwróci pod-napis $str od n do m
x=abcdefg
echo ${#x} ${x:2} ${x:0:3} ${x:0:$((${#x}-2))}

# ${str#"ab"} zwróci $str z obciętym "ab" z początku
# ${str%"fg"} zwróci $str z obciętym "fg" z końca
echo ${x#"abc"} ${x%"efg"}
echo ${x#"ac"} ${x%"eg"}
# w napisach do obcięcia możliwe jest stosowanie shellowych
# znaków uogólniających, czyli *, ?, [abc], itd
# operator # i % dopasowują minimalny napis do usunięcia
# operatory ## i %% dopasowują maksymalny napis do usunięcia
x=abcd.e.fg
echo ${x#*.} ${x##*.} ${x%.*} ${x%%.*}

# ${str/"n1"/"n2"} zwróci $str z zastąpionym
#  pierwszym wystąpieniem n1 przez n2
# ${str//"n1"/"n2"} zwróci $str z zastąpionymi
#  wszystkimi wystąpieniami n1 przez n2
y="aa bb cc bb dd bb ee"
echo ${y/"bb"/"XX"}
echo ${y//"bb"/"XX"}

# polecenie expr match $x 'wr1\(wr2\)wr3'
# zwróci część $x pasującą do wyrażenia regularnego wr2
# wyrażenia regularne wr1 i wr2 pozwalają na
# określanie części napisu do odrzucenia
# alternatywną składnią jest expr $x : 'wr1\(wr2\)wr3'
z="ab=cd"
expr match $z '^\([^=]*\)='
expr $z : '^[^=]*=\(.*\)$'

# możliwe jest też sprawdzanie dopasowań wyrażeń
# regularnych poprzez (uwaga na brak cytowania):
[[ "$z" =~ ^([^=]*)= ]] && echo "OK"

# wypisywanie w różnych systemach liczbowych
printf "0o%o %d 0x%x\n" 0xf 010 3

# do bardziej zaawansowanych operacji
# mogą być przydatne także polecenia:
# grep diff sed awk
# join comm paste

# należy też pamiętać o różnicy w działaniu echo "$a" i
# echo $a w przypadku gdy zmienna a zawiera znaki nowej linii:
# - w pierwszym wypadku będą traktowane jako znaki nowej linii
# - w drugim jako spacje
# obsługa napisów w bash'u przy pomocy standardowych komend POSIXa

# jako że większość operacji bashowych wiąże się z 
# uruchamianiem zewnętrznych programów to także
# przetwarzanie napisów może być realizowane w ten sposób

a="aąbcć 123"

# obliczanie długości napisu w znakach, w bajtach i ilości słów w napisie
echo -n $a | wc -m
echo -n $a | wc -c
echo -n $a | wc -w

# obliczanie ilości linii (dokładniej ilości znaków nowej linii)
wc -l < /etc/passwd

# wypisanie 5 pola (rozdzielanego :) z pliku /etc/passwd z eliminacją
# pustych linii oraz linii złożonych tylko ze spacji i przecinków
cut -f5 -d: /etc/passwd | grep -v '^[ ,]*$'
# komenda cut wybiera wskazane pola, opcja -d określa separator

# alternatywne podejście z użyciem AWK
awk -F: '$5 !~ "^[ ,]*$" {print $5}' /etc/passwd

# awk daje duże możliwości przy przetwarzaniu tego typu tekstowych baz
# danych ... możemy np. wypisywać wypisywać pierwsze pole w oparciu
# o warunki nałożone na inne:
awk -F: '$5 !~ "^[ ,]*$" && $3 >= 1000 {print $1}' /etc/passwd

# jak widać w powyższych przykładach do poszczególnych pól odwołujemy
# się poprzez $n, gdzie n jest numerem pola, $0 oznacza cały rekord

# program dla każdego rekordu przetwarza kolejne instrukcje postaci
# "warunek { komendy }", instrukcji takich może być wiele w programie
# (przetwarzane są kolejno) komenda "next" kończy przetwarzanie danego rekordu

# separator pola ustawiamy opcją -F (lub zmienną FS) domyślnym separatorem
# pola jest dowolny ciąg spacji i tabulatorów (w odróżnieniu od cut
# separator może być wieloznakowym napisem lub wyrażeniem regularnym)
# domyślnym separatorem rekordu jest znak nowej linii
# (można go zmienić zmienną RS)

# awk jest prostym językiem programowania obsługującym podstawowe pętle
# i instrukcje warunkowe oraz funkcje wyszukujące i modyfikujące napisy
echo "aba aab bab baa bba bba" | awk '{
	for (i=1; i<=NF; ++i) {    # dla każdego pola w rekordzie
		if(i%2==0)        # jeżeli jego numer jest parzysty
			gsub("b+", "B", $i); # zastąp wszystkie ciągi b pojedynczym B
		ii = index($i, "B")    # wyszukaj pozycję pod-napisu B
		if (ii)          # jeżeli znalazł to wypisz pozycję i pod-napis
			printf("# %d %s\n", ii, substr($i, ii)) # od tej pozycji do końca
	}
	print $0
}'

# AWK obsługuje także tablice asocjacyjne pozwala to np. policzyć
# powtórzenia słów
echo "aa bb aa ee dd aa dd" | awk '
	BEGIN {RS="[ \t\n]+"; FS=""}
	{slowa[$0]++}
	{printf("rekord: %d done\n", NR)}
	END {for (s in slowa) printf("%s: %s\n", s, slowa[s])}
'
# podobny efekt możemy uzyskać stosując "uniq -c" (który wypisuje unikalne
# wiersze wraz z ich ilością) na odpowiednio przygotowanym napisie
# (spacje zastąpione nową linią, a linie posortowane)
echo "aa bb aa ee dd aa dd" | tr ' ' '\n' | sort | uniq -c
# jednak rozwiązanie awk można łatwo zmodyfikować aby wypisywało pierwsze
# wystąpienie linii bez sortowania pliku


# inną bardzo przydatną komendą jest sed pozwala ona m.in na zastępowanie
# wyszukiwanego na podstawie wyrażenia regularnego tekstu innym
echo "aa bb cc bb dd bb ee" | sed -e 's#\([bc]\+\) \([bc]\+\)#X-\2-X#g'

# sedowe polecenie s przyjmuje 3 argumenty (oddzielane mogą być dowolnym
# znakiem który wystąpi za s), pierwszy to wyszukiwane wyrażenie, drugi
# tekst którym ma zostać zastąpione, a trzeci gdy jest g to powoduje
# zastępowanie wszystkich wystąpień a nie tylko pierwszego

# należy zwrócić uwagę na różnicę w składni wyrażenia regularnego polegającą
# na poprzedzaniu (, ) i + odwrotnym ukośnikiem aby MIAŁY znaczenie specjalne

# sed z opcją -i i wskazaniem pliku modyfikuje zawartości tego pliku
# pozwala to na łatwe stworzenie funkcji rekurencyjnego zastępowania:
rreplace() {
	if [ $# -ne 2 ]; then
		echo USAGE: $1 str1 str2
		return
	fi
	grep -R "$1" . | cut -f 1 -d: | uniq | while read f; do
		[ -L $f ] || sed -e "s#$1#$2#g" -i $f;
	done;
}
var x = "abcdefg";
var y = "aa bb cc bb dd bb ee";
var z = "qw=rt";

// podstawianie wartości zmiennych w napisie
console.log(`x=${x} y=${y} z=${z}\n`)

function echo(a) {
	// łączenie napisów (lub napisu i czegoś
	// co można skonwertować na napis)
	// z użyciem operatora +
	console.log(a + "\n");
}

// wypisanie długości napisu
echo(x.length);

// wypisanie pod-napisu od 2 do końca
echo(x.substr(2));
// i od 0 (początku) 3 kolejne znaki
echo(x.substr(0, 3));


// wyszukiwanie
// pod-napisu "bb" w $y od pozycji 5
echo(y.indexOf("bb", 5));

// porównywanie
if (x == "abcdefg")
	echo("x == abcdefg");

if (x.search(/[dz]/) > 0) {
	echo("x zawiera d lub z");
}

// zastępowanie
echo(y.replace("bb", "BB"));
echo(y.replace(/[bc]+/g, "XX"));

// zastępowanie z użyciem podstawienia
// $2 zostanie zastąpione wartością
// pierwszego pod-wyrażenia,
// czyli fragmentu ujętego w nawiasach
console.log(
	z.replace(/^([^=]*)=.*$/, '$1') +
	" = " +
	z.replace(/^[^=]*=(.*)$/, '$1') +
	"\n"
);

var a = 7, b = 0xf, c = 010, d = 0b11;

echo("0b" + a.toString(2))
echo("0o" + b.toString(8))
echo(c.toString())
echo("0x" + d.toString(16))
XML

Extensible Markup Language (XML) jest tekstowym formatem wymiany danych. W odróżnieniu od formatu klasycznego formatu utożsamiającego linię z rekordem złożonym z pól oddzielanych wskazanym separatorem może on w łatwy sposób opisywać bardziej złożoną (drzewiastą a nie tabelkową) postać danych. Dokument XML składa się z zagnieżdżonych w sobie znaczników, każdy z nich może posiadać atrybuty oraz wartość, którą jest tekst zawierający lub nie kolejne znaczniki. Kolejność występowania elementów w dokumencie jest znacząca. Każdy znacznik otwierający posiada odpowiadający mu znacznik zamykający (np. <b>aa</b>), znaczniki bez wartości mogą być samo-zamykające (np. <g />). Dokumenty HTML mogą być zgodne z wymogami formalnymi XML tym samym stanowiąc dokumenty XML.

// wymaga pobrania biblioteki nagłówkowej rapidxml (http://rapidxml.sourceforge.net/)

#include "rapidxml.hpp"
namespace rapidxml { namespace internal {
	// fix bug in rapidxml https://sourceforge.net/p/rapidxml/bugs/16/
	template<class V, class C> V print_children(V, const xml_node<C>*, int, int);
	template<class V, class C> V print_element_node(V, const xml_node<C>*, int, int);
	template<class V, class C> V print_data_node(V, const xml_node<C>*, int, int);
	template<class V, class C> V print_cdata_node(V, const xml_node<C>*, int, int);
	template<class V, class C> V print_declaration_node(V, const xml_node<C>*, int, int);
	template<class V, class C> V print_comment_node(V, const xml_node<C>*, int, int);
	template<class V, class C> V print_doctype_node(V, const xml_node<C>*, int, int);
	template<class V, class C> V print_pi_node(V, const xml_node<C>*, int, int);
}}
#include "rapidxml_print.hpp"


#include <iostream>
#include <string.h>

int main() {
	char xmlString[1024];
	strncpy(xmlString,
		"<a>"
			"<b>A<h>qwe ... rty</h></b>"
			"ABCD...HIJ..."
			"<c x=\"q\" w=\"p p\">EE F</c>"
			"<g y=\"zz\" />"
			"<c x=\"pp\">123 <d rr=\"oo\">456</d> 78 90.</c>"
		"</a>",
		1024
	);
	
	// utworzenie obiektu drzewa XMLowego w oparciu o napis
	rapidxml::xml_document<> xmlDoc;
	xmlDoc.parse<0>(xmlString);
	
	// pobranie głównego węzła
	rapidxml::xml_node<>* xmlRoot = xmlDoc.first_node();
	
	std::cout << "nazwa głównego elementu to: " << xmlRoot->name() << "\n";
	std::cout << "jego zawartość tekstowa to: " << xmlRoot->value() << "\n";
	std::cout << "jego wartość to: {{{{" << *xmlRoot << "}}}}\n";
	
	std::cout << "jego potomkowie to: \n";
	rapidxml::xml_node<>* xmlNode = xmlRoot->first_node();
	while(xmlNode) {
		std::cout << " " << xmlNode->name() << " : ";
		rapidxml::print( std::cout, *xmlNode, rapidxml::print_no_indenting );
		// rapidxml::print() może zapisywać także do napisu
		std::cout << "\n";
		xmlNode = xmlNode->next_sibling();
	}
	
	std::cout << "pierwszy węzeł c ma atrybuty:\n";
	xmlNode = xmlRoot->first_node("c");
	if(xmlNode) {
		rapidxml::xml_attribute<>* xmlAtrib = xmlNode->first_attribute();
		while(xmlAtrib) {
			std::cout << xmlAtrib->name() << " = " << xmlAtrib->value() << "\n";
			xmlAtrib = xmlAtrib->next_attribute();
		}
	}
	
	// modyfikacje dokumentu:
	
	// zmiana nazwy i zawartości elementu
	xmlNode = xmlRoot->first_node("g");
	if (xmlNode) {
		xmlNode->name("noweGG");
		xmlNode->value("!@#$");
	}
	
	// zmiana nazwy i wartości atrybutu
	xmlNode = xmlRoot->first_node("c");
	if(xmlNode) {
		rapidxml::xml_attribute<>* xmlAtrib = xmlNode->first_attribute();
		while(xmlAtrib) {
			if (xmlAtrib->name() == std::string("w")) {
				xmlAtrib->name("uu");
				xmlAtrib->value("1 2 3");
				break;
			}
			xmlAtrib = xmlAtrib->next_attribute();
		}
	}
	
	// usuwanie wszystkich potomków ostatniego <c>
	xmlNode = xmlRoot->last_node("c");
	xmlNode->remove_all_nodes();
	xmlNode->value("");
	// usuwanie wszystkich atrybutów ...
	xmlNode->remove_all_attributes();
	// są też funkcje usuwające wskazanego potomka lub atrybut:
	// remove_node() i remove_attribute()
	
	// dodawanie atrybutów
	xmlNode->append_attribute(
		xmlDoc.allocate_attribute("abc", "098")
	);
	xmlNode->append_attribute(
		xmlDoc.allocate_attribute("qwe", "...")
	);
	// powyższa metoda dodaje na koniec, można także dodawać na początek:
	// prepend_attribute() lub na wskazaną pozycję insert_attribute()
	
	// dodawanie potomków
	rapidxml::xml_node<>* xmlNode2;
	xmlNode2 = xmlDoc.allocate_node(rapidxml::node_data, NULL);
	xmlNode2->value("ert");
	xmlNode->append_node(xmlNode2);
	
	xmlNode2 = xmlDoc.allocate_node(rapidxml::node_element, "kk");
	xmlNode2->value("uio");
	xmlNode->append_node(xmlNode2);
	
	xmlNode2 = xmlDoc.allocate_node(rapidxml::node_data, NULL);
	xmlNode2->value("bnm");
	xmlNode->append_node(xmlNode2);
	
	// podobnie jak atrybuty nody też możemy dodawać na początku
	// prepend_node() lub na dowolnej pozycji insert_node()
	
	// wypisanie zmienionego dokumentu
	std::cout << xmlDoc;
}
import xml.etree.ElementTree as xml
# Python oferuje także inne niz ElementTree moduły do obsługi XML
# także wspierające DOM

d = """<a>
	<b>A<h>qwe ... rty</h></b>
	ABCD...HIJ...
	<c x="q" w="p p">EE FĄ</c>
	<g y="zz" />
	<c x="pp">123 <d rr="oo">456</d> 78 90.</c>
</a>"""

rootNode = xml.fromstring(d)

# pobieranie informacji z dokumentu

print("nazwa głównego elementu to:", rootNode.tag)
print("jego zawartość tekstowa to:", rootNode.text)
print("jego wartość to: {{{{", xml.tostring(rootNode, encoding="unicode") ,"}}}}")

print("jego potomkowie to:")
for c in rootNode:
	print(" ", c.tag, ":", xml.tostring(c, encoding="unicode"))

print("pierwszy węzeł c ma atrybuty:")
try:
	ci = rootNode.iter("c")
	print(next(ci).attrib)
except StopIteration:
	print(" [brak takiego węzła]")


# modyfikacje dokumentu

# zmiana nazwy i zawartości elementu
try:
	ci = rootNode.iter("g")
	cc = next(ci);
	cc.tag = "noweGG"
	cc.text = "!@#$"
except StopIteration: pass

# zmiana nazwy i wartości atrybutu
try:
	ci = rootNode.iter("c")
	cc = next(ci);
	del cc.attrib["w"]
	cc.attrib["uu"] = "1 2 3"
except StopIteration: pass

try:
	cc = next(ci);
	# usuwanie wszystkich potomków drugiego <c>
	cc.clear()
	# jest też remove() które usuwa wskazany element
	
	# usuwanie wszystkich atrybutów ...
	cc.attrib.clear()
	
	se = xml.SubElement(cc, "kk", attrib={"aa":str(45)})
	se.text = "uio"
	se = xml.SubElement(cc, None)
	se.text = "bnm"
	
	# możliwe jest też wstawienie w podanym miejscu
	se = xml.Element(None)
	se.text = "ert"
	cc.insert(0, se)
except StopIteration: pass

print(xml.tostring(rootNode, encoding="unicode"))

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pl">
<head>
	<meta http-equiv="ContentType" content="application/xhtml+xml; charset=utf-8" />
</head><body>

<div id="xyz">
	<p>
		<b id="abc">Lorem <i>ipsum</i></b> dolor sit amet, <i>consectetur</i> adipiscing elit.<ul class="typA typX">
			<li>Sed congue, eros quis ultricies ornare,</li>
			<li>massa sem auctor arcu, et semper ex arcu id augue.</li>
			<li>Fusce pretium <i><b>turpis</b></i> massa, maximus <i>dapibus</i> sit amet.</li>
			<li>Nulla fermentum molestie finibus.</li>
		</ul>Etiam accumsan <i>tempus</i> ante at congue.</p>
	<p data-abc="123" data-zz="0" class="az" id="q23y">
		Sed feugiat vestibulum sapien eget iaculis.<br />
		Integer quis magna nec lacus tempor sagittis.
	</p>
</div>

<script type="text/javascript">//<![CDATA[
function fff() {
	console.log("wszystkie elementy <i> w dokumencie:");
	var a = document.getElementsByTagName("i");
	for (var j = 0; j < a.length; j++) {
		console.log(a[j].innerHTML + "\n");
	}

	// modyfikacja zawartości elementu o id="abc"
	var b = document.querySelector("#abc");
	b.innerHTML = "ABC <u>ABC</u> ABC";

	// potomkowie rodzica wskazanego elementu 
	var child = b.parentNode.firstElementChild
	while (child) {
		console.log("potomek jest węzłem: " + child.nodeName + "\n");
		if (child.nodeName == "ul") {
			// jeżeli jest to lista <ul> 
			// która posiada (wśród klass podanych w atrybucie class) klasę "typA"
			// to ją usuń i dodaj klasę "typB"
			if (child.classList.contains('typA')) {
				child.classList.remove('typA');
				child.classList.add('typB');
			}
		}
		child = child.nextElementSibling;
	}
	
	var c = document.querySelector("#xyz");
	// drugi potomek typu <p> elementu określonego w zmiennej c
	var d = c.querySelector("p:nth-of-type(2)");
	console.log("ma atrybuty:")
	for (var i = 0; i < d.attributes.length; ++i) {
		console.log(" " + d.attributes[i].name + " = " + d.attributes[i].value + "\n");
	}
	
	// można też pytać o konkretny atrybut
	console.log("abc => " + d.getAttribute("data-abc"));
	// oraz ustawić (zarówno dodać nowy jak i zmienić istniejący) 
	d.setAttribute("data-def", "tyui");
}

addEventListener('DOMContentLoaded', fff, false);
//]]></script>

</body></html>
JSON

JavaScript Object Notation (JSON) jest tekstowym formatem wymiany danych. Podobnie jak XML reprezentuje on drzewiasta strukturę, jednak w odróżnieniu od XML kolejność elementów w danych wejściowych nie zawsze przekłada się na kolejność w danych zinterpretowanych. Wiąże się to z tym iż wyróżnia się dwa typu elementów. Pierwszy z nich obejmowany w nawiasy klamrowe i składa się z par klucz-wartość, jest on interpretowany jako słownik / tablica asocjacyjna i w jego wypadku identyfikacja elementu odbywa się wyłącznie po kluczu (który musi być unikalny), a kolejność nie ma znaczenia. Drugi jest obejmowany w nawiasy kwadratowe i składa się wyłącznie z kolejnych wartości, jest on interpretowany jako zwykła tablica lub lista.

import json
from pprint import pprint

a='''{
"info": "bbb",
"ver": 31,
"d": [
	{"a": 21, "b": {"x": 1, "y": 2}, "c": [9, 8, 7]},
	{"a": 17, "b": {"x": 6, "y": 7}, "c": [6, 5, 4]}
]
}'''

# interpretacja napisu jako zbioru danych w formacie json
d = json.loads(a)

# wypisanie zbioru danych
pprint(d) # pprint ładnie formatuje złożone zbiory danych

# jak widać jest to zagnieżdżona struktura list i słowników
# odpowiadająca 1 do 1 temu co było w napisie

# dostęp do poszczególnych elementów: "po pythonowemu"
print(d["d"][1]["b"])
print(d["d"][1]["b"]["x"])
print(d["d"][1]["c"][1])

# przygotowaniem nowego zbioru danych
b={'aa': 'pp', 'b': [3,4,5], 'c':d}
b['e']="test"
b['f']={'a':1, 'b':2}

# wygenerowanie json-owego tekstu w oparciu o niego
c=json.dumps(b,indent=1,ensure_ascii=False)
print(c)

# dla porównania:
pprint(b)
wykonywanie napisu

Często wygodnie jest mieć możliwość wykonania kawałka kodu danego języka, który jest zapisany w zmiennej napisowej. Większość języków skryptowych pozwala to zrobić. Jako że funkcje te pozwalają na wykonywanie dowolnego kodu to szczególną ostrożność należy zachować przekazując do nich dane wprowadzane przez użytkownika.

# dla kodu pythonowego
a="""print("ppp")
b=13-17
"""
exec(a)
print(b)

# dla wyrażeń
a="9+7"
b = eval(a)
print(b)

# lub
exec("c="+a)
print(c)

# oczywiście napis może pochodzić z
# dowolnego źródła, może być też
# treścią całego skryptu pythonowego:
# exec(open("plik.py").read())
# dla kodu bashowego
a='echo "ppp"; b="ooo"'
eval $a
echo $b

# dla obliczeń arytmetycznych
a="13+17"
b=$(( $a ))
echo $b

# alternatywnie przez
# zewnętrzny kalkulator np.:
b=`echo $a | bc`
echo $b
<?php
$a='echo "aaa"; $b="cc";';
eval($a);
echo "\n" . $b . "\n";

$a='2+6';
eval('$b='. $a .';');
echo $b . "\n";
?>
// dla kodu javascript
a="console.log('AAA'); b='www';"

eval(a);
console.log("b to: " + b + "\n");

// dla wyrażeń
a="5+7"
b=eval(a)
console.log("b to: " + b + "\n");

Podstawowe I/O

Standardowe wejście / wyjście

Typowo program posiada trzy strumienie danych: jednen wejściowy (stdin) i dwa wyjściowe (stdout i stderr). Jeżeli nie zostało dokonane przekierowanie strumieni (np. na plik lub strumień innego procesu) to standardowe wejście (stdin) powiązane jest z danymi wprowadzanymi interaktywnie z klawiatury, a standardowe wyjście (stdout) i standardowe wyjście błędu (stderr) z danymi wyświetlanymi na terminalu na którym uruchomiono program (i typowo później wyświetlanymi gdzieś na ekranie).

Standardowe wejście i wyjście może być wykorzystywane do:

 • przekazywania między programami kolejnych etapów przetwarzania jakiegoś zbioru danych (zwykle tekstowego): np. grep in.txt | sort > out.txt (grep wybiera linie spełniające kryteria, a sort sortuje wynik)
 • interaktywnej obsługi programu: program pyta o kolejne parametry i pobiera je z standardowego wyjścia (podejście należy stosować z rozwagą gdyż takie programy ciężko używa się w skryptach - lepszym rozwiązaniem jest przyjmowanie parametrów z linii poleceń)

#include <stdio.h>

int main() {
	//
	// wyjście / wyjście w stylu C
	//
	
	// wykorzystywane już wcześniej funkcje
	// puts i printf korzystają z stdout
	puts("Hello world");
	printf("0x%x == %d == %.3f\n", 13, 13, 13.0);
	
	// jeżeli chcemy korzystać z innego strumienia
	// należy użyć wariantu pozwalającego na podanie
	// pliku do którego ma się odbywać zapis:
	// stdout - standardowe wyjście
	// stderr - standardowe wyjście błędu
	fputs("Hello world 2", stderr);
	fprintf(stderr, "0x%x == %d == %.3f\n", 13, 13, 13.0);
	
	// wczytanie napisu z standardowego wejścia:
	char napis[10];
	fgets( napis, 10, stdin );
	// wczytany napis będzie miał 9 znaków + NULL-end
	
	// zapominamy o reszcie inputu jeżeli był dłuższy niż 9 znaków
	if (napis[8] !='\n') {
		int c;
		while((c = getchar()) != '\n' && c != EOF);
	}
	
	// wczytanie liczby z standardowego wejścia:
	int d;
	fscanf (stdin, "%i", &d);
	
	fprintf(stdout, "liczba: %d napis: \"%s\"\n", d, napis);
}
#include <iostream>
#include <limits>
#include <iomanip>

int main() {
	//
	// wyjście / wyjście w stylu C++
	//
	
	// standardowe wyjście i standardowe
	// wyjście błędu jako strumienie C++
	std::cout << "Hello C++ world\n";
	std::cerr << "Hello C++ world 2\n";
	
	// strumienie pozwalają na proste wypisywanie zmiennych,
	// ale jeżeli chcemy formatować wyjście to
	// pisania jest więcej niż w printf
	int d = 1363;
	std::cout << "d=" << d << " d/3=" << d/3.0 << "\n";
	std::cout << std::setprecision(3) << 1.2342;
	std::cout << " " << 23.567 << "\n";
	
	// wczytanie napisu z standardowego wejścia:
	char napis[10];
	std::cin.getline(napis, 10);
	if (std::cin.fail()) {
		// zapominamy o reszcie jeżeli była
		std::cin.clear();
		std::cin.ignore(
			std::numeric_limits<std::streamsize>::max(),
			'\n'
		);
	}
	
	// wczytanie liczby z standardowego wejścia:
	std::cin >> d;
	
	std::cout << "liczba to: " << d;
	std::cout << " napis to: \"" << napis << "\"\n"; 
}
import sys

# wypisywanie na standardowe wyjście
print("ABC: " + str(12) + " = " + hex(12))

# bez nowej linii na końcu
print("abc", end='')

# wypisywanie na standardowe wyjście błędu
print("QWE", file=sys.stderr)

# odczyt z wejścia
li = iter(sys.stdin)
liniaA = next(li)
liniaB = next(li)
print("l1: " + liniaA + "l2: " + liniaB)

# można też z użyciem metody czytającej jedną linię
liniaA = sys.stdin.readline()
liniaB = sys.stdin.readline()
print("l1: " + liniaA + "l2: " + liniaB)

# należy zauważyć że dane wczytywane są
# liniami i zawierają znak końca linii

# można także w ramach:
#  for l in sys.stdin:
#
# lub skorzystać z metody wczytującej cały plik
# jako listę poszczególnych jego linii:
#  ll = sys.stdin.readlines()

# jest też:
info = input("Wpisz coś: ")
print(info)

f1() {
	# wypisywanie na standardowe wyjście
	echo "Hello World"
	printf "%d %.3f\n" 123 13.15686
	
	# wypisywanie na standardowe wyjście błędu
	echo "Hello World 2" > /dev/stderr
	echo "ABC" > /dev/stderr
}

f2() {
	# odczyt ze standardowego wejścia
	# read wczytuje dane z stdin do podanych zamiennych
	# w taki sposób że do kolejnych zmiennych trafiają
	# kolejne słowa (napisy rozdzielane spacją lub
	# tabulatorem), a do ostatniej zmiennej reszta napisu
	# (do końca linii bez znaku końca linii)
	while read a b; do
		echo $(($a+$b))
	done
}

# przekierowania strumieni standardowych:

# wyjście z echo przekierowywane jest na wejście f2
echo -e "2 3\n1 6" | f2

# wyjścia f1 do odpowiednich plików
f1 > /tmp/out.txt 2> /tmp/err.txt

# użycie >> zamiast > spowoduje dopisywanie do pliku
# zamiast nadpisywania jego zawartości

# połączonych wyjść (normalnego i błędu) f1 do grep
f1 |& grep -v Hello

# standardowe wyjście może zostać przechwycone i
# podstawione w danym miejscu poprzez użycie
# `polecenie` lub $(polecenie)
echo XXX `ls -ld /tmp`
echo XXX $(ls -ld /tmp)

# często też chcemy zignorować standardowe wyjście i/lub
# standardowe wejście - możemy to uzyskać przekierowując
# je do /dev/null np:
grep '^root:' /etc/passwd > /dev/null

# przekierowanie wyjścia cat do pliku /tmp/liczby
# << EOF powoduje że bash podaje na standardowe
# wejście komendy (w tym wypadku "cat") dane czytane
# z skryptu (lub swojego wejścia) dopóki nie wystąpi
# w nowej linii słowo podane po << (w tym
# wypadku EOF), jeżeli słowo to jest ujęte w '' to
# w przekazywanym tekście nie są dokonywane podstawienia
# shellowe (np. rozwijane zmienne)
cat << EOF > /tmp/liczby
1 3
13 9
9 4
7 10
EOF

# przekierowanie pliku /tmp/liczby
# na standardowe wejście f2
f2 < /tmp/liczby
ze względu na specyfikę tego języka
wszystko co jest poza znacznikami php
będzie wypisywane na standardowe wyjście
<?php
	echo "są także funkcje ";
	print("realizujące wypisywanie\n");
	printf("%d %.3f\n", 13, 45.33221);
?>

Obsługa plików

Zasadniczo obsługa plików pod względem operacji wykonywanych pomiędzy otwarciem a zamknięciem pliku niewiele różni się od obsługi standardowego/wejścia i wyjścia. W zdecydowanej większości (jeżeli nawet nie we wszystkich) języków interfejs obsługi standardowego wejścia i wyjścia jest zunifikowany z interfejsem obsługi plików.

#include <stdio.h>

int main() {
	//
	// obsługa plików w stylu C
	//
	
	// otwieramy plik określony w pierwszym argumencie,
	// w trybie określonym w drugim argumencie:
	// r - odczyt, w - zapis, a - dopisywanie,
	// + - dwukierunkowy (używane po r, w albo a)
	FILE *plik = fopen("/tmp/plik1.txt", "w+");
	
	// zapisujemy do pliku
	fputs("Hello World !!!\n", plik);
	fprintf(plik, "%.3f\n", 13.13131);
	
	// jako że są to operacje buforowane to aby mieć
	// pewność że to jest już w pliku należy wykonać
	// fflush(), nie jest to konieczne gdy zamykamy
	// plik (wtedy wykonywane jest z automatu)
	fflush(plik);
	
	int poz = ftell(plik);
	printf("aktualna pozycja w pliku to %d\n", poz);
	
	// przewijamy do początku
	// jest to równoważne rewind(plik);
	fseek(plik, 0, SEEK_SET);
	
	// wczytywanie z pliku
	char napis[10];
	fgets(napis, 10, plik);
	// wczytany napis będzie miał 9 znaków + NULL-end
	
	puts(napis);
	
	// powrot do poprzedniej pozycji
	fseek(plik, poz, SEEK_SET);
	
	// operacje binarne - w ten sposób możemy zapisywać
	// i odczytywać całe bufory z pamięci, czyli także napisy
	// zapis do pliku
	double x = 731.54112, y = 12.2;
	fwrite(&x, 1, sizeof(double), plik);
	fflush(plik);
	
	// przesuniecie do pozycji na której zapisywaliśmy
	fseek(plik, poz, SEEK_SET);
	// i odczyt z pliku ...
	fread(&y, 1, sizeof(double), plik);
	
	printf("zapisano: %f, odczytano: %f\n", x, y);
	
	// są także funkcje read() i write() działające w oparciu o
	// numeryczny deskryptor pliku uzyskiwany np. z funkcji open()
	// a nie obiekt FILE uzyskiwany z fopen()
	
	fclose(plik);
}
#include <iostream>
#include <fstream>

int main() {
	//
	// obsługa plików w stylu C++
	//
	
	// tworzymy strumień związany z plikiem
	std::fstream plik_w;
	// otwieramy plik w trybie dopisywania
	// ale pozwalającym na modyfikowanie obecnej treści
	// aby to działało musi być to strumień in/out
	plik_w.open(
		"/tmp/plik2.txt",
		std::fstream::ate|std::fstream::out|std::fstream::in
	);
	
	// tworzymy strumień (typu in) związany z plikiem ...
	std::ifstream plik_r;
	// otwieramy plik do czytania
	plik_r.open("/tmp/plik1.txt");
	
	// tryby możemy budować z następujących opcji:
	// std::ios::in - odczyt (domyślna dla ifstream)
	// std::ios::out - zapis (domyślna dla ofstream)
 	// std::ios::ate - ustawie pozycji na koniec pliku
	// std::ios::app - dopisywanie bez możliwości zmiany zawartości
	// std::ios::trunc - nadpisuje plik
	
	std::cout << "Pozycja w pliku OUT: " << plik_w.tellp() << std::endl;
	std::cout << "Pozycja w pliku IN: " << plik_r.tellg() << std::endl;
	
	// pisanie i czytanie dokładnie jak dla cin cout ...
	plik_w << "Hello World !!!";
	
	// przesunięcie na 16 bajt bliku wejściowego
	plik_r.seekg(16);
	// i wczytanie czegoś
	double x;
	plik_r >> x;
	std::cout << "wczytano: " << x << "\n";
	
	// przesunięcie o 2 bajty do tyłu i wczytanie
	plik_r.seekg(-2, std::ios::cur);
	// inne tryby przesunięć to:
	// ios::beg - od początku pliku (domyślny)
	// ios::end - od końca pliku
	plik_r >> x;
	std::cout << "wczytano: " << x << "\n";
	
	plik_w.seekp(-3, std::ios::end);
	plik_w << 123 << "\n";
	
	// nma koniec zamykamy pliki
	plik_w.close();
	plik_r.close();
}
import os.path

# otwarcie pliku do odczytu
f=open("/etc/passwd", "r")
# funkcja pozwala na określenie kodowania pliku poprzez
# argument nazwany "encoding" (np. encoding='utf8'),
# domyślne kodowanie zależne jest od ustawień systemowych
# można je sprawdzić poprzez locale.getpreferredencoding()
#
# jeżeli plik ma być otwarty w trybie binarnym a nie
# tekstowym konieczne jest podanie flagi b w ramach
# drugiego argumentu

# odczyt po linii
l1 = f.readline()
l2 = f.readline()

# można także czytać z jawnym użyciem iteratorów:
li = iter(f)
l3 = next(li)
l4 = next(li)

print("l1: " + l1 + "l2: " + l2 + "l3: " + l3 + "l4: " + l4)

# albo w ramach pętli
i = 5
for l in f:
	print(str(i) + ": " + l)
	i += 1

# powrót na początek pliku
f.seek(0)

# odczyt jako tablica linii
ll = f.readlines()

print(ll)

f.close()

# jeżeli plik istnieje to:
if os.path.isfile("/tmp/plik3.txt"):
	# otwieramy w trybie do zapisu i odczytu
	# i ustawiamy się na końcu pliku celem dopisywania
	f=open("/tmp/plik3.txt", "r+")
	f.seek(0, 2)
else:
	f=open("/tmp/plik3.txt", "w")

# pobieramy aktualną pozycje w pliku
# (która w tym wypadku jest równa długości pliku)
pos = f.tell()

# jeżeli plik ma więcej niż 5 bajtów
if pos > 5:
	# to cofamy się o 3
	f.seek(pos-3)

f.write("0123456789")

f.close()

# obsługa plików binarnych
# wymagane jest dodanie flagi b w flagach funkcji open():
f=open("/tmp/plik1.txt", "rb")

# czytanie baj po bajcie
while True:
	b = f.read(1)
	if b == b"":
		break
	print(b)

f.close()
Mapowanie plików w pamięci

Możliwe jest także operowanie na plikach zmapowanych do pamięci z użyciem mmap, operacje wykonywane są wtedy na ich zawartości tak jak na tablicach / napisach C.

// program korzysta z mechanizmów systemów POSIX
// i może nie działać na niekompatybilnych platformach

#include <sys/mman.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>

#include <errno.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>

#define _MMAP_MODE_ MAP_PRIVATE // MAP_SHARED

// MAP_PRIVATE powoduje bez widoczności zmian w mapowanym pliku dla innych procesów
// MAP_SHARED pozwala współdzielić zamapowany obszar z innymi procesami,
//       jest wymagane aby móc zmodyfikować plik z użyciem msync()

int main() {
	const char* fname = "/tmp/aaa.txt";
	int fsize;

	// pobieramy rozmiar pliku
	struct stat st;
	if (stat(fname, &st)) {
		if (errno == ENOENT) {
			printf("plik \"%s\" nie istnieje\n", fname);
			fsize = 0;
		} else {
			fprintf(stderr, "Error in stat(): %s\n", strerror(errno));
			// powyższe zadziała jak perror()
			return -1;
		}
	} else {
		fsize = st.st_size;
	}

	// otwieramy plik w trybie zapis-odczyt uzyskując deskryptor
	// (jeżeli plik nie istnieje zostanie utworzony z prawami 600)
	int fd = open(fname, O_RDWR|O_CREAT, (mode_t)0600);
	
	int bufSize = fsize + 20;
	
	// jeżeli chcemy operować na większym buforze niż rozmiar pliku musimy powiększyć plik
	if (ftruncate(fd, bufSize))
		perror("Error in ftruncate()");
	// operacja ta nie ma wpływu na zajmowane miejsce na dysku:
	//  int fd = open("/tmp/x", O_RDWR|O_CREAT); ftruncate(fd, 100000000); close(fd);
	//  utworzy plik /tmp/x którego rozmiar wg `ls` będzie 98MB a wg `du` będzie 0
	// alternatywnie można:
	//  lseek(fd, bufSize-1, SEEK_SET); write(fd, "", 1); lseek(fd, 0, SEEK_SET)
	
	// mapujemy plik do pamięci ... w trybie odczytu i zapisu
	char *buf = (char*)mmap(NULL, bufSize, PROT_READ | PROT_WRITE, _MMAP_MODE_, fd, 0);
	if (buf == MAP_FAILED) {
		perror("Error in mmap()");
		return -1;
	}

	buf[fsize]=0;
	printf("Długość pliku: %d\n", fsize);
	printf("Zawartość pliku: %s\n", buf);

	// modyfikujemy przedostatni bajt w pliku
	// (jeżeli trafimy na fragment wielo-bajtowego znaku to go popsujemy)
	if (fsize > 2)
		buf[fsize - 2]='X';

	fsize += snprintf(buf+fsize, bufSize-fsize, "Ala ma kota\n\n");
	fsize += snprintf(buf+fsize, bufSize-fsize, "Kot ma Alę\n\n");
	fsize += snprintf(buf+fsize, bufSize-fsize, "czyżby ...\n\n");
	
	// do pliku chcemy zapisać "fsize" bajtów z "buf", czyli: buf[0] ... buf[fsize-1]
	// nie chcemy zapisać kończącego napis znaku NULL (dodawanego przez snprintf),
	// jeżeli nie doszło do przepełnienia bufora nie jest on wliczany w długość "fsize"
	// i znajduje się w buf[fsize], zatem nie ma konieczności jawnego pomijania go
	//
	// jeżeli natomiast doszło do przepełnienia bufora jest on ostatnim znakiem w buforze,
	// czyli buf[bufSize-1] ... zatem aby go pominąć należy ustawić fsize = bufSize -1
	if (fsize >= bufSize) {
		fprintf(stderr, "Error: przepełnienie bufora\n");
		fsize = bufSize -1;
	}
	printf("Nowa długość pliku: %d\n", fsize);
	printf("Nowa zawartość pliku: %s\n", buf);
	
	// ustawiamy prawidłowy rozmiar pliku
	if (ftruncate(fd, fsize))
		perror("Error in ftruncate()");
	
#if _MMAP_MODE_ == MAP_SHARED
	// synchronizujemy zawartość bufora pamięci do pliku
	if (msync(buf, fsize, MS_SYNC))
		perror("Error in msync()");
#else
	// zapisujemy zmiany do pliku
	if (write(fd, buf, fsize) < 0)
		perror("Error in write()");
#endif
	
	// odmapowanie pliku z pamięci
	if (munmap(buf, fsize))
		perror("Error in munmap()");
	
	// zamknięcie pliku
	close(fd);
}
Operacje na plikach

Często oprócz zapisywania i czytania plików zachodzi potrzeba sprawdzenia czy plik istnieje, wylistowania plików z jakiegoś katalogu, zmiany nazwy lub usunięcia pliku. Stosowne funkcje oferuje biblioteka standardowa C (w oparciu o nie realizowane są komendy shellowe wykonujące takie operacje), a także większość innych języków. W przypadku C++ można korzystać z biblioteki standardowej C lub biblioteki boost (jak w poniższym przykładzie).

// przy kompilacji konieczne jest dodanie:
// -lboost_filesystem -lboost_system

#include <iostream>
#include <boost/filesystem.hpp>

int main() {
	// sprawdzenie czy plik istnieje
	boost::filesystem::path pFile( "/tmp/abc.txt" );
	if (boost::filesystem::is_regular_file(pFile))
		std::cout << "istnieje\n";
	else
		std::cout << "nie istnieje\n";
	
	// listowanie katalogu i sprawdzanie typów
	boost::filesystem::path pDir( "/tmp/" );
	boost::filesystem::directory_iterator end_iter;
	boost::filesystem::directory_iterator iter(pDir);
	
	for(; iter != end_iter; ++iter) {
		if (boost::filesystem::is_regular_file(iter->path())) {
			std::cout
				<< iter->path().filename().generic_string()
				<< " jest plikiem\n";
			// wypisujemy tylko nazwę pliku
		} else if (boost::filesystem::is_directory(iter->path())) {
			std::cout
				<< iter->path().generic_string()
				<< " jest katalogiem\n";
			// wypisuje,y pełną ścieżkę
		} else {
			std::cout
				<< iter->path().generic_string()
				<< " jest czymś innym\n";
		}
	}
	
	boost::filesystem::rename("/tmp/a.txt", "/tmp/b.txt");
	boost::filesystem::remove("/tmp/b.txt");
}
import os

# sprawdzenie czy plik istnieje
if os.path.isfile("/tmp/abc.txt"):
	print("istnieje")
else:
	print("nie istnieje")

# listowanie katalogu i sprawdzanie typów
dl = os.listdir("/tmp/")
print (dl)

for f in dl:
	if os.path.isfile(f):
		print("\"" + f + "\" jest plikiem")
	elif os.path.isdir(f):
		print("\"" + f + "\" jest katalogiem")
	else:
		print("\"" + f + "\" jest czymś innym")

# można także rekurencyjnie wraz z podkatalogami
for currDir, dirs, files in os.walk('/tmp'):
	print("podkatalogi \"" + currDir + "\":")
	for d in dirs:
		print(" " + os.path.join(currDir, d))
	
	print("pliki w \"" + currDir + "\":")
	for f in files:
		print(" " + os.path.join(currDir, f))

# zmiana nazwy
os.rename("/tmp/a.txt" "/tmp/b.txt")

# usuwanie
os.remove("/tmp/b.txt")
# sprawdzenie czy plik istnieje
if [ -f "/tmp/abc.txt" ]; then
	echo "istnieje"
else
	echo "nie istnieje"
fi

# listowanie katalogu i sprawdzanie typów
for f in /tmp/*; do
	if [ -f "$f" ]; then
		echo "\"$f\" jest plikiem"
	elif [ -d "$f" ]; then
		echo "\"$f\" jest katalogiem"
	else
		echo "\"$f\" jest czymś innym"
		# np. kolejką lub urządzeniem ...
	fi
done

# alternatywne listowanie katalogu
ls /tmp | while read f; do
	echo "/tmp zawiera: $f"
done

# zmiana nazwy
mv /tmp/a.txt /tmp/b.txt

# usuwanie
rm /tmp/b.txt

Argumenty linii poleceń

System pozwala na przekazanie do uruchamianego programu zbioru argumentów / opcji, które program może dowolnie zinterpretować i wykorzystać w swoim działaniu.

Od systemu program otrzymuje nie zinterpretowaną tablicę argumentów. Za podział całego zbioru argumentów, na poszczególne elementy tablicy odpowiada program tworzący nowy proces. Typowo napis przekazany w linii poleceń dzielony jest na słowa (ciągi znaków, rozdzielane białymi znakami) i każde słowo stanowi osobny element tablicy, wyjątkiem są napisy ujęte w cudzysłowia które przekazywane są jako pojedynczy argument (element tablicy).

W świecie POSIXowym przyjętym standardem jest podawanie opcji jednoliterowych po pojedynczym myślniku z możliwością ich grupowania (np. ls -la to to samo co ls -l -a), a opcji długich po dwóch myślnikach. Ewentualne argumenty opcji podawane są zaraz po opcji i w przypadku opcji krótkich oddzielone od niej spacją, a w przypadku opcji długich po znakiem równości (np. ls --color=auto). Po opcjach występują argumenty pozycyjne (np. lista plików które ma wyświetlić ls).

Obsługę takiego stylu przekazywania opcji do programu (w oparciu o surową tablicę argumentów) zapewniają liczne biblioteki (także standardowe biblioteki różnych języków programowania).

// przy kompilacji konieczne jest dodanie:
// -lboost_program_options

#include <boost/program_options.hpp>
#include <iostream>

// pełna deklaracja funkcji main dla systemów POSIX
// funkcja main otrzymuje:
// - liczbę elementów tablicy argumentów
// - tablicę argumentów (jest to tablica napisów typu C)
// - tablicę zmiennych środowiskowych
int main(int argc, char *argv[], char *envp[]) {
	std::cout << "program wywołano z " << argc << " argumentami\n";
	for (int i=0; i<argc; ++i)
		std::cout << "argument " << i << " to: " << argv[i] << "\n";
	
	// deklaracja opcji linii poleceń
	boost::program_options::options_description desc("Program options");
	desc.add_options()
		("help,h", "show help message")
		("load", boost::program_options::value<std::string>(),
			"load from \"arg\" file")
	;
	
	// parsowanie opcji linii poleceń wraz z obsługą wyjątków
	boost::program_options::variables_map vm;
	try {
		boost::program_options::store(
			boost::program_options::parse_command_line(argc, argv, desc), vm
		);
		boost::program_options::notify(vm);
	} catch(boost::program_options::error& e) {
		std::cerr << "Cmdline args error: " << e.what() << "\n\n";
		std::cerr << "Use --help to see full options description\n";
		return 2;
	}
	
	// przetwarzanie otrzymanych opcji
	if (vm.count("help")) {
		std::cout << desc << "\n";
	} else if (vm.count("load")) {
		std::cout << "Load from: " << vm["load"].as<std::string>() << "\n";
	} else {
		std::cout << "Wywołano bez opcji\n";
	}
	
	// jest też funkcja getopt_long() z biblioteki standardowej C
	
	// funkcja main powinna zwracać kod powrotu
	// typowo: gdy program zakończy się powodzeniem zero
	//     a gdy zakończy się błędem (nie zerowy) kod błędu
	return 0;
}
import argparse

# parser agumentów linii poleceń
# do argumentów można się też dostawać bezpośrednio poprzez sys.argv:
#  len(sys.argv) - ilość elementów tej tablicy
#  str(sys.argv[0]) - napis odpowiadający nazwie wywołania programu
#  str(sys.argv[1]) - napis odpowiadający pierwszemu argumentowi programu

parser = argparse.ArgumentParser(description='Opis programu')
parser.add_argument(
	'ARG', default='ABC', nargs='?',
	help='argument pozycyjny (opcjonalny z wartością domyślną)'
)
parser.add_argument(
	'-v', "--verbose", action="store_true",
	help='opcja typu przełącznik'
)
parser.add_argument(
	"--input", action="store",
	help='opcja z argumentem'
)

parser.add_argument(
	"--vector", action="store", metavar='V', nargs='*',
	help='opcja z wieloma argumentami'
)
args = parser.parse_args()

print(args)
<?php
/*
możliwe jest używanie php w
trybie command-line jednak ze
względu na specyfikę i podstawowe
zastosowania tego języka jest
to przypadek dość egzotyczny

dlatego też zamiast obsługi opcji
przekazywanych z linii poleceń w
przypadku skryptów php większy
sens ma pokazanie obsługi opcji
przekazywanych w żądaniu HTTP
*/

// wysłanie ciasteczka
// musi być przed wysłaniem
// jakiejkolwiek treści
$val = time();
$val = "tmp $val";
setcookie("Ciasteczko", $val);

echo '<pre>';
echo "wysłałem ciasteczko: $val\n";

// tablica zawierajaca zmienne
// przekazane w adresie URL
echo '$_GET: ';
print_r($_GET);

// tablica zawierajaca zmienne
// przekazane wi treści żądania
echo '$_POST: ';
print_r($_POST);

// tablica zawierajaca zmienne
// przekazane w ciasteczkach
echo '$_COOKIE: ';
print_r($_COOKIE);

echo '</pre>';

?>

Procesy i wątki

Rozgałęzienie procesu - fork()

Aby w systemie mógł działać więcej niż 1 proces konieczna jest możliwość utworzenia nowego procesu (potomka) z poziomu procesu aktualnie działającego (rodzica). Możliwe są dwa podejścia:

 • utworzenie "czystego" procesu uruchamiającego podany kod programu z podanymi argumentami (spawn)
 • utworzenie kopii aktualnego procesu, która zacznie wykonywać się niezależnie od momentu rozgałęzienia (fork)
W przypadku zastosowania fork proces potomny otrzymuje kopię pamięci rodzica (ma dostęp do wszystkich jego zmiennych oraz zasobów uzyskanych przed fork(); dalsze operacje na zmiennych są niezależne). Po utworzeniu kopi procesu można (ale nie trzeba) zastąpić wykonywany w nim program innym poprzez funkcje z rodziny exec. Cechy te powodują że mechanizm fork jest bardziej elastyczny od spawn.

#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/wait.h>
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>

void getInput(int fd, int pid);

int main() {
	// najprostszą metodą uruchomienia innego programu jest funkcja system
	int retcode = system("ls -l");
	printf("Program uruchomiony przez system() zwrócił kod powrotu: %d\n",
		WEXITSTATUS(retcode)
	);
	
	// jeżeli chcemy odebrać standardowe wyjście
	// (albo zapisać standardowe wejście) można skorzystać z popen
	FILE* p = popen("uname -a", "r");
	puts("Proces wypisał na swój stdout:");
	char buf[256];
	size_t s;
	while ((s = fread(buf, sizeof(char), sizeof(buf), p))) {
		fwrite(buf, sizeof(char), s, stdout);
	}
	
	
	// tworzymy łącza nie nazwane - rury ...
	int toSys[2];
	if ( pipe(toSys) == -1 ) {
		perror("Error in pipe(toSys)");
		// perror wypisuje podany komunikat na stderr dodając do niego opis
		// błędu określonego przez errno, można też pobrać identyfikator błędu
		// lub jego opis - szczegóły w man 3 errno
		return 1;
	}
	// toSys[0] - odbiór z rury
	// toSys[1] - wysyłanie przez rurę
	
	int fromSys[2];
	if ( pipe(fromSys) == -1 ) {
		perror("Error in pipe(fromSys)");
		return 1;
	}
	
	// rozgałęziamy proces
	int pid;
	switch (pid = fork()) {
		case -1: {
			// funkcja zwróciła -1 co oznacza błąd
			perror("Error in fork");
			return 1;
		}
		
		case 0: {
			// funkcja zwróciła zero co oznacza że jesteśmy w procesie potomnym
			
			// podmieniamy stdin i stdout potomka na odpowiednie
			// koniec łącz nienazwanych
			dup2(toSys[0], 0);
			dup2(fromSys[1], 1);
			
			// zamykamy końce łącz nienazwanych (te które używamy są już dostępne
			// jako stdin, stdout, innych nie potrzebujemy)
			close(toSys[0]); close(toSys[1]);
			close(fromSys[0]); close(fromSys[1]);
			
			// zastępujemy się innym procesem (w tym wypadku gerp dopasowujący napisy
			// zawierające znak z zakresu A-C) - w taki sposób w jaki robi to system()
			execl("/bin/sh", "sh", "-c", "grep --line-buffered '[A-C]'", (char *) 0);
			
			// oczywiście zamiast wywoływania innego programu można tutaj użyć własnego
			// kodu pracującego równolegle z programem głównym
		}
		
		default: {
			// funkcja zwróciła coś innego od 0 i -1 oznacza to że jesteśmy w procesie
			// macierzystym i otrzymaliśmy pid naszego dziecka ...
			
			// zamykamy niepotrzebne konce rur
			close(toSys[0]); close(fromSys[1]);
			
			// rury możemy obsługiwać jak pliki
			// i w ten spsób obsługiwana jest końcówka do zapisu
			FILE *pout = fdopen(toSys[1], "w");
			fprintf(pout, "Ala ma kota\n");
			fprintf(pout, "Kot ma coś\n");
			fflush(pout);
			
			// można też je obsługiwać posługując się bezpośrednio deskryptorem
			// i tak obsługiwana jest rura do czytania
			// rurę do czytania ustawiamy w trybie nie blokującym
			fcntl(fromSys[0], F_SETFL, fcntl(fromSys[0], F_GETFL, 0) | O_NONBLOCK);
			
			// czytanie zostało wyniesione jest do osobnej funkcji getInput()
			// celem łatwiejszego jego powtarzania
			getInput(fromSys[0], pid);
			
			// potomek może potrzebować trochę czasu na przetworzenie danych
			sleep(1);
			getInput(fromSys[0], pid);
			
			// zamykamy nasz koniec rury do pisania
			// pozwoli to potomkowi czekającemu na input zakończyć się
			fclose(pout);
			
			// sprawdzamy czy jest jeszcze jakiś input
			// (konieczne np. gdy grep bez --line-buffered)
			sleep(1);
			getInput(fromSys[0], pid);
			
			// zamykamy rurę do czytania
			close(fromSys[0]);
			
			// czekamy na zakończenie potomka
			int ppid = wait(&retcode);
			printf("potomek o PID=%d zakończył się z kodem %d\n",
				ppid, WEXITSTATUS(retcode)
			);
		}
	}
}

void getInput(int fd, int pid) {
	char* buf[256];
	int len, gLen = 0;

	while ((len = read(fd, buf, 255)) > 0) {
		buf[len] = 0;
		gLen += len;
		printf("Odebrano od potomka %d:\n>>>>>\n%s\n<<<<<\n", pid, buf);
	}
	printf("Łącznie odebrano: %d\n", gLen);
}
print("""
#
# podstawy subprocess
#
""")
import subprocess

# Python pozwala na bezpośrednie stosowanie funkcji takich jak system(),
# popen(), fork(), execl() itd poprzez moduł os ... jednak zapewnia też
# wygodny, zunifikowany sposób uruchamiania innych programów / poleceń
# powłoki poprzez moduł subprocess oraz rozgałęziania własnego procesu
# poprzez moduł multiprocessing

# napis który zostanie podany na standardowe wejście
inStr = "Ala ma kota\nKot ma psa\n..."

# uruchamiamy subprocess z grep'em
res = subprocess.run(["grep", "-v", "A"], input=inStr.encode(), stdout=subprocess.PIPE)
print("Kod powrotu to: " + str(res.returncode))
print("Standardowe wyjście z komendy to: " + res.stdout.decode())
# warto zwrócić uwagę na kodowanie i dekodowanie napisów
# (przekazywanych/odbieranych przez stdin/stdout) do / z utf-8

# jeżeli chcemy korzystać np. z znaków uogólniających powłoki lub podać
# komendę jako pojedynczy napis (a nie listę argumentów) to można użyć
# opjci shell=True:
subprocess.run(["ls -ld /etc/pa*"], shell=True)
# jeżeli potrzebujemy tylko rozbicia napisu na listę argumentów można
# użyć shlex.split()

# run() pozwala także (obok subprocess.PIPE) na przekazywanie
# istniejących deskryptorów (lub subprocess.DEVNULL, co ignoruje wyjście)
# w ramach stdin, stdout, stderr

# moduł subprocess oferuje także funkcję Popen() dającą większą kontrolę
# nad uruchamianiem komendy


print("""
#
# podstawy multiprocessing
#
""")
import multiprocessing, os, time
def fun1(txt, st, cnt):
	for _ in range(cnt):
		print("Proces", os.getpid(), "z st =", st, " i argumentem:", txt)
		time.sleep(st)

def fun2(c, e):
	# obsługa rury i zdarzenia
	c.send("Uwolnić mrożone truskawki")
	time.sleep(1.3)
	c.send([12, 13, { "ab" : 11, "cd" : "xx" }])
	c.close()
	e.clear()

if __name__ == '__main__':
	# przygotowanie potomków
	p1 = multiprocessing.Process(target=fun1, args=('Ala ma psa',1.5,4,))
	p2 = multiprocessing.Process(target=fun1, args=('pies ma kota',1,3,))
	
	print("mój pid to", os.getpid(), "... uruchamiam procesy")
	# uruchomienie potomków
	p1.start()
	p2.start()
	
	# czekanie na zakończenie p2
	p2.join()
	print("p2 się zakończył")
	
	# wymuszenie zakończenia p1 jeżeli nadal żyje
	if p1.is_alive():
		print("p1 żyje")
		p1.terminate()
	p1.join()
	print("p1 się zakończył")
	
	# rura i event
	
	# Pipe() tworzy nam parę obiektów multiprocessing.Connection
	# jednego będziemy używać w procesie głównym, a drugiego w potomnym
	pConn, cConn = multiprocessing.Pipe()
	
	# tworzymy obiekt typu Event ... jest to prosty sygnalizator
	# z flagą binarną zapewniający atomowość wykonywanych operacji
	evt = multiprocessing.Event()
	evt.set()
	
	# tworzymy i uruchamiamy kolejny podproces
	p1 = multiprocessing.Process(target=fun2, args=(cConn,evt,))
	p1.start()
	
	# odbieramy dane z połączenia dopóki event jest ustawiony
	try:
		while evt.is_set():
			if pConn.poll(0.1):
				print("otrzymałem: ", pConn.recv())
	except EOFError: pass


print("""
#
# pool i bariera w multiprocessing
#
""")
import multiprocessing, queue, os, time
from threading import BrokenBarrierError

def fun5Init(b):
	global bariera
	bariera = b

def fun5(arg):
	for i in range(arg['n']):
		print("Wątek", arg['n'], " iter =", i)
		time.sleep(arg['ts'])
	
	try:
		print("Wątek", arg['n'], " czekam na innych")
		if bariera.wait() == 0:
			print("wątki zsynchronizowane")
			# więcej nie używaj tej bariery:
			bariera.abort()
	except BrokenBarrierError:
		print("czekanie anulowane")
	
	return arg['n'] + arg['ts']

if __name__ == '__main__':
	# tworzymy barierę i warunek
	b = multiprocessing.Barrier(3)
	
	# tworzymy pool'a ... w ramach inicjalizacji
	# przekazujemy barierę i warunek
	pool = multiprocessing.Pool(
		processes=3, initializer=fun5Init, initargs=(b,)
	)
	
	# tworzymy listę argumentów dla funkcji
	# uruchamianej w procesach potomuych
	args = [
		{ 'n': 3, 'ts': 0.44 },
		{ 'n': 13, 'ts': 0.17 },
		{ 'n': 2, 'ts': 0.33 },
		{ 'n': 7, 'ts': 0.69 },
		{ 'n': 4, 'ts': 0.49 },
	]
	
	# tworzymy pulę 3 procesów potomnych i uruchamiamy w nich wskazaną
	# funkcję z kolejnymi zbiorami argumentów z podanej listy
	# uwaga: funkcja wywoływana przez map wraz z ewentualnymi zmiennymi
	#     globalnymi musi być zdefiniowana przed wywołaniem Pool()
	results = pool.map(fun5, args)
	
	pool.close() 
	pool.join()

Komunikacja międzyprocesowa

W systemie wieloprocesowym konieczne jest zapewnienie mechanizmów komunikacji pomiędzy procesami, zwłaszcza jeżeli grupa procesów ma realizować wspólne zadanie.

Jednym z takich mechanizmów (można powiedzieć że nawet podstawowym) jest pokazane wcześniej łącze nie nazwane (pipe) pozwalające na przekazywanie strumienia danych od jednego do kolejnego procesu. Podobnie działa łącze nazwane z tym że nie jest uzyskiwane w wyniku funkcji pipe() a otwarcia specjalnego pliku (utworzonego mkfifo()) przez dwa procesy (jeden do czytania drugi do pisania).

Istnieją także inne mechanizmy komunikacji (zarówno prostsze od łącz jak i bardziej od nich zaawansowane), z których część została opisana poniżej.

Sygnały

Najprostszą formą komunikacji międzyprocesowej są sygnały. Podstawowe sygnały niosą tylko i wyłącznie informację o swoim numerze (istnieją także sygnały rozszerzone, tzw. czasu rzeczywistego, które niosą także dodatkową wartość liczbową). Sygnał może zostać wysłany przez dowolny proces do dowolnego innego procesu, przy czym warunkiem jego dostarczenia są odpowiednie uprawnienia (procesu użytkowników mogą wysyłać tylko do procesów tego samego użytkownika, root może wysyłać do wszystkich).

Każdy sygnał ma zdefiniowane domyślne zachowanie procesu po jego otrzymaniu. Wiele sygnałów związanych jest z standardowymi operacjami (np. wciśnięcie Ctrl+C, Ctrl+Z, Ctrl+/, wykonanie kill $PID) i ma odpowiednie do tego zachowania domyślne. Proces może zablokować lub zdefiniować własną obsługę większości (ale nie wszystkich) sygnałów.

#include <stdio.h>
#include <signal.h>
#include <fcntl.h>
#include <time.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>

// funkcje obsługi sygnału
void obslugaSygnalu(int sig) {
	printf("Otrzymałem sygnał numer: %i\n", sig);
}

void akcjaSygnalu(int sig, siginfo_t *info, void *context) {
	printf("Otrzymałem sygnał numer: %i z kodem %d i wartością %d od pid=%d\n",
		sig, info->si_code, info->si_value.sival_int, info->si_pid);
	// si_code określa powód wysłania sygnału
}

int main() {
	int sig, pid;
	
	pid = getpid();
	printf("Mój PID=%d\n", pid);
	
	// sygnały są asynchronicznym mechanizmem jednokierunkowej komunikacji
	// systemy POSIXowe oferują dwa rodzaje sygnałów - standardowe i czasu rzeczywistego
	// sygnały czasu rzeczywistego (w odróżnieniu od standardowych przekazujących jedynie
	// numer sygnału) zawierają także kod i wartość oraz są priorytetyzowane
	// (niższy numer => wyższy priorytet => dostarczany w pierwszej kolejności)
	
	// do zdefiniowania obsługi sygnału standardowego (do jego przechwycenia) służy funkcja:
	signal(SIGINT, &obslugaSygnalu); // pojawia się m.in. w efekcie Ctrl+C
	signal(SIGTSTP, &obslugaSygnalu); // pojawia się m.in. w efekcie Ctrl+Z
	// oczywiście można definiować różne funkcje dla różnych sygnałów
	// zamiast wskaźnika do funkcji możemy podać także SIG_IGN albo SIG_DFL
	// co oznacza odpowiednio ignorowanie tego sygnału lub jego domyślną obsługę
	
	
	// możliwe jest też maskowanie sygnałów
	sigset_t sigSet;
	
	// inicjujemy maskę sygnałów na pustą, na pełną byłoby sigfillset()
	if (sigemptyset(&sigSet))
		perror("Error in sigemptyset()");
	
	// dodajemy sygnał do maski
	// można także usuwać - sigdelset() i sprawdzać czy jest obecny - sigismember()
	// zamaskowany SIGTERM jest domyślnym sygnałem wysyłanym przez kill
	if (sigaddset(&sigSet, SIGTERM))
		perror("Error in sigaddset()");
	
	// ustawiamy maskę sygnałów na przygotowaną
	if (sigprocmask(SIG_SETMASK, &sigSet, NULL))
		perror("Error in sigprocmask()");
	
	// sygnały nie obsługiwane i nie blokowane przez proces obsługiwane są w sposób domyślny
	// na ogół prowadząc do zakończenia procesu ... sygnałów SIGKILL (wysyłanego przez kill -9)
	// oraz SIGSTOP nie można przechwycić ani zamaskować
	
	
	// do zdefiniowania obsługi sygnału czasu rzeczywistego służy funkcja sigaction wraz z strukturą
	// sigaction opisującą obsługę (można tak definiować także obsługę standardowych sygnałów):
	struct sigaction rtSigAct;
	// funkcja obsługi (moża także podać SIG_IGN albo SIG_DFL)
	rtSigAct.sa_sigaction = &akcjaSygnalu;
	// flagi ... SA_SIGINFO oznacza funkcję przyjmującą 3 argumenty a nie 1 jak w signal()
	rtSigAct.sa_flags = SA_SIGINFO;
	// maska sygnałów blokowanych w trakcie obsługi sygnału ... blokujemy wszystko co się da
	sigfillset(&rtSigAct.sa_mask);
	// ustawienie obsługi
	sigaction(SIGRTMIN, &rtSigAct, NULL);
	
	// wysłanie sygnału czasu rzeczywistego
	// (funkcja pozwala też na wysyłanie standardowych sygnałów)
	sigqueue(pid, SIGRTMIN, (const union sigval)123);
	
	
	// oczekiwanie na sygnał:
	puts("Czekam na dowolny sygnał");
	pause();
	
	// dodajemy SIGINT do zbioru
	if (sigaddset(&sigSet, SIGINT))
		perror("Error in sigaddset()");
	
	puts ("Czekam na sygnał z podanej maski");
	puts (" inne będą obsługiwane ale funkcja nie zakończy się ...");
	printf(" aby kontynuować Ctrl+C lub kill %d\n", pid);
	if (sigwait(&sigSet, &sig))
		perror("Error in sigwait()");
	printf("Czekanie zakończone po otrzymaniu sygnału: %d\n", sig);
	
	puts ("Śpię przez 10s ... dowolny sygnał przerwie");
	sleep(10); // jest też usleep() dla mikro sekund
	
	puts ("Czekam przez 10.5s na sygnał z podanej maski");
	siginfo_t sigInfo;
	struct timespec timeOut;
	timeOut.tv_sec = 10;
	timeOut.tv_nsec = 500000000;
	sig = sigtimedwait(&sigSet, &sigInfo, &timeOut);
	if (sig<0) {
		if (errno == EINTR)
			puts("otrzymałem inny sygnał");
		else if (errno == EINVAL)
			puts("timeout");
		else
			perror("Error in sigtimedwait()");
	} else {
		printf("Czekanie zakończone po otrzymaniu sygnału %d od pid=%d\n",
			sig, sigInfo.si_pid
		);
	}
	// jest też sigwaitinfo działająca jak sigtimedwait ale bez timeout'u
}
import os, signal

pid = os.getpid()
print("Mój PID:", pid);

# obsługa sygnału
def obslugaSygnalu(s, f):
	print("Otrzymałem sygnał numer:", s)
	
# SIGINT - pojawia się m.in. w efekcie Ctrl+C
signal.signal(signal.SIGINT, obslugaSygnalu)

# SIGTSTP - pojawia się m.in. w efekcie Ctrl+Z
signal.signal(signal.SIGTSTP, obslugaSygnalu)

print("Czekam na dowolny sygnał")
signal.pause()

print("Czekam na sygnał z podanego zbioru")
# w odróżnieniu od C inne będą obsługiwane dopiero po otrzymaniu
# sygnału ze zbioru (zostaną zakolejkowane)
sig = signal.sigwait([signal.SIGTERM, signal.SIGINT])
print("Czekanie zakończone po otrzymaniu sygnału:", sig)

print("Czekam przez 10.5s na sygnał z podanego zbioru")
# w odróżnieniu od C inny sygnał jest obsługiwany,
# ale nie przerywa czekania
sig = signal.sigtimedwait([signal.SIGTERM, signal.SIGINT], 10.5)
if sig == None:
	print("timeout");
else:
	print("Czekanie zakończone po otrzymaniu sygnału:",
		sig.si_signo, "od pid:", sig.si_pid
	)
Kolejki komunikatów

W przypadku gdy grupa procesów ma ze sobą współpracować potrzebne są bardziej zaawansowane (od sygnałów) mechanizmy komunikacji - pozwalające na przekazywanie jakiś danych między procesami. Jednym z takich mechanizmów są kolejki wiadomości. W pewnym stopniu są one podobne do omówionych wcześniej łącz (pipe-ów), jednak w odróżnieniu od nich zamiast jednolitego strumienia danych pomiędzy dwoma procesami (producentem i konsumentem) służą do przekazywania wiadomości pomiędzy grupą producentów i grupą konsumentów.

// przy kompilacji konieczne jest dodanie:
// -lrt -lpthread

#include <stdio.h>
#include <mqueue.h>
#include <errno.h>
#include <time.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>

void getMsg(union sigval sv) {
	puts("kolejka nie jest już pusta");
	// tu mógłby być realizowany odbiór wiadomości z kolejki
}

int main(int argc, char *argv[]) {
	if (argc != 3) {
		fprintf(stderr, "%s /nazwa 1|2\n", argv[0]);
		return 1;
	}
	char runType = argv[2][0];
	
	// kolejki wiadomosci POSIX (wiecej man 7 mq_overview)
	// kolejka może mieć zarówno wielu producentów jak i odbiorców
	// raz odebrana wiadomość znika z kolejki
	
	// otwarcie kolejki
	struct mq_attr atrybuty;
	atrybuty.mq_maxmsg=3;  // pojemność kolejki - 3 wiadomości
	atrybuty.mq_msgsize=20; // po 20 bajtów każda
	mqd_t msgQ = mq_open(
		argv[1], // nazwa zasobu
		O_RDWR|(runType == '1' ? O_CREAT|O_EXCL : 0), // flagi
		0770, // prawa dostępu
		&atrybuty
	);
	if (msgQ == (mqd_t) -1) {
		perror("Error in mq_open()");
		return -1;
	}
	
	char buf[20];
	unsigned priorytet;
	struct timespec timeout;
	clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &timeout);
	timeout.tv_sec+=2;
	
	// odbieramy wiadomość z timeoutem ...
	// wiadomosci odbierane są w kolejności priorytetów, a następnie wysłania
	ssize_t size = mq_timedreceive(msgQ, buf, 20, &priorytet, &timeout);
	// mq_receive() - wersja bez timeoutu
	// mamy także możliwość odbioru bez timeoutu bądź zażądania powiadomienia
	// o wpisaniu pierwszej wiadomości do niepustej kolejki - mq_notify()
	if (size > 0){
		printf("odebrałem %d bajtów z priotytetem %d: %s\n", size, priorytet, buf);
	} else {
		if (errno == ETIMEDOUT)
			puts("timeout");
		else
			perror("Error in mq_timedreceive()");
	}
	
	// ustawienie powiadamiania o pojawieniu się wiadomości w niepustej kolejce
	struct sigevent sev;
	sev.sigev_notify = SIGEV_THREAD;
	sev.sigev_notify_function = getMsg;
	sev.sigev_notify_attributes = NULL;
	if (mq_notify(msgQ, &sev) == -1) {
		perror("Error in mq_notify()");
	}
	
	// wysyłamy wiadomość do kolejki
	// funkcja ta zawiesi proces gdy nie ma miejsca w kolejce która nie jest
	// otwarta z O_NONBLOCK na czas określony przez timeout
	// mq_send() - wersja bez timeout'u
	snprintf(buf, 20, "info A od: %d", getpid());
	clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &timeout);
	timeout.tv_sec+=2;
	if (mq_timedsend(msgQ, buf, strlen(buf), 9, &timeout))
		perror("Error in mq_timedsend()");
	printf("Wysłano: %s\n", buf);
	
	if (runType == '1') {
		snprintf(buf, 20, "info B od: %d", getpid());
		if (mq_send(msgQ, buf, strlen(buf), 9))
			perror("Error in mq_send()");
		printf("Wysłano: %s\n", buf);
		
		sleep(20);
		mq_unlink(argv[1]);
		// w przypadku gdyby program zakończył się bez wykonania mq_unlink()
		// (np. na sutek kill -9) konieczne jest ręczne usunięcie plików z /dev/mqueue
	}
}
print("""
#
# kolejki w multiprocessing
#
""")
import multiprocessing, multiprocessing.managers, queue, os, time

def fun3(q):
	# obsługa kolejki ... zakończenie można także realizować
	# np. w oparciu o dane otrzymane w kolejce
	while True:
		if not q.empty():
			el = q.get(block=False)
			# można także uruchamiać blokujący get()
			# z timeoutem lub bez ...
			if el[1] == None:
				break;
			else:
				print("potomek otrzymał", el)
		time.sleep(0.77)

if __name__ == '__main__':
	# tworzymy kolejkę
	# moduł multiprocessing zawiera swoje implementacje kolejki FIFO
	# (Queue, SimpleQueue i JoinableQueue), których można bezpiecznie
	# używać pomiędzy procesami:
	# q = multiprocessing.Queue()
	#
	# chcemy jednak użyć kolejki priorytetowej z modułu queue
	# (oferuje także kolejki FIFO (Queue) i LIFO (LifoQueue))
	# aby móc z niej poprawnie korzystać w multiprocessing
	# musimy użyć jej poprzez SyncManager'a:
	class Manager(multiprocessing.managers.SyncManager):
		pass
	Manager.register("PrioQueue", queue.PriorityQueue)
	m = Manager()
	m.start()
	q = m.PrioQueue()
	
	# dodajemy elementy do kolejki
	q.put((100, "delfin ma psa ;-)"))
	q.put((70, [13, 17]))
	q.put((200, [15, { "ab" : 11, "cd" : "xx" }]))
	
	# tworzymy i uruchamiamy kolejny podproces
	p1 = multiprocessing.Process(target=fun3, args=(q,))
	p1.start()
	
	# wkładanie danych do kolejki
	time.sleep(0.404)
	print("dodaje nowe wiadomości do kolejki ...")
	q.put((13, "ABC ... i co dalej"))
	q.put((180, "bla bla bla ..."))
	
	# informacja dla potomka o zakończeniu obsługi kolejki
	print("czekam na opróżnienie kolejki ...")
	while q.qsize() > 0:
		time.sleep(0.333)
	
	# kończenie
	q.put((999, None))
	p1.join()
	m.shutdown()
Pamięć współdzielona

Kolejnym mechanizmem komunikacji międzyprocesowej jest współdzielenie części pamięci, które pozwala na operowanie na tych samych danych przez grupę procesów (a nie tylko przekazywanie danych od procesu do procesu jak wyżej opisane metody). Przy pomocy tego mechanizmu możliwe jest stworzenie własnej implementacji łącz (pipe-ów) czy też kolejek wiadomości.

W przypadku korzystania z wspólnej pamięci konieczne jest mechanizm zabezpieczenia przed możliwością równoczesnej modyfikacji tego samego fragmentu przez kilka procesów. Pierwszym nasuwającym się rozwiązaniem jest zastosowanie zmiennej współdzielonej informującej o tym że ktoś blokuje dany fragment celem jego modyfikacji np.:

int blokada=false;
zrownoleglijKod();
if (!blokada) {
	blokada=true;
	sekcjaKrytyczna();
	blokada=false;
}
Niestety takie rozwiązanie nie gwarantuje skuteczności blokady, gdyż:
 1. może się zdarzyć że na dwóch rdzeniach kod jest wykonywany dokładnie równolegle i dwa procesy sprawdzą wartość zmiennej "blokada" w tej samej chwili a dopiero potem zmienią jej wartość (w efekcie czego oba wejdą do sekcji krytycznej wejdą oba procesy)
 2. nastąpi przełączenie procesów wykonywanych na jednym rdzeniu pomiędzy sprawdzeniem warunku a modyfikacją zmiennej, co pozwoli wejść drugiemu procesowi do sekcji krytycznej gdy pierwszy już sprawdził warunek wejścia
Dlatego też korzysta się z mechanizmów systemowych (semaforów, lock'ów, etc) które zapewniają atomowość (nie podzielność) operacji sprawdzenia wartości zmiennej i jej modyfikacji.

// przy kompilacji konieczne jest dodanie:
// -lrt -lpthread

#include <stdio.h>
#include <semaphore.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/mman.h>
#include <errno.h>
#include <time.h>

#define BUF_SIZE 128

int main(int argc, char *argv[]) {
	if (argc != 3) {
		fprintf(stderr, "%s nazwa 1|2\n", argv[0]);
		return 1;
	}
	int retcode = 1;
	char runType = argv[2][0];
	
	// pamięć dzielona przez shm i mmap (więcej `man 7 shm_overview`)
	// można by także przez mmap i zwykły plik
	
	// 1) utworzenie zasobu (pliku) SHM
	//   jeżeli runType == '1' i zasób istnieje to wywołanie zakończy się błędem
	//               ja jeżeli nie istnieje zostanie utworzony
	int shmFd = shm_open(
		argv[1], // nazwa zasobu
		O_RDWR|(runType == '1' ? O_CREAT|O_EXCL : 0), // flagi
		0770 // prawa dostępu
	);
	if (shmFd<0) {
		perror("Error in shm_open()");
		return 1;
	}
	
	// 2) ustalenie wielkości
	if (ftruncate(shmFd, BUF_SIZE)) {
		perror("Error in ftruncate()");
		goto END_1;
	}
	
	// 3) zamapowanie zasobu SHM w pamięci
	void *addr = mmap(0, BUF_SIZE, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_SHARED, shmFd, 0);
	if (addr == MAP_FAILED) {
		perror("Error in mmap()");
		goto END_1;
	}
	
	// semafory POSIX (więcej `man 7 sem_overview`)
	
	// 1) utworzenie semafora
	//   jeżeli runType == '1' i semafor istnieje to wywołanie zakończy się błędem
	sem_t* sem = sem_open(
		argv[1], // nazwa zasobu
		O_RDWR|O_CREAT|(runType == '1' ? O_EXCL : 0), // flagi
		0770, // prawa dostępu
		1 // wartość semafora
	);
	
	if (sem == SEM_FAILED) {
		perror("sem_open");
		goto END_1;
	}
	
	int* c = (int*) addr;
	if (runType == '1') {
		*c = 0;
	}
	
	// próba wejścia w kod zabezpieczony semaforem
	if (sem_trywait(sem)) {
		if (errno == EAGAIN)
			puts("semafor nie wpuszcza ... trzeba spróbować później");
		else
			perror("Error in sem_trywait()");
	} else {
		// semafor został opuszczony ... jesteśmy w sekcji krytycznej
		*c = *c + 0x01;
		printf("c = 0x%x\n", *c);
		
		sleep(3); // śpimy, to nieładnie spać w sekcji krytycznej, ale to tylko demo ...
		
		// podniesienie semafora
		if (sem_post(sem))
			perror("Error in sem_post()");
	}
	
	sleep(5);
	
	// czekanie na możliwość wejścia w kod zabezpieczony semaforem z timeout'em
	struct timespec timeout;
	clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &timeout);
	timeout.tv_sec+=10;
	if (sem_timedwait(sem, &timeout)) {
		if (errno == ETIMEDOUT)
			puts("timeout ... trzeba spróbować później");
		else
			perror("Error in sem_timedwait()");
	} else {
		// semafor został opuszczony ... jesteśmy w sekcji krytycznej
		*c = *c + 0x0100;
		printf("c = 0x%x\n", *c);
		
		sleep(5); // śpimy, to nieładnie spać w sekcji krytycznej, ale to tylko demo ...
		
		// podniesienie semafora
		if (sem_post(sem))
			perror("Error in sem_post()");
	}
	
	sleep(3);
	
	// czekamy do skutku na możliwość wejścia w sekcję krytyczną
	if (sem_wait(sem)) {
		perror("Error in sem_timedwait()");
	} else {
		// semafor został opuszczony ... jesteśmy w sekcji krytycznej
		*c = *c + 0x010000;
		printf("c = 0x%x\n", *c);
		
		sleep(5); // śpimy, to nieładnie spać w sekcji krytycznej, ale to tylko demo ...
		
		// podniesienie semafora
		if (sem_post(sem))
			perror("Error in sem_post()");
	}
	
	retcode = 0;
	
	// o ile w większości przypadków zwalnianie i zamykanie zasobów w momencie
	// kończenia programu nie ma znaczenia (zasoby są automatycznie odbierane przez
	// system - pamięć będzie zwolniona, pliki, gniazda sieciowe pozamykane, itd)
	// to w przypadku zasobów współdzielonych może mieć istotne znaczenie
	// np. jeżeli nie usuniemy zasobu SHM o danej nazwie nie będzie go można później
	// otworzyć gdy używamy flag O_CREAT|O_EXCL
	//
	// dlatego w powyższym kodzie w obsłudze błędów używamy goto do sekcji kończącej:
END_2:
	if (runType == '1') {
		// usunięcie semafora (stanie się niedostępny także dla innych procesów)
		sem_unlink(argv[1]);
	}
END_1:
	// odmapowanie zasobu z pamięci
	munmap(addr, BUF_SIZE);
	// zamknięcie zasobu SHM
	close(shmFd);
	if (runType == '1') {
		// usunięcie zasobu SHM (stanie się niedostępny także dla innych procesów)
		shm_unlink(argv[1]);
	}
	// w przypadku gdyby jednak program zakończył się bez wykonywania tego kodu
	// (np. na sutek kill -9) konieczne jest ręczne usunięcie plików z /dev/shm
}
print("""
#
# współdzielenie danych w multiprocessing
#
""")
import multiprocessing, queue, os, time

def fun4(lock, l, c):
	# obsługa zmiennej warunkowej
	for i in range(6):
		# blokujemy dostęp do listy
		c.acquire()
		# modyfikujemy zmienną na której mamy warunek
		l[0] = i
		# powiadamiamy wszystkich o tym
		c.notify_all()
		# zwalniamy dostęp do listy
		c.release()
		time.sleep(0.13)
	
	# obsługa locka i listy
	while True:
		if lock.acquire(timeout=0.5):
			# jeżeli udało się założyć lock'a ...
			l[1] += 1
			print("podprocess:", l)
			time.sleep(0.77)
			# zdjęcie lock'a
			lock.release()
			time.sleep(0.33)
		else:
			print("podprocess: can't lock")

if __name__ == '__main__':
	# tworzymy locka'a, czyli blokadę wejścia do sekcji krytycznej
	# (zmieniającej dane współdzielone)
	lock = multiprocessing.Lock()
	# oprócz zwykłych Lock'ów Python oferuje także:
	# * RLock - Lock w którym wątek zakładający blokadę może ją zakładać
	#  kolejne razy bez jej uprzedniego zwalniania, tzn sekwencja:
	#   l = RLock();
	#   l.acquire(); l.acquire();
	#   cos();
	#   l.release(); l.release();
	#  jest poprawna (przy zwykłym Lock'u zatrzyma się na drugim
	#  l.acquire())
	# * Semaphore - Lock z licznikiem dozwolonych wejść do sekcji
	#  krytycznej np. l = Semaphore(value=3) pozwoli na 3 wywołania
	#  l.acquire() (bez l.release())
	
	# tworzymy współdzieloną listę ... na menagerze
	m = multiprocessing.Manager()
	l = m.list([0, 1, 2, 3])
	
	# tworzymy zmienną warunkową używającą lock'a lock
	c = multiprocessing.Condition(lock)
	
	# tworzymy i uruchamiamy kolejny podproces
	p1 = multiprocessing.Process(target=fun4, args=(lock,l,c,))
	p1.start()

	print("czekamy na spełnienie warunku ...");
	c.acquire()
	while l[0] < 4:
		print("czekamy ... l[0]=", l[0])
		c.wait()
	c.release()
	print("warunek spełniony ... l[0] = ", l[0]);
	
	time.sleep(0.17)
	# obsługa listy
	for i in range(3):
		# założenie lock'a
		print("process: czekam na lock ...")
		lock.acquire()
		
		# dodanie elementu do listy i wypisanie
		l.append(13 + i)
		print("process:", l)
		time.sleep(0.69)
		
		# zdjęcie lock'a
		lock.release()
		time.sleep(1.0)
	
	# zakończenie
	p1.terminate()
	p1.join()
	m.shutdown()

Wątki

Oprócz możliwości rozgałęzienia procesu (utworzenia potomka) z użyciem np. fork() możliwe jest także tworzenie wątków (zwanych tez lekkimi procesami) w ramach procesu. Podstawowa różnica między procesem a wątkiem polega na tym iż wszystkie wątki (w ramach danego procesu) współdzielą całość pamięci (przestrzeni adresowej), podczas gdy każdy z procesów posiada niezależną pamięć i co najwyżej jakiś współdzielony z innymi fragment. Każdy z wątków posiada natomiast niezależny stos (umieszczony we wspólnej przestrzeni adresowej), który jest używany m.in. do przechowywania zmiennych lokalnych (w tym argumentów funkcji). Jednak ze względu na umieszczenie tych danych w wspólnej przestrzeni adresowej są one także dostępne dla innych wątków (poprzez wskaźnik lub referencję).

// przy kompilacji konieczne jest dodanie:
// -lrt -lpthread

#include <pthread.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>

struct watekInfo {
	pthread_mutex_t* mut;
	pthread_cond_t* cond;
	const char*   napis;
	int       licznik;
};

void wypisz1(struct watekInfo* wi) {
	int i, l = -99, ret;
	for(i=0; i<4; i++) {
		// próbujemy zablokować wejście na ten kawałek kodu
		// można czekać do skutku przy pomocy pthread_mutex_lock()
		if ((ret = pthread_mutex_trylock(wi->mut)) != 0) {
			fprintf(stderr,
				"Wątek: error in pthread_mutex_trylock(): %s\n",
				strerror(ret)
			);
		} else {
			wi->licznik += 2;
			l = wi->licznik;
			pthread_mutex_unlock(wi->mut);
		}
		
		printf("Wątek: %s %d\n", wi->napis, l);
		usleep(600000);
	}
	sleep(8);
	pthread_exit(0); // kończy działanie wątku
}

void wypisz2(struct watekInfo* wi) {
	int i;
	printf("To watek: %s\n", wi->napis);
	
	pthread_mutex_lock(wi->mut);
	for(wi->licznik=0; wi->licznik<10; wi->licznik++) {
		printf("."); fflush(stdout);
		if (wi->licznik==5)
			pthread_cond_signal(wi->cond);
		sleep(1);
	}
	pthread_mutex_unlock(wi->mut);
	
	// zabraniamy przerwania watku w trakcie ponizszego wypisywania
	pthread_setcancelstate(PTHREAD_CANCEL_DISABLE, NULL);
	for(i=0; i<10; i++) {
		printf("."); fflush(stdout);
		sleep(1);
	}
	printf("\n");
	// a teraz już może być anulowywany
	pthread_setcancelstate(PTHREAD_CANCEL_ENABLE, NULL);
	
	// ale od teraz tylko w wyznaczonych momentach
	// na funkcjach takich jak sleep, system, ...
	// czy tez pthread_testcancel()
	pthread_setcanceltype(PTHREAD_CANCEL_DEFERRED, NULL);
	
	sleep(50);
	
	puts("koniec wypisz2");
	pthread_exit(0);
}

int main() {
	int i, l, ret;
	
	// przygotowanie mutex'a
	pthread_mutexattr_t mutAttr;
	pthread_mutexattr_settype(&mutAttr, PTHREAD_MUTEX_ERRORCHECK);
	// możemy ustawić:
	// * PTHREAD_MUTEX_ERRORCHECK aby mechanizm reagował błędem na
	//  unlockowanie zalokowanego przez inny wątek mutexu itp,
	// * PTHREAD_MUTEX_RECURSIVE aby blokada nałożona przez wątek A
	//  nie obowiazywala watku A (umożliwia to korzystanie z
	//  mutexów w funkcjach rekurencyjnych)
	// * PTHREAD_MUTEX_NORMAL lub PTHREAD_MUTEX_DEFAULT
	// flagi te mogą się nieco różnić w zależności od stosowanej
	// biblioteki i użytych #define szczegółów należy szukać
	// w plikach features.h pthread.h oraz dokumentacji man
	
	pthread_mutexattr_setprotocol(&mutAttr, PTHREAD_PRIO_NONE);
	// poza nic nie zmieniającym PTHREAD_PRIO_NONE mamy także:
	// * PTHREAD_PRIO_INHERIT zabezpieczający wątki przed inwersją
	//  priorytetów (priorytet po wejściu do sekcji krytycznej
	//  jest podwyższany do najwyższego z priorytetów procesów
	//  czekających
	// * PTHREAD_PRIO_PROTECT zabezpieczający również przed
	//  zakleszczeniem dzięki podnoszeniu tego priorytetu powyżej
	//  najwyższego z priorytetów procesów czekających
	//
	// do zapobiegania inwersji priorytetów przydatne jest też:
	// pthread_mutexattr_setprioceiling();
	
	// inicjalizujemy mutex (dla domyślnych ustawień można podać
	// NULL jako drugi argument)
	pthread_mutex_t mut;
	pthread_mutex_init(&mut, &mutAttr);
	
	// przygotowanie danych dla wątku
	struct watekInfo wInfo;
	wInfo.napis = "Ala ma kota";
	wInfo.licznik = 10;
	wInfo.mut = &mut;
	
	// tworzymy nowy watek uruchomiając w nim funkcje wypisz1
	// i przekazując jako pierwszy argument tej funkcji wInfo
	pthread_t watek;
	if ((ret = pthread_create(
			&watek, 0, (void* (*)(void *))wypisz1, (void*)&wInfo )
		) != 0
	) {
		fprintf(stderr, "Error in pthread_create(): %s\n",
			strerror(ret));
		return 1;
	}
	
	for(i=0; i<7; i++) {
		pthread_mutex_lock(wInfo.mut);
		wInfo.licznik -= 1;
		printf("Program główny: %d\n", wInfo.licznik);
		pthread_mutex_unlock(wInfo.mut);
		sleep(1);
	}
	
#ifdef _GNU_SOURCE
	// pobranie atrybutu wątku
	// i sprawdzenie czy jest wątkiem procesu czy systemu
	pthread_attr_t atrybuty;
	if ((ret = pthread_getattr_np(watek, &atrybuty))) {
		fprintf(stderr, "Error in pthread_getattr_np(): %s\n",
			strerror(ret));
		return 1;
	}
	if ((ret = pthread_attr_getscope(&atrybuty, &i))) {
		fprintf(stderr, "Error in pthread_attr_getscope(): %s\n",
			strerror(ret));
		return 1;
	}
	if (i == PTHREAD_SCOPE_PROCESS) {
		puts("wątek procesu");
	} else if (i == PTHREAD_SCOPE_SYSTEM) {
		puts("wątek systemu ... będzie widoczny w ps -m:");
		system("ps -m");
	} else {
		puts("inny wątek :-o");
	}
#endif
	
	// możemy oczekiwać na zakończenie wątku poprzez wywołanie
	// w innym funkcji pthread_join() umożliwia ona także
	// uzyskanie kodu z jakim zakończył się wątek
	printf("Program główny czeka na koniec wątku\n");
	if ((ret = pthread_join(watek, NULL))) {
		fprintf(stderr, "Error in pthread_join(): %s\n",
			strerror(ret));
		return 1;
	}
	printf("Wątek zakończył się\n");
	// jej wywołanie jest konieczne aby wątek po zakończeniu
	// był w całości usunięty, chyba że wątek został określony
	// jako taki do którego nie można się dołączyć przez wywołanie
	// pthread_detach() lub podanie przy tworzeniu flagi
	// PTHREAD_CREATE_DETACHED
	
	
	// przygotowujemy zmienną warunkową
	pthread_cond_t cond;
	pthread_cond_init(&cond, NULL);
	
	// aktualizujemy strukturę danych dla wątku
	wInfo.napis = "drugi";
	wInfo.licznik = 0;
	wInfo.cond = &cond;
	
	// tworzymy kolejny wątek
	if ((ret = pthread_create(
			&watek, 0, (void* (*)(void *))wypisz2, (void*)&wInfo )
		) != 0
	) {
		fprintf(stderr, "Error in pthread_create(): %s\n",
			strerror(ret));
		return 1;
	}
	
	// czekamy ...
	while (wInfo.licznik < 5)
		pthread_cond_wait(wInfo.cond, wInfo.mut);
	// pthread_cond_wait zwalnia tak na prawdę na chwile podany
	// do niego mutex a po odebraniu pthread_cond_signal na
	// dozorowanym przez niego warunku ponownie go zamyka
	printf(" jesteśmy za warunkiem "); fflush(stdout);
	
	sleep(7);
	
	printf(" zabijamy wątek ");
	// i go kończymy z zewnątrz
	// w zależności od ustawień wątku anulowanie wątku dzieje
	// się natychmiastowo albo w jednym z punktów anulowania
	// zobacz funkcje to ustawiające w wypisz2()
	pthread_cancel(watek);
	
	// wypada też odebrać jego kod powrotu
	pthread_join(watek, NULL);
	puts("a teraz watek już nie żyje ...");
	
	
	// usunięcie mutex'a
	pthread_mutex_destroy(wInfo.mut);
	
	// usunięcie zmiennej warunkowej
	pthread_cond_destroy(wInfo.cond);
}
// przy kompilacji konieczne jest dodanie:
// -lboost_system -lboost_thread -lpthread
#include <boost/thread/mutex.hpp>
#include <boost/thread/thread.hpp>

#include <queue>
#include <string>
#include <iostream>

std::queue<std::string> kolejka;

class Watek1 {
	Watek1(const Watek1&);
public:
	int abc;
	boost::mutex mutex;
	// boost oferuje także mutx'a pozwalającego na tworzenie kolejnych
	// blokad przez wątek który utworzył pierwszą - boost::recursive_mutex
	
	Watek1() {}
	
	void operator()() {
		for (int i=0; i<8; i++) {
			if (mutex.try_lock()) {
				abc += 1;
				std::cout << "wątek, abc= " << abc << std::endl;
				mutex.unlock();
			} else {
				std::cout << "wątek nie dostałem mutex'a ..." << std::endl;
			}
			boost::this_thread::sleep(boost::posix_time::millisec(500));
		}
		
		for (int i=0; i<8; i++) {
			boost::this_thread::sleep(boost::posix_time::millisec(700));
			boost::mutex::scoped_lock scoped_lock(mutex);
			// powyższy lock (na mutexie tego wątku)
			// blokuje od teraz do końca bloku
			
			if (!kolejka.empty()) {
				std::cout << i << ") odebrałem z kolejki \
					" << kolejka.front() << std::endl;
				kolejka.pop();
			} else {
				std::cout << i << ") kolejka pusta" << std::endl;
			}
		}
		
	}
};

int main() {
	// przygotowanie danych wątku
	Watek1 wf1;
	wf1.abc=56;
	
	// uruchomienie wątku ...
	// boost::ref() potrzebne bo obiekty klasy Watek1 są niekopiowalne
	boost::thread watek1(boost::ref(wf1));
	
	boost::this_thread::sleep(boost::posix_time::millisec(1500));
	
	// manipulacja danymi wątku
	wf1.mutex.lock();
	wf1.abc=13;
	boost::this_thread::sleep(boost::posix_time::seconds(1));
	wf1.mutex.unlock();
	
	// obsługa kolejki
	wf1.mutex.lock();
	kolejka.push("Ala ma kota");
	kolejka.push("Kot ma Ale");
	wf1.mutex.unlock();
	
	std::cout << "2 pierwsze elementy są w kolejce" << std::endl;
	boost::this_thread::sleep(boost::posix_time::seconds(4));
	
	wf1.mutex.lock();
	kolejka.push("Abecadlo");
	kolejka.push("z pieca spadlo");
	wf1.mutex.unlock();
	
	std::cout << "2 kolejne elementy sa w kolejce" << std::endl;
	
	// czekamy na zakończenie wątku
	watek1.join();
}
import threading, time
# UWAGA: 
# w standardowej implementacji CPython w danym
# czasie tylko jeden wątek może wykonywać
# kod pythonowy
#
# w efekcie stosowanie wątków ma sens tylko dla
# wątków czekających na coś, a nie ma sensu dla
# wątków mających wykonywać się równolegle
# (na różnych rdzeniach)
#
# w takim przypadku należy używać pełnego
# rozgałęziania procesu (moduł multiprocessing)

def fun(txt, st):
	# używamy lokalnej pamięci dla danego wątku
	daneWatku = threading.local()
	for daneWatku.i in range(4):
		print(txt, daneWatku.i)
		time.sleep(st)

# uruchomienie wątku
t = threading.Thread(target=fun, args=("AA",2,))
t.start();

# można także zdefiniować timer który
# uruchomi wątek po zadanym czasie
tim = threading.Timer(3, fun, args=("BB",1.2,))
tim.start()

# dla wątków można stosować także mechanizmy
# synchronizacji takie jak dla multiprocessing
#
# ponadto wątki można także obsługiwać przez
# interfejs identyczny z multiprocessing
# poprzez multiprocessing.dummy

Komunikacja sieciowa

W systemach POSIXowych komunikacja sieciowa wymaga otwarcia tzw. gniazda (socket), przy otwarciu określone muszą zostać:

 1. rodzina protokołów sieciowych która będzie używana (np. AF_INET dla IPv4 lub AF_INET6 dla IPv6)
 2. typ komunikacji realizowanej z użyciem gniazda, do istotniejszych typów zaliczyć należy:
  SOCK_STREAM
  oznaczającego dwukierunkową niezawodną łączność zapewniającą zachowanie kolejności danych (w przypadku rodzin IPv4 i IPv6 będzie to oznaczało użycie TCP)
  SOCK_DGRAM
  oznaczającego bezpołączeniowe przesyłanie wiadomości o limitowanej długości maksymalnej (w przypadku rodzin IPv4 i IPv6 będzie to oznaczało użycie UDP)
  SOCK_RAW
  oznaczającego odbieranie i wysyłanie surowych pakietów warstwy sieciowej (pozwala m.in. na obsługę pakietów ICMP, swobodne manipulowanie adresami w pakietach IP, itd)
Opcjonalnie może zostać określony konkretny protokół jeżeli w ramach wskazanej rodziny i wskazanego typu występuje ich kilka.

Otwarcie gniazda skutkuje uzyskaniem deskryptora plikowego, na którym zależnie od parametrów przekazanych przy tworzeniu gniazda mogą być wykonywane operacje takie jak wysyłanie / odbieranie danych, ustawiany adres nasłuchiwania, zestawione połączenie, itd.

UDP

User Datagram Protocol (UDP) jest protokołem działającym powyżej protokołu IP umożliwiającym proste przesyłanie danych przez sieć. Pakiet UDP oprócz źródłowego i docelowego adresu IP, zawiera też źródłowy i docelowy numer portu. Numer portu określa usługę / proces działający w ramach hosta (określanego numerem IP) który wygenerował / ma otrzymać dany pakiet.

Po otwarciu gniazda obsługującego UDP możliwe jest:

 • wysyłanie danych pod wskazany adres IP i numer portu
 • oczekiwanie na odbiór danych i ich odbiór
 • wskazanie adresu i numeru portu na którym oczekujemy na dane (jeżeli nie zostanie wykonane, co jest typowe w klientach UDP, będzie użyty losowy numer portu)

W UDP nie ma zestawionego połączenia zatem nie ma silnego rozróżnienia pomiędzy klientem (nawiązującym połączenie) a serwerem (odczekującym na połączenie / odbierającym je). Jedyna różnica polega na tym że: klient (typowo) nie wywołuje funkcji bind() służącej do określenia adresu wraz z numerem portu używanego do odbioru danych, a zamiast tego korzysta z automatycznie przydzielonego przez system operacyjny (losowego) numeru portu.

#include <sys/socket.h>
#include <netinet/ip.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <netdb.h>
#include <unistd.h>
#include <signal.h>
#include <sys/wait.h>

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define BUF1_SIZE 256
#define BUF2_SIZE 64

const char* getAddresInfo(
	struct sockaddr_storage *srcAddr, socklen_t srcAddrLen, char* buf, int bufLen
);

int main(int argc, char *argv[]) {
	char buf1[BUF1_SIZE], buf2[BUF2_SIZE];
	int ret, pid;
	
	if (argc != 3 && argc != 4) {
		fprintf(stderr, "USAGE: %s dstHost dstPort [listenPort]\n", argv[0]);
		return EXIT_FAILURE;
	}
	
	// struktura zawierająca adres na który wysyłamy
	// użycie funkcji getaddrinfo pozwala na zapewnienie obsługi zarówno IPv4 jak i IPv6,
	// a także podawanie adresów w postaci numerycznej bądź przy użyciu nazw
	// alternatywnie można ręcznie przygotowywać struktury sockaddr_in / sockaddr_in6
	// z użyciem np. htons(), inet_aton(), ...
	struct addrinfo *dstAddrInfo;
	if((ret = getaddrinfo(argv[1], argv[2], NULL, &dstAddrInfo)) != 0) {
		fprintf(stderr, "Error in getaddrinfo(): %s\n", gai_strerror(ret));
		return EXIT_FAILURE;
	}
	
	// tutaj mogliśmy uzyskać kilka adresów,
	// ale optymistycznie zakładamy że pierwszy będzie OK
	
	// utworzenie gniazda sieciowego ... SOCK_DGRAM oznacza UDP
	// (na gnieździe z SOCK_DGRAM standardowo nie będzie widać błędów ICMP
	// związanych np. z niedostępnością docelowego hosta lub portu)
	int sfd = socket(dstAddrInfo->ai_family, SOCK_DGRAM, 0);
	if (sfd<0) {
		perror("Error in socket()");
		return EXIT_FAILURE;
	}
	
	if (argc == 4) {
		// jeżeli podane opcjonalne argumentu to określamy na jakim porcie słuchamy
		if (dstAddrInfo->ai_family == AF_INET6) {
			struct sockaddr_in6 listenAddr;
			listenAddr.sin6_family=AF_INET6;
			listenAddr.sin6_port=htons(atoi(argv[3]));
			// host to network short (porządek bajtów), są też dla long i network to host
			listenAddr.sin6_addr=in6addr_any;
			// in6addr_any oznacza że nasłuchujemy na każdym adresie IP danego hosta
			// (zamiast tego można określić konkretny adres)
			
			if(bind(sfd, (struct sockaddr *) &listenAddr, sizeof(struct sockaddr_in6))) {
				perror("Error in bind()");
				return EXIT_FAILURE;
			}
		} else if (dstAddrInfo->ai_family == AF_INET) {
			struct sockaddr_in listenAddr;
			listenAddr.sin_family=AF_INET;
			listenAddr.sin_port=htons(atoi(argv[3]));
			// host to network short (porządek bajtów), są też dla long i network to host
			listenAddr.sin_addr.s_addr=INADDR_ANY;
			// INADDR_ANY oznacza że nasłuchujemy na każdym adresie IP danego hosta
			// (zamiast tego można określić konkretny adres)
			
			if(bind(sfd, (struct sockaddr *) &listenAddr, sizeof(struct sockaddr_in))) {
				perror("Error in bind()");
				return EXIT_FAILURE;
			}
		}
		// określenie tego wraz z uruchomieniem recvfrom() pozwala na oczekiwanie na
		// pakiety UDP na wskazanym adresie i porcie, gdyby w ramach obsługi odebranej
		// wiadomości odsyłana byłaby odpowiedź do nadawcy to byłby to "serwer UDP"
	}
	
	// aby móc niezależnie wysyłać i odbierać rozgałęziamy proces
	// alternatywnie można użyć select() do czekania na dane z sieci lub standardowego wejścia
	switch (pid = fork()) {
		case -1: {
			// funkcja zwróciła -1 co oznacza błąd
			perror("Error in fork");
			return 1;
		}
		case 0: {
			// potomek odbiera odpowiedzi w nieskończonej pętli
			// zostanie zakończony sygnałem od rodzica
			
			while(1) {
				// struktura do której zapisany zostanie adres nadawcy
				struct sockaddr_storage srcAddr;
				socklen_t srcAddrLen = sizeof(struct sockaddr_storage);
				// informację tą można wykorzystać do odsyłania odpowiedzi do nadawcy
				
				// odbiór wiadomości ... blokuje do momentu otrzymania wiadomości
				ret = recvfrom(
					sfd, buf1, BUF1_SIZE, 0, (struct sockaddr *) &srcAddr, &srcAddrLen
				);
				
				// wypisanie wiadomości z informacją o nadawcy
				buf1[ret] = '\0';
				printf("odebrano %d bajtów od %s: %s\n",
					ret, getAddresInfo(&srcAddr, srcAddrLen, buf2, BUF2_SIZE), buf1
				);
			}
		}
		default: {
			// rodzic wysyła wiadomości
			while (fgets( buf1, BUF1_SIZE, stdin )) {
				ret = sendto(
					sfd, buf1, strlen(buf1), 0,
					dstAddrInfo->ai_addr, dstAddrInfo->ai_addrlen
				);
				printf("wysłano: %d bajtów: %s\n", ret, buf1);
			}
			// kończymy potomka gdy skończyliśmy nadawanie
			kill(pid, SIGTERM);
			wait(0);
		}
	}
	
	// zamkniecie gniazda
	puts("KONIEC");
	freeaddrinfo(dstAddrInfo);
	close(sfd);
}

// konwersja adresów IPv4 i IPv6 wraz z numerem portu na napis
const char* getAddresInfo(
	struct sockaddr_storage *srcAddr, socklen_t srcAddrLen,
	char* buf, int bufLen
) {
	if (srcAddrLen > sizeof(struct sockaddr_storage))
		return NULL;
	
	const char* addrStr = NULL;
	uint16_t port;
	if (srcAddr->ss_family == AF_INET) {
		struct sockaddr_in* srcAddrPtr = (struct sockaddr_in*) srcAddr;
		addrStr = inet_ntop(AF_INET, &(srcAddrPtr->sin_addr), buf, bufLen);
		port = ntohs(srcAddrPtr->sin_port);
	} else if (srcAddr->ss_family == AF_INET6) {
		struct sockaddr_in6* srcAddrPtr = (struct sockaddr_in6*) srcAddr;
		addrStr = inet_ntop(AF_INET6, &(srcAddrPtr->sin6_addr), buf, bufLen);
		port = ntohs(srcAddrPtr->sin6_port);
	}
	
	if (addrStr) {
		int len = strlen(buf);
		snprintf(buf+len, bufLen-len, ":%d", port);
	}
	
	return addrStr;
}
import socket, sys, os, signal

if len(sys.argv) != 3 and len(sys.argv) != 4:
	print("USAGE: " + sys.argv[0] + " dstHost dstPort [listenPort]", file=sys.stderr)
	exit(1);

# struktura zawierająca adres na który wysyłamy
dstAddrInfo = socket.getaddrinfo(sys.argv[1], sys.argv[2])

# tutaj mogliśmy uzyskać kilka adresów,
# ale optymistycznie zakładamy że pierwszy będzie OK
dstAddrInfo = dstAddrInfo[0]

# utworzenie gniazda sieciowego ... SOCK_DGRAM oznacza UDP
# (na gnieździe z SOCK_DGRAM standardowo nie będzie widać błędów ICMP
# związanych np. z niedostępnością docelowego hosta lub portu ...)
sfd = socket.socket(dstAddrInfo[0], socket.SOCK_DGRAM)

if len(sys.argv) == 4:
	# jeżeli podane opcjonalne argumentu to określamy na jakim porcie słuchamy
	if dstAddrInfo[0] == socket.AF_INET6:
		sfd.bind(('::', int(sys.argv[3])))
		# :: oznacza dowolny adres IPv6
	elif dstAddrInfo[0] == socket.AF_INET:
		sfd.bind(('0.0.0.0', int(sys.argv[3])))
		# 0.0.0.0 oznacza dowolny adres
	# określenie tego wraz z uruchomieniem recvfrom() pozwala na oczekiwanie na
	# pakiety UDP na wskazanym adresie i porcie, gdyby w ramach obsługi odebranej
	# wiadomości odsyłana byłaby odpowiedź do nadawcy to byłby to "serwer UDP"

while True:
	rdfd, _, _ = select.select([sfd, sys.stdin], [], [])
	if sfd in rdfd:
		# odbieramy i wypisujemy dane z UDP
		data, addr = sfd.recvfrom(4096)
		print("odebrano od", addr, ":", data.decode());
	if sys.stdin in rdfd:
		# wczytujemy stdin
		data = sys.stdin.readline()
		if not data:
			# konczymy
			sfd.close()
			sys.exit()
		else:
			# wysyłamy dane z stdin
			sfd.sendto(data.encode(), dstAddrInfo[4])

# alternatywnie można użyć fork():
# pid = os.fork()
# if pid == 0:
# 	# potomek odbiera odpowiedzi w nieskończonej pętli
# 	# zostanie zakończony sygnałem od rodzica
# 	while True:
# 		data, addr = sfd.recvfrom(4096)
# 		print("odebrano od", addr, ":", data.decode());
# else:
# 	# rodzic wysyła wiadomości
# 	while True:
# 		data = sys.stdin.readline()
# 		if not data:
# 			break
# 		else:
# 			sfd.sendto(data.encode(), dstAddrInfo[4])
# 	os.kill(pid, signal.SIGTERM)
# 	sfd.close()

TCP - klient

Transmission Control Protocol (TCP) jest protokołem działającym powyżej protokołu IP gwarantującym niezawodność i kolejność dostarczania danych. Podobnie jak w przypadku UDP pakiety TCP oprócz numerów IP także zawierają docelowy i źródłowy numer portu, służący do identyfikacji procesu otrzymującego i nadającego.

Działanie TCP opiera się na zestawianiu (i kontrolowaniu) połączenia, w związku z tym klient po otwarciu gniazda musi nawiązać połączenie z wskazanym adresem IP i numerem portu, a dopiero potem może wysyłać lub odbierać dane (nie określając już adresów, gdyż odbywa się to w ramach nawiązanego połączenia) nawet poprzez zwykłe funkcje write() i read(). Połączenie należy zamknąć korzystając z funkcji close(), co informuje zarówno nasz system jak i serwer o zakończeniu połączenia.

#include <sys/socket.h>
#include <netinet/ip.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <netdb.h>

#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define BUF_SIZE 256

int main(int argc, char *argv[]) {
	int ret, sfd;
	char buf[BUF_SIZE];
	
	if (argc != 3) {
		fprintf(stderr, "%s dstHost dstPort\n", argv[0]);
		return 1;
	}
	
	// struktura zawierająca adres na który wysyłamy
	// użycie funkcji getaddrinfo pozwala na zapewnienie obsługi zarówno IPv4 jak i IPv6,
	// a także podawanie adresów w postaci numerycznej bądź przy użyciu nazw
	// alternatywnie można ręcznie przygotowywać struktury sockaddr_in / sockaddr_in6
	// z użyciem np. htons(), inet_aton(), ...
	struct addrinfo *dstAddrInfo;
	if((ret = getaddrinfo(argv[1], argv[2], NULL, &dstAddrInfo)) != 0) {
		fprintf(stderr, "Error in getaddrinfo(): %s\n", gai_strerror(ret));
		return 1;
	}
	
	// mogliśmy uzyskać kilka adresów, więc próbujemy używać kolejnych do skutku
	struct addrinfo *aiIter;
	for (aiIter = dstAddrInfo; aiIter != NULL; aiIter = aiIter->ai_next) {
		// utworzenie gniazda sieciowego ... SOCK_STREAM oznacza TCP
		sfd = socket(aiIter->ai_family, SOCK_STREAM, 0);
		if (sfd<0) {
			perror("Error in socket()");
			continue;
		}
		
		// łączymy z serwerem
		if (connect(sfd, aiIter->ai_addr, aiIter->ai_addrlen)) {
			perror("Error in connect()");
			close(sfd);
			sfd = -1;
			continue;
		}
		
		// udało się połączyć ... przerywamy sprawdzanie kolejnych adresów
		break;
	}
	freeaddrinfo(dstAddrInfo);
	if (sfd<0) {
		fprintf(stderr, "Can't connect\n");
		return 1;
	}
	
	const char* msg = "Ala ma Kota\n";
	if (send(sfd, msg, strlen(msg), 0) < 0) {
		// takie wywołanie send() jest równoważne wywołaniu write()
		perror("Error in send()");
		return 1;
	}
	
	// ustalamy limit czasu oczekiwania na dane 13s
	struct timeval timeOut;
	timeOut.tv_sec = 13;
	timeOut.tv_usec = 0;
	
	// tworzymy zestaw deskryptorów dla funkcji select()
	// i umieszczamy w nim deskryptor gniazda sieciowego
	fd_set fdSet;
	FD_ZERO(&fdSet);
	FD_SET(sfd, &fdSet);
	
	// czekamy na dane w którymś z deskryptorów wchodzących
	// w skład zestawu lub timeout
	select(FD_SETSIZE, &fdSet, 0, 0, &timeOut);
	
	// select zmieni wartość fdSet i timeOut ...
	// będą one zawierały odpowiednio zbiór deskryptorów gotowych
	// do czytania i czas jaki pozostał do "wytimeoutowania"
	
	if (FD_ISSET (sfd, &fdSet)) {
		// jeżeli sfd jest w zbiorze gotowych do czytania to czytamy
		ret = read(sfd, buf, BUF_SIZE);
		if (ret < 0) {
			perror("Error in read()");
		} else if (ret == 0) {
			puts("connection close by peer");
		} else {
			buf[ret]='\0';
			printf("odebrano %d bajtów: %s\n", ret, buf);
		}
	} else {
		puts("timeout");
	}
	// w zależności od wymagań implementowanego protokołu można kontynuować
	// czekanie na kolejne dane z TCP i/lub jakiegoś innego wejścia (np. stdin),
	// można wysłać kolejne dane (żądanie) do serwera, itd ...
	//
	// w przypadku oczekiwania na dalsze dane (ponownego wywołania select) należy
	// pamiętać o ponownym ustawieniu fdSet i timeOut
	
	// zamkniecie gniazda
	close(sfd);
}
import socket, select, sys

if len(sys.argv) != 3:
	print("USAGE: " + sys.argv[0] + " dstHost dstPort", file=sys.stderr)
	exit(1);

# struktura zawierająca adres na który wysyłamy
dstAddrInfo = socket.getaddrinfo(sys.argv[1], sys.argv[2], proto=socket.IPPROTO_TCP)

# mogliśmy uzyskać kilka adresów, więc próbujemy używać kolejnych do skutku
for aiIter in dstAddrInfo:
	try:
		print("try connect to:", aiIter[4])
		# utworzenie gniazda sieciowego ... SOCK_STREAM oznacza TCP
		sfd = socket.socket(aiIter[0], socket.SOCK_STREAM)
		# połączenie ze wskazanym adresem
		sfd.connect(aiIter[4])
	except:
		# jeżeli się nie udało ... zamykamy gniazdo
		if sfd:
			sfd.close()
		sfd = None
		# i próbujemy następny adres
		continue
	break;

if sfd == None:
	print("Can't connect", file=sys.stderr)
	exit(1);

# wysyłanie
sfd.sendall("Ala ma Kota\n".encode())

# czekanie na odbiór
rdfd, _, _ = select.select([sfd], [], [], 13.0)
if sfd in rdfd:
	d = sfd.recv(4096)
	print(d.decode())

# zamykanie połączenia
sfd.shutdown(socket.SHUT_RDWR)
sfd.close()

TCP - serwer

Ze względu na nawiązywanie połączenia w przypadku TCP serwer wygląda i działa odmiennie od klienta. Po otworzeniu gniazda serwer musi:

 1. określić adresu i numeru portu na którym oczekuje na przychodzące połączenia (funkcja bind())
 2. określić że gniazdo to używane jest do nasłuchiwania połączeń przychodzących (funkcja listen())
 3. rozpocząć oczekiwanie na odbiór połączenia (funkcja accept())
Po nawiązaniu połączenia TCP (realizowanym na poziomie systemu operacyjnego) funkcja accept() zwraca nowe gniazdo związane z nawiązanym połączeniem TCP. Ma ono ustawiony adresem IP i portem używany przez klienta oraz inny (niż używany do nasłuchiwania) numer portu po stronie serwera.

#include <sys/socket.h>
#include <netinet/ip.h>
#include <arpa/inet.h>

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <signal.h>
#include <sys/wait.h>

#define BUF_SIZE 256
#define QUERY_SIZE 3
#define MAX_CHILD 5

int childNum = 0;
void onChildEnd(int sig) {
	puts("odebrano sygnał o śmierci potomka");
	--childNum;
	waitpid(-1, NULL, WNOHANG);
}

int main(int argc, char *argv[]) {
	int res;
	char buf[BUF_SIZE];
	
	if (argc != 2) {
		fprintf(stderr, "USAGE: %s listenPort\n", argv[0]);
		return EXIT_FAILURE;
	}
	
	// obsługa sygnału o zakończeniu potomka
	signal(SIGCHLD, &onChildEnd);
	
	// utworzenie gniazda sieciowego ... SOCK_STREAM oznacza TCP
	int sfd = socket(PF_INET6, SOCK_STREAM, 0);
	if (sfd<0) {
		perror("Error in socket()");
		return EXIT_FAILURE;
	}
	
	// ustawienie opcji gniazda ... IPV6_V6ONLY=0 umożliwia korzystanie z tego
	// samego socketu dla IPv4 i IPv6 (rozszerzenie Linux-owe - na niektórych
	// systemach nie jest możliwe dualne słuchanie przy pomocy socketu IPv6)
	int opt = 0;
  if (setsockopt(sfd, IPPROTO_IPV6, IPV6_V6ONLY, &opt, sizeof(opt)) < 0) {
		perror("setsockopt(IPV6_V6ONLY=0)");
		return EXIT_FAILURE;
	}
	
	// utworzenie struktury opisującej adres
	struct sockaddr_in6 serwer;
	serwer.sin6_family=AF_INET6;
	serwer.sin6_port=htons(atoi(argv[1]));
	// host to network short (porządek bajtów), są też dla long i network to host
	serwer.sin6_addr=in6addr_any;
	// in6addr_any oznacza że nasłuchujemy na każdym adresie IP danego hosta
	// (zamiast tego można określić konkretny adres)

	// przypisanie adresu ...
	if (bind(sfd, (struct sockaddr *) &serwer, sizeof(struct sockaddr_in6)) < 0) {
		perror("Error in bind()");
		return EXIT_FAILURE;
	}

	// określenie gniazda jako używanego do nasłuchiwania połączeń przychodzących
	if (listen(sfd, QUERY_SIZE) < 0) {
		perror("Error in listen()");
		return EXIT_FAILURE;
	}
	
	while(1) {
		// odebranie połączenia
		struct sockaddr_in6 from;
		socklen_t fromLen=sizeof(struct sockaddr_in6);
		int sfd2 = accept(sfd, (struct sockaddr *) &from, &fromLen);
		
		// weryfikacja ilości potomków
		if (childNum >= MAX_CHILD) {
			printf("za dużo potomków\n");
			// można tutaj także wysłać informacje o błędzie serwera do klienta
			close(sfd2);
			continue;
		}
		
		// aby móc obsługiwać wiele połączeń rozgałęziamy proces
		int pid = fork();
		if (pid == 0) {
			// proces potomny ... zajmuje się tylko nowym połączeniem,
			// a nie nasłuchaniem więc zamykamy sfd
			close(sfd);
			
			// konwersja adresu na postać napisową
			char fromStr[64];
			snprintf(fromStr, 64, "%s:%d",
				inet_ntop(AF_INET6, &(from.sin6_addr), buf, BUF_SIZE),
				ntohs(from.sin6_port)
			);
			
			// obsługa połączenia
			printf("połączenie od: %s\n", fromStr);
			FILE * net;
			net=fdopen(sfd2, "r+");
			// należałoby tutaj używać czekania z timeout'em ...
			// inaczej usługa jest podatna na ataki DoS
			while(fgets(buf, BUF_SIZE, net)) {
				printf("odebrano od %s: %s\n", fromStr, buf);
				fputs(buf, net);
			}
			fclose(net);
			printf("koniec połączenia od: %s\n", fromStr);
			
			// zakończenie połączenia i potomka
			close(sfd2);
			return 0;
		}
		
		if (pid == -1)
			perror("Error in fork()");
		
		++childNum;
		close(sfd2);
	}

	// zamkniecie gniazda
	close(sfd);
}
import socket, select, signal, sys, os

MAX_CHILD = 5
QUERY_SIZE = 3
TIMEOUT = 13
BUF_SIZE = 4096

if len(sys.argv) != 2:
	print("USAGE: " + sys.argv[0] + " listenPort", file=sys.stderr)
	exit(1);

# obsługa sygnału o zakończeniu potomka
childNum = 0
def onChildEnd(s, f):
	print("odebrano sygnał o śmierci potomka")
	global childNum
	childNum -= 1
	os.waitpid(-1, os.WNOHANG);
signal.signal(signal.SIGCHLD, onChildEnd)

# utworzenie gniazd sieciowych ... SOCK_STREAM oznacza TCP
sfd_v4 = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
sfd_v6 = socket.socket(socket.AF_INET6, socket.SOCK_STREAM)

# ustawienie opcji gniazda ... IPV6_V6ONLY=1 wyłącza korzystanie
# z tego samego socketu dla IPv4 i IPv6
sfd_v6.setsockopt(socket.IPPROTO_IPV6, socket.IPV6_V6ONLY, 1)

# przypisanie adresów ...
# '0.0.0.0' oznacza dowolny adres IPv4 (czyli to samo co INADDR_ANY)
# '::' oznacza dowolny adres IPv6 (czyli to samo co in6addr_any)
sfd_v4.bind(('0.0.0.0', int(sys.argv[1])))
sfd_v6.bind(('::',   int(sys.argv[1])))

# określenie gniazd jako używanych do odbioru połączeń przychodzących
# (długość kolejki połączeń ustawiona na wartość QUERY_SIZE)
sfd_v4.listen(QUERY_SIZE)
sfd_v6.listen(QUERY_SIZE)

# funkcja zajmująca się odbieraniem połączeń i ich obsługą
def acceptConn(sfd):
	global childNum
	
	# odebranie połączenia
	sfd_c, sAddr = sfd.accept()
	
	# weryfikacja ilości potomków
	if childNum >= MAX_CHILD:
		print("za dużo potomków - odrzucam połączenie od:", sAddr);
		sfd_c.send("Internal Server Error\r\n".encode())
		sfd_c.close()
		return
	
	# aby móc obsługiwać wiele połączeń rozgałęziamy proces
	pid = os.fork()
	if pid == 0:
		print("połączenie od:", sAddr)
		while True:
			# czekanie na dane z timeout'em
			# aby zabezpieczyć się przed atakiem DoS
			rd, _, _ = select.select([sfd_c], [], [], TIMEOUT)
			if sfd_c in rd:
				data = sfd_c.recv(BUF_SIZE)
				if not data:
					print("koniec połączenia od:", sAddr)
					break
				print("odebrano od", sAddr, ":", data.decode());
				sfd_c.send(data)
			else:
				print("timeout połączenia od:", sAddr)
				break
		# zamykanie połączenia
		sfd_c.shutdown(socket.SHUT_RDWR)
		sfd_c.close()
		sys.exit()
	else:
		childNum += 1

# czekanie na połączenia z użyciem select() w nieskończonej pętli
while True:
	sfd, _, _ = select.select([sfd_v4, sfd_v6], [], [])
	if sfd_v4 in sfd:
		acceptConn(sfd_v4)
	if sfd_v6 in sfd:
		acceptConn(sfd_v6)

Inne funkcje systemowe

Alokacja pamięci

Zadeklarowanie zmiennej w kodzie programu (prawie zawsze) wiąże się z przydzieleniem jej jakiegoś obszaru pamięci. Kompilator typowo zmienne lokalne umieszczane są w obszarze pamięci nazywanym stosem (znajdują się tam też m.in. argumenty funkcji, stany rejestrów procesora w momencie wywołania funkcji i adresy powrotu funkcji).

Stos posiada ograniczony rozmiar, którego przekroczenie (np. na skutek zbyt długiego ciągu wywołań funkcji lub zdefiniowania zbyt dużych zmiennych lokalnych) kończy się błędem przepełnienia stosu. Rozmiar stosu może jednak być zmieniony zarówno przed uruchomieniem procesu (przy pomocy ulimit -s), lub w trakcie jego pracy (przy pomocy setrlimit(RLIMIT_STACK, ...)), pod warunkiem że mieści się w ramach ogólnosystemowego limitu. Zwiększenie rozmiaru stosu wpływa na rozmiar pamięci wirtualnej przydzielonej procesowi, jednak (samo w sobie) nie wpływa na rzeczywiste zużycie pamięci przez proces.

Często nawet samo zadeklarowanie dużej tablicy nie wpływa na rzeczywistą zajętość pamięci, wpływ ma dopiero używanie takiej tablicy:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <sys/resource.h>

char buf[64], *bufS;

int fun() {
	int i, j, x[10000000];
	
	for (i=0; i<17; i+=2) {
		for (j=0; j<20000; ++j) x[i*10000+j] = j;
		sleep(1);
		system(buf);
	}
}

int main() {
	snprintf(buf, 64, "ps -o 'vsize,size,rss,cmd' -p %d", getpid());
	system(buf);
	
	puts("zwiększam rozmiar stosu");
	struct rlimit rl;
	rl.rlim_cur = 2000000000;
	rl.rlim_max = rl.rlim_cur;
	if(setrlimit(RLIMIT_STACK, &rl))
		perror("Error in setrlimit()");
	
	system(buf);
	bufS = buf + strlen(buf);
	snprintf(bufS, 64 - (bufS-buf), " --no-headers");
	
	fun();
	*bufS = '\0'; system(buf); *bufS = ' ';
	fun();
}

Mimo możliwości zwiększenia rozmiaru stosu typowo większe bufory czy też obiekty alokowane są poza stosem. W C++ stosowane są dwie techniki takie alokacji: operator new i funkcje z rodziny malloc. Alokacja pamięci poza stosem powoduje konieczność jawnego zwalniania pamięci (nie jest ona zwalniana wraz z zniknięciem zmiennej) przy pomocy odpowiednio operatora delete lub funkcji free().

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <string>
#include <inttypes.h>

struct Abc {
	std::string a;
	int b;
private:
	short c;
public:
	Abc() {
		puts("konstruktor ABC");
		c = 123;
	}
	~Abc() {
		puts("destruktor ABC");
	}
	void print() {
		printf("a: %s, b: %d, c:%d\n", a.c_str(), b, c);
	}
};

struct Xxx {
	Abc abc1;
	Abc abc2;
	int tab[9];
	int xx1;
	int xx2;
};

int main(int argc, char *argv[]) {
	int a[5], aa;
	
	// alokacja pamięci
	int *bb = (int*)malloc(sizeof(int));
	int *cc = new int;
	int *c = new int[20]; // tablica alokowana dynamicznie w stylu C++
	Abc *dd = new Abc;
	
	printf("na stosie:  %p %p %p %p\n", &argv, &argc, &aa, a);
	printf("poza stosem: %p %p %p %p\n", bb, cc, c, dd);
	
	// zwalnianie pamięci
	free(bb);
	delete cc;
	delete c;
	delete dd;
	
	
	// alokujemy większy obszar pamięci przy pomocy malloc'a
	char* x = (char*)malloc(1024);
	// jest też realloc() umożliwiający zmianę rozmiaru zaalokowanego obszaru
	
	// zerujemy zaalokowaną pamięć ... na ogół nie jest to potrzebne,
	// ale w tym przykładzie może się przydać
	memset(x, 0, 1024);
	// często przydatna jest też funkcja memcpy() kopiująca wskazany
	// fragment pamięci w inne miejsce
	
	// pamięć zaalokowaną z użyciem malloc'a możemy dzięki
	// artmetyce wskaźnikowej oraz rzutowaniu typów wskaźnikowych
	// interpretować w dowolny sposób ...
	Abc *d1, *d2;
	int *b1, *b2;
	d1 = (Abc*)x;
	d2 = (Abc*)(x) + 1;
	b1 = (int*)(x + 2 * sizeof(Abc));
	b2 = b1 + 10;
	
	printf("rozmiar Abc: %ld == %ld == %ld\n",
		sizeof(Abc), (uint64_t)d2-(uint64_t)d1, (uint64_t)b1-(uint64_t)d2
	);
	
	d1->b = 15;
	d1->print();
	// jak widać powstał obiekt typu Abc, ale nie wykonał się konstruktor ...
	// ani konstruktory składowych (jak std::string), więc wywołanie:
	// d1->a = "aa bb cc";
	// może się nie udać (zakończyć się np. Segmentation fault)
	//
	// aby uniknąć związanych z tym problemów możemy skorzystać z wariantu
	// operatora new który utworzy obiekt w zaalokowanej pamięci:
	new(d2) Abc;
	d2->a = "aa bb cc";
	d2->print();
	
	for (aa=0; aa<10; ++aa)
		b1[aa] = aa + 16;
	*b2 = 136917;
	
	// możemy też na taki obszar pamięci (nawet już zapełniony)
	// patrzeć np. jak na strukturę
	Xxx* z = (Xxx*)x;
	printf("%d == %d %d == %d %d == %d\n",
		z->tab[2], b1[2], z->xx1, b1[9], z->xx2, *b2
	);
	
	free(x); // takie zwolnienie nie wywoła destruktorów dla d1 i d2
}

Czas

Bieżący czas w systemach komputerowych może być reprezentowany na różne sposoby. W przypadku systemów POSIXowych jest to ilość sekund od początku epoki czyli 1970-01-01 00:00:00 UTC. Na podstawie tej wartości może zostać obliczona przez funkcje biblioteczne aktualna data i godzina w ustawionej (poprzez zmienną środowiskową TZ) strefie czasowej.

#include <time.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>

size_t time2str(
	const time_t* time, const char* timeZone, const char *format,
	char *buf, size_t bufLen, struct tm *tmPtr
);

int main() {
	time_t czas1 = time(0);
	printf("Od początku epoki upłynęło %d sekund\n", czas1);
	// początek epoki to: 1970-01-01 00:00:00 UTC
	// wynik jest niezależny od lokalnej strefy czasowej
	// (zawsze wyrażany jest w UTC)
	
	// jeżeli potrzebna jest większa precyzja to można użyć np.:
	struct timespec czas2;
	clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &czas2);
	printf("Od poczotku epoki upłyneło %d sekund i %d ns\n",
		  czas2.tv_sec, czas2.tv_nsec);
	// na niektórych platformach (np. Linux) w clock_gettime()
	// wspierane są także inne zegary niż czasu rzeczywistego
	// np. podające czas monotoniczny lub od uruchomienia systemu
	
	char buf[128];
	
	// korzystamy z własnej funkcji tworzącej napis w oparciu o
	// format zmiennej czasowej ... co prawda do UTC jest gmtime(),
	// ale w połączeniu z strftime potrafi dawać złe wyniki
	// (np. dla "%s") ponadto funkcja taka pozwala także na
	// obsługę innych stref czasowych
	time2str(
		&(czas2.tv_sec), "UTC", "%Y-%m-%d %H:%M:%S %Z (%s)",
		buf, sizeof(buf), NULL
	);
	printf("Mamy teraz: %s\n", buf);
	
	time2str(
		&(czas2.tv_sec), NULL, "%Y-%m-%d %H:%M:%S %Z (%s)",
		buf, sizeof(buf), NULL
	);
	printf("Mamy teraz: %s\n", buf);
}

size_t time2str(
	const time_t* time, const char* timeZone, const char *format,
	char *buf, size_t bufLen, struct tm *tmPtr
) {
	// jeżeli podano tmPtr != NULL użyj podanej struktury,
	// w przeciwnym razie użyj lokalnej
	struct tm tmTmp;
	if (!tmPtr) {
		tmPtr = &tmTmp;
	}
	
	// jeżeli podano strefę czasową to
	// zapamiętaj oryginalną strefę i ustaw nową
	char oldTZ[128];
	if (timeZone) {
		strncpy(oldTZ, getenv("TZ"), 128);
		setenv("TZ", timeZone, 1);
		tzset();
	}
	
	// pobierz rozłożony czas w ustawionej strefie czasowej
	localtime_r(time, tmPtr);
	// zapisz sformatowany napis do bufora
	bufLen = strftime(buf, bufLen, format, tmPtr);
	
	// przywróć oryginalną strefę czasową
	if (timeZone) {
		setenv("TZ", oldTZ, 1);
		tzset();
	}
	
	return bufLen;
}
import time
import os

def time2str(t, tz=None, fmt="%Y-%m-%d %H:%M:%S %Z (%s)"):
	if tz:
		oldTZ = os.environ['TZ']
		os.environ['TZ'] = tz
		time.tzset()
	
	tm = time.localtime(t)
	s = time.strftime(fmt, tm)
	
	if tz:
		os.environ['TZ'] = oldTZ
		time.tzset()
	
	return [s, tz]


czas = time.time()
print("Od początku epoki upłynęło " + str(czas) + " sekund")
# początek epoki to: 1970-01-01 00:00:00 UTC
# wynik jest niezależny od lokalnej strefy czasowej
# (zawsze wyrażany jest w UTC)

tt = time2str(czas, tz="UTC")
print("Mamy teraz: " + tt[0]);

tt = time2str(czas)
print("Mamy teraz: " + tt[0]);


from datetime import datetime, timezone

dt = datetime.fromtimestamp(czas, tz=timezone.utc)
print("Mamy teraz: " + dt.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S %Z (%s)"))

# w celu pobrania aktualnego czasu zamiast fromtimestamp()
# można skorzystać z metody now()

Timery

Jeżeli program ma wykonywać jakąś czynność co określony czas może korzystać z funkcji sleep lub podobnych celem przeczekania podanego czasu lub skorzystać z timerów celem otrzymania sygnału po zadanym czasie.

// przy kompilacji konieczne jest dodanie:
// -lrt -lpthread

#include <time.h>
#include <signal.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>

void onTimer(int sig) {
	puts("timer !!!");
	
	// drzemka 0.35s
	// do spania można wykorzystać usleep(), sleep() lub nanosleep()
	// usleep i sleep działają bardzo podobnie
	// (z tym że pierwszy przyjmuje czas w sekundach, a drugi w mikrosekundach)
	usleep(350000);
}

int main() {
	// obslugujemy sygnał SIGALRM
	signal(SIGALRM, &onTimer);
	
	// najprostrzy timer ...
	alarm(4); pause();
	
	
	// timery POSIX (wiecej man timer_settime)
	
	// 1) tworzymy timer
	timer_t timer;
	timer_create(CLOCK_REALTIME, NULL, &timer);
	// podanie wskaźnika na strukturę sigevent zamiast NULL pozwala na określenie
	// innego sygnału jaki ma wygenerować timer lub obsługę tak jak wątku
	// (więcej w `man 7 sigevent`)
	
	// 2) konfiguryujemy timer
	struct itimerspec tSpec;
	//   pierwsze wykonanie timera po 100ms
	tSpec.it_value.tv_sec=0;
	tSpec.it_value.tv_nsec=100000000;
	//   kolejne co 1s
	//   (jezeli it_interval będzie wyzerowane to timer wykona się tylko raz)
	tSpec.it_interval.tv_sec=1;
	tSpec.it_interval.tv_nsec=0;
	
	// 3) uruchamiamy timer
	//   drugim argumentem są flagi - flaga TIMER_ABSTIME pozwala na
	//   ustawienie timera na czas absolutny (a nie okres czasu)
	timer_settime(timer, 0, &tSpec, NULL);
	char i=0;
	do {
		struct itimerspec tRest;
		timer_gettime(timer, &tRest);
		printf("do timera pozostało: %dns\n", tRest.it_value.tv_nsec);
		pause(); // czekamy na timer
		printf("aktualna liczba utraconych tyknięć timera wynosi %d\n",
			timer_getoverrun(timer));
	} while(i++<3);
	// powyższa metoda zapewnia rozpoczynanie w równych odstępach czasu ...
	// w przypadku zastosowania sleep() należałoby obliczać czas przez który
	// wykonywał się kod i odejmować go od czasu który podajemy do sleep()
	
	
	// drzemka
	
	// nanosleep pozwala na określenie sekund i milisekund oraz zwraca czas
	// różnicę pomiędzy planowanym czasem spania a rzeczywistym czasem
	// od wejścia do powrotu z funkcji nanosleep() - uwzględniając np. czas
	// obsługi sygnału który przerwał działanie funkcji nanosleep()
	struct timespec drzemka, pobudka;
	drzemka.tv_sec=2;
	drzemka.tv_nsec=100000000;
	// chcemy spac 2.1s ale obudzi nas timer
	// to ile zesmy niedospali zostanie zapisane w pobudka
	if (nanosleep(&drzemka, &pobudka)<0 && errno == EINTR)
		printf("niedospalismy: %ds i %dns\n", pobudka.tv_sec, pobudka.tv_nsec);
	
	// usuniecie timera
	timer_delete(timer);
}

Biblioteki

Celem uniknięcia konieczności wielokrotnego tworzenia funkcji realizujących te same zadania w programowaniu powszechnie wykorzystuje się różnego rodzaju biblioteki programistyczne. Biblioteka jest zbiorem funkcji i powiązanych z nimi typów danych oraz danych. Praktycznie każdy z języków oferuje zbiór podstawowych funkcji zgromadzony w tzw. bibliotece standardowej, oprócz biblioteki standardowej danego języka można korzystać także z zewnętrznych (w tym własnych) bibliotek.

Biblioteka posiada określony interfejs programistyczny (API), definiowany na poziomie kodu źródłowego, który w przypadku programów w C/C++ jest zazwyczaj opisany w plikach nagłówkowych związanych z daną biblioteką (najczęściej z rozszerzeniem .h). Zmiany API biblioteki wraz z kolejnymi jej wersjami mogą (ale nie muszą - zależy od zachowywania tzw. kompatybilności wstecznej przez twórców biblioteki) wymagać zmian w programach z niej korzystających. Interfejs biblioteki typowo dostępny jest natywnie tylko dla języka w którym została stworzona. Dla innych języków wymaga on obudowania w taki spsób aby był zrozumiały dla kompilatora / interpretara danego języka, zadanie to realizują tzw. wrappery.

Oprócz API biblioteki posiadają także określony interfejs binarny (ABI), który odpowiada za możliwość wywoływania odpowiednich procedur z biblioteki przez skompilowany i zlinkowany program. Typowo ABI jest mniej stabilne od API i zmiany wymagające skompilowania i zlinkowania programu z nową wersją biblioteki zachodzą częściej niż zmiany API nie zachowujące kompatybilności wstecznej.

Kod biblioteki może być włączony na stałe w kod programu (biblioteka statyczna) - zapewnia to brak problemów z zgodnością ABI biblioteki pomiędzy systemem na którym program został skompilowany i zlinkowany, a systemem na którym jest uruchamiany. Skutkuje to jednak wzrostem rozmiaru pliku wykonywalnego oraz zapotrzebowaniem na pamięć uruchomionego programu. Alternatywą są biblioteki ładowane dynamicznie, które dostarczane są jako osobne (w stosunku co do binarki programu) pliki i ładowane do pamięci w momencie startu programu lub podczas jego działania. Kilka różnych programów używających tej samej biblioteki dynamicznej będzie używało jednej jej kopi umieszczonej w pamięci RAM.

API, skrypty, ...

API pythonowe biblioteki C++

Podstawowy interpreter Pythona stworzony jest w C, podobnie wiele z popularnych modułów (bibliotek) pythonowych jest tworzony w C lub C++. Python potrafi korzystać z zwykłych bibliotek C (poprzez moduł ctypes), jednak aby z biblioteki korzystało się wygodnie powinna ona wystawiać bardziej natywny interfejs pythonowy w postaci modułu. Na utworzenie takiego interfejsu z poziomu C pozwala biblioteka programistyczna dostarczana wraz z Pythonem, w przypadku C++ można także korzystać z obudowującego wywołania tej biblioteki boost::python.

/* PLIK: py_api.cpp   kompilacja:
	g++ --std=c++11 -shared -fPIC -I/usr/include/python3.5m/ py_api.cpp \
		-o MyPyAPI.so -lpython3.5m -lboost_python-py35
  uwaga: - kolejność argumentów może być istotna
	    - plik wynikowy powinien mieć taką samą nazwę jak moduł
	     zadeklarowany przy pomocy BOOST_PYTHON_MODULE()
*/

#include <iostream>
#include <string>
#include <list>

std::string f1(int a) {
	for (int i=0; i<a; ++i)
		std::cout << "Ala ma kota\n";
	return "Kot ma Alę";
}

struct K1 {
		int a;
		static K1* obj;
		int f1(int b) { return a + b; }
		static K1* get() { return obj; }
};

void f2(K1& k, int n) {
	std::cout << "run f2(): " << k.f1(2*n) << "\n";
	k.a += 1;
}

K1* K1::obj = NULL;

#include <boost/python.hpp>

BOOST_PYTHON_MODULE(MyPyAPI) {
	boost::python::def("f1", f1);
	
	boost::python::class_<K1>("Klasa")
		.def_readwrite("a", &K1::a)
		.def("f1", &K1::f1)
		// w pythonie w odróżnieniu od C++ referencja do klasy jest jawnym
		// argumentem metod nie statycznych zatem f2 które przyjmuje jako
		// pierwszy argument referencję do obiektu klasy K1 możemy użyć
		// jako metody klasy pythonowej
		.def("f2", f2)
		
		// typo z funkcji do pythona zwracana jest wartość zmiennej (a nie
		// referencja do zmiennej C++) jednak dla funkcji zwracających
		// wskaźnik lub referencję na ogół chcemy aby zwracana była właśnie
		// referencja do istniejącej zmiennej C++
		.def("get", &K1::get,
			 boost::python::return_value_policy<
				boost::python::reference_existing_object
			>()
		)
	;
	
	// f2 możemy też użyć jako niezależnej funkcji
	boost::python::def("f22", f2);
	
	// podobnie jak f1
	boost::python::def("f11", &K1::f1);
}
# skrypt wykorzystujący moduł
# MyPyAPI stworzony w C++

import sys
sys.path.append('./')

import MyPyAPI

ret = MyPyAPI.f1(2)
print(ret)

kk = MyPyAPI.Klasa()

kk.a = 3
print(kk.f1(2))

kk.f2(1)
MyPyAPI.f22(kk, 1)
print("kk.a =", kk.a)

print(MyPyAPI.f11(kk, 1))
# skrypt używający biblioteki C
# bez API pythonowego

# skrypt powoduje włączenie NumLock
# przy pracy w trybie graficznym
# zgodnym z X11

from ctypes import *
X11 = cdll.LoadLibrary("libX11.so.6")

X11.XOpenDisplay.restype = c_void_p
display = X11.XOpenDisplay(None);
X11.XkbLockModifiers(
	c_void_p(display), c_uint(0x0100),
	c_uint(16), c_uint(16)
)
X11.XCloseDisplay(c_void_p(display))
interfejs skryptowy programu C++

W wielu przypadkach zachodzi potrzeba połączenia zalet programów kompilowanych (szybkość działania) i interpretowanych (elastyczność, łatwość modyfikacji). Jednym z rozwiązań to umożliwiających jest utworzenie w ramach kodu kompilowanego C++ interfejsu modułu pythonowego, przy jednoczesnej możliwości zapewnienia wywoływania skryptów pythonowych z poziomu kodu C++ korzystających do komunikacji z tym kodem z tego interfejsu.

/* PLIK: py_api.cpp   kompilacja:
		g++ -I/usr/include/python3.5m/ py_run.cpp -lpython3.5m -lboost_python-py35
	uwaga: - kolejność argumentów może być istotna
	    - plik używa "py_api.cpp" z poprzedniego przykładu
	    - plik wywołuje skrypt "py_run.script.py" z bieżącego katalogu
*/

// korzystamy z wcześniej przygotowanego (w "API pythonowe biblioteki C++") interfejsu pythonowego
#include "py_api.cpp"

int main(int, char **) {
	K1 *o1 = new K1();
	o1->a = 1;

	K1 *o2 = new K1();
	o2->a = 2;
	
	K1::obj = o1;

	std::cout << "o1->a = " << o1->a << "  o2->a = " << o2->a << "\n";
	
	// initialise python
	Py_Initialize();
	
	try {
		// initialise and import MyPyAPI module
		PyObject* module = PyInit_MyPyAPI();
		PyDict_SetItemString(PyImport_GetModuleDict(), "MyPyAPI", module);
		Py_DECREF(module);
		PyRun_SimpleString("import MyPyAPI" );
		// poprzez PyRun_SimpleString można też uruchamiać inne fragmenty kodu pythonowego
		
		// prepare to run scripts
		boost::python::object main = boost::python::import("__main__");
		boost::python::object global(main.attr("__dict__"));
		
		// export object to python
		global["ck1"] = boost::python::ptr(o1);
		
		// run file
		boost::python::object result = boost::python::exec_file("./py_run.script.py", global, global);
		
		// import object from python
		boost::python::object script = global["script1"];
		
		// run python function with args from C++
		if(!script.is_none()) {
				// run scripts
				std::cout << "RUN\n";
				std::cout << "return = " << boost::python::extract<int>( script(boost::python::ptr(o2)) ) << "\n";
		}
	} catch(boost::python::error_already_set &) {
		PyErr_Print();
		exit(-1);
	}
	
	std::cout << "o1->a = " << o1->a << "  o2->a = " << o2->a << "\n";
	
	delete o1;
	delete o2;
	
	return 0;
}
# PLIK: py_run.script.py
# uruchamiany przez kod C++ z py_api.cpp

print("początek pliku .py")

ck0 = MyPyAPI.Klasa.get()
print("ck0:", ck0.f1(0))
print("ck1:", ck1.f1(0))

ck0.a=4
print("ck0:", ck0.f1(0))
print("ck1:", ck1.f1(0))

def script1(arg):
	print("run script1")
	
	print("ck0:", ck0.f1(0))
	print("ck1:", ck1.f1(0))
	print("arg:", arg.f1(0))
	
	arg.a=13
	print("ck0:", ck0.f1(0))
	print("ck1:", ck1.f1(0))
	print("arg:", arg.f1(0))
	
	print("end script1")
	
	return arg.a + ck0.a;

print("koniec pliku .py")

Bazy danych

Standardowym językiem używanym do komunikacji z systemami bazodanowymi jest SQL. Pomimo jego standaryzacji istnieją różnice w składni zapytań dla poszczególnych silników bazodanowych (takich jak: MariaDB, PostgreSQL, SQLite, ...).

Typowo komunikacja z bazą danych odbywa się za pośrednictwem biblioteki odpowiedzialnej za nawiązanie połączenia z serwerem i przekazywanie do niego zapytań SQL. Wymaga to działania osobnego procesu (często nawet na innej maszynie) obsługującego silnik bazodanowy, co jest pożądanym rozwiązaniem dla baz danych z których równocześnie może korzystać wielu klientów. Typowym przykładem może być komunikacja skryptów jakiegoś serwisu interetowego z bazą danych.
Jednak takie podejście nie jest wygodne w rozwiązaniach nie wymagających współdzielenia bazy danych. Do zastosowań takich można użyć biblioteki SQLite, która pozwala na łatwe stosowanie bazy SQLowej do wewnętrznych potrzeb aplikacji, bez konieczności uruchamiania osobnego systemu bazodanowego.

// przy kompilacji konieczne jest dodanie:
// -lsqlite3

#include <sqlite3.h>
#include <stdio.h>

/* bazę można utworzyć zarówno w poniższym kodzie poleceniami SQL,
 * jak też z poziomu powłoki:
cat << EOF | sqlite3 example.db
CREATE TABLE posts (pid INT PRIMARY KEY, uid INT, text TEXT);
INSERT INTO posts VALUES (1, 21, 'abc ..');
INSERT INTO posts VALUES (3, 2671, 'test');
EOF
*/

int main() {
	sqlite3 *db;
	if ( sqlite3_open("example.db", &db) ) {
		fprintf(stderr, "Can't open database: %s\n", sqlite3_errmsg(db));
		sqlite3_close(db);
		return 1;
	}
	
	sqlite3_stmt *stmt;
	int ret = sqlite3_prepare_v2(db,
		"SELECT uid, text FROM posts",
		 -1, &stmt, NULL
	);
	while ( ( ret = sqlite3_step(stmt) ) == SQLITE_ROW ) {
		int uid = sqlite3_column_int(stmt, 0);
		const char* text = (const char*) sqlite3_column_text(stmt, 1);
		printf("uid = %d, text: %s\n", uid, text);
	}
}
import sqlite3
import os.path

if os.path.isfile('example.db'):
	create = False
else:
	create = True
conn = sqlite3.connect('example.db')
c = conn.cursor()

if create:
	print("create new db")
	c.execute("CREATE TABLE users (uid INT PRIMARY KEY, name TEXT);")
	c.execute("CREATE TABLE posts (pid INT PRIMARY KEY, uid INT, text TEXT);")
	
	c.execute("INSERT INTO users VALUES (21, 'user A');")
	c.execute("INSERT INTO users VALUES (2671, 'user B');")
	
	c.execute("INSERT INTO posts VALUES (1, 21, 'abc ..');")
	c.execute("INSERT INTO posts VALUES (2, 21, 'qwe xyz');")
	c.execute("INSERT INTO posts VALUES (3, 2671, 'test');")

	conn.commit()

maxUid = 100
for r in c.execute("SELECT * FROM users WHERE uid < ?;", (maxUid,)):
	print(r)

for r in c.execute("""SELECT u.name, p.text FROM
           users AS u JOIN posts AS p ON (u.uid = p.uid);"""):
	print(r)

<?php
$sql_conn = mysqli_connect('server', 'user', 'password', 'database');
if (!$sql_conn) {
	echo "ERROR: " . mysqli_connect_error();
	exit;
} else {
	echo "Connected to MySQL: " . mysqli_get_host_info($sql_conn);
}

$query = $db->query("SELECT u.name, p.text FROM users AS u JOIN posts AS p ON (u.uid = p.uid);");
while ($row = $query->fetch_array()) {
	print($row["name"] . ": " . $row["text"] . "\n");
}
?>

(Graficzny) interfejs użytkownika

Jeżeli zachodzi potrzeba interakcji z użytkownikiem programu, zamiast wspomnianego wcześniej prostego pytania o kolejne parametry z użyciem standardowego wyjścia i wejścia, często stosuje się pseudo-graficzny lub graficzny interfejs użytkownika. Interfejs pseudo-graficzny jest zasadniczo bardziej wyrafinowaną formą interakcji przez standardowe wyjście i wejście programu i wykorzystuje standardowe wyjście do rysowania różnego typu okienek dialogowych, itp. w trybie tekstowym.

# interfejs pseudo graficzny z użyciem biblioteki curces ...
# a tak naprawdę programu dialog z niej korzystającego

from dialog import Dialog
from time import sleep

d = Dialog(dialog="dialog")
# tak naprawdę jest to wraper
# wykorzystujący program o nazwie "dialog"
#
# jest w stanie (w ograniczonym zakresie)
# współpracować z innymi tego typu narzędziami
# (także działającymi w trybie graficznym)
# takimi jak: whiptail, kdialog, ...
# d = Dialog(dialog="kdialog", compat="kdialog")

d.set_background_title("ABC ...")

res = d.yesno("Tak czy NIE?")

if res == d.OK:
	d.msgbox("TAK !!!")
else:
	d.msgbox("NIE !!!")

d.gauge_start("proszę czekać ... będzie rozmowa ...")
for i in range(0, 101, 5):
	d.gauge_update(i)
	sleep(1)
# interfejs pseudo graficzny z użyciem Qt4

import sys
from PyQt4 import QtGui, QtCore

app = QtGui.QApplication(sys.argv)

win = QtGui.QWidget()
win.resize(250, 150)
win.move(300, 300)
win.setWindowTitle('ABC ...')

def showDialog():
	reply = QtGui.QMessageBox.question(None, 'Message',
		"Tak czy nie?", QtGui.QMessageBox.Yes | 
		QtGui.QMessageBox.No, QtGui.QMessageBox.No)
	
	if reply == QtGui.QMessageBox.Yes:
		print("YES")
	elif reply == QtGui.QMessageBox.No:
		print("NO")
	else:
		print("cos innego?!")

button = QtGui.QPushButton('Nacisnij mnie', win)
button.clicked.connect(showDialog)
button.resize(button.sizeHint())
button.move(
	250/2-button.sizeHint().width()/2,
	150/2-button.sizeHint().height()/2
)

win.show()
# interfejs pseudo graficzny z użyciem Gtk 3

import gi
gi.require_version("Gtk", "3.0")
from gi.repository import Gtk

window = Gtk.Window(title="Hello World")

def showDialog(caller):
	dialog = Gtk.MessageDialog(window, 0,
		Gtk.MessageType.QUESTION, Gtk.ButtonsType.YES_NO,
		"Ważne pytanie !!!")
	dialog.format_secondary_text("Tak czy nie?")
	
	response = dialog.run()
	if response == Gtk.ResponseType.YES:
		print("TAK !!!")
	elif response == Gtk.ResponseType.NO:
		print("NIE !!!")
	else:
		print("bez odpowiedzi!?")
	
	dialog.destroy()

button1 = Gtk.Button("Nacisnij mnie")
button1.connect("clicked", showDialog)

window.add(button1)

window.show_all()
window.connect("delete-event", Gtk.main_quit)
Gtk.main()

Programowanie sprzętu

Typowo programy komputerowe uruchamiane są pod kontrolą jakiegoś systemu operacyjnego, który odpowiada za realizację sporej części funkcji określonych przez bibliotekę standardową (np. operacji plikowych, standardowego wejścia i wyjścia) oraz zapewnia możliwość równoczesnego działania wielu procesów (ich przełączania). Jednak niekiedy zachodzi potrzeba stworzenia programu który będzie działał bezpośrednio na sprzęcie bez pośrednictwa systemu operacyjnego. Może to mieć miejsce np. wtedy gdy zasoby danej platformy sprzętowej są zbyt ograniczone aby uruchomić na niej system operacyjny i naszą aplikację lub tworzymy system operacyjny.

Przerwania

Przerwanie (żądanie przerwania, IRQ) jest sygnałem powodującym wstrzymanie wykonywania aktualnego kodu i wykonanie zdefiniowanej (dla danego przerwania) procedury jego obsługi. Przerwania mogą być związane z:

 • sygnałem otrzymanym od zewnętrznego układu (tzw. przerwania sprzętowe) - mające na celu np. poinformowanie o zakończeniu jakiejś operacji wejścia wyjścia, otrzymaniu danych na jakimś interfejsie,
 • wykonywanym kodem (tzw. przerwania programowe) - zarówno wywołane celowo (np. celem komunikacji z systemem operacyjnym), jak też pojawiające się na skutek nietypowych / błędnych działań - tzw. "wyjątki" (np. dzielenia przez zero).

Na wielu architekturach program może wygenerować dowolne z przerwań (także tych związanych z sprzętem, czy też wyjątków) poprzez wywołanie stosownej instrukcji procesora której argumentem jest numer przerwania. Generowanie przerwań instrukcją procesora jest wykorzystywane m.in. celem realizacji wywołań systemowych (czyli wywołań funkcji jądra z poziomu programu użytkownika). W przypadku Linuxa na architekturze x86 za wywołania systemowe odpowiada przerwanie o numerze 0x80, numer funkcji systemowej musi być uprzednio umieszczony w rejestrze eax, a jej kolejne argumenty w rejestrach ebx, ecx, edx, edi, esi, ebp; podobnie status operacji i wartość zwracana jest umieszczana w odpowiednich rejestrach procesora.

Istnieje możliwość zablokowania obsługi wszystkich przerwań pochodzących z zewnątrz (z wyjątkiem przerwań nie maskowanych) stosowaną instrukcją procesora. Obsługa przerwań przez procesor polega na zidentyfikowaniu (w oparciu o numer/źródło przerwania i dane zawarte w obszarze pamięci często nazywanym tablicą wektorów przerwań) adresu procedury obsługi przerwania i wykonaniu jej w sposób podobny do wykonania funkcji, czyli z odłożeniem aktualnego stanu procesora na stos (celem umożliwienia powrotu do niego po zakończeniu procedury obsługi przerwania w celu kontynuowania przerwanego kodu). Jeżeli procedura obsługi przerwania ma inny poziom uprzywilejowania (np. działa na prawach jądra systemu operacyjnego) to procesor może także dokonać przełączenia stosu.

Z punktu widzenia wielozadaniowego systemu operacyjnego szczególnie istotne jest przerwanie sprzętowe związane z odmierzeniem ustalonego czasu (zwane przerwaniem zegarowym), pozwala ono na odebranie kontroli aktualnie wykonywanemu procesowi, przekazanie jej systemowi operacyjnemu i umożliwienia przełączenia na inny proces.

Mikrokontrolery AVR

Jest to rodzina 8-bitowych mikrokontrolerów RISC, które mogą być programowane z wykorzystaniem języka C z pomocą odpowiedniej wersji gcc i biblioteki avr-libc.

Niżej prezentowane kody dedykowane są dla mikrokontrolera ATmega328, będą działać poprawnie także na wielu innych układach, jednak w niektórych wypadkach konieczna może być zmiana nazw niektórych z rejestrów np dla ATmega8:

#define USART_RX_vect USART_RXC_vect
#define UDR0     UDR
#define UBRR0L    UBRRL
#define UBRR0H    UBRRH
#define UCSR0B    UCSRB
#define UCSR0A    UCSRA
#define TXEN0     TXEN
#define RXEN0     RXEN
#define RXCIE0    RXCIE
#define UDRE0     UDRE

Kompilację poniższych kodów dla ATmega328 oraz wgranie ich do mikrokontrolera można wykonać przy pomocy następujących poleceń:

# kompilacja
avr-gcc -mmcu=atmega328p -Os -o avrdemo.o $INPUT_FILE

# konwersja do formatu hex obsługiwanego przez programatory
avr-objcopy -O ihex avrdemo.o avrdemo.hex

# zapis (i weryfikacja) pamięci flash (programator ISP na usb zgodny z usbasp):
sudo avrdude -c usbasp -p atmega328p -U flash:w:avrdemo.hex

# alternatywnie - zapis (i weryfikacja) pamięci flash (wgrany w programowanym układzie bootloader z komunikacją UART zgodny z arduino):
sudo avrdude -q -V -p atmega328p -C /usr/share/arduino/hardware/tools/avrdude.conf -D -c arduino -b 57600 -P /dev/ttyUSB0 -U flash:w:avrdemo.hex:i
obsługa GPIO
// określamy prędkość naszego procesora ... potrzebne m.in. dla _delay_ms()
#define F_CPU 16000000UL

#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>

main() {
	// ustawiamy kierunek pinów 3, 4 i 5 portu B (PB3, PB4, PB5) jako wyjściowy
	// numery pinów określane są maską bitową 0x38 = 0b00111000
	DDRB = 0x38;
	
	// pętla główna
	while(1){
		// ustawiamy stan portu B na maskę bitową 0x38
		// co powoduje ustawienie stanu wysokiego na wszystkich pinach
		// zdefiniowanych wcześniej jako wyjściowe
		PORTB = 0x38;
		// czekamy chwilę
		_delay_ms(200);
		// ustawiamy stan portu B na maskę bitową 0x00
		// co powoduje ustawienie stanu niskiego na wszystkich pinach
		PORTB = 0x00;
		// czekamy chwilę
		_delay_ms(700);
	}
}
#define F_CPU 16000000UL

#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>

main() {
	// ustawiamy kierunek pinów 3, 4 i 5 portu B (PB3, PB4, PB5) jako wyjściowy
	// numery pinów określane są maską bitową 0x38 = 0b00111000
	DDRB = 0x38;
	
	// ustawiamy stan portu B na maskę bitową 0x01
	// co (przy uwzględnieniu wcześniej ustawionego kierunku poszczególnych pinów tego portu)
	// powoduje ustawienie załączenie rezystora podciągającego do Vcc na pinie 0 (PB0)
	PORTB = 0x01;
	
	// pętla główna
	while(1){
		// odczytujemy wartość portu B i jeżeli pin 0 (PB0) jest w stanie wysokim to wchodzimy w warunek
		if (PINB & 0x01) {
			// ustawiamy stan portu B na maskę bitową 0x09
			// co powoduje ustawienie stanu wysokiego na PB3 oraz zachowanie podciągania na PB0
			PORTB = 0x39;
			// czekamy chwilę
			_delay_ms(200);
			
			// ustawiamy stan portu B na maskę bitową 0x31
			// co powoduje ustawienie stanu wysokiego na PB5 i PB4 oraz zachowanie podciągania na PB0
			PORTB = 0x31;
			// czekamy chwilę
			_delay_ms(700);
		}
	}
}
obsługa portu szeregowego
#define F_CPU 16000000UL
#define BAUD 9600

#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>

main() {
	/// ustawienie prędkości (BAUD), UBRR = F_CPU / (16*BAUD) -1
	UBRR0L = ((((F_CPU >> 4) / BAUD) - 1)   ) & 0xff;
	UBRR0H = ((((F_CPU >> 4) / BAUD) - 1) >> 8) & 0xff;
	
	// włączenie nadajnika i odbiornika UART
	UCSR0B = (1 << TXEN0) | (1 << RXEN0);
	
	// powitalne zamiganie diodą
	DDRB = 0x38;
	char i;
	for (i=0; i< 3; ++i) {
		PORTB = 0x38;
		_delay_ms(500);
		PORTB = 0x00;
		_delay_ms(500);
	}
	
	// pętla główna
	while(1){
		// czekamy na dane z seriala
		while ( !(UCSR0A & (1<<RXC0)) );
		
		// odbiór bajtu
		char d = UDR0;
		
		// echo - odsyłamy do nadawcy
		UDR0 = d;
		
		// przełączenie diody
		PORTB = (PORTB & (~0x38)) | ((++i & 0x01) << 5);
	}
}
#define F_CPU 16000000UL
#define BAUD 9600

#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>

// definicja procedury obsługi przerwania (ISR)
// dla przerwania związanego z odebraniem danych
// z portu szeregowego (USART_RX_vect)
ISR(USART_RX_vect) {
	// blokujemy przerwania
	cli();
	
	// odbiór bajtu
	char d = UDR0;
	
	// echo
	UDR0 = d;
	
	// odblokowujemy przerwania
	sei();
}

main() {
	/// ustawienie prędkości (BAUD), UBRR = F_CPU / (16*BAUD) -1
	UBRR0L = ((((F_CPU >> 4) / BAUD) - 1)   ) & 0xff;
	UBRR0H = ((((F_CPU >> 4) / BAUD) - 1) >> 8) & 0xff;
	
	// włączenie nadajnika i odbiornika UART
	// wraz z generacją przerwań przy odbiorze
	UCSR0B = (1 << TXEN0) | (1 << RXEN0) | (1 << RXCIE0);
	
	const char* s = "Hello";
	char i;
	for(i=0; i<5; ++i) {
		// czekamy na miejsce w buforze nadawczym
		while(!(UCSR0A & (1<<UDRE0)));
		// zapisujemy znak do bufora nadawczego
		UDR0 = s[i];
	}
	
	// odblokowujemy przerwania
	sei();
	
	// pętla główna
	while(1){
	}
}
// mikro biblioteczka "avr-serial-printf.c"
// wykorzystywana w dalszych przykładach

#include <stdio.h>
#include <stdarg.h>
#include <stdlib.h>

#define BAUD 9600

// funkcja z niezdefiniowaną ilością argumentów
// obudowująca funkcję z rodziny printf
void serialPrintf(int bufSize, char* format, ...) {
	// alokacja buforu o podanej wielkości
	uint8_t* buf = malloc(bufSize);
	int i, len;
	
	// wywołanie funkcji z rodziny printf zapisującej
	// rezultat do podanego bufora z uwzględnieniem
	// jego maksymalnej długości w oparciu o listę
	// argumentów typu va_list
	va_list args;
	va_start (args, format);
	len = vsnprintf (buf, bufSize, format, args);
	
	// wysyłanie danych z bufora
	for(i=0; i<len; ++i) {
		// czekamy na miejsce w buforze nadawczym
		while(!(UCSR0A & (1<<UDRE0)));
		// zapisujemy znak do bufora nadawczego
		UDR0 = buf[i];
	}
	
	// zwolnienie bufora
	free(buf);
}

void serialInitOutput(const char* s) {
	/// ustawienie prędkości (BAUD), UBRR = F_CPU / (16*BAUD) -1
	UBRR0L = ((((F_CPU >> 4) / BAUD) - 1)   ) & 0xff;
	UBRR0H = ((((F_CPU >> 4) / BAUD) - 1) >> 8) & 0xff;
	
	// włączenie nadajnika
	UCSR0B = (1 << TXEN0);
	
	// powitalny napis
	serialPrintf(64, "\r\nstart %s\r\n", s);
}

obsługa przetwornika analogo-cyfrowego

#define F_CPU 16000000UL

#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>

#include "avr-serial-printf.c"

main() {
	serialInitOutput("adc");
	
	// pętla główna
	while(1) {
		// kanał numer 2, napięcie referencyjne z AVcc
		ADMUX = 2 | (1 << REFS0);
		
		// włączamy, rozpoczynamy konwersję, czyścimy flagę gotowości,
		// ACD pracuje z zegarem F_CPU/128
		ADCSRA = (1 << ADEN) | (1 << ADSC) | (1 << ADIF) | 0x07;
		
		// czekamy na gotowość danych
		// zamiast czekać możemy zlecić generowanie przerwania
		// gdy konwersja zakończona i tam obsłużyć odbiór wyniku
		while(!(ADCSRA & (1<<ADIF)));
		
		// odczyt danych
		int val = ADCL | (ADCH << 8);
		
		serialPrintf(16, "%d\n\r", val*5);
		
		_delay_ms(1000);
	}
}
obsługa I2C
master

w tym trybie mikrokontroler zarządza magistralą - generuje sygnał zegara, wybiera układ z którym chce się komunikować oraz tryb tej komunikacji (zapis czy odczyt)

#define F_CPU 16000000UL

#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/twi.h>

#include "avr-serial-printf.c"

#define I2C_SPEED 400000

uint8_t twiStart() {
	// wyślij sekwencję START
	TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN);
	
	// poczekaj na koniec operacji
	while ((TWCR & (1<<TWINT)) == 0);
	
	// zwróć status operacji
	return ((TWSR & 0xF8) == 0x08);
}

void twiStop() {
	TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWSTO) | (1<<TWEN);
}

void twiWrite(uint8_t byte) {
	TWDR = byte;
	TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);
	while (! (TWCR & (1<<TWINT)) );
}

uint8_t twiRead(uint8_t ack) {
	TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (ack<<TWEA);
	while (! (TWCR & (1<<TWINT)) );
	return TWDR;
}

uint8_t twiSend(uint8_t addr, uint8_t *data, uint8_t dataLen) {
	// inicjujemy szynę
	if (! twiStart() )
		 return 0;
	
	// wysyłamy adres w trybie zapisu
	twiWrite(addr<<1);
	if ((TWSR & 0xF8) != 0x18)
		 return 0;
	
	// wyłamy kolejne bajty danych
	uint8_t i;
	for (i=0; i<dataLen; ++i) {
		twiWrite(data[i]);
		if ((TWSR & 0xF8) != 0x28)
			return i;
	}
	
	// kończymy transmisję
	twiStop();
	
	return i;
}

uint8_t twiReceive(uint8_t addr, uint8_t *data, uint8_t dataLen) {
	// inicjujemy szynę
	if (! twiStart() )
		 return 0;
	
	// wysyłamy adres w trybie odczytu
	twiWrite(addr<<1 | 0x01);
	if ((TWSR & 0xF8) != 0x40)
		 return 0;
	
	// odbieramy kolejne bajty danych
	uint8_t i;
	for (i=0; i<dataLen; ++i) {
		// obieramy dane z ack=1 dopóki oczekujemy kolejnych
		uint8_t ack = 1;
		if (i+1 >= dataLen)
			ack = 0;
		data[i] = twiRead(ack);
	}
	
	// kończymy transmisję
	twiStop();
	
	return 1;
}

main() {
	serialInitOutput("i2c master");
	
	// konfiguracja I2C jako master
	// ustawienie zegara na 400kHz
	TWBR = (F_CPU/I2C_SPEED - 16) >> 1; // 12
	// włączony
	TWCR = (1<<TWEN);
	
	// tablica z danymi dla i2c
	uint8_t d[16];
	d[0] = 15; d[1] = 17; d[2] = 0;
	
	// pętla główna
	while(1) {
		int s = twiSend(0x22, d, 3);
		serialPrintf(64, "send: 0x%x 0x%x 0x%x %d\r\n", d[0], d[1], d[2]++, s);
		_delay_ms(1000);
		
		twiReceive(0x22, d+4, 5);
		serialPrintf(64, "receive: 0x%x 0x%x 0x%x\r\n", d[4], d[5], d[6]);
		_delay_ms(1000);
	}
}
slave

w tym trybie mikrokontroler czeka na zainicjowanie komunikacji przez mastera i postępuje zgodnie z otrzymanymi od niego instrukcjami

#define F_CPU 16000000UL

#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>

#include "avr-serial-printf.c"

#define I2C_ADDRESS 0x22

uint8_t twiOutputInit(uint8_t* data) {
	static uint8_t i = 0;
	data[0] = 13;
	data[1] = ++i;
	serialPrintf(64, "sending: 0x%x 0x%x 0x%x\n\r", data[0], data[1], data[2]);
	return 3;
}

uint8_t twiCheckInput(uint8_t* data, uint8_t i) {
	if (i>=2) {
		serialPrintf(64, "received: 0x%x 0x%x 0x%x\n\r", data[0], data[1], data[2]);
		return 1;
	}
	return 0;
}

// definicja procedury obsługi przerwania (ISR) dla przerwania związanego
// z stanem pracy układu obsługi magistrali I2C (TWI_vect)
ISR(TWI_vect) {
	// blokujemy przerwania
	cli();
	
	uint8_t status = TWSR & 0xf8;
	
	uint8_t ack = 1;
	static uint8_t di, diMax, data[8];
	
	serialPrintf(64, "status = 0x%x di = %d\n\r", status, di);
	
	switch (status) {
		// RECIVER (i2c write mode)
		case 0x68:
		case 0x60: // otrzymano adres, zwrócono ACK,        ==>> inicjalizacja odbioru danych
			di = 0;
			break;
		case 0x80: // otrzymano dane, zwrócono ACK         ==>> odbiór danych (kolejne bajty)
			data[di] = TWDR;
			
			if (twiCheckInput(data, di)) {
				ack = 0; // koniec odbioru ... na kolejne dane zwracamy NOT ACK
			} else {
				++di;
			}
			break;
		case 0x88: // otrzymano dane, zwrócono NOT ACK       ==>> (błąd protokołu) ==>> oczekiwanie na adres
		case 0xA0: // otrzymano STOP lub powtórzony START      ==>> oczekiwanie na adres
			break;
		
		// TRANSMITER (i2c read mode)
		case 0xB0:
		case 0xA8: // otrzymano adres, zwrócono ACK,        ==>> wysyłanie danych (pierwszy bajt)
			di = 0;
			diMax = twiOutputInit(data);
		case 0xB8: // przesłano bajt z TWDR, otrzymano ACK     ==>> wysyłanie danych (kolejne bajty)
			if (di < diMax) {
				TWDR = data[di++];
			} else {
				ack = 0;
			}
			break;
		case 0xC0: // przesłano bajt z TWDR, otrzymano NOT ACK   ==>> (błąd protokołu) ==>> oczekiwanie na adres
			break;
		case 0xC8: // przesłano ostatni bajt z TWDR, otrzymano ACK ==>> oczekiwanie na adres
			break;
		
		// BUS ERROR
		case 0x00:
			TWCR = (1<<TWSTO)|(1<<TWINT);
			break;
	}
	
	// clear interrupt flag
	TWCR = (1<<TWEN) | (1<<TWIE) | (1<<TWINT) | (ack<<TWEA);
	
	// odblokowujemy przerwania
	sei();
}

main() {
	serialInitOutput("i2c slave");
	
	// konfiguracja I2C jako slave
	// adres, nie reagujemy na generall call
	TWAR = I2C_ADDRESS << 1;
	
	// włączony | włączone generowanie przerwań | wyczyszczona flaga przerwań | włączone generowanie ACK
	TWCR = (1 << TWEN) | (1 << TWIE) | (1 << TWINT) | (1 << TWEA);
	
	// włączenie obsługi przerwań
	sei();
	
	// pętla główna
	while(1) {
	}
}

obsługa sprzętu w ramach OS

Obsługa sprzętu nie zawsze wiąże się z tworzeniem kodu działającego bez systemu operacyjnego, na większych układach może działać normalny system operacyjny (np. Linux na płytkach typu Raspberry Pi czy Orange Pi). W takiej sytuacji obsługę sprzętu można zrealizować poprzez własny moduł jądra za nią odpowiedzialny lub (gdy to jest możliwe) poprzez funkcje udostępnione do przestrzeni użytkownika przez system operacyjny i jakąś bibliotekę. Przykładem drugiego podejścia może być wykorzystywanie plików funkcji operujących na przestrzeni I/O (plik nagłówkowy asm/io.h), funkcji realizujących komunikację I2C (plik nagłówkowy linux/i2c-dev.h), czy też biblioteki libusb pozwalającej na obsługę komunikacji USB.

komunikacja I2C
#include <linux/i2c-dev.h>
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
	int fd, i2c_addr, res, d, i;
	
	if (argc < 4) {
		fprintf(stderr, "USAGE (read): %s i2c_dev addr len\n", argv[0]);
		fprintf(stderr, "USAGE (write): %s i2c_dev addr --- d0 [d1 [d2 ...]]\n", argv[0]);
		return -1;
	}
	
	// otwarcie urządzenia
	fd = open(argv[1], O_RDWR);
	if (fd < 0) {
		fprintf(stderr, "Error open I2C device file (%s): %s\n", argv[1], strerror(errno));
		return -1;
	}
	
	// ustawienie adresu slave
	i2c_addr = strtol(argv[2], NULL, 0);
	res = ioctl(fd, I2C_SLAVE, i2c_addr);
	if (res < 0) {
		fprintf(stderr, "ERROR set device addres to 0x%02x: %s\n", i2c_addr, strerror(errno));
		return -1;
	}
	
	if (strcmp("---", argv[3])) {
		// odczyt danych
		d = strtol(argv[3], NULL, 0);
		for (i=0; i<d; ++i) {
			res = i2c_smbus_read_byte(fd);
			if (res < 0) {
				fprintf(stderr, "ERROR read from i2c device 0x%02x on %s: %s\n", i2c_addr, argv[1], strerror(errno));
			}
		}
	} else {
		for (i=4; i<argc; ++i) {
			d = strtol(argv[i], NULL, 0);
			res = i2c_smbus_write_byte(fd, d);
			if (res < 0) {
				fprintf(stderr, "ERROR write %d to i2c device 0x%02x on %s: %s\n", d, i2c_addr, argv[1], strerror(errno));
				return -2;
			}
		}
	}
	
	close(fd);
}

Wzorce projektowe, algorytmy, itp

Obiektowość

Obiektowość jest podejściem do programowania polegającym na łączeniu danych i powiązanych z nimi procedur w obiekty. W rezultacie zamiast grupy funkcji operujących na jakiejś strukturze danych i osobnych instancjach tej struktury (np. napis typu char* i funkcje z rodziny string.h) operuje się obiektami zawierającymi w sobie dane i posiadającym metody na nich operujące (np. napis typu std::string). Z obiektowością związane są zagadnienia takie jak: określanie interfejsów klas odnoszących się jedynie do kluczowych dla danego zagadnienie elementów i ukrywaniu pozostałych aspektów wewnątrz implementacji klasy, wydzielanie wspólnych cech obiektów różnego typu do klas bazowych po których dziedziczą.

Dziedziczenie, polimorfizm, itp

Dziedziczenie jest jednym z mechanizmów pozwalających na konstrukcję klas opisujących bardziej złożone obiekty z klas prostszych.

// klasa abstrakcyjna - definiująca interfejs dla jakiejś grupy obiektów
// fakt bycia klasą abstrakcyjną wynika z niezdefiniowanej metody wirtualnej
// z faktu tego wynika niemożność utworzenia obiektów będących bezpośrednimi
// instancjami takiej klasy
class Ksztalt {
public:
	virtual float objetosc() = 0;
	// użycie virtual wymusza wywoływanie metody z klasy potomnej
	// kiedy odwołujemy się przy użyciu klasy bazowej
};

// klasy dziedzicząca po klasie Ksztalt
class Kula : public Ksztalt {
	float promien;
public:
	Kula(float r) {
		promien = r;
	}
	float objetosc() {
		return 1.25 * 3.14 * promien * promien * promien;
	}
};
class Szescian : public Ksztalt {
	float bok;
public:
	Szescian(float a) {
		bok = a;
	}
	float objetosc() {
		return bok*bok*bok;
	}
};

struct Kolor {
	char r, g, b;
};

class Cena {
public:
	Cena(float c);
};

class Material {
};

// klasa dziedzicząca po kilku klasach bazowych
struct Opakowanie : public Ksztalt, public Kolor, public Cena {
	Ksztalt *ksztalt;
	Material *material;
public:
	Opakowanie(Ksztalt *k, const Kolor& kolor, float c) :
		// wywołanie konstruktorów klasy bazowej
		// jawnego dla Cena i kopiującego dla Kolor
		Cena(c), Kolor(kolor)
	{
		// inicjalizacja zmiennej wskaźnikowej ksztalt
		// dzięki rozwiązaniu z zmienną przechowującą informację o kształcie
		// nie ma potrzeby tworzenia różnych klas Opakowanie dla różnych kształtów
		ksztalt = k;
		material = 0;
	}

	Opakowanie(Ksztalt *k, float c) :
		// wywołanie konstruktora klasy bazowej Cena
		// oraz inicjalizacja zmiennych ksztalt i material
		Cena(c), ksztalt(k), material(0)
	{
		// inicjalizacja pól odziedziczonych po strukturze Kolor
		r = 0x96; g = 0xFF; b = 0x03;
	}

	float objetosc() {
		return ksztalt->objetosc();
	}

	// jest to alternatywna w stosunku co do dziedziczenia
	// metoda rozszerzania interfejsu jakiejś klasy
	
	// dziedziczenie (w przypadku dziedziczenia public) dodaje metody
	// klasy bazowej bezpośrednio do interfejsu klasy dziedziczącej
	// natomiast to rozwiązanie pozwala na pobranie poszczególnych klas
	// opisujących złożony obiekt niezależnie i operowaniu na ich interfejsie
	Material* getMaterial() {
		return material;
	}

	void setMaterial(Material *m) {
		material = m;
	}
};

Tworzenie i rozbudowa obiektów

metoda wytwórcza

jest to kreacyjny wzorzec projektowy (inaczej nazywany wirtualny konstruktor) realizowany poprzez utworzenie klasy fabryki z metodą statyczną odpowiedzialną za tworzenie różnych produktów (dziedziczących po wspólnej klasie bazowej).

Efektem zastosowanie jest ukrycie szczegółów implementacji poszczególnych produktów przez użytkownikiem (korzysta on tylko z klasy bazowej produktu i fabryki).

#include <iostream>

struct Product {
	virtual void info() = 0;
	virtual ~Product() {}
};

struct ProductA : public Product {
	virtual void info() {
		std::cout << "ProductA: a, b, c\n";
	}
};

struct ProductB : public Product {
	virtual void info() {
		std::cout << "ProductB: a, f, g\n";
	}
};

struct ProductFactory {
	static Product* getProduct(const std::string& type) {
		if (type == "A")
			return new ProductA();
		else if (type == "B")
			return new ProductB();
		else
			return NULL;
	}
};

int main(int argc, char *argv[]) {
	std::string id = "A";
	if (argc > 1 && argv[1][0] == 'B')
		id = "B";
	
	Product* p = ProductFactory::getProduct(id);
	p->info();
	delete p;
}
fabryka abstrakcyjna

jest to kreacyjny wzorzec projektowy realizowany poprzez utworzenie klasy fabryki z metodą statyczną odpowiedzialną za tworzenie różnych typów fabryk dziedziczących po wspólnej klasie bazowej. Klasa bazowa fabryki określa gamę produktów z użyciem klas bazowych produktów, w efekcie każda z fabryk produkuje taką samą gamę produktów, ale do ich tworzenia może korzystać z specyficznych dla danej implementacji fabryki klas dziedziczących po produktach bazowych.

Efektem zastosowanie jest ukrycie szczegółów implementacji poszczególnych produktów przez użytkownikiem (korzysta on tylko z klasy bazowej produktu i fabryki). W odróżnieniu od metody wytwórczej stosowany jest do produkcji spójnych gam produktów dzięki jednokrotnemu określaniu typu produktów przy tworzeniu fabryki (zamiast niezależnego określania typu każdego produktu). Pozwala tylko raz określić używany typ fabryki i wytwarzać produktu uzyskaną fabryką konkretnego typu, jest to przydatne wtedy gdy konkretna implementacja fabryki jest zależna np. od stosowanej biblioteki lub systemu.

#include <iostream>

struct Product {
	virtual void info() = 0;
	virtual ~Product() {}
};

struct ProductA: public Product {
	virtual void info() {
		std::cout << "ProductA: a, b, c\n";
	}
};

struct ProductB: public Product {
	virtual void info() {
		std::cout << "ProductB: a, f, g\n";
	}
};

struct Factory {
	static Factory* getFactory(const std::string& type);
	virtual Product* getProduct() = 0;
	// fabryka taka może z łatwością produkować kilka
	// różnych produktów (całą rodzinę produktów)
	virtual ~Factory() {}
};

struct FactoryA: public Factory {
	virtual Product* getProduct() {
		return new ProductA();
	}
};

struct FactoryB: public Factory {
	virtual Product* getProduct() {
		return new ProductB();
	}
};

Factory* Factory::getFactory(const std::string& type) {
	if (type == "A")
		return new FactoryA();
	else if (type == "B")
		return new FactoryB();
	else
		return NULL;
}

int main(int argc, char *argv[]) {
	std::string id = "A";
	if (argc > 1 && argv[1][0] == 'B')
		id = "B";
	
	Factory* f = Factory::getFactory(id);
	Product* p = f->getProduct();
	p->info();
	delete p;
	delete f;
}
budowniczy

jest to kreacyjny wzorzec projektowy realizowany poprzez utworzenie klasy kierownika korzystającego z bazowego interfejsu klasy budowniczego do realizacji jakiegoś algorytmu (często konwersji formatów). Użytkownik odpowiedzialny jest za utworzenie konkretnego budowniczego, przekazanie wskaźnika na niego kierownikowi (ewentualnie wraz z danymi potrzebnymi do budowy, np. danymi które mają zostać poddane konwertowaniu) oraz odebraniu wyniku od budowniczego.

Efektem jest pełne ukrycie szczegółów implementacji przed klasą implementującą kierownika (nie wie nic o produkcie, używa tylko bazowego budowniczego).

#include <iostream>

struct Product {
	void info() {
		std::cout << "Product:\n";
		std::cout << " " << el1 << "\n";
		std::cout << " " << el2 << "\n";
	}
	void setElement1(const std::string& e) {
		el1 = e;
	}
	void setElement2(const std::string& e) {
		el2 = e;
	}
private:
	std::string el1, el2;
};

struct ProductBuilder {
	virtual ~ProductBuilder() {}
	
	void createProduct() {
		p = new Product();
	}
	Product* getProduct() {
		return p;
	}
	// w takiej implementacji nie odebranie lub
	// nie skasowanie produktu przez klienta będzie
	// prowadziło do wycieków pamięci
	
	virtual void buildElement1(const std::string& d) = 0;
	virtual void buildElement2() = 0;
	
protected:
	Product* p;
};

struct ProductDirector {
	void setData(const std::string& d) {
		this->d = d;
	}
	void setBuilder(ProductBuilder* b) {
		this->b = b;
	}
	void createProduct() {
		b->createProduct();
		b->buildElement1(d);
		b->buildElement2();
	}
private:
	ProductBuilder* b;
	std::string d;
};

struct ProductBuilderA : public ProductBuilder {
	void buildElement1(const std::string& d) {
		p->setElement1(d + d);
	};
	void buildElement2() {
		p->setElement2("ab");
	};
};

struct ProductBuilderB : public ProductBuilder {
	void buildElement1(const std::string& d) {
		p->setElement1("b" + d);
	};
	void buildElement2() {
		p->setElement2("bb");
	};
};

int main(int argc, char *argv[]) {
	ProductBuilder* b;
	if (argc > 1 && argv[1][0] == 'B')
		b = new ProductBuilderB();
	else
		b = new ProductBuilderA();
	
	ProductDirector* d = new ProductDirector();
	d->setData("x");
	d->setBuilder(b);
	d->createProduct();
	
	Product* p = b->getProduct();
	p->info();
	delete p;
	delete d;
	delete b;
}
singleton

Singleton jest kreacyjnym wzorcem projektowym zapewniającym istnienie tylko jednej instancji (jednego obiektu) klasy go implementującej. Uzyskiwane jest to poprzez ukrycie konstruktorów i zastąpienie ich metodą statyczną zwracającą zawsze ten sam obiekt danej klasy.

#include <iostream>

class Singleton {
private:
	// konstruktor, konstruktor kopiujący oraz operator
	// przypisania są prywatne aby uniemożliwić tworzenie
	// lub kopiowanie obiektów tej klasy z zewnątrz
	Singleton();
	Singleton(const Singleton&) {}
	Singleton& operator=(const Singleton&);
	
	// destruktor też prywatny ... dla zabezpieczenia przed
	// możliwością zrobienia delete na uzyskanym wskaźniku
	~Singleton() {}
	
	// klasa zawiera prywatny statyczny wskaźnik na siebie
	// (na swoją jedyną instancję)
	static Singleton* objPtr;
	
public:
	// a także metodę służącą pobraniu tego wskaźnika
	// (i utworzeniu obiektu gdy nie istnieje)
	static Singleton* getPtr() {
		// alternatywnie zamiast wskaźnika można użyć
		// statycznego obiektu tej klasy zadeklarowanego
		// wewnątrz tej funkcji
		if (!objPtr)
			objPtr = new Singleton();
		
		return objPtr;
	}
};

Singleton* Singleton::objPtr = 0;

Singleton::Singleton() {
	std::cout << "konstruktor Singleton\n";
}

int main() {
	Singleton* a = Singleton::getPtr();
	Singleton* b = Singleton::getPtr();
	std::cout << a << " == " << b << "\n";
}
dekorator

jest strukturalnym wzorcem projektowym pozwalającym na rozbudowę funkcjonalności jakiejś klasy bez ingerencji w nią, realizowany jest poprzez dziedziczenie po wspólnym z obudowywaną klasą interfejsie i zawieranie w sobie wskaźnika na obudowywaną klasę. Dekorator reimplementuje wybrane funkcje klasy oryginalnej jednak wywołując w nich funkcje klasy oryginalnej, co pozwala na wielokrotne obudowywanie pierwotnego obiektu.

#include <iostream>

struct Product {
	virtual ~Product() {}
	virtual void info() = 0;
};

struct ProductA : public Product {
	void info() {
		std::cout << "Product:\n";
		std::cout << " ab\n";
	}
};

struct DecoratorX : public Product {
	DecoratorX(Product* p) {
		this->p = p;
	}
	
	void info() {
		p->info();
		std::cout << " xx\n";
	}
protected:
	Product* p;
};

struct DecoratorY : public Product {
	DecoratorY(Product* p) {
		this->p = p;
	}
	
	void info() {
		p->info();
		std::cout << " yy\n";
	}
protected:
	Product* p;
};

int main(int argc, char *argv[]) {
	Product* p = new ProductA();
	Product* p1 = new DecoratorX(p);
	Product* p2 = new DecoratorY(p1);
	
	p1->info();
	p2->info();
	
	delete p2;
	delete p1;
	delete p;
}
kompozyt

jest strukturalnym wzorcem projektowym pozwalającym na zapewnienie interfejsu zgodnego z interfejsem obiektu dla grupy obiektów.

#include <iostream>
#include <list>

struct Product {
	virtual void info() = 0;
	virtual ~Product() {};
};

struct ProductA : public Product {
	virtual void info() {
		std::cout << "ProductA: a, b, c\n";
	}
};

struct ProductB : public Product {
	virtual void info() {
		std::cout << "ProductB: a, f, g\n";
	}
};

class ProductComposite : public Product {
public:
	std::list<Product*> elements;
	
	virtual void info() {
		for (auto e : elements)
			e->info();
	}
	
	~ProductComposite() {
		for (auto e : elements)
			delete e;
	}
};

int main(int argc, char *argv[]) {
	ProductComposite* pc = new ProductComposite();
	
	pc->elements.push_back(new ProductA());
	pc->elements.push_back(new ProductB());
	pc->elements.push_back(new ProductA());
	
	pc->info();
	delete pc;
}

Komunikacja między obiektami

listener

Obserwator (określany też jako listener) jest czynnościowym wzorcem projektowym pozwalającym jednemu obiektowi powiadomić wiele innych obiektów o jakimś zdarzeniu, obiekty te powinny być uprzednio zarejestrowane w klasie powiadamiającej jako zainteresowane danym zdarzeniem). Może być też wykorzystywany do realizacji wzorca łańcuch zobowiązań wtedy gdy powiadamiane obiekty mają / mogą wykonać jakieś operacje i od kodu powrotu funkcji powiadamiającej zależy powiadamianie dalszych obiektów.

#include <iostream>
#include <map>

struct Obserwator {
	virtual bool onUpdate(int eventID) = 0;
};

struct Obserwowany {
	void addListener(Obserwator* l, int key) {
		// sprawdź czy jest już zarejestrowany
		auto subset = listeners.equal_range(key);
		for (auto iter=subset.first; iter!=subset.second; ++iter)
			if (iter->second == l) return;

		// zarejestruj
		listeners.insert(std::pair<int, Obserwator*>(key, l));
	}
	
	void remListener(Obserwator* l) {
		for (auto iter=listeners.begin(); iter!=listeners.end(); ++iter) {
			if (iter->second == l) {
				listeners.erase(iter);
				return;
			}
		}
	}
	
	// klasyczny wzorzec listenera
	void callListenersAll(int eventID) {
		// mapa zapewnia wywoływanie listenerów wg kolejności kluczy
		for (auto& l : listeners) {
			l.second->onUpdate(eventID);
		}
	}
	
	// wzorzec listenera połączony z łańcuchem zobowiązań
	void callListeners(int eventID) {
		// mapa zapewnia wywoływanie listenerów wg kolejności kluczy
		for (auto& l : listeners) {
			if (l.second->onUpdate(eventID))
				break;
		}
	}
	
protected:
	std::multimap<int, Obserwator*> listeners;
};

struct ObserwatorA : public Obserwator {
	virtual bool onUpdate(int eventID) {
		std::cout << " ObserwatorA z id=" << eventID << "\n";
		if (eventID == 4)
			return true;
		return false;
	};
};

struct ObserwatorB : public Obserwator {
	virtual bool onUpdate(int eventID) {
		std::cout << " ObserwatorB z id=" << eventID << "\n";
		if (eventID == 7)
			return true;
		return false;
	};
};

int main(int argc, char *argv[]) {
	Obserwowany* o = new Obserwowany();
	Obserwator* o1 = new ObserwatorA();
	Obserwator* o2 = new ObserwatorA();
	Obserwator* o3 = new ObserwatorB();
	
	o->addListener(o1, 30);
	o->addListener(o2, 10);
	o->addListener(o3, 20);
	
	std::cout << "callAll:\n";
	o->callListenersAll(7);
	
	std::cout << "call:\n";
	o->callListeners(7);
	
	delete o;
	delete o1;
	delete o2;
	delete o3;
}
Mediator

jest czynnościowym wzorcem projektowy realizującym przekazywanie wiadomości pomiędzy obiektami poprzez pośrednika, w przypadku nie natychmiastowego wysyłania wiadomości przez mediatora pozwala także na realizację kolejki wiadomości / pętli komunikatów.

#include <iostream>
#include <map>

struct Receiver {
	virtual void receive(std::string msg) = 0;
};

struct Mediator {
	void addReceiver(Receiver* l, int key) {
		// sprawdź czy jest już zarejestrowany
		auto subset = receivers.equal_range(key);
		for (auto iter=subset.first; iter!=subset.second; ++iter)
			if (iter->second == l) return;

		// zarejestruj
		receivers.insert(std::pair<int, Receiver*>(key, l));
	}
	
	void remReceiver(Receiver* l) {
		for (auto iter=receivers.begin(); iter!=receivers.end(); ++iter) {
			if (iter->second == l) {
				receivers.erase(iter);
				return;
			}
		}
	}
	
	bool send(std::string msg, int dstID) {
		// gdyby zamiast natychmiastowego wywoływania receive() u adresatów
		// zaimplementować gromadzenie wiadomości w jakiejś strukturze
		// i osobną funkcję wysyłającą kolejne wiadomości z tej struktury
		// to wzorzec ten pozwoliłby na realizację kolejki wiadomości 
		// (pętli komunikatów)
		// 
		// struktura przechowująca zakolejkowane do wysłania wiadomości może
		// uwzględniać kolejność ich odebrania przez Mediatora lub wartość
		// priorytetu zawartego w wiadomości (kolejka priorytetowa)
		auto subset = receivers.equal_range(dstID);
		for (auto& iter=subset.first; iter!=subset.second; ++iter) {
			iter->second->receive(msg);
		}
	}

protected:
	std::multimap<int, Receiver*> receivers;
};

Regulator PID

Regulator PID jest to algorytm regulacji parametru procesu działający w pętli sprzężenia zwrotnego posiadający człony: proporcjonalny (P), całkujący (I) i różniczkujący (D).

Wyjściem algorytmu jest wartość zmiany jakiegoś sygnału sterującego - może być wykorzystana bezpośrednio przy sterowaniu krokowym lub akumulowana celem uzyskania stałej wartości sygnału sterującego.

Wejściem algorytmu jest wartość mierzona (bądź od razu różnica wartości zadanej i mierzonej). Jeżeli kierunek zmiany sterowania jest zgodny ze zmianą wartości mierzonej (zwiększenie wartości sygnału sterującego powoduje zwiększenie wartości mierzonej) to należy odejmować wartość mierzoną od zadanej, w przeciwnym razie od zadanej mierzoną.

class PID {
	// poprzednia różnica między wartością zadaną a otrzymaną
	// (poprzedni błąd regulacji / uchyb)
	float lastDiff;
	
	// poprzednia wartość otrzymana (zmienna procesu)
	float lastVal;
	
	// część całkująca, akumulowana pomiędzy krokami
	float integral;
	
public:
	// nastawa - wartość zadana
	float setPoint;
	
	// wartość wyjścia dla sterowania krokowego
	// (akumulacja w układzie realizującym)
	float outStep;
	
	// wartość wyjścia dla sterowania sygnałem
	float outValue;
	
	// parametry regulatora PID
	float Kp, Ki, Kd;
	
	// limity wartości sterowanej
	float outValueMin, outValueMax;
	
	// konstruktor - inicjalizacja parametrów
	PID (
		float initVal, float sp,
		float kp, float ki, float kd, float min, float max
	) :
		lastDiff(0), lastVal(initVal), integral(0),
		setPoint(sp), outStep(0), outValue(0),
		Kp(kp), Ki(ki), Kd(kd),
		outValueMin(min), outValueMax(max)
	{}
	
	int doStep(float inputVal, float stepTime) {
		// obliczmy aktualny błąd regulacji
		// (na podstawie odczytanej wartości wejściowej)
		float diff = setPoint - inputVal;
		
		// wyłączamy regulację gdy prowadziłby do przesterowania
		if (outValue > outValueMax && diff > 0)
			return 1;
		if (outValue < outValueMin && diff < 0)
			return -1;
		
		// całkowanie przybliżamy jako jako suma pól trapezów
		integral += (diff + lastDiff) / 2 * stepTime;
		
		// różniczkowanie przybliżamy jako tangens nachylenia
		// prostej pomiędzy poprzednim krokiem a obecnym
		// celem złagodzenia odpowiedzi na zmiany wartości zadanej
		// różniczkujemy sygnał wejściowy
		float derivative = -(inputVal - lastVal) / stepTime;
		// a nie błąd regulacji: derivative = (diff - lastDiff) / stepTime;
		
		// obliczenie wartości sygnału sterującego na podstawie tego kroku
		outStep  = Kp*diff + Ki*integral + Kd*derivative;
		
		// akumulacja sygnału sterującego
		outValue += outStep;
		
		// zapamiętanie aktualnego błędu regulacji
		// jako poprzedni dla następnego kroku
		lastDiff = diff;
		
		// zapamiętanie aktualnej wartości wejściowej
		// jako poprzedniej dla następnego kroku
		lastVal = inputVal;
		
		return 0;
	}
};

int main() {
	PID pid(readInput(), 21.0, 1.0, 0.0, 0.0, -100.0, 100.0);
	
	// okres działania algorytmu [us]
	unsigned int stepTime = 250000;
	
	// pętla algorytmu
	while(1) {
		// odczyt wejścia
		float curVal = readInput();
		
		// obliczenie wartości sterującej z użyciem PID
		pid.doStep( curVal, stepTime );
		
		// wystawienie wartości sterującej
		setOutput(pid.outValue);
		
		// odczekanie do następnego kroku
		usleep(stepTime);
	}
}

Sieci komputerowe

Sieci komputerowe działają na zasadzie przesyłania informacji w postaci porcji, z których każda posiada co najmniej informację o adresie odbiorcy (zwykle też nadawcy), nazywanych ramkami lub pakietami. Kierowanie pakietów w odpowiednie miejsce odbywa się na podstawie adresu pakietu i nie jest związane z fizycznym zestawianiem łącza pomiędzy nadawcą a odbiorcą - każdy pakiet jest kierowany niezależnie, a w ramach pojedynczego łącza (kanału transmisji) mogą być przekazywane pakiety adresowane do różnych odbiorców. Nazywane jest to komutacją pakietów, w odróżnieniu od komutacji łącza (która występowała np. w klasycznej, analogowej telefonii, gdzie przekaźniki w centralach dokonywały zestawienia połączeń elektrycznych między dwoma aparatami telefonicznymi).

Komunikacja sieciowa typowo posiada strukturę warstwową. W modelu OSI wyróżnia się 7 warstw:

W modelu TCP/IP wyróżnia się 4 warstwy:Z punktu widzenia modelu TCP/IP można powiedzieć o enkapsulacji danych kolejnych warstw w ramach warstwy niższej, czyli "surowe" dane (np. strona HTML) obudowywane są strukturą opisywaną przez warstwę aplikacji (np. nagłówkami HTTP), następnie całość ta umieszczana jest w polu danych pakietu warstwy transportowej (np. TCP), ten z kolei w polu danych pakietu IP (warstwy sieciowej), na koniec pakiet IP jest umieszczany w polu danych ramki warstwy dostępu do sieci (np. ramki ethernetowej). W ramach podróży przez kolejne sieci pakiet IP jest wyjmowany i wkładany w kolejne ramki warstwy dostępu do sieci, na ogół tylko z niewielkimi ingerencjami w zawartość tego pakietu (prawie zawsze nie dochodzącymi do pola danych pakietu TCP).

Warstwa sprzętowa

Od strony sprzętowej sieć składa z:

Ethernet

W przypadku sieci w standardzie Ethernet stosowane są 48 bitowe adresy MAC (pierwsza część identyfikuje producenta karty) oraz wspólny dla wszystkich odmian (przewodowych i bezprzewodowych) format ramki (określający położenie w ramce adresów, informacji dodatkowych oraz danych). Pakiety protokołu warstwy wyższej (np. pakiety IP wraz ich strukturą zawierającą adresy itd) z punktu widzenia ramki ethernetowej są danymi, w które ta warstwa nie wnika. Do mapowania adresów IP na adresy MAC wykorzystywany jest protokół ARP (dla IPv4) lub Neighbor Discovery (dla IPv6) - odbywa się to poprzez wysłanie ramki ethernetowej na adres rozgłoszeniowy (odbierany przez wszystkie hosty) z pytaniem o to jaki MAC adres ma host o podanym numerze IP.

Ethernet pozwala na wirtualne podzielenie pojedynczej sieci lokalnej na wiele niezależnych (nie komunikujących się ze sobą w warstwie ethernetu) sieci, nazywanych VLAN. Działanie tego mechanizmu opiera się na zastosowaniu zarządzalnych switchy, które programowo mogą być dzielone na części zapewniające separację ruchu poszczególnych VLANów. Ponadto wybrane porty takiego switcha mogą być przypisane do różnych części (celem udostępnienia do innego switcha lub hosta kilku sieci wirtualnych), w takim przypadku do ramek ethernetowych wysyłanych tym portem dodawana jest informacja do którego VLANu należą (dwu bajtowy numer), a w przypadku ramek otrzymywanych na podstawie tego numeru odbywa się ich kierowanie do odpowiedniej "części" przełącznika (mówimy o VLANach tagowanych). Możliwe jest aby jeden wybrany VLAN na takim porcie był nie tagowany (do jego ramek nie będzie dodawany numer, a otrzymywane pakiety bez numeru będą kierowane do niego.

Ethernet pozwala również na grupowanie kilku portów w jeden port wirtualny (tzw port trunking / bonding) celem zwiększenia przepustowości lub niezawodności łącza

W przewodowych sieciach Ethernet wykrywaniem zajętości medium transmisyjnego oraz wykrywaniem kolizji zajmuje się protokół CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection - wielodostęp z rozpoznawaniem stanu kanału oraz wykrywaniem kolizji). Przed rozpoczęciem nadawania stacja musi sprawdzić czy medium jest wolne, jeżeli tak może zacząć nadawać, jeżeli dwie stacje zaczną nadawać równocześnie zostaje to wykryte, obie przerywają nadawanie i wznawiają po losowym czasie. Jednak ze względu na stosowanie głównie połączeń punkt-punkt full-duplex (osobne przewody do nadawania i osobne do odbioru), co ogranicza tzw. domenę kolizji do pojedynczego hosta, protokół ten nie odgrywa obecnie szczególnie istotnej roli.

Sieci IP

Protokół IP (Internet Protocol) odpowiedzialny jest przede wszystkim za sposób adresacji hostów oraz reguły komutacji pakietów (routing). Jest on wspomagany przez kolejny protokół z tej rodziny - ICMP (Internet Control Message Protocol), którego zadaniem jest przekazywanie informacji kontrolnych np. o nieosiągalności hosta docelowego, odrzuceniu przetwarzania pakietu ze względu na zbyt dużą liczbę skoków (gdy wartość pola TTL z nagłówka IP wyniesie zero) a także pingi (zarówno żądanie jak i odpowiedź).

Adresacja i routing

Adresy hostów (nazywane adresami IP) są to 32-bitowe (w IPv4) lub 128-bitowe (w IPv6) liczby. Adresy hostów grupuje się w adresy sieci, bazując na jednakowym (bitowo) początku takiego adresu. Ilość bitów stanowiących adres sieci w danym adresie IP określa maska podawana zazwyczaj po ukośniku, np. zapis 2001:db8::a17/48 oznacza że pierwsze 48 bity stanowią adres sieci a kolejne 128-48 = 80 bitów stanowi adres hosta w tej sieci. Sieć może zostać podzielona na mniejsze sieci (z większą wartością prefixu), jak też grupa sieci może zostać zagregowana w jedną większą (2n raza) sieć (z prefixem mniejszym o n). Agregacja hostów i sieci w większe całości jest wykorzystywana w mechanizmach routingu, co pozwala na redukcję wielkości tablic routingowych.

Router kieruje każdy z pakietów do kolejnego routera lub bezpośrednio do hosta docelowego na podstawie jego adresu docelowego i tablicy routingu. Tablica taka zawiera adresy sieci wraz z adresami następnych routerów do nich prowadzących bądź wskazaniem lokalnego interfejsu sieciowego poprzez który powinny być osiągalne hosty z danej sieci. Jeżeli kilka wpisów (sieci) z tablicy routingu pasuje do adresu docelowego z nagłówka pakietu, wybierany jest wpis najbardziej precyzyjny (o najdłuższym prefixie). Trasa domyślna (dla sieci 0::/0) jest to trasa, która pasuje do każdego adresu, ale wybierana jest tylko gdy nie ma żadnej lepszej.
Tablice routingu mogą zawierać wpisy dodawane statycznie (wpisane do konfiguracji danego urządzenia), jak też wpisy dodawane dynamicznie w oparciu o protokołu wymiany informacji routingowych (protokoły routingu) takie jak: IGRP, OSPF, BGP. protokoły routingu dynamicznego mogą być wykorzystywane m.in. do rozkładania obciążenia na różne łącza, zapewnienia redundancji łącz, blokowania ataków (D)DoS.

Także każdy z hostów ma tablice routingu, typowo składa się z dwóch pozycji - trasy do sieci lokalnej (tej sieci z której adres posiada dany host) wskazującej bezpośrednio na urządzenie sieciowe oraz trasy domyślnej wskazującej na router zapewniający dostęp do innych sieci. Jeżeli router nie posiada adresu w tej samej sieci co host konieczna jest dodatkowa trasa wskazująca poprzez jakie urządzenie dostępny jest router domyślny.

Oprócz opisanego powyżej routingu unicastowego (kierowania do jednego odbiorcy) realizowane są także transmisje:

 • anycast - do dowolnego / najbliższego hosta o danym adresie
 • multicast - do grupy hostów, w tym wypadku (multicastowy) adres IP identyfikuje "kanał nadawczy" a nie unikalny host
 • broadcast - do wszystkich hostów (w ramach danej sieci), transmisje rozgłoszeniowe można traktować jako szczególny przypadek transmisji multicastowych w których grupa multicastowa obejmuje wszystkie hosty (można je zastąpić takimi transmisjami multicastowymi)

# adresacja IPv6

from ipaddress import *

a1 = IPv6Address("2001:0db8::17:15")
aa1 = int(a1)
print("adress IPv6 jest 128 bitową liczbą całkowitą np.: " + str(a1) + " == " + hex(aa1))

n0 = IPv6Network("::/112");
m1 = n0.netmask
mm1 = int(m1)
p1 = n0.prefixlen

print("maska podsieci IPv6 jest 128 bitową liczbą całkowitą np.: " + str(m1) + " == " + hex(mm1))
print("jako że maska jest liczbą, która zapisana binarnie, zawsze zawiera ciągły ciąg bitów")
print("o wartości 1, a po nim ciągły ciąg bitów o wartości 0 (mogą być zerowej długości) to")
print("często stosowany jest zapis polegający na podawaniu długości prefiksu: /" + str(p1))
print("jest to ilość bitów o wartości 1 w masce, czyli im większy prefix tym mniejsza sieć")

n1 = IPv6Network("2001:0db8::17:15/112", strict=False);
nn1 = int(n1.network_address)

print("aby obliczyć adres sieci (czyli wspólną dla wszystkich hostów w danej sieci część adresu IP)")
print("należy wykonać binarny AND pomiędzy adresem IP hosta a maską podsieci dla powyższego przykładu:")
print(hex(mm1 & aa1) + " == " + str(n1) + " == " + hex(nn1))

# aby sprawdzić czy adres IP należy do danej sieci trzeba obliczyć adres sieci tego hosta
# w oparciu o maskę sieci którą sprawdzamy
def sprawdzSiec(n, a):
	nn = int(a) & int(n.netmask)
	if nn == int(n.network_address):
		print(str(a) + " należy do sieci " + str(n))
	else:
		print(str(a) + " NIE należy do sieci " + str(n))

sprawdzSiec(n1, IPv6Address("2001:0db8::17:ab13"))
sprawdzSiec(n1, IPv6Address("2001:0db8::13:a"))
# adresacja IPv4

from ipaddress import *

a1 = IPv4Address("192.168.34.17")
aa1 = int(a1)
print("adress IPv4 jest 32 bitową liczbą całkowitą np.: " + str(a1) + " == " + hex(aa1))

n0 = IPv4Network("0.0.0.0/25");
m1 = n0.netmask
mm1 = int(m1)
p1 = n0.prefixlen

print("maska podsieci IPv4 jest 32 bitową liczbą całkowitą np.: " + str(m1) + " == " + hex(mm1))
print("jako że maska jest liczbą, która zapisana binarnie, zawsze zawiera ciągły ciąg bitów")
print("o wartości 1, a po nim ciągły ciąg bitów o wartości 0 (mogą być zerowej długości) to")
print("często stosowany jest zapis polegający na podawaniu długości prefiksu: /" + str(p1))
print("jest to ilość bitów o wartości 1 w masce, czyli im większy prefix tym mniejsza sieć")

n1 = IPv4Network("192.168.34.17/25", strict=False);
nn1 = int(n1.network_address)

print("aby obliczyć adres sieci (czyli wspólną dla wszystkich hostów w danej sieci część adresu IP)")
print("należy wykonać binarny AND pomiędzy adresem IP hosta a maską podsieci dla powyższego przykładu:")
print(hex(mm1 & aa1) + " == " + str(n1) + " == " + hex(nn1))

# aby sprawdzić czy adres IP należy do danej sieci trzeba obliczyć adres sieci tego hosta
# w oparciu o maskę sieci którą sprawdzamy
def sprawdzSiec(n, a):
	nn = int(a) & int(n.netmask)
	if nn == int(n.network_address):
		print(str(a) + " należy do sieci " + str(n))
	else:
		print(str(a) + " NIE należy do sieci " + str(n))

sprawdzSiec(n1, IPv4Address("192.168.34.13"))
sprawdzSiec(n1, IPv4Address("192.168.34.199"))

Sprawdzanie przynależności adresu do sieci jest wykorzystywane przy przeglądaniu tablicy routingu, w celu ustalenia adresu następnego routera i/lub interfejsu sieciowego na który ma zostać przekazany pakiet. Tablica typowo przeglądana jest od wpisów najbardziej precyzyjnych, czyli z największym prefixem do wpisów najbardziej ogólnych (ostatnim wpisem jest na ogół trasa domyślna czyli sieć ::/0 dla IPv6 lub 0.0.0.0/0 dla IPv4). Może się zdarzyć że kilka wpisów (nawet z tą samą maską) pasuje do adresu docelowego hosta, w takiej sytuacji do wyboru ścieżki używane są inne dane z tablicy routingu (takie jak metryka).

Klient-serwer

W oparciu o protokół IP działają protokoły warstwy transportowej takie jak UDP, TCP, czy też (mniej znane protokoły czasu rzeczywistego, transmisji strumieniowych): RTP, RTCP i SCTP. Najprostszym protokołem warstwy transmisji wydaje się być UDP, protokół ten umożliwia przesłanie informacji pomiędzy dwoma hostami IP i nie kontroluje on tego czy została ona przesłana poprawnie. Natomiast TCP kontroluje to czy przesłana informacja dotarła do adresata i nie została uszkodzona, a w przypadku problemów informacja wysyłana jest ponownie. TCP w związku z tym w przeciwieństwie do UDP musi otworzyć połączenie i wykorzystywać je do kontroli poprawności przesłania informacji, wymaga zatem przesłania większej liczby pakietów (co może prowadzić do pewnych opóźnień itp). W związku z tym TCP używany jest tam gdzie konieczna jest kontrola poprawności transmisji (oraz ponowne wysłanie zgubionego pakietu), UDP tam gdzie nie jest to potrzebne (a liczy się czas). Dodatkowo zarówno UDP jak i TCP na każdym z hostów wyróżniają numeryczny identyfikator dla aplikacji/procesu/usługi będącego odbiorcą czy też nadawcą informacji zwany numerem portu.

RTP często jest zaliczany jest do warstwy transportowej gdyż działa poniżej typowych protokołów warstwy aplikacji, jednak dane które opisują nie są informacjami systemowymi/sieciowymi a właśnie aplikacyjnymi, ponadto działa on powyżej protokołów transportowych (zazwyczaj nad UDP). Może przenosić w jednej sesji kilka strumieni, ale zazwyczaj dla każdego strumienia tworzona jest osobna sesja (zestaw portów). Protokół ten umożliwia identyfikację zawartości pakietu, identyfikację kolejności pakietów w strumieniu. Pozwala także na przepuszczanie ruchu przez mostki maskujące oryginalne adresy, zmieniające medium, replikujące strumień (replikowany unicast, który wydaje się być bardzo dobrym rozwiązaniem gdy z jakiś powodów multicast nie może zadziałać), czy też nawet łączące strumienie z kilku źródeł. Współpracujący z nim RTCP służy do przesyłania raportów z informacjami o stratach, opóźnieniach itp oraz wzajemnej synchronizacji mediów pomiędzy strumieniami - np. synchronizacji audio z wideo).

Usługi

W ramach sieci mogą być realizowane różne usługi w oparciu o różne protokoły warstwy aplikacyjnej. Standardowe usługi posiadają zdefiniowane domyślne adresy portów dla swoich protokołów. Wśród usług i protokołów sieciowych należy wymienić przynajmniej:

 • DNS (Domain Name System) - odpowiedzialny za system mapujący nazwy alfanumeryczne hostów na adresy IP, domeny posiadają budowę hierarchiczną / drzewiastą (precyzja rośnie od prawej do lewej), realizacja odpowiedzi na zapytanie DNS wygląda następująco:
  1. host kieruje zapytanie do określonego w jego konfiguracji serwera "rozwijającego" DNS (DNS resolver),
  2. serwer taki sprawdza w swojej pamięci podręcznej czy zna odpowiedź na to zapytanie (i nie jest ona przeterminowana - nie upłynął czas TTL od odnalezienia), jeżeli nie ma jej w swojej pamięci to
  3. serwer taki zna adresy głównych serwerów DNS (root serwerów) zawierających informacje na temat serwerów obsługujących domeny najwyższego rzędu i kieruje do jednego z nich zapytanie o serwer obsługujący skrajnie prawą część adresu (np. .org),
  4. do otrzymanego serwera kierowane jest zapytanie o większą część adresu (np. eu.org),
  5. itd. aż do uzyskania odpowiedzi o pytany adres
 • mechanizmy auto konfiguracji hostów - DHCP, rozgłaszanie informacji routingowej poprzez ICMPv6 (protokół warstwy 3)
 • WWW - udostępnianie treści z użyciem protokołu HTTP
 • pocztę elektroniczną - przesyłanie wiadomości (protokoły SMTP, IMAP, POP)
 • komunikację natychmiastową i telefonię IP (protokoły SIP, XMPP, IAX)
 • SSH - zdalny, szyfrowany dostęp do systemów IT, przesył plików oraz tunelowanie innych usług
Na uwagę zasługuje fakt że większość z wymienionych protokołów warstwy aplikacyjnej to protokoły tekstowe (istotne wyjątki stanowią DNS, DHCP i SSH).

Filtracja pakietów

Względy bezpieczeństwa często wymuszają filtrację ruchu sieciowego docierającego do danego hosta lub przechodzącego przez router. Filtracja taka może odbywać się zarówno w oparciu o dane z nagłówków IP (np. adresy źródłowe i docelowe), dane z nagłówków warstwy transportowej (np. numery portów TCP lub UDP), jak również informację z systemu śledzenia połączeń czy też zawartość samego pakietu.

Tunelowanie i VPN

Możliwa jest enkapsulacja pakietów IP w pakietach innych protokołów (w szczególności także IP). Pozwala to na realizację różnego rodzaju tuneli IP. Przykładem takiego tunelu jest VPN zapewniający szyfrowany dostęp (w warstwie trzeciej - IP lub nawet w warstwie drugiej - LAN) do jakiejś sieci.

Quality of Service

QoS są to techniki gwarantujące jakość usługi. Najczęściej stosowaną techniką zaliczaną do QoS jest dynamiczny podział przepustowości łącza z wykorzystaniem algorytmów takich jak: HTB (Hierarchical Token Bucket), CBQ (Class Based Queueing). Nie jest to jednak prawdziwy QoS, gdyż mechanizmy te to coś więcej niż tylko prosty podział pasma. O QoS'ie możemy zaczynać mówić gdy system kolejkowania uwzględnia priorytety dla pewnych typów ruchu (m.in. na podstawie pola ToS - Type of service). Kolejki priorytetowe mogą być realizowane jako wagowe - cyklicznie z każdej klasy wysyłamy proporcjonalnie do wagi, lub bez-wagowy (klasa ważniejsza może zagłodzić klasy o mniejszym priorytecie, gdyż brany jest z ważniejszej dopóki są lub nie pojawią się jeszcze ważniejsze). Istnieją dwie podstawowe architektury systemów QoS:

 • DiffServ - nie ma ścisłych gwarancji dla jakiegokolwiek strumienia, na brzegu użytkownik negocjuje SLA i ruch jest kontrolowany pod względem tego SLA (m.in. ustawianie i kontrola pola ToS). Może występować także zarządca pasma (Bandwidth Broker), z którym klienci komunikują się przy pomocy protokołu RSVP (Resource Reservation Protocol) i negocjują z nim kontrakty SLA, natomiast sam BB dokonuje rezerwacji zasobów w routerach i kontroluje ich stan (zazwyczaj z wykorzystaniem protokołu Common Open Policy Service).
 • IntServ - odbiorca w oparciu o informacje uzyskane od nadawcy na temat parametrów transmisji dokonuje rezerwacji zasobów w wszystkich routerach na ścieżce łączącej go z nadawcą (wykorzystuje do tego protokół RSVP), każdy z routerów decyduje czy może spełnić te wymagania (gdy jeden nie może cała operacja nie udaje się). Każdy strumień negocjowany jest indywidualnie, poprzez mechanizm Addmision Control (podawane są specyfikacje filtru - jak identyfikować ten ruch, specyfikacje przepływu, itd), ponadto informacje o rezerwacji muszą być okresowo odnawiane. Wyróżnia się klasy ruchu: Best Effort (standardowa), Guaranteed Service (gwarancja dostępności pasma i opóźnienia), Control Load Service (zapewniamy mało obciążony kanał, ale bez gwarancji).

Systemy operacyjne

Co robi system operacyjny?

System operacyjny jest oprogramowaniem odpowiedzialnym za zarządzanie zasobami systemu komputerowego (sprzętem, ale nie tylko) oraz uruchomionymi na nim aplikacjami. Do najistotniejszych zadań systemu operacyjnego zalicza się podział czasu procesora i szeregowanie zadań oraz zarządzanie pamięcią - w szczególności obsługa pamięci wirtualnej, najczęściej z wykorzystaniem mechanizmu stronicowania.

Oprócz tego system zajmuje się także zarządzaniem plikami, wejściem/wyjściem (najczęściej jest ono realizowane w oparciu o przerwania (IRQ), ale znane są także modele programowego we/wy polegającego na aktywnym czekaniu), obsługą urządzeń (wejście/wyjście, sterowniki, dostęp), obsługą sieci (stos protokołów sieciowych), itd. Część zadań realizowana jest z minimalnym udziałem procesora (a więc także i systemu) jest to na przykład transfer danych w trybie DMA polegający na tym iż dane kopiowane są całymi blokami bez udziału procesora do/z pamięci (system zajmuje się tylko inicjacją transmisji). Należy tu jednocześnie zaznaczyć iż w przypadku nie stosowania tej technologii dane też kopiowane są pomiędzy dyskiem a procesorem całymi blokami (minimum sektor) gdyż dysk (w odróżnieniu od pamięci operacyjnej) nie jest bezpośrednio dostępny dla procesora.

Współczesne systemy korzystają z co najmniej dwóch poziomów pracy - uprzywilejowanego poziomu "nadzorcy" w którym działa jądro systemu operacyjnego oraz trybu użytkownika. Operacje I/O muszą odbywać się w trybie uprzywilejowanym. Również pamięć posiada obszar chroniony, w którym umieszczany jest m.in. tablica wektorów przerwań (inaczej zmiana adresu w tym wektorze mogłaby doprowadzić do przejęcia systemu w trybie uprzywilejowanym).i

Procesy i szeregowanie zadań

Istotną rolą systemu operacyjnego w zarządzaniu procesami (obok czynności administracyjnych jak ich tworzenie powielanie, usuwanie, czy też wstrzymywanie itp) jest zapewnienie ochrony pamięci (każdy proces może pisać po swojej i ewentualnie współdzielonej gdy dostał do tego prawo) oraz procesora (przerwanie zegarowe powoduje wywołanie planisty, który ustala jaki proces dostanie następny kwant czasu procesora). Niektóre systemy wyróżniają obok procesów także wątki, które różnią się od nich współdzieloną (między wątkami jednego procesu) pamięcią i zasobami (np. otwartymi plikami). System operacyjny zapewnia także zestaw usług i funkcji (wywołań) systemowych zapewniających pośrednictwo między interfejsem trybu użytkownika a sprzętem.

Istotnym zadaniem systemu operacyjnego jest przeciwdziałaniem tzw. blokadom, czyli sytuacji gdy dwa lub więcej procesów blokują się wzajemnie w oczekiwaniu na zasoby (a ma zasób X, którego potrzebuje b aby zwolnić zasób Y, którego potrzebuje a do zwolnienia X). Realizowane to może być na kilka sposobów:

 • zapobieganie blokadzie (czyli niedopuszczenie do zajścia warunków koniecznych) - np. poprzez konieczność deklarowania wszystkich zasobów na początku, zwalniania przydzielonych zasobów przed zgłoszeniem zapotrzebowania na następne
 • unikanie blokady (czyli określamy maksymalne zapotrzebowanie i tak przydzielamy zasoby aby uniknąć zajścia blokady) - np. poprzez kontrolę czy po spełnieniu żądania dalej będziemy działać w stanie "bezpiecznym", tj takim że istnieje sekwencja (zwana bezpieczną) w której maksymalne zapotrzebowanie każdego procesu może być spełnione w oparciu o zasoby zwolnione przez procesy będące wcześniej w tej sekwencji oraz zasoby wolne
 • wykrywanie i usuwanie blokady gdy do niej doszło

Planista procesora, czyli fragment systemu odpowiedzialny za przydzielanie procesora procesom, może pracować w trybie z wywłaszczaniem lub bez. W tym pierwszym wypadku proces otrzymuje kwant czasu procesora który może wykorzystać w całości (wtedy przejdzie z stanu wykonywania w stan gotowości) lub z niego wcześniej zrezygnować (gdy np. czeka na I/O, wtedy przejdzie z stanu wykonywania w stan oczekiwania). W drugim przypadku proces wykonuje swój kod do momentu aż sam odda procesor. Forma ta zbliżona jest do wykorzystywanej w szeregowaniu czasu rzeczywistego - proces będzie wywłaszczony tylko przez proces o wyższym priorytecie i będzie to natychmiastowe (przy najbliższym przerwaniu zegarowym). Istnieje wiele algorytmów szeregowania takich jak:

 • FCFS - pierwszy zgłoszony = pierwszy obsłużony
 • SJF - najkrótszy zgłoszony będzie pierwszym wykonanym (wersja z wywłaszczaniem - SRTF - gdy nowy najkrótszy pozostały), algorytm raczej nie do zastosowania praktycznego - trzeba by przewidywać długość wykonania
 • priorytetowe - zawsze o najwyższym priorytecie (jak wspomniałem wyżej wykorzystywane w systemach real-time
 • rotacyjne - każdy po kawałku, potem na koniec kolejki
 • kolejki wielopoziomowe - system z priorytetami, podziałem czasu pomiędzy kolejki, przenoszeniem procesów między kolejkami, ...

Zarządzanie pamięcią

Drugą podstawową funkcją systemu operacyjnego, wspomnianą na początku, jest zarządzanie pamięcią. Zarządzanie pamięcią polega na odpowiednim mapowaniu adresów logicznych (używanych przez procesy) na adresy fizyczne (używane przez procesor), korzysta ono z wsparcia sprzętowego ze strony procesora. Jest to najczęściej realizowane w oparciu o wspomniany mechanizm stronicowania. Polega to na podziale pamięci dostępnej pamięci fizycznej na jednakowe bloki zwane ramkami oraz podziale pamięci logicznej na jednakowe bloki (o tej całej wielkości co ramki) zwane stronami. Strony które są wykorzystywane przez program są mapowane na dowolne ramki pamięci fizycznej (w przypadku gdy dana strona nie zamapowana - w zależności od okoliczności błąd braku strony lub błąd ochrony strony). Rozwiązuje to problem fragmentacji zewnętrznej, polegającej na braku spójnego obszaru pamięci o żądanej długości pomimo iż łączna ilość wolnej pamięci jest dostateczna, jednak nie rozwiązuje problemu fragmentacji wewnętrznej, polegającej na przydzielaniu zbyt dużych fragmentów pamięci dla procesu (a wręcz można powiedzieć że go pogłębia). Mechanizm ten wymaga trzymania tablicy wolnych ramek, tablicy stron dla każdego procesu (zawierającej przypisania mapowań stron danego procesu na ramki) oraz wykonywania tłumaczenia adresów logicznych (strona + przesunięcie na stronie). Także sama tablica stron procesu procesu może być stronicowania (mamy tablicę która informuje nas że przypisania stron w danym zakresie adresów są przechowywane w jakiejś ramce).

Strony i ramki mogą być współdzielone pomiędzy procesami (np. przy rozgałęzianiu procesu strony są kopiowane dopiero gdy zajdzie taka potrzeba). W przypadku braku miejsca w pamięci fizycznej wybrane strony nieaktywnego aktualnie procesu mogą być umieszczane na dysku (swap). Niekiedy może to powodować szamotanie procesu polegające na zbyt dużej liczbie wymian stron. Zawsze jednak prowadzi to do konieczności ustalania które strony najlepiej jest przenieść na dysk. Optymalne byłoby przenoszenie tych które najdłużej nie będą potrzebne (jednak z oczywistych względów jet to praktycznie nie do zrealizowania). Stosuje się różne algorytmy tego wyboru:

 • FIFO - usuwamy najdłużej będącą w pamięci
 • LRU - usuwanie tej do której najdawniej się odwoływano (licznik czasu, bit odniesienia, bit odniesienia w określonym czasie, bit modyfikacji)
 • LFU - usuwamy z najmniejszą liczbą odwołań
 • MFU - usuwamy z dużą liczbą odwołań

Alternatywną (i mniej wymagającą) wobec stronicowanie metodą zarządzania pamięcią jest segmentacja. W przypadku architektury x86 jest ona zawsze wykorzystywana jednak może być przykryta dużym segmentem na którym wykorzystujemy stronicowaniem. Wspomniany już mechanizm pamięci wirtualnej często rozumiany jest tylko jako stronicowaniem (lub segmentacja) na żądanie. Polega to na tym iż strony mapowane są na ramki dopiero w momencie zapisu do segmentu pamięci należącego do

Proces uruchamiania komputera

Po otrzymaniu sygnału resetu (także przy uruchamianiu systemu - "Power-on Reset") procesor po inicjalizacji rejestrów zaczyna wykonywanie kodu znajdującego się pod jakimś ustalonym adresem (typowo w wbudowanej lub zewnętrznej pamięci typu ROM lub Flash). W zależności od danej architektury / procesrora może to być m.in.: bezpośrednio kod programu użytkownika, wbudowany bootloader danego procesora umożliwiający dalsze ładowanie np. z karty SD, zewnętrzny niskopoziomowy bootloader (np. u-boot).

W przypadku architektur zgodnych z x86 jest to BIOS, który po zakończeniu procesu inicjalizacji sprzętu i testów rozruchowych ładuje do pamięci kod znajdujący się w pierwszym sektorze dysku twardego (sektorze rozruchowym rozpoczynającym się od adresu zerowego) i uruchamia go (przekazuje do niego kontrolę).

W przypadku sektorów rozruchowych typu MBR (i kompatybilnych z nim), kod ten może liczyć maksymalnie 446 bajtów (gdyż na kolejnych pozycjach znajduje się tablica partycji) i jego zadaniem jest załadowanie i uruchomienie pozostałej części programu rozruchowego (musi znać jej położenie na dysku). Pozostała część programu rozruchowego może znajdować się tuż za MBR (w przerwie pomiędzy MBR a pierwszą partycją - dla tablicy partycji MBR/msdos), w dedykowanej partycji BIOS boot partition (dla tablicy partycji GPT) lub w partycji oznaczonej jako bootowalna. Część ta zawiera moduły pozwalające na dostęp do systemu plików zawierającego konfigurację, obraz jądra, itp oraz informację o jego położeniu (dysk, partycja, ścieżka).

W przypadku komputerów opartych na UEFI firmware odpowiedzialny jest za zinterpretowanie tablicy partycji (GPT) i załadowanie programu rozruchowego z pliku znajdującego się na specjalnej partycji EFI (EFI System partition) z systemem plików FAT32. W pliku tym umieszczana jest całość (obie opisane powyżej części programu rozruchowego).

Start systemu rozpoczyna się od załadowania do pamięci obrazu jądra wraz z parametrami oraz (opcjonalnie) initrd i przekazania kontroli do jądra przez program rozruchowy (np. GRUB). W przypadku jądra linuxowego i korzystania z initrd obraz ten przekształcany jest na RAM-dysk w trybie zapisu-odczytu i montowany jako rootfs z którego uruchamiany jest /sbin/init (którego podstawowym zadaniem jest zamontowanie właściwego rootfs). Po jego zakończeniu (lub od razu gdy nie używamy initrd) uruchamiany jest program wskazany w opcji init= jądra (domyślnie typowo /sbin/init) z rootfs wskazanego w opcji root= jądra. W opcji init= można wskazać dowolny program lub skrypt (uruchomiony zostanie z prawami root'a).

Systemy "unix-owate"

Jest to grupa systemów operacyjnych, będących (przynajmniej w jakimś stopniu) zgodnych z specyfikacją POSIX / Single UNIX Specification. Charakteryzują się zbliżonym zbiorem wywołań systemowych dostępnych z poziomu jęzka C oraz funkcji biblioteki standardowej C, co ułatwia zapewnienie przenośności oprogramowania (w postaci źródłowej). Zapewniają podobny zbiór podstawowych komend linii poleceń (konsoli).

Posiadają drzewiasty system plików zaczynający się w katalogu głównym oznaczanym przez ukośnik (/), w którym zamontowany jest główny system plików (rootfs), inne systemy plików mogą być montowane w kolejnych katalogach. Do najistotniejszych katalogów należy zaliczyć:

/bin
zawierający pliki wykonywalne podstawowych programów
/sbin
zawierający pliki wykonywalne podstawowych programów administracyjnych
/lib
zawierający pliki podstawowych bibliotek
/usr
zawierający oprogramowanie dodatkowe (wewnętrznie ma podobną strukturę do głównego - tzn. katalogi /usr/bin, /usr/sbin, /usr/lib, itd)
/etc
zawierający konfiguracje ogólnosystemowe
/var
zawierający dane programów i usług (takie jak kolejka poczty, harmonogramy zadań, bazy danych)
/home
zawierający katalogi domowe użytkowników (często montowany z innego systemu plików, dlatego też root ma swój katalog domowy w /root, aby był dostępny nawet gdy takie montowanie nie doszło do skutku)
/tmp
zawierający pliki tymczasowe (typowo czyszczony przy starcie systemu); w Linuxie występuje też /run przeznaczony do trzymania danych tymczasowych działających usług takich jak numery pid, blokady, itp
/dev
zawierający pliki reprezentujące urządzenia; w Linuxie występuje też /sys zawierający informacje i ustawienia dotyczące m.in. urządzeń
/proc
zawierający informacje o działających procesach (w Linuxie także interfejs konfiguracyjny dla wielu parametrów jądra)
Z punktu widzenia programisty czy też użytkownika (prawie) wszystko jest plikiem, których istnieją różne rodzaje (zwykły plik, katalog, urządzenie znakowe, urządzenie blokowe, link symboliczny, kolejka FIFO, ...); pewnym wyjątkiem są urządzenia sieciowe (które nie mają reprezentacji w systemie plików (ale gniazda związane z nawiązanymi połączeniami obsługuje się zasadniczo tak jak pliki).

Najważniejsze polecenia

Wiele z poniższych komend stanowi standardowe polecenia określone w POSIX / Single UNIX Specification, co gwarantuje ich obecność na kompatybilnych systemach (jednak nie jest to pełna lista poleceń wymaganych przez POSIX). Część z nich jest powszechnie dostępnym, wieloplatformowym oprogramowaniem dla systemów "unix-owatych". Niektóre (zwłaszcza związane z działaniami administracyjnymi) są specyficzne dla Debiana lub Linuxa.

Uzyskiwanie pomocy
man [nazwa polecenia]
wyświetla stronę podręcznika systemowego na temat wskazanego polecenia, funkcji systemowej, pliku konfiguracyjnego
pinfo [nazwa polecenia] lub info [nazwa polecenia]
wyświetla stronę nowego podręcznika systemowego na temat wskazanego polecenia
apropos [tekst]
wyszukiwanie w opisach stron podręcznika systemowego
apropos -s 1 '' pozwala zapoznać się z spisem wszystkich stron w rozdziale pierwszym (co jest w którym rozdziale można zobaczyć w man man)

Większość poleceń obsługuje także opcje --help lub -h, które wyświetlają informację na temat ich użycia. W tym miejscu warto też zauważyć że typowo opcje krótkie (pojedyncza litera) poprzedzane są pojedynczym myślnikiem (i po jednym myślniku może wystąpić kilka kolejnych opcji), natomiast opcje długie poprzedzane są dwoma myślnikami.

Powłoka (i okolice)
bash
popularna powłoka (interpreter poleceń) zgodna z sh, zapewnia m.in. obsługę zmiennych (zasadniczo napisowych) oraz znaków uogólniających takich jak:
? oznaczający dowolny znak
* oznaczający dowolny (także pusty) ciąg znaków
[a-z AD] oznaczający dowolny znak z wymienionych w zbiorze ujętym w nawiasach kwadratowych, zbiór może być definiowany z użyciem zakresów, np. a-z AD oznacza dowolną małą literę od a do z włącznie, spację, dużą literą A lub D
[!a-z] oznaczający dowolny znak z wyjątkiem znaków wymienionych w podanym zbiorze, zbiór może być definiowany z użyciem zakresów, np. a-z oznacza dowolną małą literę od a do z włącznie
Argumenty linii poleceń przekazywane do wywoływanych przez powłokę poleceń rozdzielane są dowolną ilością spacji. Jeżeli argument ma być napisem zawierającym spacje konieczne jest zabezpieczenie ich przy pomocy odwrotnego ukośnika (\, np. aaa\ bbb) lub ujęcie całego napisu w cudzysłowie pojedynczym (', np. 'aaa bbb') lub podwójnym (", np. "aaa bbb"). Oba typy cudzysłowów zabezpieczają przed rozwijaniem znaków uogólniających (zastępowaniem napisu ze znakami listą pasujących nazw / ścieżek). Cudzysłów pojedynczy (w odróżnieniu od podwójnego) zabezpiecza także przed interpretacją umieszczonych wewnątrz innych znaków specjalnych takich jak czy odwołania do zmiennych.
ssh [user@]host
umożliwia uzyskanie powłoki zdalnego systemu poprzez szyfrowane połączenie, przydatne opcje:
-L portLokalny:hostZdalny:portZdalny tworzy tunel przekierowujący dane kierowane na portLokalny komputera na którym działa klient ssh do portu portZdalny na serwerze hostZdalny poprzez serwer SSH (przydatne gdy hostZdalny jest osiągalny z hostSSH ale nie z komputera lokalnego)
-D port tworzy tunel dynamiczny na wskazanym porcie (może on być użyty jako proxy typu SOCKS np. w Firefoxie w celu zapewnienia dostępu do zasobów WWW dostępnych z serwera SSH a niedostępny z komputera lokalnego)
-p port określa inny niż domyślny port serwera SSH
-X aktywuje przekazywanie komend X serwera ze strony zdalnej do klienta (pozwala na uruchomienie po stronie zdalnej aplikacji z GUI, które zostanie wyświetlone na lokalnym X serwerze)
tmux lub screen
multiplexer terminala - pozwala na uzyskanie wielu okien konsoli (także wyświetlanych jedno obok drugiego) na pojedynczym terminalu; ponadto pozwalają na odłączanie i podłączanie sesji, co pozwala na łatwe pozostawienie działającego programu po wylogowaniu i powrót do niego później
watch [opcje] polecenie
okresowo uruchamia polecenie i wyświetla jego wynik, opcja -i pozwala na określenie co ile sekund ma aktualizować wynik polecenia
script
tworzy zapis sesji (stdin, stdout, ...)
wyświetlanie i edycja plików
vim lub vi
vi jest chyba najbardziej zaawansowanym edytorem, którego obecność gwarantuje standard POSIX. Vim jest mocno rozbudowanym jego klonem, oferującym bardzo zaawansowane funkcjonalności, powszechnie stosowanym jako zamiennik oryginalnego vi. Vim obsługuje 3 podstawowe tryby pracy: komend (służący do wydawania opisanych niżej poleceń), wizualny (służący do zaznaczania i wydawania niektórych komend), edycji (wstawiania/nadpisywania - służący do wprowadzania tekstu). Podstawowa klawiszologia:
Esc powrót do trybu komend
i tryb wstawiania
R tryb zastępowania
Insert zmiana trybu wstawiania i zastępowania
v tryb wizualny (umożliwia zaznaczenie przy pomocy strzałek)
y skopiuj; d - wytnij (skopiuj i usuń) (po y, d można podać np 20l lub 20{strzałka w prawo} co oznacza 20 kolejnych znaków, 2w oznacza dwa słowa)
x wytnij (skopiuj i usuń) znak (może być poprzedzone ilością znaków do wycięcia)
yy skopiuj linię; dd - wytnij (skopiuj i usuń) (w obu wypadkach może być poprzedzone ilością linii do skopiowania/wycięcia)
p wkleja po; P - wkleja przed
u cofa ostatnią operację
/ szukanie
n wyszukanie następnego wystąpienie; N wyszukanie poprzedniego wystąpienie
:[zakres]s#regexp#napis#[g] wyszukaj i zastąp wyrażenie regularne regexp przez napis; zakres może być: numerem linii, przedziałem z numerami linii postaci pierwsza,ostatnia (. oznacza bieżącą linię, $ oznacza ostatnią linię w pliku, wartość numeryczna poprzedzona + oznacza tyle kolejnych linii od bieżącej, a poprzedzona - przed bieżącą), znakiem % (co oznacza cały plik), zakresem zaznaczonym w trybie wizualnym; podanie opcji g powoduje zastępowanie wszystkich wystąpień a nie tylko pierwszego; znak # pełni rolę separatora i może zostać zamiast niego użyty inny znak :w zapis
:q wyjście
:q! wyjście bez zapisywania
:wq zapis i wyjście
:next - następny plik
:previous - poprzedni plik
:split - podział okna
Ctrl+W - przełączanie między oknami
%!xxd pokazanie wartości numerycznych i umożliwienie edycji pliku jako binarnego; %!xxd -r powrót do normalnej edycji
less lub more
przeglądanie tekstu ekran po ekranie,
less posiada większe możliwości od more (w szczególności posiada możliwość przeglądanie dokumentu w tył), przydatne opcje:
-X nie czyści ekranu przy wychodzeniu z less'a (całość historii wyświetlania pliku pozostaje w historii terminala)
-F automatycznie kończy gdy wyświetlany tekst mieści się na jednym ekranie
bvi
wzorowany na vim'ie edytor hexalny (binarny)
od lub xxd lub hexdump
wypisywanie plików interperowanych binarnie w postaci liczby oktalne, szesnastkowe, itd, przykłady:
hexdump -e '1/4 "%010d " 1/2 "%05d " 2/1 "%02x " "\n"' plik każde kolejne 8 bajtów pliku zostanie zinterpretowane jako: jedna liczba 32 bitowa liczba całkowita (4 bajty), 16 bitowowa liczba całkowita (2 bajty) i dwie liczby jedno bajtowe (wyświetlane szesnastkowo)
Operacje na systemie plików
katalog roboczy
cd [ścieżka]
zmiana bieżącego katalogu,
warto zauważyć iż katalog bieżący oznaczamy kropką ., nadrzędny oznaczamy dwiema kropkami ..,
ścieżki zaczynające się od ukośnika / oznaczają ścieżki bezwzględne (od korzenia systemu plików), pozostałe oznaczają ścieżkę względną,
katalog domowy oznacza się ~
pwd
wyświetla ścieżkę do bieżącego katalogu
wyświetlanie i wyszukiwanie
ls [opcje] [ścieżka]
listowanie zawartości katalogu, do ważniejszych opcji należy zaliczyć:
-a wyświetlaj pliki ukryte (zaczynających się od kropki)
-l wyświetlaj pliki w formie listy z szczegółowymi informacjami (uprawnienia, rozmiar, data modyfikacji, właściciel, grupa, rozmiar)
-1 wyświetlaj pliki w formie 1 plik w jednej linii (bez dodatkowych informacji; stosowane domyślne gdy wynik komendy przekazywany jest strumieniem do innej komendy lub pliku)
-t sortuj wg daty modyfikacji
-S sortuj wg rozmiaru
-r odwróć kolejność sortowania
-c użyj daty utworzenia zamiast daty modyfikacji (stosowane w połączeniu z -l i/lub -t)
-d wyświetlaj informacje o katalogu zamiast jego zawartości
tree [ścieżka]
wyświetla drzewo katalogów i plików
stat ścieżka
wyświetla informacje o podanym pliku lub katalogu
du [opcje] [ścieżka]
wyświetlanie informacji o zajętej przestrzeni dyskowej przez wskazane pliki / katalogi, do ważniejszych opcji należy zaliczyć:
-s podaje łączną ilość zajętego miejsca zamiast wypisywać rozmiar każdego pliku
-h stosuje jednostki typu k, M, G
podawany rozmiar może się różnić (w obie strony) od wyniku ls: ls podaje rozmiar pliku (ile zawiera informacji lub ile zostało zadekarowane że może jej zawierać), a du to ile zajmuje na dysku
find [opcje] [katalog startowy] [wyrażenie]
wyszukiwanie w systemie plików w oparciu o nazwę/ścieżkę lub właściwości pliku, do ważniejszych opcji należy zaliczyć:
-P wypisuj informacje o linkach symbolicznych a nie plikach przez nie wskazywanych (domyślne)
-L wypisuj informacje o wskazywanych przez linki symboliczne plikach
do ważniejszych elementów wyrażenia należy zaliczyć:
-name "wyrażenie" pliki których nazwa pasuje do wyrażenia korzystającego z shellowych znaków uogólniających
komenda find (w odróżnieniu np. od ls) samodzielnie interpretują wyrażenia zawierające shellowe znaki uogólniające, w związku z czym konieczne może się okazać zabezpieczenie ich przed interpretacją przez powłokę np. przy pomocy umieszczenia wewnątrz pojedynczych cudzysłowów
-iname "wyrażenie" jak -name, tyle że nie rozróżnia wielkości liter
-path "wyrażenie" pliki których ścieżka pasuje do wyrażenia korzystającego z shellowych znaków uogólniających
-ipath "wyrażenie" jak -path, tyle że nie rozróżnia wielkości liter
-regexp "wyrażenie" pliki których nazwa pasuje do wyrażenia regularnego
-iregexp "wyrażenie" jak -regexp, tyle że nie rozróżnia wielkości liter
warunek -o warunek łączy warunki sumą logiczną OR zamiast domyślnego iloczynu logicznego AND
! warunek negacja warunku
-mtime "[+-]n" pliki których modyfikacja odbyła się n*24 godziny temu
-mmin "[+-]n" pliki których modyfikacja odbyła się n minut temu
-ctime "[+-]n" pliki które zostały utworzone n*24 godziny temu
-cmin "[+-]n" pliki które zostały utworzone n minut temu
-size "[+-]n[c|k|M|G]" pliki których rozmiar wynosi n (c - bajtów, k - kilobajtów, M - Megabajtów, G - gigabajtów)
-exec polecenie \{\} \; dla każdego znalezionego pliku wykonaj polecenie podstawiając ścieżkę do tego pliku pod \{\} (zastosowane odwrotne ukośniki służą zabezpieczeniu nawiasów klamrowych i średnika przed zinterpretowaniem ich przez powłokę)
-execdir polecenie \{\} \;, podobnie jak -exec tyle że polecenie zostanie uruchomione w katalogu w którym znajduje się wyszukany plik
w powyższych testach + oznacza więcej niż, - oznacza mniej niż.
realpath ścieżka
wypisuje uproszczoną / rozwiniętą ścieżkę (tzn. ze zredukowanymi nadmiarowymi odniesieniami względnymi),
standardowo wypisuje ścieżkę bezwzględną (opcja --relative-to=katalog powoduje wypisanie względnej w stosunku co do katalog),
standardowo zastępuje linki symboliczne wskazywaną przez nie ścieżką (opcja -s wyłącza tą funkcjonalność),
opcja -m pozwala na operowanie nie istniejącymi ścieżkami,
standardowe zachowanie odpowiada działaniu komendy readlink
kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, ...
cp [opcje] źródło1 [źródło2 [...]] cel
kopiuje wskazany plik (lub pliki) do wskazanej lokalizacji, w przypadku kopiowania wielu plików cel powinien być katalogiem, do ważniejszych opcji należy zaliczyć:
-r pozwala na (rekursywne) kopiowanie katalogów
-a podobnie jak -r, dodatkowo zachowując atrybuty plików
-l zamiast kopiować tworzy twarde dowiązania (hard links)
-s zamiast kopiować tworzy linki symboliczne do plików
-f nadpisywanie bez pytania
-i zawsze pytaj przed nadpisaniem
ln źródło1 [źródło2 [...]] cel
tworzy link twardy do wskazanego pliku (lub plików) w wskazanej lokalizacji, w przypadku wskazania wielu plików źródłowych cel powinien być katalogiem, do ważniejszych opcji należy zaliczyć:
-s tworzy dowiązania symboliczne zamiast twardych
-r używa ścieżki względnej zamiast bezwzględnej przy tworzeniu dowiązań symbolicznych
mv [opcje] źródło1 [źródło2 [...]] cel
przenosi wskazane pliki / katalogi do wskazanej lokalizacji, w przypadku przenoszenia wielu plików cel powinien być katalogiem, do ważniejszych opcji należy zaliczyć:
-f nadpisywanie bez pytania
-i zawsze pytaj przed nadpisaniem
rm [opcje] ścieżka1 [ścieżka2 [...]]
usuwa wskazane pliki, do ważniejszych opcji należy zaliczyć:
-r pozwala na na (rekursywne) kasowanie katalogów wraz z zawartością
-f usuwanie bez pytania
-i zawsze pytaj przed usunięciem
touch [opcje] ścieżka1 [ścieżka2 [...]]
zmiana daty modyfikacji pliku (wykorzystywany także do tworzenia plików)
katalogi
mkdir [opcje] ścieżka1 [ścieżka2 [...]]
tworzy wskazane katalogi, do ważniejszych opcji należy zaliczyć:
-p pozwala na tworzenie całej ścieżki a nie tylko ostatniego elementu, nie zgłasza błędu gdy wskazany katalog istnieje
rmdir [opcje] ścieżka1 [ścieżka2 [...]]
usuwa wskazane katalogi (muszą być puste)
zdalne kopiowanie
scp [opcje] źródło1 [źródło2 [...]] cel
kopiuje wskazany plik (lub pliki) do wskazanej lokalizacji, w przypadku kopiowania wielu plików cel powinien być katalogiem, do ważniejszych opcji należy zaliczyć:
-r pozwala na (rekursywne) kopiowanie katalogów
-P określa port SSH
W odróżnieniu od cp źródło lub cel w postaci [user@]host:[ścieżka] wskazują na zdalny system dostępny poprzez SSH.
rsync [opcje] źródło cel
kopiuje (synchronizuje) pliki i drzewa katalogów, do ważniejszych opcji należy zaliczyć:
-r pozwala na (rekursywne) kopiowanie katalogów
-l kopiuje linki symboliczne jako linki symboliczne (zamiast kopiowania zawartości pliku na który wskazują)
-t zachowuje czas modyfikacji plików
-u kopiuje tylko gdy plik źródłowy nowszy niż docelowy
-c kopiuje tylko gdy plik źródłowy i docelowy mają inne sumy kontrolne
--delete usuwa z docelowego drzewa katalogów elementy nie występujące w drzewie źródłowym
-e 'ssh' pozwala na kopiowanie na/z zdalnych systemów za pośrednictwem ssh; źródło lub cel w postaci [user@]host:[ścieżka] wskazują na zdalny system
--partial --partial-dir=."~tmp~" zachowuje skopiowane częściowo pliki w katalogu .~tmp~ (pozwala na przerwanie i wznowienie transferu pliku)
--progress pokazuje postęp kopiowania
--exclude="wzorzec" pomija (w kopiowaniu i kasowaniu) pliki pasujące do wzorzec (wzorzec może zawierać znaki uogólniające powłoki)
-n symuluje pracę (pokazuje co zostałoby skopiowane, ale nie kopiuje)
Operacje na archiwach
tar
archiwizuje wiele plików w postaci jednego, przykłady:
tar -xf plik.tar - wypakowuje zawartość niekompresowanego archiwum plik.tar interpretując zapisane w archiwum ścieżki względem bieżącego katalogu
tar -czf - ścieżka1 [ścieżka2 [...]] | ssh [user@]host 'cat > plik.tgz' - archiwizuje wskazane pliki/katalogi bezpośrednio na zdalny system z użyciem ssh i kompresji gzip
ar polecenie[modyfikatory] archiwum [pliki]
archiwizuje wiele plików w postaci jednego (format wykorzystywany w plikach bibliotek linkowanych statycznie i w pakietach Debiabna), przykłady:
ar rcs libAA.a aa*.o - tworzy bibliotekę libAA.a z wszystkich plików aa*.o
ar x pakiet.deb - wypakowuje zawartość pakietu Debiana z pliku pakiet.deb (będą to dwa archiwa i plik z wersją formatu pakietu)
7z
archiwizer obsługujące wiele formatów, w tym formaty z silną kompresją
Operacje na plikach (tekstowych)
cat [opcje] [plik1 [plik2 [...]]]
wypisywanie i łączenie plików
tac [opcje] [plik]
wypisywanie plików z odwróceniem kolejności linii (odwrócenie kolejności wypisywania; może być użyte np. do odwrócenie porządku sortowania)
tail [opcje] [plik]
wyświetla ostatnie linie pliku, przydatne opcje:
-n x określa że ma zostać wyświetlone x ostatnich linii
-f uruchamia dopisywania (gdy do pliku zostaną dopisane nowe linie tail je wyświetli)
head [opcje] [plik]
wyświetla początkowe linie pliku, przydatne opcje:
-n x określa że ma zostać wyświetlone x pierwszych linii
rev [plik]
wypisuje plik odwracając kolejność znaków w każdym wierszu
wc
liczy linie, słowa, znaki i bajty
grep [opcje] wyrażenie [plik1 [plik2 [...]]]
wyszukiwanie pasujących do wyrażenia regularnego wyrażenie linii w plikach, przydatne opcje:
-v zamiast pasujących wypisz nie pasujące
-i ignoruj wielkość liter
-a przetwarzaj pliki binarne jak tekstowe
-E korzystaj z Extended Regular Expressions (ERE) zamiast Basic Regular Expressions (BRE)
-r rekursywnie przetwarzaj podane katalogi wyszukując w wszystkich znalezionych plikach
-R jak -r, ale zawsze podąża za linkami symbolicznymi
--exclude="wyrażenie" pomiń pliki pasujące do wyrażenie (może zawierać znaki uogólniające powłoki)
-l wypisuje pliki z pasującymi liniami
-L wypisuje pliki z bez pasujących linii
diff ścieżka1 ścieżka2
porównuje pliki lub katalogi (w przypadku tych drugich porównuje ze sobą pliki o takich samych nazwach oraz zgłasza fakt występowania pliku tylko w jednym z katalogów), przydatne opcje:
-r rekursywnie przetwarzaj podane katalogi
-u wypisuje różnice w formacie "unified"
-c wypisuje różnice w formacie "context"
patch
stosuje plik łaty (wynik diff'a) w celu zmodyfikowania plików, typowo:
patch -pn < plik.diff co powoduje zastosowanie zmian opisanych w plik.diff na plikach w bieżącym katalogu, n określa ilość poziomów ścieżek podanych w pliku łaty które mają zostać zignorowane
sort [plik]
sortuje linie w wskazanym pliku, przydatne opcje:
-n traktuj liczby jako wartości numeryczne a nie napisy
-i ignoruj wielkość liter
-r odwróć kolejność sortowania
-k n sortuj wg kolumny n
-t sep kolumny rozdzielane są przy pomocy separatora sep
tr [opcje] zbiór1 [zbiór2]
zastępuje znaki z zbiór1 odpowiadającymi im pod względem kolejności znakami z zbiór2, przydatne opcje:
-d zamiast zastępować usuwa znaki występujące w zbiór1
uwaga: często działa poprawnie wyłącznie dla znaków jedno bajtowych - można wtedy zastosować sed -e 'y#zbiór1#zbiór2#' lub trs -f 'zbiór1 zbiór2'
sed [opcje] [pliki]
edytuje plik zgodnie z podanymi poleceniami, przydatne opcje:
-e "polecenie" - wykonuj na pliku polecenie (może wystąpić wielokrotnie celem podania wielu poleceń)
-f "plik" - wczytaj polecenia z pliku plik
-E - używaj rozszerzonych wyrażeń regularnych
-i - modyfikuj podany plik zamiast wypisywać zmieniony na stdout
przydatne polecenia:
s#regexp#napis#[g] - wyszukaj dopasowania do wyrażenia regularnego regexp i zastąp je przez napis, podanie opcji g powoduje zastępowanie wszystkich wystąpień a nie tylko pierwszego, znak # pełni rolę separatora i może zostać zamiast niego użyty inny znak
y#zbiór1#zbiór2# - zastąp znaki z zbiór1 znakami odpowiadającymi im pod względem kolejności znakami z zbiór2, znak # pełni rolę separatora i może zostać zamiast niego użyty inny znak
możliwe jest też m.in. adresowanie linii na których ma być wykonywana operacja, np: 0,/regexp/ s#regexp#napis# wykona polecenie s na liniach od początku pliku do linii pasującej do wyrażenia regularnego regexp, czyli zastąpi tylko pierwsze wystąpienie w pliku
cut [opcje] [pliki]
wybiera z pliku zadany zestaw kolumn, przydatne opcje:
-f nnn wypierz kolumny określone przez nnn (np. 1,3-4,6- oznacza kolumnę 1, kolumny od 3 do 4 i od 6, a -3 oznacza 3 pierwsze kolumny)
-d sep kolumny rozdzielane są przy pomocy separatora sep (musi być pojedynczym jedno bajtowym znakiem, aby ominąć to ograniczenie należy skorzystać z awk)
awk
skryptowy język umożliwiający przetwarzanie tekstowych baz danych postaci linia=rekord, pola oddzielane ustalonym separatorem (m.in. łączy funkcjonalność grep, cut, itp), szerzej omówiony w przykładzie przetwarzania napisów w bashu
paste
łączy (odpowiadające sobie pod względem numerów) linie z dwóch plików
join
łączy linie z dwóch plików w oparciu o porównanie wskazanego pola
comm
porównuje dwa posortowane pliki pod względem unikalności linii (może wypisać wspólne lub występujące tylko w jednym z plików)
uniq
usuwa powtarzające się linie z posortowanego pliku, przydatne opcje:
-c wypisz liczbę powtórzeń
-d wypisz tylko linie z 2 lub więcej wystąpieniami
-d wypisz tylko linie z 1 wystąpieniem
xmlstarlet
narzędzie do przetwarzania, modyfikowania plików XML (można powiedzieć taki odpowiednik sed/awk dla xml'a)
xsltproc
narzędzie do przetwarzania XSLT 1.0
Uprawnienia do plików

Unixowe uprawnienia do plików składają się z trzech członów: uprawnienia dla właściciela (u), grupy (g) i pozostałych użytkowników (o).
W każdym z członów mogą być przyznane uprawnienia do czytania (r), pisania (w) i wykonywania (x); w odniesieniu do plików jest to intuicyjne (uprawnienie do wykonywania jest potrzebne do uruchomienia programów), natomiast w stosunku do katalogów wygląda to następująco: uprawnienia do czytania pozwalają na listowanie zawartości, do wykonania pozwalają na dostęp, do zawartości katalogu (wejścia do niego) do pisania na tworzenie nowych obiektów wewnątrz niego i zmienianie nazw istniejących.
Warto zaznaczyć iż program w pliku nie mającym praw wykonywalności też może być wykonany (w przypadku skryptu poprzez uruchomienie interpretatora i podanie tego programu jako odpowiedniego argumentu wywołania, w przypadku typowych binarek poprzez wywołanie /lib/ld-linux.so.2 z tym plikiem i jego opcjami jako parametrem.

Rozszerzeniem podstawowych uprawnień opisanych powyżej jest mechanizm Filesystem Access Control List (ACL, fACL).
Jest on opcjonalnym mechanizmem który (na wspierających go systemach plików) pozwala na definiowanie uprawnień do pliku dla dodatkowych użytkowników i grup - plik ma nadal swojego właściciela, grupę i wszystkich pozostałych, ale przed prawami dla "others" wchodzą prawa użytkowników i grup definiowanych w ACL (w najpopularniejszej minimalnej wersji według schematu rwx). Wypadkowe prawa obliczane są jako suma wynikła z praw użytkownika i grup do których należy.
ACL pozwala ponadto definiować uprawnienia domyślne dla nowo powstałych plików w katalogu (są one opcją katalogu).

Wszystkie poniższe komendy przyjmują opcję -R powodującą rekursywne wykonywanie zmian na drzewku katalogów/plików rozpoczynającym się w podanej ścieżce.

chown [opcje] właściciel ścieżka
zmiana właściciela pliku
chgrp [opcje] grupa ścieżka
zmiana grupy do której należy plik pliku
chmod [opcje] uprawnienia ścieżka
zmiana prawa dostępu do pliku(ów)
getfacl [opcje] [ścieżka]
dczyt uprawnień związanych z listami kontroli dostępu fACL
setfacl [opcje] [ścieżka]
ustawianie uprawnień związanych z listami kontroli dostępu fACL
chattr
zmienia atrybuty plików związanych z systemem plików
Użytkownicy
id [użytkownik]
informacja o użytkowniku (m.in. grupy do których należy)
whoami
informacja o aktualnym użytkowniku
w lub who
informacja o zalogowanych użytkownikach
passwd [użytkownik]
zmiana hasła
su [użytkownik]
przełącza użytkownika (aby przełączony użytkownik miał dostęp do "naszego" x serwera wcześniej wydajemy xhost LOCAL:nazwa_uzytkownika_na_ktorego_przelaczamy)
sudo
program pozwalający na wykonywanie uprzywilejowanych komend przez wyznaczonych użytkowników
Procesy i zasoby
ps [opcje]
wyświetla aktualnie działające procesy i informacje o nich
np. kombinacja opcji -Alf powoduje wyświetlenie wszystkich procesów, w długim, pełnym formacie wypisywania
pgrep
wyświetla filtrowaną listę aktualnie działających procesów
pstree
wyświetla drzewo aktualnie działających procesów
pwdx
podaje katalog roboczy podanego procesu
top
monitorowanie procesów obciążających CPU, pamięć, itd
iotop
monitorowanie procesów obciążających I/O
fuser
informacje o procesach korzystających z plików
lsof
informacje o plikach otwartych przez program (można podglądać także w /proc/PID/fd/)
socklist
wyświetla listę otwartych socketów
vmstat
informacje o obciążeniu systemu
ipcs
informacje o wykorzystaniu pamięci współdzielonej
kill [opcje] pid
przesyła sygnał do procesów o podanych PID
killall [opcje] nazwa
przesyła sygnał do procesów o pasującej nazwie
time
czas działania programu
nice / renice / ionice / cpulimit
zarządzanie priorytetami i limitami procesu
taskset
zarządzanie przypisaniem procesu do CPU / rdzenia
free
informacja o zajętości pamięci
Diagnostyka sieci
Adresy
ipcalc oraz sipcalc
kalkulator IP (pozwalający na obliczanie adresów sieci rozgłoszeniowych, zmianę notacji itd)
whois
informacje z bazy whois (o domenie lub adresie IP)
Dostępność i trasy do hostów
ping [opcje] host lub ping6 [opcje] host
sprawdzanie dostępności hosta z użyciem protokołu ICMP (ping - dla adresów IPv4, ping6 - dla adresów IPv6), ważniejsze opcje:
-c n wykonaj n zapytań (domyślnie pyta do momentu przerwania (Ctrl-C, lub sygnał kill))
-n nie zamieniaj adresu IP hosta który odpowiedział na nazwę domenową
tracepath [opcje] host lub tracepath6 [opcje] host
sprawdzanie ścieżki do hosta (tracepath - dla adresów IPv4, tracepath6 - dla adresów IP, ważniejsze opcje:
-n nie zamieniaj adresu IP hosta który odpowiedział na nazwę domenową
traceroute [opcje] host lub traceroute6 [opcje] host
sprawdzanie ścieżki do hosta (traceroute - (domyślnie) dla adresów IPv4, traceroute6 - dla adresów IP
-n nie zamieniaj adresu IP hosta który odpowiedział na nazwę domenową
tcptraceroute lub tcptraceroute6
tak jak traceroute, tyle że z wykorzystaniem pakietów TCP a nie UDP
mtr [opcje] host
sprawdzanie ścieżki do hosta (wraz z stratami pakietów i opóźnieniami na poszczególnych odcinkach) w trybie ciągłym (z ciągłym odświeżaniem)
-n nie zamieniaj adresu IP hosta który odpowiedział na nazwę domenową
nmap
skaner sieciowy - sprawdzanie dostępnych hostów w sieci, otwartych portów, itd
arping
narzędzie do pingowania z wykorzystaniem zapytań ARP zamiast ICMP
istnieją dwie zasadnicze odmiany: z iputils oraz z synscan; ta druga zawarta w debianowym pakiecie "arping" umożliwia także pingowanie po adresie MAC (ale nie przez RARP, bo on nie do tego służy), aby to jednak działało host docelowy nie może ignorować pingów rozgłoszeniowych, metoda obejścia opisana jest w README arping'a
arp-scan
wyszukiwanie hostów w oparciu o zapytania ARP (można powiedzieć że jest to równoważne uruchamianiu komendy arping w pętli)
DNS
dig [opcje] nazwa [typRekordu]
narzędzia do uzyskania informacji z DNS, pozwala na określenie poprzez @adres serwera który chcemy odpytać oraz na określenie (poprzez drugi argument) typu rekordu który chcemy uzyskać np.:
A - rekord typu A czyli mapowanie nazwy na adres IPv4
AAAA - rekord typu AAAA czyli mapowanie nazwy na adres IPv4
MX - rekord typu MX czyli informacja o serwerach obsługujących pocztę danej domeny
NS - rekord typu NS czyli informacja o serwerach obsługujących DNS danej domeny
SRV - rekord typu SRV czyli informacje o hoście świadczącym usługę (usługa określana jest w nazwie domeny o którą pytamy)
TXT - rekord typu TXT czyli informacje dodatkowe
ANY - powoduje odpytanie o wszystkie rekordy
AXFR - powoduje wysłanie prośby o transfer całej strefy (działa jezeli dany host ma prawo transferu całej strefy z danego serwera)
host [opcje] nazwa|ip [server]
narzędzia do zamiany adresów domenowych na IP i odwrotnie oraz wyciągania innych informacji z DNS (np. rekordy MX)
nslookup [opcje] nazwa|ip [server]
narzędzia do zamiany adresów domenowych na IP i odwrotnie oraz wyciągania innych informacji z DNS (np. rekordy MX)
dnstracer
śledzenie trasy zapytań DNS
dnswalk
debuger DNS
IPv6
ndisc6
testowanie ICMPv6 Neighbor Discovery
rdisc6
testowanie ICMPv6 Router Discovery
rltraceroute6
trasa pakietów do danego hosta IPv6 z użyciem UDP/ICMP
tcpspray6
pomiar prędkości łącza z użyciem TCP/IP Discard/Echo
na6 / ns6
wysyłanie pakietów Neighbor Advertisement / Solicitation
ra6 / rs6
wysyłanie pakietów Router Advertisement / Solicitation
ni6 / rd6
wysyłanie pakietów ICMPv6 Node Information / Redirect
scan6
skanowanie sieci IPv6
debugowanie łączności sieciowej
netcat lub nc lub netcat6
program pozwalający na wysyłanie pakietów TCP i UDP z definiowaną przez nas zawartością, oraz odbiór pakietów TCP i UDP (słuchanie na wskazanym porcie), umożliwia m.in. testowanie usług sieciowych (takich jak smtp, www, jabber, ...); uwaga: występuje w kilku wersjach różniących się opcjami
telnet
program umożliwiający zdalny (nieszyfrowany, łącznie z hasłem!) dostęp do powłoki, a także (podobnie jak netcat) m.in. testowanie usług sieciowych
swaks
narzędzie do testowania SMTP
tcpdump
przechwytuje komunikację sieciową celem analizy nagłówków lub pełnej zawartości pakietów (wsparcie dla niektórych z protokołów warst wyższych wymaga doinstalowania - np. obsługę DHCP zapewnia dhcpdump)
wireshark lub tshark
przechwytuje komunikację sieciową celem analizy nagłówków lub pełnej zawartości pakietów, wspiera dekodowanie wielu protokołów warstwy aplikacyjnej, wireshark posiada graficzny interfejs użytkownika, tshark jest wersją konsolową
informacje o wykorzystaniu i prędkości sieci
netstat
informacje o sieci
iptraf
monitor IP LAN
nload
graficzne (ncurses) pokazywanie wykorzystania (prędkości) interfejsów sieciowych
ttcp
testuje prędkość połączenia sieciowego (strona domowa, najnowsza wersja oraz mutacja)
iperf
pomiar prędkości połączenia sieciowego
Konfiguracja sieci
podstawowa konfiguracja interfejsów
ip
informacje na temat interfejsów sieciowych (adresów IP, etc) i routingów oraz ich konfiguracja
ifconfig
informacje na temat interfejsów sieciowych (adresów IP, etc) oraz ich konfiguracja
route
konfiguracja routingu
arp
wyświetlanie i manipulowanie tablicą protokołu ARP
dhclient
konfiguracja automatyczna interfejsu w oparciu o DHCP
konfiguracja mechanizmów jądrowych w Linuxie
vconfig
konfiguracja (tagowanych) VLANów
brctl
konfiguracja bridge'ów (softwarowego switcha działającego w warstwie 2)
ifenslave
konfiguracja bondingu
iptables
jądrowe reguły filtrowania i routingu pakietów
iptables
jądrowe reguły filtrowania i routingu pakietów dla bridge'ów
iptables
jądrowe reguły filtrowania i routingu pakietów w warstwie drugiej OSI
konfiguracja kart sieciowych (w tym WiFi)
ethtool
konfiguracja kart ethernetowych pod względem takich parametrów jak prędkość transmisji, duplex, wake on lan, etc
iwconfig
konfiguracja (większości - do części trzeba użyć wlanctl-ng) bezprzewodowych interfejsów sieciowych
wpa_supplicant
konfiguracja większości bezprzewodowych interfejsów sieciowych z wsparciem dla WPA
wpa_cli
konfiguracja większości bezprzewodowych interfejsów sieciowych z wsparciem dla WPA
iwlist
dodatkowe informacje z bezprzewodowych interfejsów sieciowych (przydatna zwłaszcza opcja scan pokazująca dostępne sieci
Narzędzia programistyczne
clang lub gcc
kompilator C
clang++ lub g++
kompilator C++
ld
linker
python3 lub python
interpreter Pythona
cmake
system generacji plików Makefile
make
system budowania aplikacji w oparciu o pliki Makefile
ldd
wyświetlanie wykorzystywanych przez program bibliotek dynamicznych
ldconfig
konfiguracja bibliotek dynamicznych (m.in. określanie ścieżek w jakich są wyszukiwane), refresh bazy dostępnych bibliotek; patrz też /etc/ld.so.conf
git, hg, svn
systemy kontroli wersji
Narzędzia administracyjne
shutdown
wyłączanie i restartowanie systemu (komputera), podobnie do bezpośredniego operowania na poziomach init
parted lub fdisk
oglądanie i modyfikowanie podziału dysku na partycje
mount / umount
montowanie / odmontowywanie systemu plików
warto zwrócić uwagę na opcję montowania -o bind umożliwiającą montowanie katalogu w innym katalogu oraz na -o remount umożliwiającą zmianę parametrów podmontowanego systemu plików
df
wyświetlanie informacji o zajętej przestrzeni dyskowej przez wskazane pliki / katalogi
chroot / fakechroot / schroot
narzędzia do uruchamiania programu / programów z podmienionym katalogiem głównym
dd / ddrescue
tworzenie kopi urządzenia / pliku obrazu (ddrescue z lepszą tolerancją błędów odczytu)
apt lub aptitude
menager pakietów systemach opartych o Debiana
dpkg
niskopoziomowe narzędzie do zarządzania pakietami deb
adduser / deluser oraz addgroup / delgroup
zarządzanie użytkownikami
dmesg
logi jądra
lspci
listowanie urządzeń podłączonych do magistrali PCI, PCI-express, ... (aktualizacjia bazy identyfikacyjnej update-pciids)
lsusb
listowanie urządzeń podłączonych do magistrali USB
lsscsi
listowanie urządzeń obsługiwanych przez podsystem SCSI (m.in. SATA, SCSI, FC)
dmidecode
odczyt informacji o sprzęcie
ddcprobe
odczyt informacji o monitorze
smartctl
odczyt informacji S.M.A.R.T. dotyczących dysku twardego
hdparm / sdparm
ustawienia parametrów dysków twardych (np. opcja -S ustawia czas po jakim usypiany jest dysk)
hddtemp
nardzędzie do kontroli temperatury dysku twardego
mbmon / xmbmon
monitorowanie parametrów pracy płyty głównej
sensors
dane z czujników w komputerze (takie jak napięcia, temperatury, prędkości wentylatorów)
acpi
stan zasilania / baterii
Inne narzędzia
echo / printf
wypisuje argumenty na standardowe wyjście
xargs
pobierz argumenty z stdin
mkfifo
tworzy łącze nazwa (specjalny plik który może być wykorzystywany do komunikacji między procesami na zasadzie podobnej do |)
seq
wypisuje kolejne liczby (przydane np. w for)
tee
zapisuje stdin do podanego pliku, równocześnie wypisując go na stdout
file
rozpoznaje typ pliku
konwert lub iconv
konwersje kodowań plików tekstowych
strings
wypisuje sekwencje znaków drukowanych (określanie zawartości plików nietekstowych)
which komenda
zwraca wykonywaną ścieżkę / polecenie przy wykonywaniu komenda
date
data i czas, program ten potrafi także przeliczać datę i czas - np. date -d @847103830 '+%Y-%m-%d %H:%M:%S', date -d '1996-11-04 11:37:10' '+%s', date -d '1996-11-04 11:37:10 +3week -2days'
cal
kalendarz
calc albo apcalc
zaawansowany kalkulator o składni podobnej do C umożliwiający wykonywanie mi.in. operacji logicznych (w tym binarnych)
bc
kalkulator (warto rozważyć utworzenie aliasu alias 'bc'='bc <(echo scale=3)' (aby zaraz po starcie mieć 3 miejsca po przecinku) lub alias 'bc'='bc -l' (dla pełniejszej precyzji)
numconv
program do konwersji systemów liczbowych oprócz systemów pozycyjnych o różnych podstawach obsługuje także inne systemy liczbowe - np. rzymski
gnuplot
rysowanie wykresów
clear
czyści terminal
reset
przywraca ustawienia terminala (np. gdy po wyświetleniu pliku binarnego są dziwne krzaczki)
stty
konfiguruje terminal (np. port szeregowy /dev/tyyS* , później możemy korzystać z niego np. za pomocą cat, echo, ... i przekierowań potoków - np. cat /dev/ttyS0 > ~/serial.log będzie logowało informacje z portu do wskazanego pliku)
startx
uruchamia środowisko graficzne
xinit
uruchamia program w środowisku graficznym (wraz z startem środowiska), np. xinit -e __WYBRANY_PROGRAM__ - - :1 uruchomi X'y na ekranie 1 (dawniej Alt+Ctrl+F8, obecnie na ogół na bieżącym terminalu) a w nich wskazany program
xset
konfigurowanie ekranu x-serwera, np. sleep 1; xset dpms force off spowoduje wyłączenie (uśpienie) monitora

Standardowe usługi

Systemy operacyjne zapewniają także szereg usług. Znaczna część z nich dostępna jest z poziomu biblioteki standardowej C (np. obsługa plików, komunikacji sieciowej, zamiany nazw domenowych oraz nazw usług na adresy numeryczne). Inne z nich realizowane są poprzez dedykowane procesy działające w tle (bez bezpośredniej interakcji z użytkownikiem), tzw. daemon-y. Poniżej omówione zostały niektóre z usług zapewnianych przez system operacyjny.

zamiana nazw na adresy numeryczne

Biblioteka standardowa zapewnia możliwość zamiany nazw hostów na ich numery IP, zamiany nazw usług na numery portów. Funkcjonalność ta korzysta z m.in. następujących plików konfiguracyjnych:
/etc/services - mapowanie nazwy usługi na numer portu
/etc/hosts - mapowanie nazw hostów na numery IP (lokalna baza)
/etc/resolv.conf - adresy serwerów DNS do których mogą być kierowane zapytania o adresy hostów

poczta elektroniczna

Typowo system zapewnia obsługę (co najmniej lokalnego) dostarczania poczty elektronicznej. Do wysyłania listów można skorzystać z komend mail lub sendmail. Z kolei komenda sendEmail pozwala także na wysyłanie poczty przez wskazany serwer SMTP.

planowanie zadań

Typowo system zapewnia usługę uruchamiania zadań o zadanym czasie. Z usługi tej można skorzystać przy pomocy poleceń:
crontab pozwala oglądać i edytować tablice zaplanowanych zadań cyklicznych (dla cron'a)
at pozwala jednorazowo zaplanować zadanie

Pliki configuracyjne crona / obsługiwane crontab-em mają postać: minuty godzina dzienMiesiaca miesiac dzienTygodnia polecenie. Wpis oznacza że polecenie ma zostać wykonane jeżeli wszystkie warunki będą spełnione, jeżeli jakiś warunek nie jest nam potrzebny można użyć gwiazdki *, z kolei */n oznacza wykonywanie ejżeli dana wartość jest podzielna przez n. Np.:
*/20 3 * * 1 ls oznacza wykonanie komendy ls w każdy poniedziałek o godzinie 3:00 3:20 i 3:40

Niekiedy dostępny jest także anacron pozwalający na mniej precyzyjne planowanie zadań

zdalny dostęp - SSH

Serwer SSH zapewnia zdalny, szyfrowany dostęp do komputera na którym jest uruchomiony z innych hostów. Usługa SSH pozwala na kopiowanie plików (sftp, scp, rsync over ssh), tunelowanie protokołu X'ów (serwera środowiska graficznego, dzięki czemu można używać zdalnych aplikacji z GUI) oraz tworzenie szyfrowanych tuneli (nasłuchujących na połączenia przychądzące tak po stronie klienta ssh, jak i serwera ssh).

Podsumowanie

W kontaktach z technologią, byciu dobrym "komputerowcem", elektronikiem, ... najważniejsze wydaje się być bawienie się technologią, eksperymentowanie, łączenie i integrowanie różnych systemów i technologii, poznawanie nowego, zagłębianie się w szczegóły aby nie tylko wiedzieć jak to obsłużyć, ale też wiedzieć jak działa, traktowanie problemów jako wyzwań, ... oraz czerpanie z tego radości. Do określenia kogoś o takiej postawie, takim podejściu do techniki, najlepszym terminem byłby haker, pomimo iż jest to termin różnie rozumiany, u wielu osób wywołujący negatywne skojarzenia, wydaje się on jednak najbliższy takiej postawie życiowej.

Zajmowanie się technologią (a szczególnie z takim nastawieniem) oznacza tak naprawdę ciągłe uczenie się - jeżeli się nie rozwijasz, jeżeli zostajesz w miejscu to tak naprawdę się cofasz. Zatem już od samego początku poznawania świata elektroniki, programowania, komputerów, sieci komputerowych, itp., przy nauce tych dziedzin bardzo istotne (jeżeli nie najistotniejsze) wydaje się bawienie się tym, otwarte podejście do stawianych problemów, eksperymentowanie i samodzielne szukanie rozwiązań.

Nie ma większego sensu uczenia się szczegółów, konkretnych implementacji, itp na zapas. Jeżeli możemy sobie tylko na to pozwolić warto uczyć się na "żywych" zastosowaniach (rozwiązując problemy, które gdzieś w jakiś sposób samoistnie się pojawiły), przy takiej nauce warto też pamiętać o ogromnych zasobach Internetu. Przy poznawaniu obsługi bądź konfiguracji jakiegoś nowego narzędzia równie istotne jak zapoznanie się z dokumentacją, podręcznikiem jest wypróbowanie różnorakich opcji, ich różnych kombinacji w praktyce, poszukanie takiego sposobu konfiguracji, użytkowania (takiego stylu) jaki jest najbardziej odpowiedni dla nas i dla rozwiązywanego problemu. W rozwiązywaniu konkretnych zagadnień najistotniejsze jest wiedzieć jak się do tego zabrać i umieć dać sobie radę.

Wydaje się że właśnie w tych dziedzinach często od wiedzy szczegółowej, ważniejsza jest szeroka wiedza ogólna (oraz oczywiście odpowiednie predyspozycje i chęci), wraz z umiejętnościami szukania informacji (i wiedzą gdzie należy jej szukać). Często nie ma nawet możliwości posiadania pełnej wiedzy na początku rozwiązywania jakiegoś problemu, istotniejsza jest ogólne zrozumienie "jak to działa", umiejętność korzystania z dokumentacji, wyszukiwania i sprawdzania szczegółów oraz umiejętność kombinowania / informatyczny spryt. Ważna jest także sporą doza praktyki (rzeczywistość tworzy sytuacje które nie śniłyby się teoretykowi ...) i tak zwane obycie z techniką / technologią. Gdy napotka się jakiś problem należy próbować go rozwiązać, eksperymentować, szukać porady (ale raczej na zasadzie "że chcemy dostać wędkę a nie rybę") i nie żałować na to czasu.

Informacja cyfrowa

Podstawowym zadaniem chyba wszystkich systemów komputerowych i telekomunikacyjnych oraz ogromnej większości systemów elektronicznych jest przetwarzanie lub przekazywanie informacji. Obecnie jest to w znacznej większości informacja cyfrowa (w odróżnieniu od analogowej jest ona "skwantowana" - sygnał będący jej źródłem zmieniający się w sposób ciągły został poddany procesowi pomiaru i zamiany na liczbę o skończonej dokładności). Fakt dyskretyzacji zbioru wartości oraz (możliwe do wprowadzenia dzięki postaci liczbowej) sumy kontrolne umożliwiają wierne kopiowanie informacji. Dzięki wprowadzeniu tego dodatkowego matematycznego poziomu w zapisie informacji odrywamy się po części od ograniczeń naszej fizycznej rzeczywistości; "bity to nie atomy" i fizyka (w szczególności kwantowa) ich nie dotyczy.

Podstawową jednostką informacji jest bit, mogący przyjmować dwa rozróżnialne stany nazywane zazwyczaj zero i jeden, będący odpowiedzią typu tak/nie. Przy pomocy mniejszej ilości stanów nie jest możliwe przekazanie informacji (pozornie mogłoby wydawać się że niekiedy wystarczy jeden stan - np. podnosimy n razy chorągiewkę i w ten sposób przekazujemy liczbę n, jednak tutaj też jest ukryty drugi stan - chorągiewka opuszczona). Z stanami tymi łatwo związać odpowiednie stany napięciowe na wejściach/wyjściach układów elektronicznych - np. napięcie powyżej X voltów ("jest napięcie") oznacza 1, napięcie poniżej Y voltów ("brak napięcia") oznacza 0. Wydaje się że właśnie z tych dwóch powodów system dwójkowy (mający tylko dwie cyfry - 0 i 1) wraz z logiką dwuwartościową zyskał tak duże zastosowanie w elektronice cyfrowej i komputerach.

Elektronika

Elektronika (zarówno analogowa jak i cyfrowa) zajmuje się zasadniczo przetwarzaniem informacji w postaci sygnałów elektrycznych. Podstawowymi pojęciami jest tutaj prąd (przepływ ładunku) oraz napięcie (różnica potencjałów czyli siła ten przepływ wymuszająca). Elementy elektroniczne podzielić możemy na elementy bierne (oporniki, kondensatory, cewki, diody) - wpływające na przepływ prądu w sposób nieregulowany oraz elementy aktywne (których działanie w odróżnieniu od biernych jest regulowane na drodze sygnałów elektrycznych). W elektronice (zwłaszcza cyfrowej) często dużo ważniejszym pojęciem niż prąd jest napięcie, a dokładniej nawet tylko potencjał w odniesieniu do umownego potencjału zerowego - masy (GND).

Dla przetwarzania danych przez współczesną elektronikę najważniejszym z podstawowych jej elementów wydaje się być tranzystor - jest to element o regulowanym poprzez przyłożenie odpowiedniego napięcia oporze elektrycznym (może być zatem wykorzystywany jako elektronicznie sterowany przełącznik). Obecnie większość tranzystorów wchodzących w skład urządzeń znajduje się we wnętrzach układów scalonych, liczących często tysiące czy nawet miliony tranzystorów.

Podstawowymi dla techniki cyfrowej układami scalonymi są bramki logiczne realizujące poszczególne funkcje logiczne na przetwarzanych sygnałach oraz rejestry pozwalające na zapamiętanie stanu (jakiejś informacji). Jednak także i bramki ustąpiły już miejsca układom programowalnym złożonym z tysięcy tranzystorów, bramek i tym podobnych elementów - np. programowalnym układom logicznym, procesorom czy też mikrokontrolerom (zawierającym także pamięć zmienną - dla danych programu oraz pamięć do przechowywania samego programu); sprowadzając w zasadzie elektronikę opartą na elementach dyskretnych do roli pomocniczej.

Właśnie niczym mniej ani więcej tylko takim programowalnym urządzeniem elektronicznym, o zdolności do przetwarzania znacznych ilości informacji (w postaci liczb) w krótkim czasie (znacznej mocy obliczeniowej), jest współczesny komputer. Złożony on jest zasadniczo z procesora, pamięci operacyjnej (wraz z układem odpowiedzialnym za umożliwienie dostępu do niej procesorowi - kontrolerem pamięci) i pamięci stałej (dysk twardy itp.) służącej do przechowywania programów i danych. Niezależnie od roli jaką pełni (maszyna do pisania czy grania, serwer WWW czy też serwer nadzorujący procesy w reaktorze jądrowym, ...) każdy komputer tylko i wyłącznie wykonuje jakiś program.

Poprzez powyższe twierdzenie, że komputer wykonuje tylko i wyłącznie program będący ciągiem instrukcji, nie twierdzę że nie może istnieć coś takiego jak sztuczna inteligencja, a nawet sztuczna świadomość. Obecnie istnieją systemy zdolne do samodzielnej nauki na podstawie historycznych doświadczeń, istnieją systemy decyzyjne oraz wiele innych rozwiązań które w jakimś stopniu można by uważać za inteligentne. Z problemem sztucznej inteligencji związana jest głównie nieprecyzyjność tego terminu (istnienie wielu sprzecznych definicji). Wydaje się, że nawet człowiek nie jest w stanie przekonać innej osoby o tym że jest istotą inteligentną a tym bardziej świadomą gdy tamta przyjmie inne założenie.

mieszany układ cyfowo analogowy

W rozumieniu elektroniki ważna jest umiejętność przeanalizowania prostego układu, ustalenia / zrozumienia jak on działa.
Dla przykładu: obok przedstawiony jest układ wykorzystujący zarówno elementy cyfrowe, jak i analogowe do uzyskania jakiegoś efektu. Jaki jest cel działania tego układu? Jak on działa w szczegółach?

 1. U1 jest dwu wejściową bramką logiczną AND (na wyjściu zwraca stan logiczny 1 gdy na obu wejściach ma stan logiczny 1, któremu w tym wypadku odpowiada stan wysoki +5V), do jednego z wejść podłączony jest jakiś sygnał sterujący z zewnątrz (P1) do drugiego podłączony jest natomiast przełącznik S1 zwierający do masy.
 2. Rezystor R1 podłączony do +5V zapewnia iż gdy przełącznik nie jest zwarty to do wejścia bramki przyłożony jest stan wysoki (niektóre z układów scalonych mają takie rozwiązanie zaimplementowane wewnętrznie), a gdy zwieramy S1 to ogranicza płynący prąd - w ten sposób na wejście bramki może być podane logiczne 1 lub zero bez konieczności stosowania przełączania i bez obawy o zrobienie zwarcia.
 3. Wyjście bramki poprzez kolejny opornik (R2), który ogranicza prąd pobierany z wyjścia układu, steruje tranzystorem NPN T1 (przewodzi on gdy napięcie miedzy bramką (B) a emiterem (E) przekroczy określoną wartość).
 4. Wprowadzenie tranzystora w stan przewodzenia powoduje przepływ prądu przez LED D1 oraz rezystor R3, który ogranicza ten prąd do wartości odpowiedniej dla D1 (oczywiście także T1 musi być dostosowany do wartości tego prądu); warto tu także zwrócić uwagę na polaryzację D1 (LED jak każda dioda przewodzi tylko w jedną stronę).
 5. Kondensator C1 wraz z rezystorem R4 (a także R3) powoduje spowolnione wygaszanie D1 - kondensator rozładowuje się przez R4 gdy T1 przewodzi, natomiast po zaprzestaniu przewodzenia przez T1 kondensator ten ładuje się przez R3 i R4 podtrzymując przez pewien czas świecenie diody (dioda przygasa powoli, gdyż spada na niej napięcie w skutek procesu ładowania C1).

Programowanie

Program jest to ciąg instrukcji (głównie operacji matematycznych i logicznych), zapisany w języku zrozumiałym dla danego procesora (kod maszynowy powstający w wyniku kompilacji kodu stworzonego w języku wyższego poziomu). Wśród tych instrukcji szczególne miejsce zajmują instrukcje skoków (warunkowych i bezwarunkowych), one właśnie umożliwiają warunkową realizację fragmentów programu oraz warunkowe powtarzanie (iterację) fragmentów programu. Za szczególny przypadek instrukcji skoku można uważać instrukcję wywołania procedury, powodującą przekazanie stosownych informacji i rozpoczęcie wykonywania podprogramu (poprzez warunkowe wywoływanie tej samej procedury z jej wnętrza możemy otrzymać "konkurencyjny" do iteracji sposób powtarzania fragmentu programu - rekurencję.

Podstawą działania każdego programu jest jakiś algorytm, jest to pojęcie trochę bardziej abstrakcyjne niż program (zwłaszcza rozumiany jako kod maszynowy) - ogólnie mówiąc jest to skończony ciąg czynności prowadzących do zrealizowania jakiegoś zadania. Jak już wspomniałem oprócz kodu maszynowego (złożonego z numerów rozkazów i ich parametrów) są również języki programowania. Najbardziej podstawowym jest asembler, który pozwala używać łatwiej zrozumiałych dla człowieka nazw zamiast numerów instrukcji, rejestrów (w których procesor przechowuje wartości którymi operuje), ... . Jednak jego instrukcje odpowiadają niemalże w 100% instrukcjom procesora (kodowi maszynowemu), dlatego też jest bardzo silnie zależny od danej architektury sprzętowej (modelu procesora), powoduje to problemy z przenoszeniem programów pisanych w asemblerze na inne architektury, to było jednym z powodów stworzenia języków wyższego poziomu. W językach takich treść algorytmu wyraża się przy pomocy poleceń danego języka będących bytami bardziej abstrakcyjnymi od instrukcji procesora (np. pojęcie zmiennej i operowanie na niej a nie na miejscach w pamięci i rejestrach). Obecnie asemblera używa się w zastosowaniach wymagających dużej wydajności (zarówno w oddzielnych aplikacjach jak i fragmentach większych programów) bądź dla urządzeń o niewielkich rozmiarach pamięci.

Telekomunikacja

Oprócz przetwarzania informacji liczne systemy zajmują się jej przekazywaniem. Aby mógł zajść proces komunikacji musi istnieć jakieś medium transmisyjne, które będzie odpowiedzialne za fizyczne przekazanie sygnału zawierającego informację. W telekomunikacji przekaz ten odbywa się zazwyczaj z wykorzystaniem zjawiska przepływu prądu przez przewodnik (tradycyjna łączność kablowa), bądź rozchodzenia się fali elektromagnetycznej (łączność radiowa, światłowody, ...). Bardzo istotne jest dopasowanie parametrów medium transmisyjnego, urządzeń nadawczych i odbiorczych do sygnału który zamierzamy transmitować, na przykład w przypadku kabli jest to częstotliwość którą są one w stanie przenosić bez zakłóceń (głównie ona odpowiada za szybkość transmisji i najczęściej jest rzędu kilkuset MHz) oraz impedancja (wyrażana w omach, sygnały które transmitujemy są sygnałami zmiennymi dlatego jest ona ważnym parametrem przewodu ...). Jednak pomimo to zawsze należy mieć świadomość, że to tylko kabel, który przewodzi elektrony i niezależnie od parametrów jakoś będzie to robił ... .

W tradycyjnych systemach telekomunikacyjnych sygnał był bezpośrednio informacją, a jego dotarcie do odbiornika oznaczało że informacja jest przeznaczona dla niego (telefonia) bądź dla każdego (radio, telewizja - systemy rozgłoszeniowe). Obecnie coraz większą rolę odgrywają komutowane sieci pakietowe, gdzie informacja nie jest tak ściśle związana z sygnałem. Dla przykładu w telefonii zrealizowanie każdego połączenia wymagało zestawienia go - odpowiedniego przełączenia styków w centralach (komutacji łączy); w Internecie informacja podążać może różnymi drogami (nie jest tworzona droga specjalnie dla danego połączenia) i na podstawie adresu odnaleźć host docelowy (jest to komutacja pakietów). W sieciach pakietowych właściwa informacja (jeżeli jest zbyt długa) dzielona jest na części, do każdej części dodawane są informacje kontrolne - nagłówek (zawierający m.in. adres odbiorcy). Tak utworzone pakiety podróżują niezależnie od siebie przez sieć do odbiorcy (bez zestawiania w tym celu specjalnego fizycznego połączenia).

Bardzo istotnym elementem jest adresacja (jest ona niezbędna aby informacja mogła być kierowana do konkretnego hosta - inaczej mamy sieć rozgłoszeniowa (np. telewizja)): każdy host w sieci musi posiadać unikalny (w ramach tej sieci) adres (chyba zawsze o ustalonej długości - nie jestem w stanie zagwarantować ze ktoś, gdzieś nie stworzył protokołu pakietowego z adresami zmiennej długości), często wydziela się również podsieci, posiadają one swój adres (na ogół jest to wspólna część adresu wszystkich hostów podsieci dopełniona zerami), adres określający ile adresów jest w podsieci () oraz adres na który reagować powinien każdy host w tej podsieci (adres rozgłoszeniowy). W przypadku chyba najpopularniejszych obecnie sieci IP wielość podsieci określana jest przez maskę podsieci, która po wykonaniu binarnego AND z dowolnym adresem hosta tej sieci da adres sieci. W związku z tym iż binarnie maska składa się z nieprzerwanego ciągu jedynek oraz nieprzerwanego ciągu zer, jest ona często zapisywana jest w postaci prefixowej, czyli liczby bitów mających wartość jeden. W sieciach IP (oprócz samego Internet Protocol - odpowiedzialnego za adresację itp) należy także wspomnieć o protokołach takich jak: ICMP - zapewniającym przesył komunikatów technicznych, oraz UDP czy TCP - umożliwiających przesył danych poprzez sieć IP (odpowiedzialne one są m.in. za adresację usług na danym hoście poprzez numery portów, TCP czuwa także nad poprawnością transferu - kontroluje czy dane dotarły i czy dotarły nieuszkodzone). Protokół IP oprócz najbardziej dla niego typowej transmisji jeden do jednego (unicast) umożliwia transmisję rozgłoszeniową (broadcast - jeden do wszystkich w sieci) i multicast (jeden do wielu).

Oczywiście sieci teleinformatyczne to nie tylko IP - należy koniecznie wspomnieć o protokołach warstw wyższych - takich jak HTTP (sieć Web), SMTP (e-mail), ... - zapewniających realizację typowych usług sieciowych oraz standardach związanych z konkretną realizacją sprzętową sieci - np. ethernet (będący najpopularniejszym standardem sieci lokalnych - LAN). Ze sprzętową realizacją sieci wiąże się m.in. pojęcie takie jak topologia sieci - czyli zasada łączenia hostów (gwiazda - wszystkie do jednego punktu, drzewo - wiele gwiazd łączonych w gwiazdy, magistrala - od jednej linii każdy host, ...). Najpopularniejszą obecnie topologią (przekładającą się także na inne instalacje - np. elektryczną, gdzie jednak dalej istotna jest magistrala) jest topologia gwiazdy, gdzie mamy doczynienia z punktami dystrybucyjnymi (w profesjonalnym podejściu realizowanymi w oparciu o szafy krosownicze i specjalnie przeznaczone do tego celu pomieszczenia) od których odchodzą trasy kablowe. Przy realizacji systemów telekomunikacyjnych (i innych teleinformatycznych oraz elektrycznych) warto pamiętać o stosownej dokumentacji tak przebiegu tras kablowych, jak i samej instalacji oraz punktów dystrybucyjnych a także przejrzystości i opisaniu samych instalacji. Warto tutaj także zwrócić uwagę na "nie informatyczne" bezpieczeństwo takich instalacji obejmujące takie zagadnienia jak zabezpieczenia przeciw pożarowe, przeciw przepięciowe oraz monitoring i kontrolę dostępu do pomieszczeń przeznaczonych na wspomniane instalacje.

Oprogramowanie

Oczywiście aby się zajmować, bawić komputerami, elektroniką, sieciami telekomunikacyjnymi konieczna jest wiedza na temat samej obsługi komputerów - zwłaszcza systemów unix'owatych. W tych systemach poszczególne osoby pracują na własnych kontach (identyfikowanych loginem i chronionych hasłem), szczególnym przypadkiem jest konto super użytkownika "root" - służy ono do czynności administracyjnych i umożliwia zrobienie z systemem (niemalże) wszystkiego. Standardowo stosowany jest też znany z adresów e-mail zapis z małpą - umożliwiający globalną identyfikację użytkownika - user@host.domena. Z użytkownikami związane są także uprawnienia - definiowane (w podstawowym wariancie) niezależnie dla właściciela, grupy i wszystkich innych w dziedzinach odczytu, zapisu i wykonania.

Powłoka tekstowa oparta jest na poleceniach (będących najczęściej osobnymi programami) do których przekazywane są opcje i argumenty (oddzielane są one - zarówno od siebie jak i od nazwy programu spacjami), opcje na ogół zaczynają się od myślnika (jednoliterowe) bądź dwóch myślników (wieloliterowe), ale są od tego wyjątki. Powłoka umożliwia także pracę w trybie wsadowym (nie interaktywnym) - jest to już język skryptowy sh/bash. Informacje o prawie każdym programie, większości plików konfiguracyjnych oraz funkcjach biblioteki standardowej C można znaleźć w podręczniku systemowym (polecenie man).

Epilog

Współczesna technika umożliwia korzystanie z komputera, a nawet tworzenie oprogramowania bez znajomości niskopoziomowych mechanizmów działania tych urządzeń. Wydaje się jednak, że aby zrozumieć współczesną technikę, być dobrym programistą, administratorem, ... poznanie tych mechanizmów wydaje się niezbędne (a na pewno jest bardzo pomocne) i jest też niewątpliwie bardzo przydatne gdy chcemy zrobić coś "bliżej sprzętu" ... .

Przy robieniu czegokolwiek warto pamiętać o standardach i normach technicznych, one naprawdę są (w zdecydowanej większości) tworzone po to aby ułatwić wszystkim życie (jakby wyglądał Internet gdyby każdy portal używał własnych standardów e-mail i www?). Należy też tak tworzyć, aby to co zrobiliśmy, napisaliśmy było przejrzyste i zrozumiałe dla innych oraz (za parę miesięcy czy lat) dla nas samych - aby kod był czytelny, dobrze skomentowany, a cały projekt posiadał dobrą i szczegółową dokumentację (wiem że często się nie chce, ale naprawdę warto ...). Należy się także wystrzegać rozwiązań przekombinowanych, stanowiących przerost formy nad treścią (trzymać się reguły KISS). Należy pamiętać, że zanim zaczniemy coś pisać warto poszukać czy nie ma czegoś o podobnej funkcji, bądź nie ma jakiś bibliotek, które zrobią za nas połowę pracy - nie zawsze warto odkrywać Amerykę na nowo ;-) .

Wszystkich czytelników zachęcam także do zapoznania się oprócz samego "vademecum" także z dolinkowanymi materiałami oraz przede wszystkim do dużej porcji obycia z technologią, samodzielnego zgłębiania wybranych zagadnień oraz dużej ilości praktyki - bo to właśnie ona w tym wszystkim jest najistotniejsza (a to niestety wymaga dużo czasu). Ważne jest aby robić to co się lubi - zawsze lepiej być dobrym sieciowcem z powołania niż kiepskim koderem (i na odwrót). Dokładny kierunek kształcenia nie jest bardzo istotny - lepiej żeby nie był zbyt odległy, ale i tak masy rzeczy trzeba się uczyć samemu. Warto mieć szersze spojrzenie na branże - to że specjalizujesz się np. w sieciach nie oznacza iż podstawy programowania (zarówno web-owego jak i systemowego) czy też elektroniki i innych pokrewnych zagadnień są zbędne - wręcz przeciwnie mogą być dodatkowym atutem (nie tylko w CV ale i w samej pracy). To czego się nauczysz jest Twoje, ale zdobytą wiedzę, doświadczenie warto notować (gdyż zdarza się ponownie odkrywać Amerykę i ze zdziwieniem stwierdzać "to ja się tym zajmowałem 10 lat temu???").

Literatura

Licencja

Copyright (c) 2003-2017, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/),
             BSD/MIT-type license

This text/program is free document/software. Redistribution and use in
source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided
save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any
warranty, use at YOUR own risk.

Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji
JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich.
Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego
dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.
The MIT License:

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
THE SOFTWARE.